YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Kazakh phrasebook

From Wikitravel
Revision as of 05:40, 4 December 2014 by Darkhan (talk | contribs) (Pronunciation guide)
Jump to: navigation, search
Kazakh phrasebook

Default Banner.jpg

Kazakh (also named Qazaq; Qazaq tili, Қазақ тілі in Kazakh) is the national language of Kazakhstan, it belongs to the group of Turkic languages on a par with Kyrgyz, Turkish, Uzbek, etc. Within the Turkic group the most closely related languages are Bashkir, Karakalpak, Kyrgyz, Nogai, and Tatar.

Pronunciation guide

Modern Kazakh language uses Cyrillic alphabet. It follows phonemic writing which means every letter is pronounced as a separate sound. Stress is always put on the last syllable of a word with exception of some loanwords.

Vowels

а ah 
long a as in "car"
ә ah 
long a as in "cat"
е e 
soft e as in "Pierre"
и ee 
long ee as in "knee"
о o 
long o as in "sport"
ө oe 
similar to german "ö"
у ooh 
long oo as in "kangaroo" Can be used as a consonant as well.
ұ uh 
long uh as in ""
ү uh 
long uh as in ""
ы y 
long version of the sound between b and l in "Bible". (Pronounced with closed jaws and lips, stretched to the sides)
і i 
long version of the sound ?
э e 
long e as in "end". Not a native Kazakh sound. Used only in loanwords and for foreign transcription.
ю yuh 
combination of Й and У (yoo)
я yah 
combination of Й and А (yah)

Consonants

б b 
like boy
в v 
like very; Not a native Kazakh sound. Used only in loanwords and for foreign transcription.
г g 
like go;
ғ gh 
д d 
like do
ж zh 
like measure
з z 
like zoo
й y 
like boy or yoga
к k 
like keep
қ q 
л l 
like leak or look
м m 
like seem
н n 
like noodle or needle;
ң ng 
п p 
like spigot
р r 
heavily rolled as in Spanish rr in perro
с s 
like seem
т t 
like tattoo
у w 
ф f 
like French; Not a native Kazakh sound. Used only in loanwords and for foreign transcription.
х kh 
voiceless velar fricative as in the Scottish loch or German Bach
һ 
ц ts 
like boots; ц : Not a native Kazakh sound. Used only in loanwords and for foreign transcription.
ч ch 
like cheap; always soft
ш sh 
like shot; always hard (pronounced with the tip of the tongue further back in the mouth, almost a retroflex)
щ sh 
Not a native Kazakh sound. Used only in loanwords and for foreign transcription.


Special signs

ь 
Indicate preceding consonant is soft in Russian words. Used only in loanwords and for foreign transcription.
ъ 
Indicate preceding consonant is hard in Russian words. Used only in loanwords and for foreign transcription.

Phrase list

Some phrases in this phrasebook still need to be translated. If you know anything about this language, you can help by plunging forward and translating a phrase.


Basics

Common signs

OPEN 
Ашық
CLOSED 
Жабық
ENTRANCE 
Кірү
EXIT 
Шығу
PUSH 
Итеру
PULL 
Тарту
TOILET 
Дәретхана/Әжетхана
MEN 
Еркек адамдар/Еркектер
WOMEN 
Әйел адамдар/Әйелдер
FORBIDDEN 
Тыйым салынады


