Szerkesztő:Kata/Szálláshelyek besorolása

A Wikitravelből
< Szerkesztő:Kata
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kata (vita | közrem.) 2007. január 21., 14:22-kor történt szerkesztése után volt.

54/2003. (VIII.29.) GKM rendelete

A belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 28. § (1) bekezdésében foglaltakra - a következőket rendelem el:

1. §

A kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet alkalmazásában kereskedelmi szálláshely az erre a célra épített vagy átalakított és használt létesítmény, ha a hasznosított szobák száma az ötöt, az ágyak száma a tizet, kempingek esetében a hasznosított területegységek száma az ötöt meghaladja, továbbá a létesítmény megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek, és üzletszerűen, egész éven át vagy idényjelleggel, folyamatos napi üzemeltetéssel, megszakítás nélkül szállásszolgáltatást nyújt. A megjelöltnél kisebb kapacitású szálláshelyen üzletszerű idegenforgalmi tevékenység csak a külön jogszabályban[1] foglaltak szerint végezhető. A kereskedelmi szálláshelynek minősülő létesítményeket az 1. számú melléklet tartalmazza."

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kereskedelmi szálláshely működési engedély és osztályba sorolás nélkül, fizetővendéglátó és falusi szálláshely hatósági nyilvántartásba vétel és osztályba sorolás, illetve minősítés nélkül nem működhet. A működési engedélyen fel kell tüntetni a szálloda típusát.

(2) A kereskedelmi szálláshelyet a 2. mellékletben, a falusi és a fizetővendéglátó szálláshelyet pedig a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően a szálláshely fenntartója, üzemeltetője (a továbbiakban együtt: üzemeltető) minősíti, illetve sorolja osztályba. A kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshely osztályba sorolását, illetve a falusi szálláshely minosítését minden, az osztályba sorolásra és a minősítésre kiható ténybeli változás esetén, de öt évenként minden esetben felül kell vizsgálni, és újra osztályba kell sorolni, illetoleg újra kell minosíteni. Az öt éves időszakot a kereskedelmi szálláshely működési engedélyének kiadásától, a fizetővendéglátó és a falusi szálláshely esetében pedig a szállásadónak a jegyző által történt hatósági nyilvántartásba vételétől, illetőleg az utolsó osztályba sorolástól, illetve minősítéstől kell számítani. A kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshely új osztályba sorolásakor, valamint a falusi szálláshely újraminősítésekor a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni."

3. §

(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.§ (1) A kereskedelmi szálláshely üzemeltetője az, akinek a nevére a szálláshely működési engedélyét kiállították. Az üzemeltető köteles az üzemeltetés megkezdése előtt a szálláshely osztályba sorolását a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának (a továbbiakban: GKM EKH) írásban bejelenteni. A működési engedély kiváltásával az üzemeltető tudomásul veszi statisztikai adatszolgáltató kötelezettségét, tevékenysége megkezdéséről a működési engedély másolatának megküldésével köteles értesíteni a Központi Statisztikai Hivatal illetékes igazgatóságát. A fizetővendéglátó, valamint a falusi szálláshely osztályba sorolását, illetve minősítését a szállásadó a szálláshely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala jegyzőjének (a továbbiakban: jegyző) köteles bejelenteni."

(2) Az R. 4. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha az ellenőrzésre jogosult szervezet megállapítja, hogy a kereskedelmi vagy a fizetővendéglátó szálláshely osztályba sorolása, illetve a falusi szálláshely minősítése nem felel meg a feltételeknek, illetőleg az épületnek vagy berendezésének állapota, minősége, tisztasága kifogásolható, az üzemeltetőt, illetve a magánszállásadót a hiányosság megszüntetésére hívja fel."

(3) Az R. 4. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A GM EKH nem élhet az alacsonyabb osztálya sorolás lehetőségével, ha]

"a) a kereskedelmi szálláshely műemlék vagy műemlék jellegű épületben működik és a szobaegység nagyságára vonatkozó követelményeknek a műemléki jelleg miatt nem tud eleget tenni,"

(4) Az R. 4. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A GKM EKH, illetőleg a jegyző a (4) bekezdésben meghatározott intézkedése előtt köteles a szálláshely szerint érintett szakmai érdekképviseleti szervezet véleményét kikérni. Amennyiben a szakmai érdekképviselet a megkeresésre 30 napon belül írásban nem nyilatkozik, a GKM EKH a rendelkezésére álló iratok alapján dönt."

4. §

Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kereskedelmi szálláshely főbejáratánál, a 2. melléklet VII. fejezetében meghatározottaknak megfelelően, a vendég által jól láthatóan fel kell tüntetni a kereskedelmi szálláshely nevét, típusát és osztályba sorolását."

5. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az üzemeltető köteles 15 napon belül a GKM EKH-nak bejelenteni, ha a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyet, vagy a falusi szálláshelyet a továbbiakban nem üzemelteti."

6. §

Az R. 7. §-ának a)-c) pontja helyébe a következő a)-e) pont lép, egyidejűleg a jelenlegi d)-h) pont jelölése f)-j) pontra változik:

[E rendelet alkalmazásában]

"a) szálloda: az a kereskedelmi szálláshely, amely megfelel az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletének 411., illetve 412. pontjában meghatározott követelményeknek, és legalább 11 szobával rendelkezik,

b) gyógyszálloda: az a szálloda, amely megfelel a szállodára előírt követelményeknek, továbbá vendégei számára főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget biztosít és megfelel a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglalt feltételeknek,

c) wellness szálloda: az a szálloda, amely megfelel a minimum háromcsillagos szállodákra előírt követelményeknek, az egyes szállodai szaktevékenységeket, illetőleg a szálloda által nyújtott szolgáltatásokat az erre vonatkozó szakképzettséggel rendelkező személyekkel látja el, az egészséges életvitelhez szükséges gasztronómiai, sport, relaxációs illetve wellness szolgáltatásokat nyújt, valamint közösségi programlehetőségeket biztosít, továbbá megfelel a 2. melléklet I/F pontjában meghatározott feltételeknek,

d) garniszálloda: az a szálloda, amely megfelel a szállodára előírt követelményeknek, azzal az eltéréssel, hogy a főétkezések közül csak reggelizési lehetőség áll a vendégek rendelkezésére,

e) apartman szálloda: az a szálloda, amelyben az ágyak több mint 80 %-a berendezett és felszerelt háló és nappali szobával, valamint konyhával rendelkező apartmanban található, és megfelel a garniszállodára előírt követelményeknek azzal az eltéréssel, hogy a kétszeres alapterületű szobaegységek méretébe az erkély és a terasz alapterülete is beleszámít, és legalább 11 szobaegységgel rendelkezik,"

7. §

Az R. 1-3. melléklete helyébe e rendelet 1-3. melléklete lép.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(2) Ahol az R. Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalát említ, az alatt Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalát kell érteni.

Dr. Csillag István

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a _/2003. (__..) GKM rendelethez

"1. melléklet a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez

Kereskedelmi szálláshelynek minősülő létesítmények

 • I. Szálloda (szálloda étteremmel)
 • II. Gyógyszálloda
 • III. Wellness szálloda
 • IV. Garniszálloda (szálloda étterem nélkül)
 • V. Apartman szálloda
 • VI.Panzió
 • VII. Kemping
 • VIII. Üdülőház
 • IX.Turistaszálló
 • X. Ifjúsági szálló"

2. melléklet a _/2003. (__..) GKM rendelethez

"2. melléklet a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez

I. A szállodák osztályba sorolási feltételei

A szállodai szolgáltatások jegyzékét a 6. pont tartalmazza. A szálloda osztályba sorolása: egy-ötcsillagos.

