YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Difference between revisions of "Maltese phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
Maltese phrasebook

Default Banner.jpg

(Basics)
(30 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
==Pronunciation guide==
 
==Pronunciation guide==
 
   
 
   
The Maltese alphabet consists of 30 letters.
+
The Maltese alphabet consists of 30 letters. NOTE: The examples given in this guide follow the pronunciation in British English, which might be different than American English.
  
 
===Vowels===
 
===Vowels===
Line 32: Line 32:
 
; p : like 'p' in "pig"
 
; p : like 'p' in "pig"
 
; q : glottal stop, no direct equivalent. Similar to the Cockney English pronunciation of 'tt' in "bottle"
 
; q : glottal stop, no direct equivalent. Similar to the Cockney English pronunciation of 'tt' in "bottle"
; r : like 'r' in "rail"
+
; r : like 'r' in "rail". Rolled like the Spanish 'r'.
 
; s : like 's' in "saw"
 
; s : like 's' in "saw"
 
; t : like 't' in "tail"
 
; t : like 't' in "tail"
Line 38: Line 38:
 
; w : like 'w' in "weight"
 
; w : like 'w' in "weight"
 
; x : like 'sh' in "shore"
 
; x : like 'sh' in "shore"
; z : like 'zz' in "pizza"
+
; z : like 'ts' in "dots"
 
; ż : like 'z' in "zero"
 
; ż : like 'z' in "zero"
  
Line 50: Line 50:
 
All of the common signs in Malta (such as Open and Close) are written either in English, or using international symbols, so travellers should not have a problem.}}
 
All of the common signs in Malta (such as Open and Close) are written either in English, or using international symbols, so travellers should not have a problem.}}
  
; Hello. : Hello. (''Hello'')
+
; Hello. : Hello. (''HEH-low'')
; Hello. (''Goodmorning'') : Bonġu. (''BON-ju'')
+
; Hello (''informal'') : Aw (''AA-w'')
; How are you? : Kif inti? (''kiyf int-ee?'')
+
; Hello. (''Good morning'') : Bonġu. (''BON-ju'')
; Fine, thank you. : Tajjeb. Grazzi. (''TAI-yeb GRUTS-ee'')
+
; How are you? : Kif inti? (''kiyf int-EE?'')
; What is your name? : X'jismek? (''SHYI-smack?'')
+
; Fine, thank you. : Tajjeb. Grazzi. (''TAI-yeb GRUTS-ee'')
; My name is ______ . : Jisimni ______ . (''Yi-SIM-nee_____ .'')
+
; What is your name? : X'jismek? (''SHYI-smeck?'')
; Nice to meet you. : Għandi pjaċir. (''Aandee pia-CHEER'')
+
; My name is ______. : Jisimni ______. (''yi-SIM-nee_____ .'')
; Please. : Jekk jogħġbok. (''Yek YOH-jbok'')
+
; Nice to meet you. : Għandi pjaċir. (''AAn-dee pya-CHEER'')
; Thank you. : Grazzi. (''GRUTS-ee'')
+
; Please. : Jekk jogħġbok. (''yek YOH-jbok'')
; You're welcome. :  Mhux problema. (''Moosh pro-bleh-MA'')
+
; Thank you. : Grazzi. (''GRUTS-ee'')
; Yes. : Iva. (''Eve-a'')
+
; You're welcome. :  Mhux problema. (''moosh pro-bleh-MA'')
; No. : Le. (''Le'')
+
; Yes. : Iva. (''Eve-a'')
; Excuse me. (''getting attention'') : Skużi. (''SCOO-zee'')
+
; No. : Le. (''Le'')
; Excuse me. (''begging pardon'') : Skużani. (''SCOO-za-nee'')
+
; Excuse me. (''getting attention'') : Skużi. (''SCOO-zee'')
; I'm sorry. : Jiddispjaċini. (''Yid-dis-pya-CHI-NEE'')
+
; Excuse me. (''begging pardon'') : Skużani. (''SCOO-za-nee'')
; Goodbye : Saħħa. (''Sah-ha'')
+
; I'm sorry. : Jiddispjaċini. (''yid-dis-pya-CHEE-NEE'')
; Goodbye (''informal'') : Ċaw. (''Ciao'')
+
; Goodbye : Saħħa. (''SAH-ha'')
; I can't speak ''Maltese'' [well]. : Ma nitkellimx bil-Malti [tajjeb]. (''Ma nit-kel-limsh bill multi [thai-yeb]'')
+
; Goodbye (''informal'') : Ċaw. (''CHA-W'')
; Do you speak English? : Titkellem bl-Ingliz? (''Tit-kel-lem blin-gleez?'')
+
; I can't speak ''Maltese'' [well]. : Ma nitkellimx bil-Malti [tajjeb]. (''maa nit-kel-limsh bill mal-ti [thai-yeb]'')
; Is there someone here who speaks English? : Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz? (''Awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?'')
+
; Do you speak English? : Titkellem bl-Ingliz? (''Tit-kel-lem blin-gleez?'')
; Help! : Ajjut! (''I-yut!'')
+
; Is there someone here who speaks English? : Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz? (''awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?'')
; Look out! : Attent! (''Ut-tent!'')
+
; Help! : Ajjut! (''I-yut!'')
; Good morning. : Bonġu. (''BON-ju'')
+
; Look out! : Attent! (''AAT-tent!'')
; Good day. : Il-ġurnata t-tajba. (''Ill JUR-na-ta it THAI-ba'')
+
; Good morning. : Bonġu. (''BON-ju'')
; Good evening. : Bonswa. (''BON-swaa'')
+
; Good day. : Il-ġurnata t-tajba. (''ill JUR-na-ta it THAI-ba'')
; Good night. : Il-lejl it-tajjeb. (''Ill leyl it THAI-yeb'')
+
; Good evening. : Bonswa. (''BON-swaa'')
; I don't understand. : Ma nifhimx. (''Ma ni-fimx'')
+
; Good night. : Il-lejl it-tajjeb. (''ill leyl it THAI-yeb'')
; Where is the toilet[, please?] : Fejn hu t-toilet[, jekk jogħġbok?] (''Feyn ooh it TOY-litt, yek YOH-jbok?'')
+
; I don't understand. : Ma nifhimx. (''maa ni-fimx'')
 +
; Where is the toilet[, please?] : Fejn hu t-toilet[, jekk jogħġbok?] (''feyn ooh it TOY-litt, yek YOH-jbok?'')
  
