YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Difference between revisions of "Azerbaijani phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
Azerbaijani phrasebook

Default Banner.jpg

(Pronunciation guide)
(Basics: cleaned formatting, added a few things, if this page and my source did not line up...I changed it, I tried to delete listings to keep things simple)
Line 53: Line 53:
 
== Basics ==
 
== Basics ==
  
; Hello. (''informal & formal'')
+
; Hello. : Salam; Salam ëlëyküm
(''Salam'')
+
; How are you? : Siz necəsən?
; How are you? :   ('' Necəsən?'')
+
: Necəsən?
; How are you? (''formal''):   ('' Necəsiniz?'')
+
; How are you? (formal): Siz necësiniz?;
; Fine, thank you. :   (''Mən yaxşıyam'')
+
: Necësiniz?
; What is your name? (''informal''):   ('' Sənin adın nədir?'')
+
; Fine, thank you. : Mən yaxşıyam
; What is your name? (''formal''): ('' Sizin adınız nədir?'')
+
; Good. : Yaxşi
; My name is ______ . : ('' Mənim adım _____ .'')
+
; Bad. : Pis
; Nice to meet you. :   (''Tanışlığımıza şadam '')
+
; So-so. : Elë-belë
; Please. : ('' Zəhmət olmazsa\ Mümkünsə'')
+
; What is your name? (informal): Sənin adın nədir?
; Thank you. : (''Təşəkkür edirəm '')
+
; What is your name? (formal): Sizin adınız nədir?
; You're welcome. :   (''Buyurun\ Xoş gəldiniz\ Dəyməz'')
+
; My name is ______ . : Mənim adım _____ .
; You're welcome. (''informal''): (''Buyur\ Xoş gəldin\ Dəyməz'')
+
; Nice to meet you. : Çox şadam.
; Yes. :  (''Bəli (formal), Hə (informal) '')
+
: Tanışlığımıza şadam.
; No. :  (''Xeyr (formal), Yox (informal)) '')
+
; Please. : Zəhmət olmasa.
; Excuse me. (''getting attention'') :   (''Üzr istəyirəm\ Bağışlayın'')
+
: Mümkünsə
; Excuse me. (''begging pardon'') :   (''Üzr istəyirəm\ Bağışlayın'')
+
; Thank you. : Təşəkkür edirəm.
; I'm sorry. :   (''Məni bağışlayın'')
+
; You're welcome. : Buyurun
; Goodbye (''informal''):   (''Sağol'')
+
: Dəyməz
; Goodbye (''formal'') :   (''Sağolun\ Salamat qalın\ Görüşənədək'')
+
; You're welcome. (''informal''): Buyur
; I can't speak ''Azerbaijani'' [well]. : ('' Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm'')
+
; Yes. (formal) : Bəli
; Do you speak English? :   ('' Siz İngiliscə danışırsınız?'')
+
; No. (formal) : Yox
; Is there someone here who speaks English? : ('' Burada İngiliscə danışan var?'')
+
; Yes. (informal): Hə
; Help! :   ('' Kömək edin!'')
+
; No. : Xeyr
; Look out! :   ('' Ehtiyyatlı olun\ol!'')
+
; Excuse me. (getting attention or begging pardon) : Üzr istəyirəm  
; Good morning. :  ('' Sabahın xeyir'')
+
: Bağışlayın
; Good evening. :  ('' Axşamın xeyir '')
+
; I'm sorry. : Məni bağışlayın
; Good night. :   ('' Gecən xeyrə'')
+
; Goodbye : Sağolun
; I don't understand. :  ('' Mən başa düşmürəm'')
+
: Görüşëdëk
; Where is the toilet? :  ('' Tualet (Ayaqyolu) haradadır?'')
+
; I can't speak Azerbaijani [well]. : Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm.
; Congratulations :   ('' Təbriklər'')
+
; I do not understand. : Başa düşmëdim
 +
; Do you speak [English/French/Russian]? : Siz [İngiliscə/ fransızca/rusca] danışırsınız?
 +
; Is there someone here who speaks English? : Burada İngiliscə danışan var?
 +
; Help! : Kömək edin!
 +
; Look out! : Ehtiyyatlı olun\ol!
 +
; Good morning. :  Sabahın xeyir.
 +
; Good afternoon. : Gün aydın.
 +
; Good evening. :  Axşamın xeyir.
 +
; Good night. : Gecən xeyrə.
 +
; Congratulations : Təbriklər.
  