A gyógyszálloda osztályba sorolása: kettő-ötcsillagos.

A garniszálloda osztályba sorolása: egy-négycsillagos "garni".

A wellness szálloda osztályba sorolása: három - ötcsillagos "wellness szálloda".

Az apartman szálloda osztályba sorolása: három-ötcsillagos "apartman szálloda".

A) Egycsillagos szálloda

Felszereltsége

1. Fogadóhelyiséggel, tartózkodó helyiséggel, étkezővel, 30 ágy felett pedig recepcióval is rendelkezik.

2. A szállodai szobaegység nagysága legalább a szobák 80%-ánál:

Egyágyas: legalább 8 négyzetméter.

Kétágyas: legalább 12 négyzetméter.

Kétágyasnál több: ágyanként további 5 négyzetméter.

3. A szobák berendezése, felszereltsége:

Berendezés: ágy (ajánlott méret: 100 x 200 cm, legalább 80 x 190 cm), ágyanként ülőalkalmatosság, éjjeliszekrény vagy tárolóhely, bőröndtartó vagy bőröndtároló, olvasólámpa, ruhás-"szekrény", ágyanként legalább négy darab egyforma vállfa (női, férfi), papírkosár, cipőtisztítási lehetőség, ruhakefe, sötétítő függöny vagy zsalu.

Telefon: a portán áll a vendégek rendelkezésére.

Antenna: legalább a szobák 30%-a rendelkezik antennacsatlakozóval.

4. Vizesblokkok száma: minden megkezdett 10 ágy után egy közös emeleti vizesblokk és nemenként elkülönített WC, a szobákban hideg-meleg víz biztosított.

5. A vizesblokk berendezése, felszereltsége:

- a szobákban: mosdó, tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó, fedett szeméttároló,

- közös WC: WC-kefe tartóval, WC- papírtartó WC-papírral, a női WC-ben egészségügyi tasak is, kézmosó, higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás),

- a közös fürdőben: kád vagy zuhanyzófülke, mosdó, tükör, törülközőtartó, ruhafogas, fedett szeméttároló,

- a mosdókban: kéztörlő és fürdőtörülköző, szappan, fogmosó poharak az ágy­számmal azonos mennyiségben.

6. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás, eszközök:

- a szobákban: hotel- és helységdokumentáció (tájékoztatás a szolgáltatásokról és a településről), tájékoztatás a fogyasztó által a szobáért, valamint a szolgáltatásokért fizetendő árról, illetve díjról a Magyar Köztársaság területén törvényes fizetőeszköz szerint meghatározva, és tájékoztatás a menekülési útvonalról.

7. Lift: csak a három emeletnél magasabb szállodákban.

8. Parkolók, garázsok: a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben előírt mértékben.

9. Gazdasági és személyzeti bejárat: külön gazdasági bejáratot alakítanak ki.

10. A személyzet öltözete: a vendéggel érintkező munkakörökben a szálloda személyzete egységes formaruhát visel.

11. Tárolási lehetőség hűtőszekrényben. Ez csak az egycsillagos szállodánál követelmény.

12. A szobákat és valamennyi mellékhelyiséget kötelező naponta takarítani.

Kötelező szolgáltatások

1. Recepciószolgálat: egy - idegennyelv-ismerettel rendelkező - munkatárs látja el. A szálloda tevékenységéért felelős személy éjszaka is elérhető.

2. Textilváltás:

- ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése előtt - kötelező az ágyneműcsere, ágyazás naponta,

- fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző kétnaponta, illetve a vendég kívánsága szerint.

3. Étel-, italkínálat:

- reggeli: continental reggeli 10 óráig,

- étel: ebéd- és vacsoraidőben szűkített á la carte választék,

- ital: a nyitvatartási idő alatt.

4. Egyéb szolgáltatások: csomag- és értékmegőrzés, üzenetközvetítés, ébresztés.

Fakultatív szolgáltatások

Az egycsillagos szállodánál az elérendő minimális pontszám: 0

[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait a G) pont tartalmazza.]

B) Kétcsillagos szálloda

Megfelel az egycsillagos szálloda követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

Felszereltsége

1. Lásd egycsillagos.

2. A szállodai szobaegység nagysága legalább a szobák 80%-ánál:

Egyágyas: legalább 12 négyzetméter.

Kétágyas: legalább 16 négyzetméter.

Kétágyasnál több: ágyanként további 5 négyzetméter.

3. A szobák berendezése, felszereltsége:

Berendezés: lásd egycsillagos.

Telefon: a hallban nemzetközi hívásra is alkalmas telefonfülke található.

Antenna: legalább a szobák 50%-a rendelkezik antennacsatlakozóval.

4. Vizesblokkok száma:

A szobák legalább egyharmada rendelkezik fürdőszobával.

5. A vizesblokk berendezése, felszereltsége:

A fürdőszobák berendezése, felszereltsége: kád vagy zuhanyfülke, WC, mosdó, tükör, piperepolc, törülközőtartó, WC-kefe tartóval, WC-papírtartó, elektromos csatlakozó, szeméttároló, az ágyszámmal azonos mennyiségben kéztörlő és fürdőtörülköző, szappan, fogmosópohár, továbbá WC-papír, egészségügyi tasak.

6. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás, eszközök:

Lásd egycsillagos.

7. Lift: csak a két emeletnél magasabb szállodákban, ha a szálloda csupán idényjelleggel működik, lifttel csak a három emeletnél magasabb szállodának kell rendelkeznie.

8-10. Lásd egycsillagos.

Kötelező szolgáltatások

1-2. Lásd egycsillagos.

3. Étel-, italkínálat:

Á la carte ételválaszték, italválaszték legalább négyféle magyar minőségi borral.

4. Lásd egycsillagos.

5. Egyéb szolgáltatások:

A vendég kívánságára tv beállítása legalább a szobák 50%-ában.

Telefax

Fakultatív szolgáltatások

A kétcsillagos szállodánál az elérendő minimális pontszám: 25

[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait a G) pont tartalmazza.]

C) Háromcsillagos szálloda

Megfelel a kétcsillagos szálloda követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

Felszereltsége

1. A szálloda hallal, legalább egy melegkonyhás vendéglátó üzlettel és legalább egy egyéb vendéglátó üzlettel rendelkezik. A vendéglátó üzletek együttes kapacitásának el kell érnie a pótágy nélkül számított szállodai férőhelyeknek legalább a 40%-át.

2. A szállodai szobaegység nagysága legalább a szobák 80%-ánál:

Egyágyas: legalább 14 négyzetméter.

Kétágyas: legalább 18 négyzetméter.

3. A szobák berendezése, felszereltsége:

Berendezés: asztal, pipere-íróasztal (írólap) tükörrel, lámpával, telefon, hűtőszekrény, TV.

Telefon: a szobákból közvetlenül lehet városi és távhívást lebonyolítani.

Lakosztály: két egymás melletti szoba összenyitásával minden megkezdett 50 szoba után egy - ha a szállodai szobák száma nem éri el az 50-et legalább egy - lakosztályt kell kialakítani úgy, hogy annak egyik szobája ülőgarnitúrával nappalivá alakíthatóvá legyen.