 
===Problems===
 
===Problems===
You're welcome in Maltese is "Merhba Bik" (mair-h-ba beek).
+
; Leave me alone. : Ħallini. (''hahl-LEE-nee'')
 +
; Don't touch me! : Tmissnix! (''tmiss-NEESH'')
 +
; I'll call the police. : Se ngħajjat il-pulizija. (''se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya'')
 +
; Police! : Pulizija! (''poo-lits-EE-ya!'')
 +
; Stop! Thief! : Waqqfuh! Ħalliel! (''wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!'')
 +
; I need your help. : Tista' tgħini? (''tis-TA tey-nee?'')
 +
; It's an emergency. : Emergenza. (''eh-mer-GEN-sa'')
 +
; I'm lost. : Intlift. (''in-tlift'')
 +
; I lost my bag. : Tlift il-basket. (''tlift ill BUS-ket'')
 +
; I lost my wallet. : Tlift il-wallet. (''tlift ill WOH-let'')
 +
; I'm sick. : Imradt. (''im-rudt'')
 +
; I've been injured. : Weġġajt. (''WEDGE-iyt'')
 +
; I need a doctor. : Għandi bżonn tabib. (''AAndi bzon TAA-bib'')
 +
; Can I use your phone? : Nista' nużalek it-telefon? (''nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?'')
  
 
===Numbers===
 
===Numbers===
One  - wieħed
 
  
Two  - tnejn
+
; 1 : wieħed (''WEE-hed'')
 +
; 2 : tnejn (''tneyn'')
 +
; 3 : tlieta (''TLEE-ta'')
 +
; 4 : erbgħa (''EHR-ba'')
 +
; 5 : ħamsa (''HAM-sa'')
 +
; 6 : sitta (''SIT-ta'')
 +
; 7 : sebgħa (''SEH-ba'')
 +
; 8 : tmienja (''tmeehn-ya'')
 +
; 9 : disgħa (''DIH-sa'')
 +
; 10 : għaxra (''AA-shra'')
 +
; 11 : ħdax (''hdash'')
 +
; 12 : tnax (''tnash'')
 +
; 13 : tlettax (''tleht-TAASH'')
 +
; 14 : erbatax (''ehr-ba-TAASH'')
 +
; 15 : ħmistax (''hmiss-TAASH'')
 +
; 16 : sittax (''sit-TAASH'')
 +
; 17 : sbatax (''zba-TAASH'')
 +
; 18 : tmintax (''tmin-TAASH'')
 +
; 19 : dsatax (''tsa-TAASH'')
 +
; 20 : għoxrin (''osh-REEN'')
 +
; 21 : wieħed u għoxrin (''WEE-hed oo osh-REEN'')
 +
; 22 : tnejn u għoxrin (''tneyn oo osh-REEN'')
 +
; 23 : tlieta u għoxrin (''TLEE-ta oo osh-REEN'')
 +
; 30 : tletin (''tleh-TEEN'')
 +
; 40 : erbgħin (''ehr-BAYN'')
 +
; 50 : ħamsin (''hum-SEEN'')
 +
; 60 : sittin (''sit-TEEN'')
 +
; 70 : sebgħin (''seh-BAYN'')
 +
; 80 : tmenin (''tmeh-NEEN'')
 +
; 90 : disgħin (''dih-SAYN'')
 +
; 100 : mija (''MEE-ya'')
 +
; 101 : mija u wieħed (''MEE-ya oo WEE-hed'')
 +
; 200 : mitejn (''mee-TEYN'')
 +
; 300 : tliet mija (''tlet MEE-ya'')
 +
; 1000 : elf (''elf'')
 +
; 2000 : elfejn (''el-FAYN'')
 +
; 1,000,000 : miljun (''mill-YOON'')
 +
; number _____ (''train, bus, etc.'') : numru _____ (''noo-mroo'')
 +
; half : nofs (''nofs'')
 +
; less : inqas (''IN-aas'')
 +
; more : iktar (''ICK-tar'')
  
