YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Maltese phrasebook

From Wikitravel
Revision as of 21:11, 4 June 2010 by Scutajar (talk | contribs) (Numbers)
Jump to: navigation, search
Maltese phrasebook

Default Banner.jpg

Maltese is the main language of Malta.

Pronunciation guide

The Maltese alphabet consists of 30 letters.

Vowels

like 'a' in "after"
like 'e' in "enter"
like 'e' in "evil"
like 'o' in "often"
like 'u' in "emu"
ie 
like 'ea' in "mean"

Consonants

like 'b' in "ball"
ċ 
like 'ch' in "church"
like 'd' in "door"
like 'f' in "fork"
like 'g' in "gone"
ġ 
like 'j' in "jump"
għ 
mostly silent, except at the end of a word or immediately before 'h', in which case, it sounds like 'ħ'
mostly silent, except at the end of a word, in which case, it sounds like 'ħ'
ħ 
like 'h' in "hold"
like 'y' in "yellow"
like 'c' in "cake"
like 'l' in "love"
like 'm' in "make"
like 'n' in "nice"
like 'p' in "pig"
glottal stop, no direct equivalent. Similar to the Cockney English pronunciation of 'tt' in "bottle"
like 'r' in "rail"
like 's' in "saw"
like 't' in "tail"
like 'v' in "victory"
like 'w' in "weight"
like 'sh' in "shore"
like 'zz' in "pizza"
ż 
like 'z' in "zero"

Common diphthongs

Phrase list

Basics

Common signs

All of the common signs in Malta (such as Open and Close) are written either in English, or using international symbols, so travellers should not have a problem.


Hello. 
Hello. (HEH-low)
Hello. (Goodmorning
Bonġu. (BON-ju)
How are you? 
Kif inti? (kiyf int-EE?)
Fine, thank you. 
Tajjeb. Grazzi. (TAI-yeb GRUTS-ee)
What is your name? 
X'jismek? (SHYI-smeck?)
My name is ______ . 
Jisimni ______ . (yi-SIM-nee_____ .)
Nice to meet you. 
Għandi pjaċir. (AAn-dee pya-CHEER)
Please. 
Jekk jogħġbok. (yek YOH-jbok)
Thank you. 
Grazzi. (GRUTS-ee)
You're welcome. 
Mhux problema. (moosh pro-bleh-MA)
Yes. 
Iva. (Eve-a)
No. 
Le. (Le)
Excuse me. (getting attention
Skużi. (SCOO-zee)
Excuse me. (begging pardon
Skużani. (SCOO-za-nee)
I'm sorry. 
Jiddispjaċini. (yid-dis-pya-CHI-NEE)
Goodbye 
Saħħa. (SAH-ha)
Goodbye (informal
Ċaw. (CHA-W)
I can't speak Maltese [well]. 
Ma nitkellimx bil-Malti [tajjeb]. (maa nit-kel-limsh bill mal-ti [thai-yeb])
Do you speak English? 
Titkellem bl-Ingliz? (Tit-kel-lem blin-gleez?)
Is there someone here who speaks English? 
Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz? (awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?)
Help! 
Ajjut! (I-yut!)
Look out! 
Attent! (AAT-tent!)
Good morning. 
Bonġu. (BON-ju)
Good day. 
Il-ġurnata t-tajba. (ill JUR-na-ta it THAI-ba)
Good evening. 
Bonswa. (BON-swaa)
Good night. 
Il-lejl it-tajjeb. (ill leyl it THAI-yeb)
I don't understand. 
Ma nifhimx. (maa ni-fimx)
Where is the toilet[, please?] 
Fejn hu t-toilet[, jekk jogħġbok?] (feyn ooh it TOY-litt, yek YOH-jbok?)

Problems

Leave me alone. 
Ħallini. (hahl-LEE-nee)
Don't touch me! 
Tmissnix! (tmiss-NEESH)
I'll call the police. 
Se ngħajjat il-pulizija. (se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya)
Police! 
Pulizija! (poo-lits-EE-ya!)
Stop! Thief! 
Waqqfuh! Ħalliel! (wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!)
I need your help. 
Tista' tgħini? (tis-TA tey-nee?)
It's an emergency. 
Emergenza. (eh-mer-GEN-sa)
I'm lost. 
Intlift. (in-tlift)
I lost my bag. 
Tlift il-basket. (tlift ill BUS-ket)
I lost my wallet. 
Tlift il-wallet. (tlift ill WOH-let)
I'm sick. 
Imradt. (im-rudt)
I've been injured. 
Weġġajt. (WEDGE-iyt)
I need a doctor. 
Għandi bżonn tabib. (AAndi bzon TAA-bib)
Can I use your phone? 
Nista' nużalek it-telefon? (nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?)