4. Vizesblokkok száma: a szobák 75%-a rendelkezik fürdőszobával, amely káddal vagy tusolófülkével és WC-vel van felszerelve.

5. A vizesblokk berendezése, felszereltsége: a kádhoz zuhanyfüggöny van felszerelve, frottírtörülköző és fürdőlepedő, kádelő, kombinált sampon-fürdőhab.

6. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás, eszközök: varrókészlet, telefon- és TV tájékoztatás.

7-8. Lásd kétcsillagos.

9. Gazdasági és személyzeti bejárat: külön gazdasági és személyzeti bejáratot alakítanak ki.

10. Lásd kétcsillagos.

11. A vendéggel érintkező személyzet formaruháján a viselőjének nevét fel kell tüntetni.

Kötelező szolgáltatások

1. Recepciószolgálat: a fogadó szolgálatot 24 órán át, de két idegen nyelven legalább napi 16 órán át látják el.

Csomagszállítás: a vendég kívánságára a szálloda munkatársa által.

2. Textíliaváltás:

- ágynemű: legalább kétszer hetente,

- fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző, kádelő kétnaponta.

3. Étel-, italkínálat:

- szezonjelleggel működő szállodában: 3 fogásos menű, a főfogásban két választási lehetőséggel vagy büféebéd, -vacsora 3-3 féle leves, előétel, főétel, desszert,

- egész évben folyamatosan működő szállodában: á la carte étel- és italválaszték, legalább nyolcféle magyar minőségi borral.

4. Felszolgálás:

- reggeli: 10 óráig,

- étel: 12-14 és 18-21 óráig,

- ital: legalább napi 16 órán át.

5. Szobaszerviz az étterem nyitvatartási ideje alatt, telefax, fénymásolás, kulturális és idegenforgalmi információk nyújtása, a porta továbbítja a vendég postai küldeményeit. Készpénzkímélő fizetés mód biztosított.

Fakultatív szolgáltatások

A háromcsillagos szállodánál az elérendő minimális pontszám: 90

[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait a G) pont tartalmazza.]

D) Négycsillagos szálloda

Megfelel a háromcsillagos szálloda követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

Felszereltsége

1. A szálloda legalább egy különteremmel rendelkezik.

2. A szállodai szobaegység nagysága legalább a szobák 80%-ánál:

Egyágyas: legalább 16 négyzetméter.

Kétágyas: legalább 24 négyzetméter.

3. A szobák berendezése, felszereltsége:

Szoba: minibár, üvegnyitók, poharak a minibárhoz, jegyzettömb íróeszközzel, távirányítású színes TV, a szobában hotelkommunikációs rendszer is ki van építve.

Lakosztály: a háló- és lakóterület építészetileg elválasztott, legalább 30 négyzetméter alapterületű és a szállodában legalább egy, 50 szoba felett minden megkezdett 50 szoba után további egy állandó lakosztály van kialakítva.

4. A vizesblokkok száma: valamennyi szoba fürdőszobás.

5. A vizesblokk berendezése, felszereltsége: elegendő lerakodóhely piperecikkek részére, nagyméretű tükör, hajszárító, eltérő feszültségre és szabványokra kiképzett elektromos csatlakozók, borotválkozó tükör.

6. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás, eszközök: a fürdőszobákban csomagolt zuhanysapka, higiéniai kendő.

7. Lift: az egy emeletnél magasabb szállodákban lift áll a vendégek rendelkezésére.

8-9-10-11. Lásd háromcsillagos.

Kötelező szolgáltatások

1. Recepciószolgálat: 24 órán át műszakonként legalább három idegen nyelven.

Csomagszolgálat: legalább napi 16 órán át londíner által.

2. Textíliaváltás: az ágyneműt legalább három naponta váltják.

Mosás, vasalás: a vendég által mosatásra átadott ruhaneműt 24 órán belül tisztán vissza kell adni. A ruha, fehérnemű átvasalását a szálloda hétvégén is biztosítja.

3. Étel-, italkínálat:

- szezonjelleggel működő szállodában: kétféle 3 fogásos menű, a főfogásban 2-2 választási lehetőséggel, vagy büféebéd és -vacsora: 5-5 féle előétel, főétel, 3-3 féle leves, saláta és desszert, valamint kétféle sajt,

- az egész évben üzemelő szállodában: á la carte étel- és italválaszték, legalább 12 féle magyar minőségi borral.

4. Felszolgálás:

szobaszerviz: egész nap

5. Egyéb szolgáltatások: széf a szobákban vagy a portán, bel- és külföldi sajtótermékek árusítása, repülőjegy-konfirmálás, fittnes vagy gyógyászati centrum, garázsszolgáltatások, kocsirendező, konferenciaszolgáltatás.

6. Légkondicionálás: a szállodai közös helyiségek légkondicionáltak.

Fakultatív szolgáltatások

A négycsillagos szállodánál az elérendő minimális pontszám: 130

[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait a G) pont tartalmazza.]

E) Ötcsillagos szálloda

Megfelel a négycsillagos szálloda követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

Felszereltsége

1. A szállodában legalább egy étterem és két egyéb vendéglátó üzlet működik, továbbá a szállodában különtermek állnak a vendégek rendelkezésére.

2. A szállodai szobák nagysága legalább a szobák 80%-ánál:

Egyágyas: legalább 18 négyzetméter.

Kétágyas: legalább 26 négyzetméter.

3. A szobák berendezése, felszereltsége:

Lakosztály: a háló- és lakóterület építészetileg elválasztott, legalább 34 négyzetméter, a rendelet hatályba lépése után épülő szállodában 40 négyzetméter. A szállodában legalább egy, 30 szoba felett minden megkezdett 30 szoba után további egy állandó lakosztály van kialakítva.

4. Lásd négycsillagos.

5. Vizesblokkok berendezése, felszereltsége: a fürdőszobában fürdőköpeny, nagyítós borotválkozótükör áll a vendég rendelkezésére.

6. Lásd négycsillagos.

7. Lift: a rendelet hatálybalépése után épülő szállodában csomagfelvonót alakítanak ki.

8. Parkolók, garázsok: a szálloda saját garázzsal és garázsszolgálattal rendelkezik.

9-10-11. Lásd négycsillagos.

Kötelező szolgáltatások

1. Csomagszállítás: 24 órán át londíner által.

2. Textíliaváltás: ágynemű legalább kétnaponta.

3. Étel-, italkínálat:

- szezonjelleggel működő szállodában: 4 fogásos menű, minden fogásban 3 választási lehetőséggel vagy büféebéd, -vacsora,

- egész évben üzemelő szállodában: á la carte ételválaszték, itallap, az italrendelést szakmai tanácsadás segíti.

4. Felszolgálás:

- reggeli: 10 óráig,

- szobaszerviz: 24 órán át,

- étel: 11-23 óráig, az emeleten is, a fennmaradó időben kis étlap,

- ital: legalább 18 órán át, az emeleten 24 órán át.

5. Lásd négycsillagos.

6. Légkondicionálás: valamennyi vendégszobában.

Fakultatív szolgáltatások

Az ötcsillagos szállodánál az elérendő minimális pontszám: 170

[A fakultatív szolgáltatásokat és azok pontszámait a G) pont tartalmazza.]