Three - tlieta
+
'''Note''': Some phrasing involving numbers may be difficult to catch for anyone not familiar with the Maltese language.
  
Four  - erbgħa
+
===Time===
 
 
Five  - ħames
 
 
 
Six  - sitta
 
 
 
Seven - sebgħa
 
 
 
Eight - tmienja
 
 
 
Nine  - disgħa
 
 
 
Ten  - għaxra
 
 
 
Eleven - ħdax
 
 
 
Twelve - tnax
 
 
 
Thirteen  - tlettax
 
 
 
Fourteen - erbatax
 
 
 
Fifteen - ħmistax
 
 
 
Sixteen - sittax
 
 
 
Seventeen - sbatax
 
 
 
Eighteen - tmintax
 
 
 
Nineteen - dsatax
 
 
 
Twenty - għoxrin
 
 
 
Twenty-one - wieħed u għoxrin (ie. one and twenty)
 
 
 
Thirty - tletin
 
 
 
Forty - erbgħin
 
 
 
Fifty - ħamsin
 
 
 
Sixty - sittin
 
 
 
Seventy - sebgħin
 
 
 
Eighty - tmenin
 
 
 
Ninety - disgħin
 
 
 
Hundred - mija
 
 
 
Thousand - elf
 
 
 
Hundred Thousand - mitt elf
 
 
 
Million - milljun
 
 
 
Billion - billjun
 
  
===Time===
+
; now : issa (''is-SAH'')
 +
; later : iktar tard (''ick-TAR tard'')
 +
; before : qabel (''AA-bel'')
 +
; morning : filgħodu (''fill-O-doo'')
 +
; afternoon : wara n-nofsinhar (''WAA-rah in nofs-in-aar'')
 +
; evening : filgħaxija (''fill-AA-shee-ya'')
 +
; night : bil-lejl (''bill leyl'')
  
 
====Clock time====
 
====Clock time====
1am: Is-siegħa ta' filgħodu
 
 
2am: Is-sagħtejn ta' filgħodu
 
 
3am: It-tlieta ta' filgħodu
 
 
4am: L-erbgħa ta' filgħodu
 
 
5am: Il-ħamsa ta' filgħodu
 
 
6am: Is-sitta ta' filgħodu
 
  
7am: Is-sebgħa ta' filgħodu
+
Note that 'one o'clock' and 'two o'clock' are exceptions to the rule of reading clock time. Times between 'three o'clock' to 'eleven o'clock' are told normally and told normally by using the numbers.
  
8am: It-tmienja ta' filghodu
+
; one o'clock AM : is-siegħa ta' filgħodu (''is SEE-yah tah fill-O-doo'')
 +
; two o'clock AM : is-sagħtejn ta' filgħodu (''is SAH-teyn tah fill-O-doo'')
 +
; three o'clock AM : it-tlieta ta' filgħodu (''it TLIH-ta tah fill-O-doo'')
 +
; noon : nofsinhar (''nofs-in-aar'')
 +
; one o'clock PM : is-siegħa ta' wara n-nofsinhar (''is SEE-yah tah WAA-rah in nofs-in-aar'')
 +
; two o'clock PM : is-sagħtejn ta' wara n-nofsinhar (''is SAH-teyn tah WAA-rah in nofs-in-aar'')
 +
; three o'clock AM : it-tlieta ta' wara n-nofsinhar (''it TLIH-ta tah WAA-rah in nofs-in-aar'')
 +
; midnight : nofsilejl (''nofs-ill-leyl'')
  
9am: Id-disgħa ta' filgħodu
 
 
10am: L-għaxra ta' filgħodu
 
 
11am: Il-ħdax ta' filgħodu
 
 
Noon: Nofsinhar
 
 
1pm: Is-siegħa ta' wara nofsinhar
 
 
2pm: Is-saghtejn ta' wara nofsinar
 
 
etc.. (Till 5pm)
 
 
6pm: Is-sitta ta' filgħaxija
 
 
7pm: Is-sebgħa ta' filgħaxija
 
 
etc.. (Till 1pm)
 
 
Midnight: Nofs il-lejl
 
 
====Duration====
 
====Duration====
  
Second - sekonda (pl. sekondi)
+
; _____ minute(s) : _____ minuta(minuti) (''mih-NOO-tah (mih-NOO-tee)'')
 