 
===Problems===
 
===Problems===
; '''Can you help me?''' :   ('' Mənə kömək edə bilərsiniz?'')
+
; Can you help me? : Mənə kömək edə bilərsiniz?
; '''İ am Lost''' :   ('' Mən azmışam.'')
+
; İ am Lost. : Mən azmışam.
; '''How can İ find hotel *...*?''' :   ('' Mən *...* otelini (mehmanxanasını)nəcə tapa bilərəm?'')
+
; Where is _____? : ______ haradadır?
 +
; How can I find hotel _____? : Mən _____ otelini mehmanxanasını tapa bilərəm?
 +
; Are there any vacancies tonight? : Bu gün üçün bos, otaq varmı?
 +
; Where is the toilet (bathroom)? : Tualet (ayaq yolu) haradadır?
 +
; Male. : kişi
 +
; Female. : qadın
  
 
== Numbers ==
 
== Numbers ==

Revision as of 07:19, 28 March 2009

Azerbaijani is the primary & official language of Azerbaijan. It is also the primary language in northwestern Iran, and is also spoken to a small extent in southern Dagestan (Russia), the Kvemo Kartli region of Georgia, and eastern Turkey. It is a Turkic language, and is to an extent mutually intelligible with Turkish.

Pronunciation guide

A Language of Many Scripts
The Persian-Arabic alphabet was used amongst all Azerbaijani speakers until 1922, when the Latin alphabet was adopted (slightly different from the current one in use). In 1939, Stalin sought to cut ties between Azerbaijanis (a Turkic peoples) and Turkey and use of the Latin alphabet was forbidden thereafter under Soviet rule. In Azerbaijan, the Azerbaijani language has been written in the Latin alphabet since 1991, although use of cyrillic was permitted until 2002. In Iran, the Persian-Arabic alphabet , with a few letters created especially for Azerbaijani, has remained in use; however, there is no standard for written Azerbaijani in terms of spelling.


Azerbaijani is written in the Latin alphabet by its seven million native speakers in Azerbaijan and the souther Caucasus. Azerbaijani is written in Persian-Arabic alphabet by its estimated 24 million speakers in Iran, Iraq, & Turkey. Be careful as many latin letters are pronounced differently than they are in English and a few letters share the same sound in the Persian-Arabic script!

The following letters are in Latin (Azerbaijan since 1991) & Arabic (Iran; Azerbaijan until 1922).

Aa ﺍ 
- pronounced like soft 'a' father.
Bb ﺏ 
- pronounced like 'b'.
Cc ﺝ 
- pronounced like 'J' in Japan.
Çç چ 
- pronounced like 'ch' in chat..
Dd ﺩ 
- pronounced like 'd'.
Ee ﻩ 
- pronounced like soft 'e' in Embassy.
Əə ع 
- pronounced like 'a' in fat. (This letter was represented by Ää from 1991-1992)
Ff ﻑ 
- pronounced like 'f'.
Gg گ 
- pronounced like 'g' in goal. More like g' , while Xx is English g.
Ğğ ﻍ 
- pronounced like
Hh ﺡ / ﻩ 
- pronounced like 'h'.
Xx ﺥ 
- pronounced like 'c' (or 'kh') in cartoon. More like a soft kh, while Kk is a hard k.
Iı ی 
- pronounced like hard 'i' in time.
İi ی 
- pronounced like soft 'i' in it.
Jj ژ 
- pronounced like 'j' (or 'zh') in déjà vu.
Kk ک 
- pronounced like 'k'.
Qq ﻕ 
- pronounced like 'g'
Ll ﻝ 
- pronounced like 'l'
Mm ﻡ 
- pronounced like 'm'.
Nn ﻥ 
- pronounced like 'n'.
Oo ﻭ 
- pronounced like first 'o' in October.
Öö ﻭ 
- pronounced like second 'o' in October.
Pp پ 
- pronounced like 'p'.
Rr ﺭ 
- pronounced like 'r'.
Ss ﺙ / ﺱ / ﺹ 
- pronounced like 's' in sizzle.
Şş ﺵ 
- pronounced like 'sh' in shape.
Tt ﺕ / ﻁ 
- pronounced like 't'.
Uu ﻭ 
- pronounced like 'u' in put.
Üü ﻭ 
- pronounced like 'u' (or 'yu') in mute.
Vv ﻭ 
- pronounced like 'v'.
Yy ی 
- pronounced like 'y' in year.
Zz ﺫ / ﺯ / ﺽ / ﻅ 
- pronounced like 'z' in zebra.