F) Wellness szolgáltatások

Wellness szálloda:

 • 1. A szálloda minimum 1 beltéri fürdőmedencével rendelkezik.
 • 2. A szálloda rendelkezik minimum 2-féle szauna vagy gőzfürdő létesítménnyel.
 • 3. A szálloda az arc-, test-, kéz-, láb- és hajápolási szolgáltatások közül legalább négyféle szépségápolási lehetőséget nyújt.
 • 4. A szálloda legalább 6-féle masszázs, relaxációs és egyéb közérzetjavító - vizes és száraz -szolgáltatást kínál.
 • 5. A szálloda gasztronómiai kínálatában szerepelnek a régióra jellemző, hagyományőrző magyar, továbbá reform- és vegetáriánus étel és italajánlatok.
 • 6. A szálloda rendelkezik kardiogépekkel is felszerelt fitness-teremmel és sportedzővel, sportoktatóval, vagy testnevelő tanárral.
 • 7. A szálloda minimum 4-féle szabadidős sportolási vagy keleti mozgásprogramot kínál, és további minimum 1-féle aerobik jellegű tréninget.
 • 8. A szálloda minimum 3-féle közösségi, kulturális, zenei, művészeti programlehetőséget nyújt, illetve folyamatosan ajánlja a környék nyújtotta lehetőségeket.
 • 9. A szálloda a nappali és a délutáni műszakban rendelkezik legalább 1 fő wellness végzettségű vagy azzal egyenértékű végzettséggel rendelkező dolgozóval.

G) A fakultatív szolgáltatások és pontszámaik

Megnevezés - Pontszám

 • Agyaggalamb-lövészet: 10
 • Ajándékbolt: 5
 • Animátor: 10
 • Asztalitenisz: 2
 • Autóbérlés (ügynöki szolgálat): 5
 • Bankett- és konferencialehetőség
  • - 100 négyzetméterig: 5
  • - 250 négyzetméterig: 10
  • - 500 négyzetméterig: 15
  • - 500 négyzetméter felett: 20
 • Bankett- és konferenciatermek, ha légkondicionáltak, helyiségenként: +5
 • Baby- vagy gyerekágy és -szék: 2
 • Biliárd/Rex: 3
 • Bowlingpálya: 15
 • Business centrum: 20
 • Butik: 5
 • Casinó: 20
 • Diétás konyha: 5
 • Disco: 5
 • Executive emelet: 10
 • Éjszakai bár (az utcáról nem megközelíthető): 15
 • Fénymásológép: 2
 • Film- vagy diavetítő: 2
 • Fizető tv: 5
 • Flip chart: 2
 • Fodrász: 5
 • Garázs: 20
 • Garázsszolgáltatások: 5
 • Go-kartpálya: 10
 • Golfpálya
  • - 18 lyukú: 30
  • - 18 lyukúnál kisebb: 10
 • Gyermekfelügyelet: 5
 • Gyermekmenű: 2
 • Gyógyászati centrum: 30
 • Hajókikötő: 20
 • Helyiség rendezvény- és konferenciaszervezőknek: 5
 • Internet-csatlakozás a szobák 50%-ában: 5
 • Internet a szállodában: 3
 • Írásvetítő: 2
 • Írógép: 2
 • Játékautomaták: 2
 • Játszószoba: 5
 • Játszótér: 5
 • Jégpálya: 15
 • Kamera: 2
Kerékpárkölcsönzés


5
Kondicionálóterem (minimum 4 erőgéppel)


5
Kozmetika


5
Könyvtár


5
Kötélpálya (vízi is)


20

Kulturális és idegenforgalmi információk nyújtása2

LCD-panel


4
Légfegyveres lőtér


10
Légkondicionálás a szobák minimum 50%-ában


20
Lovaglópálya


5
Lovarda lovakkal


15
Masszázs


5
Mágneses tábla


2
Mágneskártyás zár


5
Mikrofon


2
Minigolf


5
Mobiltelefon


2
Mosoda


5
Mozgássérült szoba (minimum 2), közlekedési lehetőség


5
Műholdas tv három csatornán felül


2
Nemdohányzó szoba


2
Nemdohányzó emelet


3
Orvos a hotelban (fogorvos stb.)


5
Őrzött parkoló


10
Park/kert


5

Pénzváltási tevékenység


5

Pihenő, napozó nyugágyakkal


20
Sífelvonó


20
Sporteszköz-kölcsönzés


- vízi


5
- téli


5
Sportoktató/sportáganként


+5
Squash-terem


15
Strand (saját)


20
Strand röplabda pálya


5
Szauna


5
Számítógép


2
Számítógép-csatlakozás (legalább a szobák 50%-ában)


5
Szépségfarm


10
Színes tv


2
Szobainas (legalább a szobák 25%-ában)


2
Szolárium


5
Szószék


2
Tekepálya


15
Telefax


2
Telefon a szobai készüléken kívül minden további készülék után (a szobák legalább 50%-ában, helyiségenként)


+5

Telefonkönyv a szobákban


2
Teniszpálya (függetlenül a teniszpályák számától)


- fedett


30
- nyitott


15
Természetgyógyász


5
Tv-terem


5
Tollaslabdapálya


5
Transzferszolgáltatás


5
Uszoda


- fedett


30
- szabadtéri


25
Vegytisztító


5
Vetítővászon


2
Videoberendezés


2
Zajvédő ablakok


5

II. A panziók (fogadók) osztályba sorolási feltételei

III. osztályú panzió (fogadó)

A panzióban 24 órán át ügyeleti szolgáltatást nyújtanak.

A panzió szobáinak nagysága:

Egyágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó.

Két- vagy háromágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó, továbbá férőhelyenként további 4 négyzetméter (kétágyas: legalább 12 négyzetméter, háromágyas: legalább 16 négyzetméter). Az ágyméret legalább 90 x 195 cm.

Minden olyan szobában, amelyhez nem tartozik fürdőszoba, hideg-meleg vizes mosdókagyló. 12 ágyanként WC, a WC-ben mosdó, WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, kézmosási és higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás).

Vizesblokkok száma:

A rendelet hatálybalépésekor működő panziónál az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) szerint meghatározott számú tisztálkodó helyiséget és illemhelyet kell biztosítani.

A rendelet hatálybalépése után épített panziónál szobánként zuhanyozó és WC.

Fűtés: a panzió szobáit központi vagy egyedi fűtéssel fűtik. Ezt a követelményt nem kell teljesíteni az idényjelleggel működő panzióban.

Ivóvízellátás: ha a víz nem iható, ezt a körülményt fel kell tüntetni és a helyszínen térítésmentesen ivóvizet kell a vendégek részére biztosítani.

Felszolgálás: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy a panzió közvetlen közelében.

Telefonszolgáltatás: nyilvános vagy hozzáférhető telefonálási lehetőség biztosítása a vendégek részére.

Egyéb szolgáltatások:

- 24 órán át csomagmegőrzési lehetőség biztosítása,

- közös helyiség áll a vendégek rendelkezésére,

- törülköző (csere 2-3 naponta) és csomagolt vagy adagolós folyékony szappan biztosítása,

- közösségi WC-blokk biztosítása,

- a szobák és a mellékhelyiségek naponkénti takarítása,

- ágyazás naponta.

Tájékoztatás: a panzió szobáiban tájékoztatás a szoba áráról és a menekülési útvonalról, valamint az ügyelet telefonszámáról, ha az ügyeletet nem a panzióban látják el.

II. osztályú panzió (fogadó)

Megfelel a III. osztályú panzió követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

A panzió szobáinak nagysága:

Többletkövetelmény:

Standard ágy esetén legalább egybefüggő matracfelület, kinyitható ágymegoldás nem fogadható el.