+
; _____ hour(s) : _____ siegħa(t) (''see-aa (see-aat)'')
Minute - minuta (pl. minuti)
+
; _____ day(s) : _____ jum(jiem) (''yoom (yiem)'')
 
+
; _____ week(s) : _____ ġimgħa(t) (''jim-aa (jim-aat)'')
Hour - siegħa (pl. siegħat)
+
; _____ month(s) : _____ xahar(xhur) (''xaar (xoor)'')
 
+
; _____ year(s) : _____ sena(snin) (''se-na (snin)'')
Day - ġurnata (pl. ġranet)
 
 
 
Week - ġimgħa (pl. ġimgħat)
 
 
 
Month - xahar (pl. xhur)
 
 
 
Year - sena (pl. snin)
 
 
 
Century - seklu (pl. sekli)
 
 
 
Millennium - millennju (pl. millennji)
 
  
 
====Days====
 
====Days====
Monday    - it-Tnejn (it-tneyn) <br>
 
 
Tuesday  - it-Tlieta (it-tleeta)  <br>
 
 
Wednesday - l-Erbgħa (l-erba) <br>
 
  
Thursday  - il-Ħamis (il-hamees) <br>
+
; today : illum (''il-LOOM'')
 +
; yesterday : ilbieraħ (''il-BIH-rah'')
 +
; tomorrow : għada (''AA-da'')
 +
; this week : dil-ġimgħa (''dill jim-aa'')
 +
; last week : il-ġimgħa l-oħra (''ill jim-aa loh-ra'')
 +
; next week : il-ġimgħa ddieħla (''ill jim-aa id-dih-la'')
  
Friday    - il-Ġimgħa (il-jimah) <br>
+
; Sunday : Il-Ħadd (''ill hut'')
 
+
; Monday : It-Tnejn (''it tneyn'')
Saturday  - is-Sibt (is-sipt) <br>
+
; Tuesday : It-Tlieta (''it TLEE-ta'')
 
+
; Wednesday : L-Erbgħa (''LEHR-ba'')
Sunday    - il-Ħadd (il-hatt) <br>
+
; Thursday : Il-Ħamis (''ill ham-EES'')
 
+
; Friday : Il-Ġimgħa (''ill jim-aa'')
<hr>
+
; Saturday : Is-Sibt (''iss sibt'')
  
 
====Months====
 
====Months====
  
January - Jannar <br>
+
; January : Jannar (''yan-NAR'')
 
+
; February : Frar (''frar'')
February - Frar <br>
+
; March : Marzu (''mar-tsoo'')
 
+
; April : April (''aap-REEL'')
March - Marzu <br>
+
; May : Mejju (''MAY-yoo'')
 
+
; June : Ġunju (''JOON-yoo'')
April - April <br>
+
; July : Lulju (''LOO-lyu'')
 
+
; August : Awwissu (''aaw-WIS-soo'')
May - Mejju <br>
+
; September : Settembru (''set-TEM-bru'')
 
+
; October : Ottubru (''ot-TOO-broo'')
June - Ġunju <br>
+
; November : Novembru (''noh-VEM-broo'')
 
+
; December : Diċembru (''dee-CHEM-broo'')
July - Lulju <br>
 
 
 
August - Awissu <br>
 
 
 
September - Settembru <br>
 
 
 
October - Ottubru <br>
 
 
 
November - Novermbru <br>
 
 
 
December - Diċembru <br>
 
<hr>
 
  
 
====Writing time and date====
 
====Writing time and date====
  
 
===Colours===
 
===Colours===
 +
; black : iswed (''ISS-wet'')
 +
; white : abjad (''AHB-yat'')
 +
; gray : griż (''grees'')
 +
; red : aħmar (''AHH-mar'')
 +
; blue : blu (''blu'')
 +
; yellow : isfar (''ISS-far'')
 +
; green : aħdar (''AHH-dar'')
 +
; orange : oranġjo (''oh-RAHN-jyo'')
 +
; purple : vjola (''VYO-lah'')
 +
; brown : kannella (''kahn-NEL-lah'')
 +
; pink : roża (''RO-sa'')
  
Red    - Aħmar
+
===Transportation===
  
Purple - Vjola
+
Note that there are no trains in Malta, so asking train relating information will not be necessary.
  
