Doe mee en deel je reiskennis!

Wikitravel:Richtlijnen Taalversies: verschil tussen versies

Uit Wikitravel
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
(13 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Not every traveller speaks and understands English, and those that do may still be better served by a travel guide in their native language. We try to support all travellers with Wikitravel versions in many human languages.
+
Niet iedere reiziger spreekt en/of begrijpt Engels, en zelfd degenen die dat wel doen, kunnen beter af zijn met een gids in hun eigen taal. We proberen alle reizigers van dienst te zijn met Wikitravel veries in zoveel mogelijk talen.  
  
==Multilingual structure==
+
==Multitaal structuur==
  
The '''goal''' of this policy is to '''make Wikitravel guides in multiple languages.''' To do so, we borrow some of the format from [http://www.wikimedia.org/ Wikimedia]'s projects, and some principles that are homegrown.
+
Het '''doel''' van deze richtlijn is om '''Wikitravel reisgidsen in meerdere talen te maken.''' Om dat te doen lenen we een en ander van het idee van de [http://www.wikimedia.org/ Wikimedia]'s projecten, en een aantal zelfontwikkelde principes.
  
* There is '''one [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki] instance per language''', with a separate user database, article database, front page, interfaces, etc.
+
* Er is '''een [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki] instantie per taal''', met een aparte gebruikers databank, artikelen databank, voorpagina, interfaces etc.
* Each instance has a root at ''<nowiki>http://wikitravel.org/code/</nowiki>'', where ''code'' is the [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html ISO 639-2] 2- or 3-letter code for the language.
 
* Language versions are '''international,''' serving speakers of the target language in all countries. For example, Portuguese-language Wikitravel supports travellers from [[Portugal]] as well as [[Brazil]].
 
* Each language version has a goal of '''world-wide''' coverage.
 
* All language versions are '''important''' to the success of Wikitravel.
 
  
==Multilingual collaboration==
+
* Iedere instantie  heeft een "root" bij ''<nowiki>http://wikitravel.org/code/</nowiki>'', waar ''code'' is de [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langcodes.html ISO 639-2] 2- of 3-letter code voor de taal.
  
By pooling our information, time and resources, Wikitravellers can make great travel guides together. This is true ''within'' language communities and ''across'' language barriers; the more people work on Wikitravel in whatever language, the better ''all'' the guides become.
+
* Taalversies zijn '''internationaal,''' en bedienen de sprekers van die taal in alle landen van de wereld. Bijvoorbeeld: De Portugese-taal Wikitravel schrijft en ondersteunt reizigers zowel uit [[Portugal]] als uit [[Brazilië]].
  
* Ideas, information, problem reports and technical requests must flow across language barriers. Although many Wikitravellers who speak multiple languages help moving information across language lines, special volunteers called '''liaisons''' take responsibility for making sure this happens. There is one liaison per language version.
+
* Iedere taalversie heeft als doel om '''wereldwijd''' dekkend te zijn.
* Updates about a language version are available in the [[Wikitravel:logbook|logbook]] so that visitors can stay current with developments there.
 
* All Wikitravel language versions have '''the same license''' to make copying and translating information between versions as easy as possible.
 
* A central wiki, '''[[:shared:Main Page|Wikitravel Shared]]''', is used to store shared images and increasingly to coordinate site-wide activity.
 
  
==Technical infrastructure==
+
* Alle taalversies zijn '''belangrijk''' voor het succes van Wikitravel.
  
Our [[Wikitravel:technical infrastructure policy|technical infrastructure policy]] is intended to support ''all'' Wikitravel contributors and readers to get the best possible use from the Wikitravel Web site. Each bug report and technical request is important, no matter which language version the bug affects.
+
==Meertalige samenwerking==
  
==Starting a new language version==
 
  
A Wikitravel language version is more than just a MediaWiki wiki. It's a community, a platform for editors to collaborate, and an integral part of Wikitravel as a whole. When launching a new version, we try to get the language version ready for all those roles.
+
Door het samenvoegen van onze informatie, tijd en middelen kunnen Wikireizigers samen geweldige reisgidsen maken. Dit is waar ''binnen'' taalgemeenschappen en ''door'' taalbarrières heen; hoe meer mensen aan Wikitravel werken in welke taal dan ook, hoe beter ''alle'' gidsen worden.
  