Vowels

There are 9 vowels: a, ı, o, u, e, ə, i, ö, ü

Phrase list

I love Baku/Azerbaijan Mən Bakını/Azərbaycanı sevirəm

Visiting Baku/Azerbaijan is my dream Bakını/Azərbaycanı görmək mənim arzumdur

Basics

Hello. 
Salam; Salam ëlëyküm
How are you? 
Siz necəsən?
Necəsən?
How are you? (formal)
Siz necësiniz?;
Necësiniz?
Fine, thank you. 
Mən yaxşıyam
Good. 
Yaxşi
Bad. 
Pis
So-so. 
Elë-belë
What is your name? (informal)
Sənin adın nədir?
What is your name? (formal)
Sizin adınız nədir?
My name is ______ . 
Mənim adım _____ .
Nice to meet you. 
Çox şadam.
Tanışlığımıza şadam.
Please. 
Zəhmət olmasa.
Mümkünsə
Thank you. 
Təşəkkür edirəm.
You're welcome. 
Buyurun
Dəyməz
You're welcome. (informal)
Buyur
Yes. (formal) 
Bəli
No. (formal) 
Yox
Yes. (informal)
No. 
Xeyr
Excuse me. (getting attention or begging pardon) 
Üzr istəyirəm
Bağışlayın
I'm sorry. 
Məni bağışlayın
Goodbye 
Sağolun
Görüşëdëk
I can't speak Azerbaijani [well]. 
Mən Azərbaycanca [yaxşı] danışa bilmirəm.
I do not understand. 
Başa düşmëdim
Do you speak [English/French/Russian]? 
Siz [İngiliscə/ fransızca/rusca] danışırsınız?
Is there someone here who speaks English? 
Burada İngiliscə danışan var?
Help! 
Kömək edin!
Look out! 
Ehtiyyatlı olun\ol!
Good morning. 
Sabahın xeyir.
Good afternoon. 
Gün aydın.
Good evening. 
Axşamın xeyir.
Good night. 
Gecən xeyrə.
Congratulations 
Təbriklər.

Problems

Can you help me? 
Mənə kömək edə bilərsiniz?
İ am Lost. 
Mən azmışam.
Where is _____? 
______ haradadır?
How can I find hotel _____? 
Mən _____ otelini mehmanxanasını tapa bilərəm?
Are there any vacancies tonight? 
Bu gün üçün bos, otaq varmı?
Where is the toilet (bathroom)? 
Tualet (ayaq yolu) haradadır?
Male. 
kişi
Female. 
qadın

Numbers

1-Bir

2-Iki

3-Üç

4-Dörd

5-Beş

6-Altı

7-Yeddi

8-Səkkiz

9-Doqquz

10-On

11-On bir

12-On iki

13-On üç

14-On dörd

15-On beş

16-On altı

17-On yeddi

18-On səkkiz

19-On doqquz

20-İyirmi

30-Otuz

40-Qırx

50-Əlli

60-Altmiş

70-Yetmiş

80-Səksən

90-Doxsan

100-Yüz

1,000-Min

Time

What time is it? 
( Saat neçədir?)
It's two o'clock 
( Saat ikidir?)


Clock time

It is 2:30. Saat üçün yarısıdır

It is 2:00. Saat ikidir

It is 2:50. Saat üçə on dəqiqə qalir

Duration

Days

Monday Bazar ertəsi

Tuesday Çərşəmbə axşamı

Wednesday Çərşəmbə

Thursday Cümə axşamı

Friday Cümə

Saturday Şənbə

Sunday Bazar

Months

January Yanvar

February Fevral

March Mart

April Aprel

May May

June İyun

July İyul

August Avqust

September Sentyabr

October Oktyabr

November Noyabr

December Dekabr

Writing time and date

Colors

White

Black Qara

Red Qırmızı

Green Yaşıl

Blue Göy/ mavi

Orange Narınc

Grey Boz

Brown Şabalıdı

Yellow Sarı

Rose Çəhrayı

Transportation

Bus and train

Directions

Taxi

Lodging

Money

Eating

Bring us a menu 
( Bizə menu gətir'.')
What's our bill 
( Bizim hesabimiz nədir?)

Bars

Shopping

Driving

Authority

This article is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!