Vizesblokkok száma: legalább háromszobánként egy fürdőszoba.

Fűtés: a vendég által szabályozható fűtés biztosítása.

Felszolgálás: reggeli és legalább egy vendéglátó szolgáltatás (drinkbár, presszó stb.).

Telefonszolgáltatás: nyilvános vagy hozzáférhető nemzetközi távhívási lehetőség biztosítása a vendégek részére.

Egyéb szolgáltatások:

Többletkövetelmények:

- értékmegőrzési lehetőség biztosítása a panzióban,

- ébresztési lehetőség biztosítása (személyes vagy technikai),

- szobai hűtőszekrény biztosítása.

Egyéb követelmények:

- gépkocsi parkolóhely biztosítása a panzió (fogadó) bejáratától számított 300 m-es közúti távolságon belül legalább a panzió férőhelyei 30%-ának mértékéig, a rendelet hatálybalépését követően épülő panziók (fogadók) esetében,

- a panzió szilárd burkolatú úton megközelíthető, a városban működő panzió esetében a panzió bejáratától számított 500 m-es közúti távolságon belül tömegközlekedési jármű megállóhelye található.

I. osztályú panzió (fogadó)

Megfelel a II. osztályú panzió követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

A panzióban reggel 7-től este 22 óráig portaszolgálatot, este 22 órától reggel 7 óráig ügyeleti szolgálatot biztosítanak.

Telefonszolgáltatás: 2 telefon fővonal és legalább házi telefonrendszer a panzióban.

Egyéb szolgáltatások:

Többletkövetelmény:

- minibár,

- hitelkártya elfogadási kötelezettség,

- szobánként színes tv távkapcsolóval, legalább öt külföldi adás (amelyből legalább kettő különböző nyelvű) vételének lehetőségével,

- ágyneműcsere kétnaponként, törülközőcsere a vendég kérésére naponként.

III. A kempingek osztályba sorolási feltételei

A kemping megfelel a következő általános jellemzőknek:

- a lakóegységek rendelkezésére álló területegység nagysága legalább 40 m2 (egy területi egységre 2,5 főt kell számításba venni),

- a kemping legalább 6 területegységgel rendelkezik,

- a kemping bekerített, a területe pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott,

- a kemping területe és a közösségi helyiségei megvilágítottak,

- ivóvíz minőségű vízvételi lehetőség biztosított,

- a zárt szennyvízelvezetés vagy a szennyvízkezelés megoldott,

- tisztálkodási, mosási, főzési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk az Országos Településrendezési és Építési Követelmények (OTÉK) szerint meghatározott számban (az egyes csillag-osztályba tartozó kempingekre vonatkozó ezzel kapcsolatos követelményeket az e fejezet végén található táblázat tartalmazza),

- gépjárművel való közlekedésre kijelölt belső útjai vannak,

- elkülönített, hideg-melegvizes, zuhanyzós férfi és női mosdóval, valamint vízöblítéses WC-vel rendelkezik, a WC WC-kefével és tartójával, WC-papírtartóval és papírral van felszerelve, a hölgyek részére egészségügyi tasak áll rendelkezésre, kézmosási és higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás) biztosított,

- hulladék(szemét-)gyűjtőkkel felszerelt,

- talaján az esővíz elvezetés megoldott,

- talaja füvesített és növényzettel ellátott,

- a kemping recepcióval (portaszolgálattal) rendelkezik,

- a területén éjjel-nappal személyzet tartózkodik vagy őrzött,

- kiegészítő szolgáltatás: legalább információs szolgálat,

- megfelel legalább az egycsillagos osztályba sorolás feltételeinek,

- szabadidős sportolási lehetőség a kempingben biztosított,

- a kemping recepcióján elsősegélynyújtó láda áll rendelkezésre,

- a kempingben kémiai-WC- ürítő hely található,

- az egész évben üzemelő kempingben a szolgáltatásokat a téli időszakban fűtött helyiségben kell biztosítani.

Egycsillagos kemping

Az egycsillagos kempingben az általános jellemzőkön túlmenően a további követelményeknek is eleget kell tenni:

- élelmiszervásárlási lehetőség 1 km-en belül,

- portán telefon és postai levélgyűjtő szekrény áll a vendégek rendelkezésére,

- legalább 120 vendégférőhelyenként egy tetővel ellátott főző-, mosó- és mosogatóhely áll a vendégek rendelkezésére,

- talaja karbantartott,

- nemenként, fele-fele arányban elkülönített mosdóhelyiség, a mosdóhelyiség mosdókagylónként polccal és tükörrel felszerelt,

- mosdóhelyiségben elektromos dugaszolóalj áll a vendégek rendelkezésére,

- nemenként, fele-fele arányban elkülönített zuhanyfülkék, amelyek fogassal felszerelt öltözőhelyiségből nyílnak,

- portán 24 órás szolgálat, műszakonként legalább egy idegen nyelven beszélő munkatárs,

- további kiegészítő szolgáltatás: postai értékcikk-árusítás.

Kétcsillagos kemping

A kétcsillagos kemping megfelel az egycsillagos kemping követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

- egy területegység nagysága legalább 50 m2,

- mosdóhelyiségben legalább 100 vendégférőhelyenként egy elektromos dugaszolóalj,

- további kiegészítő szolgáltatás: legalább háromféle szabadidős sporttevékenység lehetőségének biztosítása.

Háromcsillagos kemping

A háromcsillagos kemping megfelel a kétcsillagos kemping követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

- élelmiszerüzlet (ideértve a zöldség-, gyümölcsárusítást is) vagy ABC üzlet a kempingben vagy közelében (kb. 500 méterre),

- legalább II. osztályú melegkonyhás vendéglátó üzlet a kempingben vagy közelében (kb. 500 méterre),

- a mosdóhelyiségekben annyi elektromos dugaszolóalj, ahány mosdókagyló,

- területegység nagysága legalább 60 m2,

- portaszolgálatban műszakonként legalább két idegen nyelv ismerete,

- gyermekeknek játszótér,

- legalább 50-100 fő közötti befogadóképességgel rendelkező, bebútorozott, televízióval felszerelt társalgó.

Négycsillagos kemping

A négycsillagos kemping megfelel a háromcsillagos kemping követelményeinek a következő kiegészítésekkel:

- a területe parkosított jellegű,

- a területegység nagysága átlagban 80 m2,

- a területegységek növényzettel vagy más alkalmas és esztétikus módon egymástól elválasztottak és számozottak,

- belső közlekedési utak burkoltak és szegélykővel ellátottak (a rendelet hatálybalépésekor már működő kempingeknél ezt a követelményt legkésőbb 2001. június 30-ig kell teljesíteni),

- a kemping közúton jól megközelíthető,

- lakókocsik (utánfutók) és lakóautók számára területegységenként áramcsatlakozó és a területegységek 30%-án szennyvízelvezető áll rendelkezésre,

- a talaj gyeppel fedett,

- a kempingben ABC üzlet működik,

- a kempingben legalább II. osztályú melegkonyhás vendéglátó üzlet működik,

- sportolásra alkalmas és felszerelt terület vagy uszoda, illetve saját strand,

- további kiegészítő szolgáltatások: sporteszközök és játékszerek kölcsönzése, hostess-szolgálat, gyermekmegőrző, gyermekprogramok szervezése, széf.