New language versions start as [[:shared:Language Expeditions|Language Expeditions]] on Wikitravel Shared, so that participants can get organized before the new language version starts.
+
* Ideeën, informatie, probleem-verslagen en technische verzoeken moeten door taalbarrières heen gaan. Hoewel veel Wikireizigers die meerdere talen spreken helpen om dergelijke informatie naar de volgende taal over te hevelen, zijn er speciale vrijwilligers genaamd '''liaisons''' die de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat dit gebeurt. Er is een liaison per taalversie.
 +
* Updates van een taalversie zijn beschikbaar in het [[Wikitravel:logboeken|logboek]] zodat bezoekers en gebruikers op de hoogte kunnen zijn en blijven van de ontwikkelingen daar.
 +
* Alle Wikitravel taalversies hebben '''dezelfde licentie''' om het kopieren en vertalen van de informatie tussen de verschillende taalversies zo makkelijk mogelijk te maken.
  
===Gathering a team===
+
* A centrale wiki, '''[[:shared:Main Page|Wikitravel Shared]]''', wordt gebruikt om afbeeldingen op te slaan en meer en meer ook om site-brede activiteiten te coördineren.
  
In order to have a new Wikitravel server set up, the Expedition must have the following things:
+
==Technische infrastructuur==
  
*Signups from '''three potential contributors''' saying they'll contribute to the new language version.
+
Onze [[Wikitravel:technical infrastructure policy|technical infrastructure policy]] is bedoeld om ''all'' Wikitravel schrijvers en lezers te ondersteunen met het best mogelijke gebruik van de Wikitravel Web site. Ieder bugrapport en technisch verzoek is belangrijk, ongeacht welke taalversie last heeft van deze bug.
*A chosen '''liaison''' between English-language Wikitravel and the new language version. This person should show that they understand and agree with our goals, our policies, and our style guidelines. They can be nominated the same way as we nominate administrators, with at least 2 of the people signed up voting for them, and no votes against them. (For some languages, a volunteer has just stepped forward for the job.)
 
*A translation of the Language file in MediaWiki to the new language.
 
  
After all these criteria are met, we'll set up a place on the Wikitravel servers to run the new language site, and make it possible to do interlanguage links and the like.
+
==Opstarten van een nieuwe taalversie==
  
===The first month===
+
Een Wikitravel taalversie is meer dan alleen maar een MediaWiki wiki. Het is een gemeenschap, een platform voor editors om samen te werken; het is een integraal onderdeel van het Wikitravel als geheel. Als we een nieuwe versie lanceren dan proberen we al deze zaken geregeld te hebben.
  
After one month, the new language version should have at least a significant portion of these sections of Wikitravel done:
+
Nieuwe taalversies beginnen als [[:shared:Language Expeditions|Language Expeditions]] op Wikitravel Shared, zodat deelnemers zich kunnen organiseren alvorens de taalversie van de grond komt.
  