Orange - Oranġjo
+
===Place Names===
  
Black  - Iswed
+
In general, the name of the language is not the same as the country.<br>
 +
''eg. '''Spanja''' → Spain, '''Spanjol''' → Spanish<br>
 +
'''Amerika''' → America, '''Amerikan''' → American''<br>
  
Green - Aħdar
+
; Canada : Kanada (''KA-naa-daa'')
 +
; England : Ingilterra (''ING-eel-TER-raa'')
 +
; France : Franza (''FRAN-tsa'')
 +
; Italy : Italja (''IT-al-yaa'')
 +
; Germany : Ġermanja (''GER-maan-yaa'')
 +
; Holland : Olanda (''OL-aan-daa'')
 +
; Australia : Awstralja (''AUW-straal-yaa'')
 +
; Finland : Filandja (''FEEL-aand-yaa'')
 +
; Russia : Russja (''RU-ss-YAA'')
 +
; Belgium : Belġu (''BEL-guu'')
 +
; Luxembourg : Lussenburgu (''LUS-sen-buur-guu'')
 +
; Poland : Polonja (''POL-on-yaa'')
 +
; Croatia : Kroazja (''CROW-aats-yaa'')
 +
; Denmark : Danimarka (''DA-nee-maar-kaa'')
 +
; Scandinavia : Skandinavja (''SKAAN-deen-aav-yaa'')
 +
; Sicily : Sqalijja (''SEU-aalee-yyaa'')
 +
; Europe : Ewropa (''EW-ro-paa'')
 +
; Africa : Afrika (''AF-ree-kaa'')
  
White  - Abjad
 
 
Yellow - Isfar
 
 
Indigo - Ikħal
 
 
Blue  - Blu
 
 
Grey  - Griż
 
 
===Transportation===
 
Car: Karozza<br>
 
Public Bus: Karozza tal-linja<br>
 
Van: Vann<br>
 
Ship: Vapur<br>
 
Boat: Daghjsa<br>
 
Aeroplane: Ajruplan<br>
 
 
====Bus and train====
 
====Bus and train====
 +
; How much is a ticket to _____? : Kemm hu biljett għal _____? (''kemm oo bill-YET aal ______'')
 +
; One ticket to _____, please. : Biljett wieħed għal _____, jekk jogħġbok. (''bill-YET WEE-hed aal ________, yek YOH-jbok'')
 +
; Where does this bus go? : Għal fejn hi din? (''aal feyn ee deen?'')
 +
; Where is the bus to _____? : Fejn hi tal-linja għal _____? (''...'')
 +
; Does this bus stop in _____? : Din tieqaf _____? (''...'')
 +
; When does the bus for _____ leave? : Fiex ħin titlaq titlaq għal _____? (''...'')
 +
; When will this bus arrive in _____? : Fiex ħin tasal f' _____? (''...'')
  
 
====Directions====
 
====Directions====
 +
; How do I get to _____ ? : Kif nasal sa ______? (''keef NAH-sal saa _______'')
 +
; ...the bus station? : ...it-terminus? (''it ter-MIH-nus'')
 +
; ...the airport? : ...l-ajruport? (''liy-roo-PORT'')
 +
; ...the youth hostel? : ...il-hostel? (''ill hoss-TEL'')
 +
; ...the _____ hotel? : ...il-_____ hotel? (''ill ______ ho-TEL'')
 +
; ...the American/Canadian/Australian/British embassy? : ...l-ambaxxata Amerikana/Kanadiża/Awstraljana/Ingliża? (''lam-baash-shaa-ta aa-meh-ree-KAA-na/kaa-naa-DEE-sa/aaw-stral-YAA-na/een-GLEE-sa'')
 +
; Where are there a lot of... : Fejn hemm ħafna... (''feyn emm haaf-na...'')
 +
; ...hotels? : ...hotels? (''ho-tels?'')
 +
; ...restaurants? : ...ristoranti? (''ris-to'')
 +
; ...bars? : ...bars? (''bars'')
 +
; ...sites to see? : ...affarijiet x'tara? (''af-fa-REE-jiet SHTA-raa'')
 +
; Can you show me on the map? : Tista' turini fuq il-mappa? (''tis-taa tu-REE-nee foo-UH ill map-pa?'')
 +
; street : triq (''trih-uh'')
 +
; Turn left. : Dur fuq ix-xellug. (''...'')
 +
; Turn right. : Dur fuq il-lemin. (''...'')
 +
; left : xellug (''...'')
 +
; right : lemin (''...'')
 +
; straight ahead : ibqa' miexi (''...'')
 +
; towards the _____ : lejn il- _____ (''...'')
 +
; past the _____ : aqbez il- _____ (''...'')
 +
; before the _____ : qabel il- _____ (''...'')
 +
; Watch for the _____. : Stenna sakemm tara il- _____. (''...'')
 +
; intersection : salib it-toroq (''...'')
 +
; north : tramuntana (''...'')
 +
; south : nofsinhar (''...'')
 +
; east : lvant (''...'')
 +
; west : punent (''...'')
 +
; uphill : fit-telgħa (''...'')
 +
; downhill : fin-niżla (''...'')
  
Left - xellug
+
====Taxi====
 
+
; Taxi! : Taxi! (''...'')
Right - lemin
+
; Take me to _____, please. : Ħudni sal- _____, jekk jogħġbok. (''...'')
 