Numbers

wieħed (WEE-hed)
tnejn (tneyn)
tlieta (TLEE-ta)
erbgħa (EHR-ba)
ħamsa (HAAM-sa)
sitta (SIT-ta)
sebgħa (SEH-ba)
tmienja (tmeehn-ya)
disgħa (DIH-sa)
10 
għaxra (AA-shra)
11 
ħdax (hdash)
12 
tnax (tnash)
13 
tlettax (tleht-TAASH)
14 
erbatax (ehr-ba-TAASH)
15 
ħmistax (hmiss-TAASH)
16 
sittax (sit-TAASH)
17 
sbatax (zba-TAASH)
18 
tmintax (tmin-TAASH)
19 
dsatax (tsa-TAASH)
20 
għoxrin (osh-REEN)
21 
wieħed u għoxrin (WEE-hed oo osh-REEN)
22 
tnejn u għoxrin (tneyn oo osh-REEN)
23 
tlieta u għoxrin (TLEE-ta oo osh-REEN)
30 
tletin (tleh-TEEN)
40 
erbgħin (ehr-BAYN)
50 
ħamsin (hum-SEEN)
60 
sittin (sit-TEEN)
70 
sebgħin (seh-BAYN)
80 
tmenin (tmeh-NEEN)
90 
disgħin (dih-SAYN)
100 
mija (MEE-ya)
101 
mija u wieħed (MEE-ya oo WEE-hed)
200 
mitejn (mee-TEYN)
300 
tliet mija (tlet MEE-ya)
1000 
elf (elf)
2000 
elfejn (el-FAYN)
1,000,000 
miljun (mill-YOON)
number _____ (train, bus, etc.
numru _____ (noo-mroo)
half 
nofs (nofs)
less 
inqas (IN-aas)
more 
iktar (ICK-tar)

Time

Clock time

1am: Is-siegħa ta' filgħodu

2am: Is-sagħtejn ta' filgħodu

3am: It-tlieta ta' filgħodu

4am: L-erbgħa ta' filgħodu

5am: Il-ħamsa ta' filgħodu

6am: Is-sitta ta' filgħodu

7am: Is-sebgħa ta' filgħodu

8am: It-tmienja ta' filghodu

9am: Id-disgħa ta' filgħodu

10am: L-għaxra ta' filgħodu

11am: Il-ħdax ta' filgħodu

Noon: Nofsinhar

1pm: Is-siegħa ta' wara nofsinhar

2pm: Is-saghtejn ta' wara nofsinar

etc.. (Till 5pm)

6pm: Is-sitta ta' filgħaxija

7pm: Is-sebgħa ta' filgħaxija

etc.. (Till 1pm)

Midnight: Nofs il-lejl

Duration

Second - sekonda (pl. sekondi)

Minute - minuta (pl. minuti)

Hour - siegħa (pl. siegħat)

Day - ġurnata (pl. ġranet)

Week - ġimgħa (pl. ġimgħat)

Month - xahar (pl. xhur)

Year - sena (pl. snin)

Century - seklu (pl. sekli)

Millennium - millennju (pl. millennji)

Days

Monday - it-Tnejn (it-tneyn)

Tuesday - it-Tlieta (it-tleeta)

Wednesday - l-Erbgħa (l-erba)

Thursday - il-Ħamis (il-hamees)

Friday - il-Ġimgħa (il-jimah)

Saturday - is-Sibt (is-sipt)

Sunday - il-Ħadd (il-hatt)


Months

January - Jannar

February - Frar

March - Marzu

April - April

May - Mejju

June - Ġunju

July - Lulju

August - Awissu

September - Settembru

October - Ottubru

November - Novermbru

December - Diċembru


Writing time and date

Colours

Red - Aħmar

Purple - Vjola

Orange - Oranġjo

Black - Iswed

Green - Aħdar

White - Abjad

Yellow - Isfar

Indigo - Ikħal

Blue - Blu

Grey - Griż

Transportation

Car: Karozza
Public Bus: Karozza tal-linja
Van: Vann
Ship: Vapur
Boat: Daghjsa
Aeroplane: Ajruplan

Bus and train

Directions

Left - xellug

Right - lemin

Centre - fin-nofs

Straight - dritt

This article is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!