*[[Wikitravel:about]]
+
===Een team formeren===
*[[Wikitravel:FAQ]]
+
 
*[[Wikitravel:copyleft]]
+
Om een nieuwe Wikitravel server op te kunnen moet de Expeditie de volgende zaken voor elkaar hebben:
 +
 
 +
*Aanmeldingen van '''drie potentiële schrijvers''' die toezeggen bij te dragen aan de nieuwe taalversie.
 +
*Een gekozen '''liaison''' tussen de Engelse taalversie van Wikitravel en de nieuwe taalversie. Deze persoon moet tonen dat hij of zij onze doelen, regels en stijlrichtlijnen begrijpt en ondersteunt, onze richtlijnen. Deze kan worden genomineerd op dezelfde wijze als we administrators nomineren, met minstens twee van de mensen die zich hebben aangemeld die voor hem/haar stemmen en niemand tegen.(Voor sommige talen heeft zich net een vrijwilliger aangemeld.)
 +
*Een vertaling van het Taalbestand in MediaWiki voor de nieuwe taal.
 +
 
 +
Nadat aan al deze criteria is voldaan, zetten we ergens een Wiktravel server op in de nieuwe taal, en maken het mogelijk om de inter-taal links en dergelijke te leggen.
 +
 
 +
===De eerste maand===
 +
 
 +
Na een maand moet de nieuwe taalversie een significant deel van deze secties van Wikitravel klaar hebben:
 +
 
 +
*[[Wikitravel:over|Over Wikitravel]]
 +
*[[Wikitravel:FAQ|Veelgestelde vragen lijst]]
 +
*[[Wikitravel:copyleft|Uitleg over copyleft]]
 
*[[Hoofdpagina]]
 
*[[Hoofdpagina]]
*[[Wikitravel:help]]
+
*[[Wikitravel:help|Helppagina]]
 
*[[Wikitravel:Regels en richtlijnen]]
 
*[[Wikitravel:Regels en richtlijnen]]
 
*[[Wikitravel:Stijlhandboek]]
 
*[[Wikitravel:Stijlhandboek]]
*[[Wikitravel:welcome, newcomers]]
+
*[[Wikitravel:welcome, newcomers|Welkom Nieuwkomers]]
  
They don't have to be identical to the ones on Wikitravel in English, but they should be there. The goal here is to be ready to accept new contributors -- these are the pages people need to get started.
+
Ze hoeven niet identiek te zijn aan de Engelse pagina's, maar ze moeten er wel zijn. Het doel is om klaar te zijn voor nieuwe schrijvers -- en dit zijn de pagina's die de mensen nodig hebben om te kunnen beginnen.
  
If these pages aren't at least partially done after a month, and there's no movement to get them done, the language version will be considered '''inactive''' (see below).
+
Als deze pagina's er na een maand (deels) nog niet zijn en er zit geen beweging in, dan wordt deze taalversie beschouwd als '''inactief''' (zie hier onder).
  
See also: [[Wikitravel:How to start a new language version]]
+
Zie ook: [http://wikitravel.org/shared/Wikitravel_Shared:How_to_start_a_new_language_version Hoe start je een nieuwe taalversie (Engels)]
  
 
===Liaisons===
 
===Liaisons===
  
The chosen liaison ''must'' make a monthly report of at least a few lines in the [[Wikitravel:logbook|Wikitravel logbook]] on the English site, covering developments on that language version. In addition, they ''must'' make a report on the language version's logbook, covering developments on the English-language site.
+
De gekozen liaison ''moet'' een maandelijks rapport opstellen van op zijn minst een paar regels in het [[Wikitravel:Logboek|Wikitravel logboek]] op de Engelstalige site, om de voortgang van de ontwikkeling van de taalversie te melden. Tevens '''moeten''' ze een rapport maken op de eigen taalsite met de ontwikkelingen van de Engelstalige site.
  
If for some reason the liaison chooses to not participate in Wikitravel any more, the Wikitravellers using the language version have to choose another liaison. All the same criteria for becoming a liaison apply as when the version started.
+
Als de liaison om een of andere reden er voor kiest om niet meer te participeren in Wikitravel, dan moeten de Wikireizigers een nieuwe liaison kiezen. Dezelfde criteria als aan het begin van het project zijn van toepassing op het kiesproces.  
  
If there's no liaison for the language version, the language version is considered ''inactive'' (see below).
+
Als er geen liaison voor de taalversie is, dan wordt deze taalversie beschouwd als '''inactief''' (zie hier onder).
  