Az egyes csillag-osztályba tartozó kempingekre vonatkozó, a tisztálkodási, mosási, főzési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokkal kapcsolatos követelmények


IV. Az üdülőházak osztályba sorolási feltételei

A kemping területén található üdülőházra is az üdülőház osztályba sorolási feltételeit kell alkalmazni.

Az önálló üdülőház telepnek a következő feltételeknek kell eleget tennie:

- a telep területe pormentes, parkosított, talaja gyeppel fedett, a csapadékvíz elvezetése megoldott,

- belső közlekedési útjai burkoltak és az egyes üdülőházaknál egy gépkocsi elhelyezésére alkalmas parkoló áll a vendégek rendelkezésére,

- a terület megvilágított,

- a zárt szennyvízelvezetés és a szemétgyűjtés megoldott,

- a telep ivóvízminőségű vízzel ellátott,

- 24 órás portaszolgálat, műszakonként legalább két idegen nyelv ismerete,

- a terület éjjel-nappal őrzött,

- a telepen vagy 500 m-en belül ABC üzlet működik,

- a telepen vagy 500 m-en belül legalább II. osztályú melegkonyhás vendéglátó üzlet működik,

- a telep közúton jól megközelíthető,

- a portán telefon és postai levélgyűjtő szekrény áll a vendégek rendelkezésére,

- gyermekek számára játszótér van a telepen,

- a telepen sportolásra alkalmas terület vagy uszoda, illetőleg a telephez tartozóan saját strand van,

- kiegészítő szolgáltatások: sporteszköz-kölcsönzés, hostess-szolgálat, információs szolgálat, postai értékcikk-árusítás, széf, gyermekmegőrzés, gyermekprogram szervezés.

Apartman:

- helyiségei: egy vagy két hálószoba, szobánként legfeljebb két fekvőhellyel; konyha felszerelve főzőlappal, mosogatómedencével, edényekkel, asztallal, székekkel, hűtőszekrénnyel; fürdőszoba fürdőkáddal vagy zuhannyal, csúszásgátlóval, törölközővel és fürdőlepedővel; WC külön vagy a fürdőszobában elhelyezve, WC-kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, egészségügyi tasakkal; nappali szoba rádióval, televízióval és a szükséges bútorokkal; terasz kerti bútorokkal ellátva,

- hideg-meleg, ivóvízminőségű folyóvíz.

Üdülőház

I. osztály

Felszerelt és berendezett helyiségei: mint a lakosztálynál, de hálószoba helyett hálófülke, konyha helyett főzőfülke, fürdőszoba helyett zuhanyzó. Nem feltétel: terasz, rádió, televízió. Hat férőhely (három hálószoba) felett 2 WC és/vagy 2 fürdőszoba szükséges.

II. osztály

Legfeljebb háromágyas szoba, a szobában folyó víz, fürdőszobával nem rendelkező üdülőházban minden megkezdett 24 üdülőházi férőhely után legalább egy hideg-meleg vizes fürdőszoba (zuhanyozó), férfi és női WC.

III. osztály

Legfeljebb négyágyas szoba, a fürdőszobával nem rendelkező üdülőházban minden megkezdett 40 üdülőházi férőhely után legalább egy hideg-meleg vizes fürdőszoba (zuhanyozó), férfi és női WC.

V. A turistaszálló osztályba sorolási feltételei

A turistaszállónak legalább a következő feltételeknek kell megfelelnie:

1. Fogadó-tartózkodó helyiséggel rendelkezik.

2. Egy szobában legfeljebb 8 fekvőhely, ágyanként legalább 5 m2 alapterületet kell biztosítani. (Az emeletes ágy a minimális alapterület szempontjából egy ágynak számít.)

3. A szobák berendezése, felszereltsége:

Berendezés: ágy/emeletes ágy (fekvőfelület ajánlott mérete: 100 x 200 cm, legalább 80 x 190 cm), fekvőhelyenként legalább egy szék, legalább egy asztal, ágyanként ruhásszekrény-egység (ajánlott méret: 60 x 60 cm) legalább kettő darab vállfával, fedeles szeméttároló, sötétítő függöny vagy zsalu. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).

4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 o C hőmérséklet.

5. Vizesblokkok száma: legalább 20 férőhelyenként egy közös emeleti vizesblokk és nemenként elkülönített WC, a szobákban hideg vizes kézmosási lehetőség biztosított.

6. A vizesblokk berendezése, felszereltsége:

- a szobákban: mosdó, tükör, piperepolc, törülközőtartó, elektromos csatlakozó,

- közös WC: WC-kefe tartóval, WC-papírtartó WC-papírral, a női WC-ben egészségügyi tasak is, kézmosó, higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás),

- a közös fürdőben: zuhanyzó, mosdó, tükör, piperepolc, törülközőtartó, ruhafogas, fedeles szeméttároló.

7. Ágynemű-szolgáltatás: új vendég esetén kötelező ágyneműcsere.

8. Takarítás: legalább hetente kétszer, új vendég esetén kötelező a takarítás.

9. A vendégek részére biztosítandó tájékoztatás:

- a szobákban: tájékoztatás az árakról és a menekülési útvonalról,

- a portán: információszolgáltatás a településről és a szálláshely közelében igénybe vehető szolgáltatásokról.

10. Parkolás: a szálláshely környékén e célra kialakított, illetve igénybe vehető parkolóhelyen.

11. A vendéggel érintkező munkakörökben a turistaszálló személyzete egyértelműen felismerhető.

12. Tárolási lehetőség hűtőszekrényben.

13. 24 órás portaszolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.

14. A szálláshelyen vagy közelében legalább reggelizési lehetőség.

15. Egyéb szolgáltatások: csomag- és értékmegőrzés, üzenetközvetítés, ébresztés, a portán telefon, a közös helyiségben televízió vagy rádió áll a vendégek rendelkezésére.

VI. Az ifjúsági szálló osztályba sorolási követelményei

"A" kategóriájú ifjúsági szálló

Az "A" kategóriájú ifjúsági szálló legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:

1. Recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.

2. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek külön bejárattal. Ágyanként legalább 4 m2 alapterület vagy személyenként 5 m3/fő légtér áll rendelkezésre, az ágyak mérete legalább 80 x 190 cm és az ágyak közötti távolság legalább 75 cm. Emeletes ágy használata megengedett. Az ágyakon ágybetét van. Ágynemű biztosítása nem kötelező. A szobában csomagok tárolására lehetőség van. Tájékoztatás az árakról és a menekülési útvonalról.

3. Nemenként elkülönített mosdási vagy zuhanyozási lehetőség meleg vízzel, és 10 főként, nemenként elkülönített WC. A közös mosdóhelyiségekben szappan és kézszárítási lehetőség.

4. Szálláshelyen belül telefonszolgáltatás.

5. Helyben étkezési vagy főzési lehetőség.

6. A vendégek részére közös fedett helyiség és/vagy a szabadban közös terület.

7. Csomagmegőrzés a szálláshelyen.

"B" kategóriájú ifjúsági szálló

A "B" kategóriájú ifjúsági szálló megfelel az "A" kategóriában meghatározott és a következő feltételeknek:

1. 7-22 óráig recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet.

2. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek külön bejárattal. Az ágyak száma hálóhelyiségenként a 8-at nem haladhatja meg. Emeletes ágy használata megengedett. Az ágyak párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű szolgáltatás. A szobákban az ágyszámnak megfelelő ülőalkalmatosság, valamint legalább egy asztal van.