Hello. 
Сәлеметсіз бе?/Амансыз ба? (sah-lem-met-siz be?/ah-mahn-siz ba?)
Hello. (informal
Сәлем! (sah-lem!)
How are you? 
Қалыңыз қалай?/Қалайсыз? (qa-ly-ngyz qa-lai?/qa-lahi-siz?)
Fine, thank you. 
Рақмет, жақсы. (rakh-met, jaq-sy.)
What is your name? 
Сіздің атыңыз/есіміңіз кім? (siz-din ah-ty-ngiz/ye-si-mi-ngiz kim?)
My name is ______ . 
Менің атым/есімім ______ . (me-ning ah-tym _____ .)
Nice to meet you. 
Танысқанымызға қуаныштымын. (tah-nys-qah-ny-myz-gha kwah-nush-ty-myn.)
Please. 
Tәңір жарылғасын!/Тілеуің болғыр(сын)! (t'a-ngir ja-ryl-ga-syn!/ti-le-win bol-ghir(syng)!)
Thank you. 
Рақмет. (rakh-met.)
You're welcome. 
Оқасы жоқ./Оқа емес. (oh-qa-sy jok./oh-qa ye-mes.)
Yes. 
иә. (ee-ah.)
No. 
жоқ. (joq.)
Excuse me. (getting attention
Кешіріңіз./Ғапу етіңіз. (ke-shi-ri-ngiz./gha-poo ye-ti-ngiz.)
Excuse me. (begging pardon
Кешіріңіз. (ke-shi-ri-ngiz.)
I'm sorry. 
Кешіріңіз. (ke-shi-ri-ngiz.)
Goodbye. 
Сау болыңыз. (sow bo-ly-ngyz.)
I can't speak name of language [well]. 
Мен ([Қазақ тілде]) жақсы сөйлесе алмаймын. (Men [Qah-zaq til-de] jaq-si soi-le-se ahl-mahi-myn.)
Do you speak English? 
Сіз ағылшынша сөйлейсіз бе? (siz aghyl-shyn-shah soi-lei-siz be?)
Is there someone here who speaks English? 
Осында ағылшын тілде сөйлейтін адам бар ма? (oh-syn-dah ah-ghyl-shyn til-deh soi-lei-tin ah-dam bahr mah?)
Help! 
Көмектесіңіз ші! (k'o-mek-teh-si-ngiz shi!)
Look out! 
Қараңыз! (qah-rah-ngyz!)
Good morning. 
Қайырлы таң. (qahi-yr-ly tahng.)
Good evening. 
Кеш жарық. (kesh jaryq.)
Good night. 
Қайырлы түн. (qahi-yr-ly toon.)
I don't understand. 
Мен түсінбеймін. (men too-sin-bei-min.)
Where is the toilet? 
Дәретхана қайда екен? (d'a-ret-khah-nah qahi-dah ye-ken?)

Problems

Leave me alone. 
Мені жалғыз қалдырыңыз! (m'e-ni jahl-ghyz qahl-dy-ry-ngyz!)
Don't touch me! 
Маған тиіспеңіз! ( mahgahn tyyspyeniz!)
I'll call the police. 
Мен полицияны шақырамын. ( myen politsyany shahkyrahmyn.)
Police! 
Полиция! ( Politsyah!!)
Stop! Thief! 
Тоқта! Ұры! ( Toktah! Oory!)
I need your help. 
Маған көмек керек. ( Mahgahn kohmyek kyeryek.)
It's an emergency. 
Төтенше жағдай болып тұр. ( .)
I'm lost. 
Мен адасып/жоғалып кеттім. ( Myen zhohgalyp kyettim.)
I lost my bag. 
Мен сөмкемді/дорбамды жоғалтып алдым. ( Myen soomkyemdy zhohgaltyp aldym.)
I lost my wallet. 
Мен ______ жоғалтып алдым. ( Myen ______ zhohgaltyp aldym.)
I'm sick. 
Мен ауырып тұрмын. ( Myen auyryp turmyn.)
I've been injured. 
. ( .)
I need a doctor. 
Маған дәрігер керек. ( Mahgan dahreegehr kyeryek.)
Can I use your phone? 
 ? ( Sizdyn tyelyefonynyzdahn soksam bolah mah?)

Numbers

бір (beer) - bir
екі (eh-kee) - eki
үш (oosh) - ush
төрт (tow-rt) - tort
бес (bes) - bes
алты (al-ty) - alti
жеті (je-tee) - jeti
сегіз (sye-geez) - sekiz
тоғыз (to-ghyz) - togiz
10 
он (ohn) - on
11 
он бір (ohn-beer)
12 
он екі (ohn-eh-kee)
13 
он үш (ohn-oosh)
14 
он төрт (ohn-tow-rt)
15 
он бес (ohn-bes)
16 
он алты (ogn-al-ty)
17 
он жеті (ohn-je-tee)
18 
он сегіз (ohn-sye-geez)
19 
он тоғыз (ohn-to-ghyz)
20 
жиырма (ji-yrma) - jiirma
21 
жиырма бір (ji-yrma-beer)
30 
oтыз (ot-hoosh) - otuz
40 
қырық (qyrq) - kirk
50 
елу (eloo) - elu
60 
алпыс (altmysh) - altmish
70 
жетпіс (jetmeesh) - jetmish
80 
сексен (sye-gsehn) - seksen
90 
тоқсан (to-ghsahn) - togsan
100 
жүз (jooz) - juz
200 
екі жүз (eh-kee jooz)
300 
үш жүз (oosh jooz)
1,000 
мың (myn) - min
2,000 
екі мын (eh-kee myn)
1,000,000 
миллион ( )
1,000,000,000 
миллиард (mee-lee-art) - milliard
1,000,000,000,000 
( )
number _____ (train, bus, etc.) 
нөмер( )
half 
жартысы( )
less 
кіші( )
more 
көп( )