''See also'': [[Wikitravel:liaison reports]]
+
''Zie ook'': [http://wikitravel.org/en/Wikitravel:Go-between_reports/Dutch Nederlandse Rapporten]
  
===Inactive versions===
+
===Inactieve versies===
  
If activity on a language version drops to practically none, that language version is inactive. Unless the Wikitravellers on the language version are willing to get it re-started, the inactive language version '''will be shut down'''.
+
Als de activiteit op een taalversie praktisch naar nihil terugvalt, dan is die taalversie inactief. Tenzij de Wikitravellers van die taalversie bereid zijn om opnieuw te starten zal de inactieve taalversie '''worden gesloten'''.
  
Database dumps and other data needed to get the language version started on another server will be made available. People are welcome to use that data to start their own projects on another server, of course, as long as they conform with the [[Wikitravel:copyleft|copyleft]] that was used to create the data in the first place.
+
Databank kopieën en andere data die nodig is om een taalversie op te starten op een andere server zal worden gebundeld en klaargezet. Een ieder is welkom om die data te gebruiken om een eigen project te starten op een eigen serveromgeving, zolang ze zich maar conformeren aan de [[Wikitravel:copyleft|copyleft]] regels waaronder alle data vanaf het begin is verzameld.
  
===Goal or policy changes===
+
===Doel of richtlijn veranderingen===
  
Different language versions will have different communities, and they will evolve different ideas about the goals and policies of that language version. The liaison should keep English-language Wikitravel well-informed about any major changes to the goals or policies.
+
Verschillende taalversies hebben verschillende gemeenschappen, en ze zullen zich anders ontwikkelen voor wat betreft hun ideeën over de doelen en de richtlijnen. De liaison moet de Engelstalige Wikitravel goed geïnformeerd houden over belangrijke wijzigingen in de doelen en richtlijnen van de betreffende taalversie van Wikitarvel.
  
If for some reason the goals and policies of the language version diverge so far from the English-language version's goals and policies that they're no longer compatible, it may make sense to separate. As with an inactive language version, the database dumps and other data needed to start a new site will be made available.
+
Als om een of andere reden de doelen en richtlijnen van de taalversie zo ver van die van de Engelstalige versie komen te liggen dat deze niet meer verenigbaar zijn, dan lijkt het logisch om te scheiden. Net zoals met een inactieve site, zullen kopieën van de databank en alle andere voor een start benodigde bestanden en software beschikbaar worden gesteld.
  
See also: [[Wikitravel:Language versions of Wikitravel|Language versions of Wikitravel]]
+
Zie ook: [http://wikitravel.org/en/Wikitravel:Language_versions de verschillende taalversies van Wikitravel]]
  
== New expeditions ==
+
== Nieuwe expedities ==
  
See [[Wikitravel:How to start a new language version|How to start a new language version]], [[Wikitravel:Expeditions]].
+
Zie (in het Engels)
 +
* [http://wikitravel.org/en/Wikitravel:How_to_start_a_new_language_version Een nieuwe taalversie beginnen]<br>
 +
* [http://wikitravel.org/en/Wikitravel:Expeditions De lopende expedities]
  
== See also ==
+
== Zie ook ==
  
 
* [[Wikitravel:Inter-language links|Inter-language links]]
 
* [[Wikitravel:Inter-language links|Inter-language links]]
* [[Wikitravel:Language versions|Language versions]]
+
* [http://wikitravel.org/en/Wikitravel:Language_versions_of_Wikitravel De huidige taalversies]
 
* [[Wikitravel:Multilingual statistics|Multilingual statistics]]
 
* [[Wikitravel:Multilingual statistics|Multilingual statistics]]
  
 
* Terug naar [[Wikitravel:Regels en richtlijnen|Hoofdpagina Regels en Richtlijnen]]
 