3. Nemenként 15 főre legalább egy zuhanyozó, 6 főre egy mosdó, 10 főre egy WC.

4. A szálláshelyen belül fax-szolgáltatás biztosított.

5. A helyben főzéshez szükséges alapvető eszközök rendelkezésre állnak.

6. A közös fedett helyiségben televízió vagy rádió áll a vendégek rendelkezésére.

7. A szálláshelyen a csomagok tárolására külön szoba áll rendelkezésre és értékmegőrző szolgáltatás.

8. A szálláshelyen, valamint az annak környezetében igénybe vehető szolgáltatásokról információszolgáltatás a vendégek részére.

"C" kategóriájú ifjúsági szálló

A "C" kategóriájú ifjúsági szálló megfelel a "B" kategóriában meghatározott és a következő feltételeknek:

1. 24 órás recepciószolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet.

2. Az ágyak száma hálóhelyiségenként a 6-ot nem haladja meg. Emeletes ágy használata megengedett. A városban működő ifjúsági szálláshelyen ágyneműcsere háromnaponként, üdülőprogramok esetén legalább hatnaponként.

A hálószobákban a vendégek csomagjai egyénileg zárható módon helyezhetők el.

A hálószobákban egyéni olvasólámpa, ágyanként legalább két vállfa áll a vendégek rendelkezésére.

3. Nemenként 10 főre legalább egy zuhanyozó, 6 főre egy mosdó, 6 főként egy WC áll a vendégek rendelkezésére.

4. A szálláshelyen a la carte rendszerű melegkonyhás étterem üzemel.

5. A vendégek részére szórakoztató játékok állnak rendelkezésre.

6. A vendégek részére egyéni értékmegőrzési lehetőség.

7. A szálláshelyen, valamint az annak környezetében igénybe vehető szolgáltatásokról információszolgáltatás a vendégek részére legalább egy idegen nyelven is.

8. A vendégek részére mosási, valamint játék- és sporteszköz kölcsönzési lehetőség áll rendelkezésre.

VII. A kereskedelmi szálláshely megjelölése

A kereskedelmi szálláshely bejáratánál az osztályba sorolását feltüntető táblát a vendég által jól látható módon kell elhelyezni. A tábla anyaga réz, illetve réz jellegű, mérete 25 ´ 50 cm, a tartalma a következő:

- a szálloda, illetve egyéb kereskedelmi szálláshely neve,

- a szálloda, illetve egyéb kereskedelmi szálláshely típusa magyar nyelven (szálloda, gyógyszálloda, wellness szálloda, apartman szálloda, garniszálloda, panzió, kemping stb.)

- a szálloda típusa angol és német nyelven, illetve egyéb kereskedelmi szálláshely esetében annak típusa,

- a kereskedelmi szálláshely osztályba sorolásának megfelelő számú csillag, illetőleg a megfelelő osztály római számmal feltüntetve, illetve a megfelelő kategória megjelölése, valamint

- az üzemeltető döntésétől függően a tábla bal alsó sarkában feltüntethető a Magyar Szállodaszövetség, illetőleg a megfelelő érdekképviseleti szervezet emblémája.

"3. melléklet a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelethez

Az idegenforgalmi célból hasznosított magánszálláshelyek osztályba sorolási, illetve minősítési követelményei

I. A fizetővendéglátó szálláshely osztályba sorolási követelményei

Fizetővendéglátás a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendeletben szabályozott magánszállásadói tevékenység.Egycsillagos fizetővendéglátó szálláshelyAz egycsillagos fizetővendéglátó szálláshelynek legalább a következő követelményeknek kell megfelelnie:Többemeletes házban lévő fizetővendéglátó szálláshely esetén:Lift: negyedik emelettől kötelező (a félemelet és a magasföldszint nem számít emeletnek).Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja biztosítja.A szobák nagysága:Egyágyas: legalább 8 négyzetméter.Egynél több ágyas: a további ágyanként 4-4 négyzetméter.Maximális ágyszám: 4 ágy szobánként.Bútorzat: asztal, az ágyszámnak megfelelő ülőalkalmatosság és ruhatárolási lehetőség, az ágybetét mérete legalább 90 x 190 cm.Szobák fűtése: hideg napokon (a szobahőmérséklet nem haladja meg a 15 |°C-t) legalább +20 |°C hőmérséklet.Világítás: legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).

Vizesblokk: a szállásadóval közös használatú fürdőszoba vagy mosdó, WC WC-kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, egészségügyi tasakkal. Ivóvízellátás: ha a lakásban található folyó víz fogyasztásra alkalmatlan, ezt fel kell tüntetni, és egyúttal a szállásadó gondoskodik az ivóvíz beszerzéséről.Kétcsillagos fizetővendéglátó szálláshelyMegfelel az egycsillagos fizetővendéglátó szálláshely követelményeinek a következő kiegészítésekkel:Maximális ágyszám: 3 ágy + 1 pótágy szobánként.Világítás: a központi világításon kívül helyi világítás biztosítása legalább a vendégágyaknál.Vizesblokk:Többletkövetelmény: elkülönített zuhanyozó és törülköző a vendégek részére. A törülköző és az ágynemű cseréje egyidejűleg történik.Ivóvízellátás: a vendégek részére kötelező ivóvizet biztosítani.Takarítás: 3 naponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik.Ha a szállásadó reggeli vagy egyéb panziós étkeztetési szolgáltatást nyújt a vendégek részére, külön étkezőhelyiség kialakítása szükséges.Háromcsillagos fizetővendéglátó szálláshelyMegfelel a kétcsillagos fizetővendéglátó szálláshely követelményeinek a következő kiegészítésekkel:Lift: a negyedik emelettől kötelező.Maximális ágyszám: 2 ágy + 1 pótágy.Bútorzat:Többletkövetelmény: tükör, a vendégek részére külön hűtőszekrény és színes tv.Szobák fűtése: a vendég által szabályozható szobafűtés.Vizesblokk: a vendégek részére külön fürdőszoba és WC. Ágynemű- és törülközőcsere legalább 3 naponta.Takarítás: naponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik.Telefon: telefonálási lehetőség a szálláshelyen belül.ApartmanAz apartmannak legalább a következő követelményeknek kell megfelelnie:Ügyelet: a szállásadó vagy a megbízottja biztosítja.Lift: a negyedik emelettől kötelező (félemelet és magasföldszint nem számít emeletnek).A szobák nagysága:Egyágyas: legalább 8 négyzetméter.Egynél több ágyas: a további ágyanként 4-4 négyzetméter.Maximális ágyszám: 2 ágy+2 pótágy szobánként.Bútorzat: asztal, tükör, az ágyszámnak megfelelő ülőalkalmatosság és ruhatárolási lehetőség. Az ágybetét mérete legalább 90 x 190 cm. A vendégek részére külön hűtőszekrény és a vendég kérésére színes tv.Szobák fűtése: a vendég által szabályozható szobafűtés.Világítás: a központi világításon kívül helyi világítás legalább a vendégágyaknál.