+
; How much does it cost to get to _____? : Kemm tiswa biex tasal sal- _____? (''...'')
Centre - fin-nofs
+
; Take me there, please. : Ħudni s'hemm, jekk jogħġbok. (''...'')
  
Straight - dritt
 
  
{{outline}}
+
{{outlinephrasebook}}
 +
{{phrasebookguide}}

Revision as of 09:33, 28 December 2012

Maltese is the main language of Malta.

Pronunciation guide

The Maltese alphabet consists of 30 letters. NOTE: The examples given in this guide follow the pronunciation in British English, which might be different than American English.

Vowels

like 'a' in "after"
like 'e' in "enter"
like 'e' in "evil"
like 'o' in "often"
like 'u' in "emu"
ie 
like 'ea' in "mean"

Consonants

like 'b' in "ball"
ċ 
like 'ch' in "church"
like 'd' in "door"
like 'f' in "fork"
like 'g' in "gone"
ġ 
like 'j' in "jump"
għ 
mostly silent, except at the end of a word or immediately before 'h', in which case, it sounds like 'ħ'
mostly silent, except at the end of a word, in which case, it sounds like 'ħ'
ħ 
like 'h' in "hold"
like 'y' in "yellow"
like 'c' in "cake"
like 'l' in "love"
like 'm' in "make"
like 'n' in "nice"
like 'p' in "pig"
glottal stop, no direct equivalent. Similar to the Cockney English pronunciation of 'tt' in "bottle"
like 'r' in "rail". Rolled like the Spanish 'r'.
like 's' in "saw"
like 't' in "tail"
like 'v' in "victory"
like 'w' in "weight"
like 'sh' in "shore"
like 'ts' in "dots"
ż 
like 'z' in "zero"

Common diphthongs

Phrase list

Basics

Common signs

All of the common signs in Malta (such as Open and Close) are written either in English, or using international symbols, so travellers should not have a problem.


Hello. 
Hello. (HEH-low)
Hello (informal
Aw (AA-w)
Hello. (Good morning
Bonġu. (BON-ju)
How are you? 
Kif inti? (kiyf int-EE?)
Fine, thank you. 
Tajjeb. Grazzi. (TAI-yeb GRUTS-ee)
What is your name? 
X'jismek? (SHYI-smeck?)
My name is ______. 
Jisimni ______. (yi-SIM-nee_____ .)
Nice to meet you. 
Għandi pjaċir. (AAn-dee pya-CHEER)
Please. 
Jekk jogħġbok. (yek YOH-jbok)
Thank you. 
Grazzi. (GRUTS-ee)
You're welcome. 
Mhux problema. (moosh pro-bleh-MA)
Yes. 
Iva. (Eve-a)
No. 
Le. (Le)
Excuse me. (getting attention
Skużi. (SCOO-zee)
Excuse me. (begging pardon
Skużani. (SCOO-za-nee)
I'm sorry. 
Jiddispjaċini. (yid-dis-pya-CHEE-NEE)
Goodbye 
Saħħa. (SAH-ha)
Goodbye (informal
Ċaw. (CHA-W)
I can't speak Maltese [well]. 
Ma nitkellimx bil-Malti [tajjeb]. (maa nit-kel-limsh bill mal-ti [thai-yeb])
Do you speak English? 
Titkellem bl-Ingliz? (Tit-kel-lem blin-gleez?)
Is there someone here who speaks English? 
Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz? (awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?)
Help! 
Ajjut! (I-yut!)
Look out! 
Attent! (AAT-tent!)
Good morning. 
Bonġu. (BON-ju)
Good day. 
Il-ġurnata t-tajba. (ill JUR-na-ta it THAI-ba)
Good evening. 
Bonswa. (BON-swaa)
Good night. 
Il-lejl it-tajjeb. (ill leyl it THAI-yeb)
I don't understand. 
Ma nifhimx. (maa ni-fimx)
Where is the toilet[, please?] 
Fejn hu t-toilet[, jekk jogħġbok?] (feyn ooh it TOY-litt, yek YOH-jbok?)

Problems

Leave me alone. 
Ħallini. (hahl-LEE-nee)
Don't touch me! 
Tmissnix! (tmiss-NEESH)
I'll call the police. 
Se ngħajjat il-pulizija. (se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya)
Police! 
Pulizija! (poo-lits-EE-ya!)
Stop! Thief! 
Waqqfuh! Ħalliel! (wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!)
I need your help. 
Tista' tgħini? (tis-TA tey-nee?)
It's an emergency. 
Emergenza. (eh-mer-GEN-sa)
I'm lost. 
Intlift. (in-tlift)
I lost my bag. 
Tlift il-basket. (tlift ill BUS-ket)
I lost my wallet. 
Tlift il-wallet. (tlift ill WOH-let)
I'm sick. 
Imradt. (im-rudt)
I've been injured. 
Weġġajt. (WEDGE-iyt)
I need a doctor. 
Għandi bżonn tabib. (AAndi bzon TAA-bib)
Can I use your phone? 
Nista' nużalek it-telefon? (nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?)