* Terug naar [[Wikitravel:Regels en richtlijnen|Hoofdpagina Regels en Richtlijnen]]
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
[[de:Wikitravel:Regeln für anderssprachige Versionen]]
 
[[de:Wikitravel:Regeln für anderssprachige Versionen]]
 +
[[en:Wikitravel:Language version policy/ko]]
 +
[[it:Wikitravel:Politica versioni linguistiche]]
 +
[[wts:Language version policy]]
  
{{nnl}}
+
[[

Huidige versie van 13 okt 2009 om 13:31

Niet iedere reiziger spreekt en/of begrijpt Engels, en zelfd degenen die dat wel doen, kunnen beter af zijn met een gids in hun eigen taal. We proberen alle reizigers van dienst te zijn met Wikitravel veries in zoveel mogelijk talen.

Multitaal structuur[bewerken]

Het doel van deze richtlijn is om Wikitravel reisgidsen in meerdere talen te maken. Om dat te doen lenen we een en ander van het idee van de Wikimedia's projecten, en een aantal zelfontwikkelde principes.

 • Er is een MediaWiki instantie per taal, met een aparte gebruikers databank, artikelen databank, voorpagina, interfaces etc.
 • Iedere instantie heeft een "root" bij http://wikitravel.org/code/, waar code is de ISO 639-2 2- of 3-letter code voor de taal.
 • Taalversies zijn internationaal, en bedienen de sprekers van die taal in alle landen van de wereld. Bijvoorbeeld: De Portugese-taal Wikitravel schrijft en ondersteunt reizigers zowel uit Portugal als uit Brazilië.
 • Iedere taalversie heeft als doel om wereldwijd dekkend te zijn.
 • Alle taalversies zijn belangrijk voor het succes van Wikitravel.

Meertalige samenwerking[bewerken]

Door het samenvoegen van onze informatie, tijd en middelen kunnen Wikireizigers samen geweldige reisgidsen maken. Dit is waar binnen taalgemeenschappen en door taalbarrières heen; hoe meer mensen aan Wikitravel werken in welke taal dan ook, hoe beter alle gidsen worden.

 • Ideeën, informatie, probleem-verslagen en technische verzoeken moeten door taalbarrières heen gaan. Hoewel veel Wikireizigers die meerdere talen spreken helpen om dergelijke informatie naar de volgende taal over te hevelen, zijn er speciale vrijwilligers genaamd liaisons die de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat dit gebeurt. Er is een liaison per taalversie.
 • Updates van een taalversie zijn beschikbaar in het logboek zodat bezoekers en gebruikers op de hoogte kunnen zijn en blijven van de ontwikkelingen daar.
 • Alle Wikitravel taalversies hebben dezelfde licentie om het kopieren en vertalen van de informatie tussen de verschillende taalversies zo makkelijk mogelijk te maken.
 • A centrale wiki, Wikitravel Shared, wordt gebruikt om afbeeldingen op te slaan en meer en meer ook om site-brede activiteiten te coördineren.

Technische infrastructuur[bewerken]

Onze technical infrastructure policy is bedoeld om all Wikitravel schrijvers en lezers te ondersteunen met het best mogelijke gebruik van de Wikitravel Web site. Ieder bugrapport en technisch verzoek is belangrijk, ongeacht welke taalversie last heeft van deze bug.

Opstarten van een nieuwe taalversie[bewerken]

Een Wikitravel taalversie is meer dan alleen maar een MediaWiki wiki. Het is een gemeenschap, een platform voor editors om samen te werken; het is een integraal onderdeel van het Wikitravel als geheel. Als we een nieuwe versie lanceren dan proberen we al deze zaken geregeld te hebben.

Nieuwe taalversies beginnen als Language Expeditions op Wikitravel Shared, zodat deelnemers zich kunnen organiseren alvorens de taalversie van de grond komt.