Vizesblokk: a vendégek részére külön fürdőszoba és WC WC-kefe tartóval, WC-papírtartó papírral, egészségügyi tasakkal; ágynemű- és törülközőcsere legalább 3 naponta, a vendég részére külön törülköző szolgáltatása, amelynek cseréje az ágyneműje cseréjével egyidejűleg történik. Ivóvízellátás: ivóvíz biztosítása a vendégek részére kötelező.Telefon: telefonálási lehetőség a szálláshelyen belül.Takarítás: naponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik.A vendégek részére felszerelt konyha áll rendelkezésre.Apartman de LuxMegfelel az apartman követelményeinek a következő kiegészítésekkel:Lift: a második emelettől kötelező.Bútorzat:Többletkövetelmény: szobaszéf.Szobák fűtése: a hálószoba és a nappali szoba klimatizált.Vizesblokk: ágynemű- és törülközőcsere a vendégek kérésére akár naponta.A vendégek részére mikrohullámú sütővel, kenyérpirítóval, kávéfőzővel, teafőzővel és az egyéb szükséges kiegészítőkkel felszerelt konyha áll rendelkezésre.II. A falusi szállásadás keretében hasznosított magánszálláshely minősítési követelményeiI. Általános értelmezésekFalusi szállásadás a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendeletben szabályozott magánszállásadói tevékenység.1. Szálláshelytípusok, -fajták:A) vendégszoba,B) üdülőlakás, -lakrész,C) üdülőház (-tanya),D) sátorozóhely.2. Szálláshelyek komfortfokozatai:- összkomfortos szálláshely,- komfortos szálláshely,- félkomfortos szálláshely,- komfort nélküli szálláshely.II. Alapvető minősítési szempontok1. Üdülésre és pihenésre alkalmas-e a települési és lakóhelyi környezet.2. Üdülésre és pihenésre alkalmas-e, balesetet okozó körülményektől és környezeti ártalmaktól mentes-e a szálláshely.3. A szálláshelynek és a környezetének esztétikai minősége, általános higiénéje, rendje, tisztasága megfelelelő-e.4. A magánszállásadó milyen szakmai felkészültséggel rendelkezik.5. A hulladék(szemét-)gyűjtés és -elszállítás megoldott-e.6. A szálláshely megfelel-e a komfortfokozatok szerinti technikai alapkövetelményeknek (lásd az 1., 2., 3. táblát).7. A szálláshely egészségügyi helyiségeinek, konyhájának berendezettsége és felszereltsége megfelel-e az alapkövetelményeknek (lásd a 4., 5., 6., 7. táblát).8. A vendégszobák mérete megfelel-e az ajánlott minimális alapterületnek (lásd a 8. táblát), berendezésük és felszerelésük a minimális követelményeknek (lásd a "Bármely típusú szálláshely vendégszobáinak minimális berendezése és felszerelése" című részt).9. Az egészségügyi helyiségek használati módja megfelel-e a komfortfokozat szerinti előírásnak (lásd az 1. táblát).10. Biztosított-e reggeli vagy egyéb panziós étkeztetési szolgáltatás, illetve konyha- és étkezőhasználat.11. Rendelkezik-e pihenőkerttel.12. Biztosított-e a parkolási lehetőség.

Minősítési szempontok 1. tábla: A vendégszobák technikai alapkövetelményei

Minősítés

 • 4 napraforgós
 • 3 napraforgós
 • 2 napraforgós
 • 2 napraforgós

Komfortfokozatok

 • Összkomfortos
 • Komfortos
 • Félkomfortos
 • Komfort nélküli

Vízellátás

 • Ivóvíz minőségű hideg-meleg folyó víz
 • Ivóvíz minőségű kút, kerti csap, utcai közkút

Szennyvízelvezetés

 • Közcsatorna vagy szennyvízakna
 • Nincs vagy szennyvízakna van

Fűtésmód*

 • Távfűtés, központi vagy modern egyedi villany-, gáz-, olajfűtés
 • Szobánként (villany-, gáz-, olaj-) fűtés
 • Szobánként külön villany-, gáz-, olaj-, vagy fa-, szénfűtés
 • Fa-, szénfűtés

Fűtés hőfoka

 • Szoba: 20 |°C fürdőszoba, mosdó 22 |°C

Egészségügyi helyiségek

 • Fürdőszoba vagy zuhanyfülke, WC kizárólag a szobához tartozó
 • Fürdőszoba vagy zuhanyfülke, WC a vendégekkel közös
 • Fürdőszoba, zuhanyfülke, WC a háziakkal közös
 • Mosdóhely, árnyékszék

Konyha

 • Konyhahasználat
 • Étkező
 • Étkezőben vagy társalgóban
 • Étkezőkonyha vagy étkezőhasználat
 • Étkezőkonyha háziakkal közös
 • -

Társalgó

 • Külön vagy étkezőtársalgó
 • Étkezővel közös
 • -

Pihenőkert

 • Kerti bútorral
 • Megjegyzés: A csak nyáron üzemelő vendégszobák fűtése nem előírás, de ajánlott.2. táblaÜdülőlakások, üdülőházak technikai alapkövetelményei
 • Megjegyzés: A csak nyáron üzemelő szálláshelyeknél a fűtés nem előírás, de ajánlatos.3. táblaA sátorozóhely technikai alapkövetelményei

, tükör, tiszta vízhordó és szennyvizes vödör WC, árnyékszék

 • Egyágyas vendégszoba: 8 m2
 • Kétágyas vendégszoba: 14 m2
 • Háromágyas vendégszoba: 18 m2
 • Négyágyas vendégszoba: 20 m2

Bármely típusú szálláshely vendégszobáinak minimális berendezése és felszereléseMinden komfortfokozatban:- természetes világítás és szellőzés,- ágy éjjeliszekrénnyel vagy polccal, olvasólámpával, ágyelőszőnyeggel,- asztal és szék (a fekvőhely számának megfelelő),- ruhásszekrény, akasztós-polcos résszel, ruhaakasztókkal,- bőröndtároló, tükör dugaszolóaljzattal, papírkosár,- paplan vagy 2 takaró, párna (kis-, illetve nagy), lepedő, párna- és paplanhuzat,- függöny, sötétítő vagy zsalu, roló,- pohár, hamutartó.Fekvőhely mérete:- egyszemélyes: 100 x 200 cm (minimum: 80 x 190),- kétszemélyes: 160 x 200 cm (minimum: 140 x 190),- ágybetét: egyrészes, huzattal bevont, legalább 10 cm magas.A pótágy az előbbieknél kisebb méretű fekvőhely.Összkomfortos kategóriában:olvasósarok karosszékkel, asztallal, állólámpa vagy falikar, tv, hűtőszekrény.Bármely típusú szálláshely konyhájának minimális edény- és felszereléskészleteÉtkezőedény: a vendégszámnak megfelelő. Lapos, mély és desszerttányér, üvegpoharak, üvegkancsó, porceláncsészék, csészealjak (4. és 3. oszt.) vagy bögrék (2-1. osztály), teáskanna, feketés készlet, rozsdamentes evőeszközök, tálalóedények, tálalóeszközök, kenyérkosár, cukor-, só- és paprikatartó, dugóhúzó, konzervnyitó, tálca, abrosz, szalvéta.Főzőedények és -eszközök: hibátlan és egységes fajtájú fazekak, lábasok, serpenyők, tepsik, tejeslábas, keverőtál, teafőző. Kenyér- és húsvágódeszka, sajtreszelő, szűrőkanál, fakanalak, konyhakések, habverő. Kávéfőző és kenyérpirító a 4-3. osztályban.Egyéb: mosogatókefe, törlőruhák, kéztörlő.Fedeles és műanyag zsákkal bélelt szeméttartó.Felmosóvödör és -ruha, seprű és szemétlapát.Vasalási kellékek: vasalódeszka és vasaló."

A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25) Korm. rendelet