Time

now 
қазір( )
later 
кеш( )
before 
бұрын( )
morning 
таң( )
afternoon 
түстен кейін( )
evening 
кеш( )
night 
түн ( )

Clock time

one o'clock AM 
сағат бір болды( )
two o'clock AM 
сағат екі болды( )
noon 
түс( )
one o'clock PM 
( )
two o'clock PM 
( )
midnight 
түн ортасы( )

Duration

_____ minute(s) 
минут/дакика( )
_____ hour(s) 
сағат( )
_____ day(s) 
күн( )
_____ week(s) 
апта/жұма( )
_____ month(s) 
ай( )
_____ year(s) 
жыл( )

Days

today 
бугін( )
yesterday 
кеше( )
tomorrow 
ертен( )
this week 
осы аптада( )
last week 
өткен аптада( )
next week 
келесі аптада( )
Sunday 
жексенбі (jek-sen-bi)
Monday 
дүйсенбі (dui-sen-bi)
Tuesday 
сейсенбі (sei-sen-bi)
Wednesday 
сәрсенбі (sahr-sen-bi)
Thursday 
бейсенбі (bei-sen-bi)
Friday 
жұма (juma)
Saturday 
сенбі (sen-bi)

Months

January 
Қаңтар (qang-tar)
February 
Ақпан (aq-pan)
March 
Наурыз (naw-ryz)
April 
Сәуір (sah-wir)
May 
Мамыр (mah-myr)
June 
Маусым (maw-sym)
July 
Шілде (shil-deh)
August 
Тамыз (tamyz)
September 
Қыркүйек (qyrku-yek)
October 
Қазан (qazan)
November 
Қараша (qara-sha)
December 
Желтоқсан (jeltoq-san)

Writing time and date

Colors

black 
қара (qah-rah)
white 
ақ (aq)
gray 
сұр (sur)
red 
қызыл (kyr-zyl)
blue 
көк (kohkh)
yellow 
сары (sary)
green 
жасыл (jas-yl)
orange 
сарғылт (sar-ghylt)
purple 
күлгін (kouhl-gin)
brown 
қоңыр (qong-ir)

Transportation

Bus and train

How much is a ticket to _____? 
_____ дейінгі билет қанша тұрады?(deyingi bilet qansha turadi)
One ticket to _____, please. 
_____ дейінгі бір билет бересіз бе?(deyingi bir bilet beresiz be )
Where does this train/bus go? 
Осы автобус/пойыз қайда барады?(Osy avtobus/poyiz qayda baradi)
Where is the train/bus to _____? 
_____дейінгі баратын автобус/пойыз қайда?(deyingi baratyn avtobus/poyiz qayda)
Does this train/bus stop in _____? 
Осы автобус/пойыз _____ тоқтай ма(Osy avtobus/poyiz_____ toqtay ma)
When does the train/bus for _____ leave? 
_____ дейінгі баратын автобус/пойыз қашан шығады?(deyingi baratyn avtobus/poyiz qashan shyghady)
When will this train/bus arrive in _____? 
Осы автобус/пойыз _____да қашан келеді?(Osy avtobus/poyiz _____ da qashan keledi)

Directions

How do I get to _____ ? 
( )
...the train station? 
( )
...the bus station? 
( )
...the airport? 
( )
...downtown? 
( )
...the youth hostel? 
( )
...the _____ hotel? 
( )
...the American/Canadian/Australian/British consulate? 
( )
Where are there a lot of... 
( )
...hotels? 
( )
...restaurants? 
( )
...bars? 
( )
...sites to see? 
( )
Can you show me on the map? 
( )
street 
( )
Turn left. 
( )
Turn right. 
( )
left 
( )
right 
( )
straight ahead 
( )
towards the _____ 
( )
past the _____ 
( )
before the _____ 
( )
Watch for the _____. 
( )
intersection 
( )
north 
( )
south 
( )
east 
( )
west 
( )
uphill 
( )
downhill 
( )

Taxi

Taxi! 
( )
Take me to _____, please. 
( )
How much does it cost to get to _____? 
( )
Take me there, please. 
( )