Een team formeren[bewerken]

Om een nieuwe Wikitravel server op te kunnen moet de Expeditie de volgende zaken voor elkaar hebben:

 • Aanmeldingen van drie potentiële schrijvers die toezeggen bij te dragen aan de nieuwe taalversie.
 • Een gekozen liaison tussen de Engelse taalversie van Wikitravel en de nieuwe taalversie. Deze persoon moet tonen dat hij of zij onze doelen, regels en stijlrichtlijnen begrijpt en ondersteunt, onze richtlijnen. Deze kan worden genomineerd op dezelfde wijze als we administrators nomineren, met minstens twee van de mensen die zich hebben aangemeld die voor hem/haar stemmen en niemand tegen.(Voor sommige talen heeft zich net een vrijwilliger aangemeld.)
 • Een vertaling van het Taalbestand in MediaWiki voor de nieuwe taal.

Nadat aan al deze criteria is voldaan, zetten we ergens een Wiktravel server op in de nieuwe taal, en maken het mogelijk om de inter-taal links en dergelijke te leggen.

De eerste maand[bewerken]

Na een maand moet de nieuwe taalversie een significant deel van deze secties van Wikitravel klaar hebben:

Ze hoeven niet identiek te zijn aan de Engelse pagina's, maar ze moeten er wel zijn. Het doel is om klaar te zijn voor nieuwe schrijvers -- en dit zijn de pagina's die de mensen nodig hebben om te kunnen beginnen.

Als deze pagina's er na een maand (deels) nog niet zijn en er zit geen beweging in, dan wordt deze taalversie beschouwd als inactief (zie hier onder).

Zie ook: Hoe start je een nieuwe taalversie (Engels)

Liaisons[bewerken]

De gekozen liaison moet een maandelijks rapport opstellen van op zijn minst een paar regels in het Wikitravel logboek op de Engelstalige site, om de voortgang van de ontwikkeling van de taalversie te melden. Tevens moeten ze een rapport maken op de eigen taalsite met de ontwikkelingen van de Engelstalige site.

Als de liaison om een of andere reden er voor kiest om niet meer te participeren in Wikitravel, dan moeten de Wikireizigers een nieuwe liaison kiezen. Dezelfde criteria als aan het begin van het project zijn van toepassing op het kiesproces.

Als er geen liaison voor de taalversie is, dan wordt deze taalversie beschouwd als inactief (zie hier onder).

Zie ook: Nederlandse Rapporten

Inactieve versies[bewerken]

Als de activiteit op een taalversie praktisch naar nihil terugvalt, dan is die taalversie inactief. Tenzij de Wikitravellers van die taalversie bereid zijn om opnieuw te starten zal de inactieve taalversie worden gesloten.

Databank kopieën en andere data die nodig is om een taalversie op te starten op een andere server zal worden gebundeld en klaargezet. Een ieder is welkom om die data te gebruiken om een eigen project te starten op een eigen serveromgeving, zolang ze zich maar conformeren aan de copyleft regels waaronder alle data vanaf het begin is verzameld.

Doel of richtlijn veranderingen[bewerken]

Verschillende taalversies hebben verschillende gemeenschappen, en ze zullen zich anders ontwikkelen voor wat betreft hun ideeën over de doelen en de richtlijnen. De liaison moet de Engelstalige Wikitravel goed geïnformeerd houden over belangrijke wijzigingen in de doelen en richtlijnen van de betreffende taalversie van Wikitarvel.

Als om een of andere reden de doelen en richtlijnen van de taalversie zo ver van die van de Engelstalige versie komen te liggen dat deze niet meer verenigbaar zijn, dan lijkt het logisch om te scheiden. Net zoals met een inactieve site, zullen kopieën van de databank en alle andere voor een start benodigde bestanden en software beschikbaar worden gesteld.

Zie ook: de verschillende taalversies van Wikitravel]

Nieuwe expedities[bewerken]

Zie (in het Engels)

Zie ook[bewerken]