Numbers

wieħed (WEE-hed)
tnejn (tneyn)
tlieta (TLEE-ta)
erbgħa (EHR-ba)
ħamsa (HAM-sa)
sitta (SIT-ta)
sebgħa (SEH-ba)
tmienja (tmeehn-ya)
disgħa (DIH-sa)
10 
għaxra (AA-shra)
11 
ħdax (hdash)
12 
tnax (tnash)
13 
tlettax (tleht-TAASH)
14 
erbatax (ehr-ba-TAASH)
15 
ħmistax (hmiss-TAASH)
16 
sittax (sit-TAASH)
17 
sbatax (zba-TAASH)
18 
tmintax (tmin-TAASH)
19 
dsatax (tsa-TAASH)
20 
għoxrin (osh-REEN)
21 
wieħed u għoxrin (WEE-hed oo osh-REEN)
22 
tnejn u għoxrin (tneyn oo osh-REEN)
23 
tlieta u għoxrin (TLEE-ta oo osh-REEN)
30 
tletin (tleh-TEEN)
40 
erbgħin (ehr-BAYN)
50 
ħamsin (hum-SEEN)
60 
sittin (sit-TEEN)
70 
sebgħin (seh-BAYN)
80 
tmenin (tmeh-NEEN)
90 
disgħin (dih-SAYN)
100 
mija (MEE-ya)
101 
mija u wieħed (MEE-ya oo WEE-hed)
200 
mitejn (mee-TEYN)
300 
tliet mija (tlet MEE-ya)
1000 
elf (elf)
2000 
elfejn (el-FAYN)
1,000,000 
miljun (mill-YOON)
number _____ (train, bus, etc.
numru _____ (noo-mroo)
half 
nofs (nofs)
less 
inqas (IN-aas)
more 
iktar (ICK-tar)

Note: Some phrasing involving numbers may be difficult to catch for anyone not familiar with the Maltese language.

Time

now 
issa (is-SAH)
later 
iktar tard (ick-TAR tard)
before 
qabel (AA-bel)
morning 
filgħodu (fill-O-doo)
afternoon 
wara n-nofsinhar (WAA-rah in nofs-in-aar)
evening 
filgħaxija (fill-AA-shee-ya)
night 
bil-lejl (bill leyl)

Clock time

Note that 'one o'clock' and 'two o'clock' are exceptions to the rule of reading clock time. Times between 'three o'clock' to 'eleven o'clock' are told normally and told normally by using the numbers.

one o'clock AM 
is-siegħa ta' filgħodu (is SEE-yah tah fill-O-doo)
two o'clock AM 
is-sagħtejn ta' filgħodu (is SAH-teyn tah fill-O-doo)
three o'clock AM 
it-tlieta ta' filgħodu (it TLIH-ta tah fill-O-doo)
noon 
nofsinhar (nofs-in-aar)
one o'clock PM 
is-siegħa ta' wara n-nofsinhar (is SEE-yah tah WAA-rah in nofs-in-aar)
two o'clock PM 
is-sagħtejn ta' wara n-nofsinhar (is SAH-teyn tah WAA-rah in nofs-in-aar)
three o'clock AM 
it-tlieta ta' wara n-nofsinhar (it TLIH-ta tah WAA-rah in nofs-in-aar)
midnight 
nofsilejl (nofs-ill-leyl)

Duration

_____ minute(s) 
_____ minuta(minuti) (mih-NOO-tah (mih-NOO-tee))
_____ hour(s) 
_____ siegħa(t) (see-aa (see-aat))
_____ day(s) 
_____ jum(jiem) (yoom (yiem))
_____ week(s) 
_____ ġimgħa(t) (jim-aa (jim-aat))
_____ month(s) 
_____ xahar(xhur) (xaar (xoor))
_____ year(s) 
_____ sena(snin) (se-na (snin))

Days

today 
illum (il-LOOM)
yesterday 
ilbieraħ (il-BIH-rah)
tomorrow 
għada (AA-da)
this week 
dil-ġimgħa (dill jim-aa)
last week 
il-ġimgħa l-oħra (ill jim-aa loh-ra)
next week 
il-ġimgħa ddieħla (ill jim-aa id-dih-la)
Sunday 
Il-Ħadd (ill hut)
Monday 
It-Tnejn (it tneyn)
Tuesday 
It-Tlieta (it TLEE-ta)
Wednesday 
L-Erbgħa (LEHR-ba)
Thursday 
Il-Ħamis (ill ham-EES)
Friday 
Il-Ġimgħa (ill jim-aa)
Saturday 
Is-Sibt (iss sibt)