Lodging

Do you have any rooms available? 
( )
How much is a room for one person/two people? 
( )
Does the room come with... 
( )
...bedsheets? 
( )
...a bathroom? 
( )
...a telephone? 
( )
...a TV? 
( )
May I see the room first? 
( )
Do you have anything quieter? 
( )
...bigger? 
( )
...cleaner? 
( )
...cheaper? 
( )
OK, I'll take it. 
( )
I will stay for _____ night(s). 
( )
Can you suggest another hotel? 
( )
Do you have a safe? 
( )
...lockers? 
( )
Is breakfast/supper included? 
( )
What time is breakfast/supper? 
( )
Please clean my room. 
( )
Can you wake me at _____? 
( )
I want to check out. 
( )

Money

Do you accept American/Australian/Canadian dollars? 
( )
Do you accept British pounds? 
( )
Do you accept Euros? 
( )
Do you accept credit cards? 
( )
Can you change money for me? 
( )
Where can I get money changed? 
( )
Can you change a traveler's check for me? 
( )
Where can I get a traveler's check changed? 
( )
What is the exchange rate? 
( )
Where is an automatic teller machine (ATM)? 
( )

Eating

A table for one person/two people, please. 
( )
Can I look at the menu, please? 
( )
Can I look in the kitchen? 
( )
Is there a house specialty? 
( )
Is there a local specialty? 
( )
I'm a vegetarian. 
( )
I don't eat pork. 
( )
I don't eat beef. 
( )
I only eat kosher food. 
( )
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard
( )
fixed-price meal 
( )
a la carte 
( )
breakfast 
( )
lunch 
( )
tea (meal
( )
supper 
( )
I want _____. 
( )
I want a dish containing _____. 
( )
chicken 
( )
beef 
( )
fish 
( )
ham 
( )
sausage 
( )
cheese 
( )
eggs 
( )
salad 
( )
(fresh) vegetables 
( )
(fresh) fruit 
( )
bread 
( )
toast 
( )
noodles 
( )
rice 
( )
beans 
( )
May I have a glass of _____? 
( )
May I have a cup of _____? 
( )
May I have a bottle of _____? 
( )
coffee 
( )
tea (drink
( )
juice 
( )
(bubbly) water 
( )
(still) water 
( )
beer 
( )
red/white wine 
( )
May I have some _____? 
( )
salt 
( )
black pepper 
( )
butter 
( )
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
( )
I'm finished. 
( )
It was delicious. 
( )
Please clear the plates. 
( )
The check, please. 
( )

Bars

Do you serve alcohol? 
( )
Is there table service? 
( )
A beer/two beers, please. 
( )
A glass of red/white wine, please. 
( )
A pint, please. 
( )
A bottle, please. 
( )
_____ (hard liquor) and _____ (mixer), please. 
( )
whiskey 
( )
vodka 
( )
rum 
( )
water 
( )
club soda 
( )
tonic water 
( )
orange juice 
( )
Coke (soda
( )
Do you have any bar snacks? 
( )
One more, please. 
( )
Another round, please. 
( )
When is closing time? 
( )
Cheers! 
( )

Shopping

Do you have this in my size? 
( )
How much is this? 
( )
That's too expensive. 
( )
Would you take _____? 
( )
expensive 
( )
cheap 
( )
I can't afford it. 
( )
I don't want it. 
( )
You're cheating me. 
( )
I'm not interested. 
(..)
OK, I'll take it. 
( )
Can I have a bag? 
( )
Do you ship (overseas)? 
( )
I need... 
( )
...toothpaste. 
( )
...a toothbrush. 
( )
...tampons. 
. ( )
...soap. 
( )
...shampoo. 
( )
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen
( )
...cold medicine. 
( )
...stomach medicine. 
... ( )
...a razor. 
( )
...an umbrella. 
( )
...sunblock lotion. 
( )
...a postcard. 
( )
...postage stamps. 
( )
...batteries. 
( )
...writing paper. 
( )
...a pen. 
( )
...English-language books. 
( )
...English-language magazines. 
( )
...an English-language newspaper. 
( )
...an English-English dictionary. 
( )

Driving

I want to rent a car. 
( )
Can I get insurance? 
( )
stop (on a street sign
( )
one way 
( )
yield 
( )
no parking 
( )
speed limit 
( )
gas (petrol) station 
( )
petrol 
( )
diesel 
( )

Authority

I haven't done anything wrong. 
( )
It was a misunderstanding. 
( )
Where are you taking me? 
( )
Am I under arrest? 
( )
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
( )
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
( )
I want to talk to a lawyer. 
( )
Can I just pay a fine now? 
( )

Learning more

This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!