Hjälp Wikitravel att blir en bättre reseguide! Läs här

Allemansrätten

Från Wikitravel, den fria resehandboken.
Hoppa till: navigering, sök
Allemansrätten

Default Banner.jpg

Informationsställe.PNG   Detta är inte en reseguide men däremot en reserelaterad artikel. Fler artiklar som berör andra aspekter av resande hittar du här.   Informationsställe.PNG

Allemansrätten [1], av många ansett som kulturarv, är en sedvana i Finland, Sverige och Norge där man förutsatt att man följer vissa regler får begränsad rätt att tillfälligt uppehålla sig i naturen på mark som man inte själv äger. De allmänna regler som gäller alla som vistas i naturen styrs av Miljöbalkens andra och sjunde kapitel.

Historik[Redigera]

Allemansrätten anses av vissa ha sina rötter i medeltiden då resenärer fick lov att i mycket begränsad mängd förse sig med det som naturen gav för att kunna livnära sig under resor. 1949 genomförde staten en fritidsutredning för att ta fram riktlinjer för hur stadsbefolkningen skulle kunna få bättre tillgång till naturen utan att markägarnas intressen åsiodosattes. Friluftslivet ökade kraftigt och sågs av många som ett hot mot natur och lokalbefolkning, men snart nåddes samförstånd.

1994 skrevs allemansrätten in i den svenska grundlagen, trots att allemansrätten inte i sig är en lag. I regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står att "Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten". Man är skyldig att själv hålla reda på vad som gäller och den som bryter mot allemansrätten kan straffas.

Begränsningar[Redigera]

Det finns fyra huvudbegränsningar i Allemansrätten:

  • Lagskyddad natur
  • Nationalparker och naturreservat
  • Skydd för djur och kultur
  • Lokala regler

Lagskyddad natur[Redigera]

Skylt för lagskyddad natur

Sverige har (2006) 28 nationalparker och över 2000 naturreservat. Symbolen för lagskyddad natur är en sexuddig vit stjärna på blå botten och markerar gränsen för område som skyddats med stöd av lagtexten i Miljöbalken. Skylten indikerar bl.a. att särskilda regler för området gäller, regler som kan göra att allemansrätten delvis satts ur spel. Man är skyldig att ta reda på vad som gäller för just den här platsen. Lämpligast gör man detta med hjälp av kommunen inom vars gränser området ligger.

Nationalparker och naturreservat[Redigera]

Regeringen beslutar om ett område skall klassas som naturreservat. Varje nationalpark har ett eget reglemente som styr vad man får och inte får göra i området. Information finns på den aktuella länsstyrelsens hemsida och på anslagstavlor vid området. Enstaka naturbildningar, t.ex. flyttblock, kan ibland klassas som naturminne, I det fallet gäller att själva objektet samt området närmast naturminnet skyddas i lag.

Skydd för djur och kultur[Redigera]

Strandskyddsområde gäller allmänt längs stränderna, 100 meter upp på land och 100 m ut i vattnet. Man får inte sätta upp staket eller anordningar som hindrar allmänhetens tillträde till vattnet om detta inte reglerats i särskilda bestämmelser från kommunen eller länsstyrelsen. Biotopskyddsområde är livsmiljö för hotade växt- eller djurarter. Inom detta område får man inte göra något som kan störa arterna. Djur- och växtskyddsområde: Vissa ur djurskyddsmässig synpunkt viktiga områden, t.ex. områden där fågelarter häckar, kan vara helt avspärrade under häckningsperioden. Skyddet gäller också vattnet inom ett visst avstånd från stranden, om området ligger vid vatten. Förbudet utmärks med skyltar och på sjökort. Kulturminnen skyddas av kulturminneslagen, t.ex. gravfält. Runt fornminnet skyddas även omrdået med samma bestämmelser. Oftast gäller speciella regler för allmänheten inom detta område. Kulturreservat, d.v.s. områden som anses särskilt viktiga ur kulturminnessynpunkt, kan också skyddas i lag. Även här kan särskilda bestämmelser finnas.

Lokala regler[Redigera]

Kommunen äger rätt att besluta om särskilda bestämmelser för ett visst område. Reglerna kan t.ex. handla om tältning, ridning och cykling. I lokala ordningsföreskrifter finns bara regler som inte hittas i andra lagar eller förordningar. Mer information kan man få från kommunen eller polisen.