Months

January 
Jannar (yan-NAR)
February 
Frar (frar)
March 
Marzu (mar-tsoo)
April 
April (aap-REEL)
May 
Mejju (MAY-yoo)
June 
Ġunju (JOON-yoo)
July 
Lulju (LOO-lyu)
August 
Awwissu (aaw-WIS-soo)
September 
Settembru (set-TEM-bru)
October 
Ottubru (ot-TOO-broo)
November 
Novembru (noh-VEM-broo)
December 
Diċembru (dee-CHEM-broo)

Writing time and date

Colours

black 
iswed (ISS-wet)
white 
abjad (AHB-yat)
gray 
griż (grees)
red 
aħmar (AHH-mar)
blue 
blu (blu)
yellow 
isfar (ISS-far)
green 
aħdar (AHH-dar)
orange 
oranġjo (oh-RAHN-jyo)
purple 
vjola (VYO-lah)
brown 
kannella (kahn-NEL-lah)
pink 
roża (RO-sa)

Transportation

Note that there are no trains in Malta, so asking train relating information will not be necessary.

Place Names

In general, the name of the language is not the same as the country.
eg. Spanja → Spain, Spanjol → Spanish
Amerika → America, Amerikan → American

Canada 
Kanada (KA-naa-daa)
England 
Ingilterra (ING-eel-TER-raa)
France 
Franza (FRAN-tsa)
Italy 
Italja (IT-al-yaa)
Germany 
Ġermanja (GER-maan-yaa)
Holland 
Olanda (OL-aan-daa)
Australia 
Awstralja (AUW-straal-yaa)
Finland 
Filandja (FEEL-aand-yaa)
Russia 
Russja (RU-ss-YAA)
Belgium 
Belġu (BEL-guu)
Luxembourg 
Lussenburgu (LUS-sen-buur-guu)
Poland 
Polonja (POL-on-yaa)
Croatia 
Kroazja (CROW-aats-yaa)
Denmark 
Danimarka (DA-nee-maar-kaa)
Scandinavia 
Skandinavja (SKAAN-deen-aav-yaa)
Sicily 
Sqalijja (SEU-aalee-yyaa)
Europe 
Ewropa (EW-ro-paa)
Africa 
Afrika (AF-ree-kaa)

Bus and train

How much is a ticket to _____? 
Kemm hu biljett għal _____? (kemm oo bill-YET aal ______)
One ticket to _____, please. 
Biljett wieħed għal _____, jekk jogħġbok. (bill-YET WEE-hed aal ________, yek YOH-jbok)
Where does this bus go? 
Għal fejn hi din? (aal feyn ee deen?)
Where is the bus to _____? 
Fejn hi tal-linja għal _____? (...)
Does this bus stop in _____? 
Din tieqaf _____? (...)
When does the bus for _____ leave? 
Fiex ħin titlaq titlaq għal _____? (...)
When will this bus arrive in _____? 
Fiex ħin tasal f' _____? (...)

Directions

How do I get to _____ ? 
Kif nasal sa ______? (keef NAH-sal saa _______)
...the bus station? 
...it-terminus? (it ter-MIH-nus)
...the airport? 
...l-ajruport? (liy-roo-PORT)
...the youth hostel? 
...il-hostel? (ill hoss-TEL)
...the _____ hotel? 
...il-_____ hotel? (ill ______ ho-TEL)
...the American/Canadian/Australian/British embassy? 
...l-ambaxxata Amerikana/Kanadiża/Awstraljana/Ingliża? (lam-baash-shaa-ta aa-meh-ree-KAA-na/kaa-naa-DEE-sa/aaw-stral-YAA-na/een-GLEE-sa)
Where are there a lot of... 
Fejn hemm ħafna... (feyn emm haaf-na...)
...hotels? 
...hotels? (ho-tels?)
...restaurants? 
...ristoranti? (ris-to)
...bars? 
...bars? (bars)
...sites to see? 
...affarijiet x'tara? (af-fa-REE-jiet SHTA-raa)
Can you show me on the map? 
Tista' turini fuq il-mappa? (tis-taa tu-REE-nee foo-UH ill map-pa?)
street 
triq (trih-uh)
Turn left. 
Dur fuq ix-xellug. (...)
Turn right. 
Dur fuq il-lemin. (...)
left 
xellug (...)
right 
lemin (...)
straight ahead 
ibqa' miexi (...)
towards the _____ 
lejn il- _____ (...)
past the _____ 
aqbez il- _____ (...)
before the _____ 
qabel il- _____ (...)
Watch for the _____. 
Stenna sakemm tara il- _____. (...)
intersection 
salib it-toroq (...)
north 
tramuntana (...)
south 
nofsinhar (...)
east 
lvant (...)
west 
punent (...)
uphill 
fit-telgħa (...)
downhill 
fin-niżla (...)

Taxi

Taxi! 
Taxi! (...)
Take me to _____, please. 
Ħudni sal- _____, jekk jogħġbok. (...)
How much does it cost to get to _____? 
Kemm tiswa biex tasal sal- _____? (...)
Take me there, please. 
Ħudni s'hemm, jekk jogħġbok. (...)


This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!