Ghid de conversaţie italian

De la Wikitravel
Salt la: navigare, căutare
Ghid de conversaţie italian

Default Banner.jpg

Italiana este limbă oficială în Italia, San Marino şi cantonul eleveţian Ticino. Este de asemenea vorbită în Croaţia(Istria), Vatican, Malta şi Argentina.

Chiar şi dacă în majoritatea staţiunilor turistice din Italia, engelza şi germana sunt răspândite, majoritatea italienilor nu vorbesc o limbă străină (suntem leneşi, ştiu) aşa că ar trebui să aveţi câteva cunoştinţe bazice de italiană, pentru a vă face înţeles.

În italiană, se foloseşte forma de politeţe ("lei") cu orice om pe care nu-l cunoaşteţi; nu contează dacă este mai bătrân sau mai tânăr decât dvs. Folosiţi forma amicală ("tu") cu persoanele pe care le ştiţi. Cele două forme diferă prin folosirea persoanelor a doua şi a treia în verbe.

Ghid de pronunţie

Vocale

ca în "tată"
ca în "femeie"
ca în "maşină"
ca în "botă"
ca în "cutie"

Consoane

ca 'b' în "bere"
precum 'c' în "cireaşă", 'c' în "copil"
ca 'd' în "daună"
ca 'f' în "foame"
ca 'g' în "gorilă", 'g' în "genă"
tăcut
ca 'l' în "lună"
ca 'm' în "mamă"
ca 'n' în "nor"
ca 'p' în "porc"
precum 'c' în "cuestă" (cu "u", aproape întodeauna)
ca 'r' în "roşu"
ca 's' în "sunet"
ca 't' în "tont"
ca 'v' în "victorie"
ca 'x' în "xilofon"
ca 'ţ' în "ţigară"

Diftongi importanţi

ai 
ca 'ai' în "rai"
au 
ca 'au' în "scaun"
ei 
ca 'ei' în "tei"
eu 
ca 'eu' în "meu"
ia 
ca "ia" în "familiar", ca 'ea' în "ea"
ie 
ca 'ie' în "cuier"
ii 
nu este un diftong, ci hiat, ca 'ii' în "ştiinţă"
io 
ca "io" în "iobag"
iu 
ca "iu" în "regiune"
oi 
ca 'oi' în "gunoi"
ch 
ca 'ch' în "chema"
sc 
înainte de "e" sau "i", ca 'ş' în "ieşire"
gh 
ca "gh" în "ghetou"

Listă de fraze uzuale

În acest ghid de conversaţie, am folosit forma de politeţe în toate propoziţiile, presupunând că veţi discuta de cele mai multe ori cu oameni pe care nu-i cunoaşteţi deja.


Bună ziua. 
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Salut. 
Ciao. (ciao)
Ce mai faci? 
Come sta? (co-me STA?)
Bine, mulţumesc. 
Bene, grazie. (BE-ne, GRA-ţie)
Cum vă cheamă? 
Come si chiama? (CO-me si CHIA-ma?)
Mă cheamă ______ . 
Mi chiamo ______ . (mi chia-mo _____)
Încântat de cunoştiinţă. 
Piacere di conoscerla. (pia-CE-re di co-no-ŞER-la)
Vă rog. 
Per favore. (PER fa-VO-re)
Mulţumesc. 
Grazie. (GRA-ţie)
Cu plăcere. 
Prego. (PRE-go)
Da 
Si. (Si)
Nu 
No. (NO)
Mă scuzaţi 
Mi scusi. (mi SCU-zi)
Îmi pare rău. 
Mi scusi. (mi SCU-zi)
La revedere. 
Arrivederci. (ar-RI-ve-DER-ci)
Nu vorbesc italiana. 
Non parlo Italiano. (no PAR-lo i-TAL-i-A-no)
Vorbiţi româna? 
Parla Rumeno? (PAR-la ru-ME-no?)
Vorbeşte cineva româna? 
Qualcuno parla Rumeno? (CUAL-cu-no PAR-la ru-ME-no?)
Ajutor! 
Aiuto! (a-IU-to!)
Bună dimineaţa. 
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Bună ziua. 
Buongiorno. (buon-GIOR-no)
Bună seara. 
Buonasera. (BuO-na-SE-ra)
Noapte bună. 
Buonanotte. (buo-na-NO-te)
Nu înţeleg. 
Non capisco. (NON ca-PIS-co)
Unde este baia? 
Dove è il bagno? (DO-ve E il BAN-io?)

Probleme

Lasă-mă în pace. 
Lasciami in pace (La-şa-mi in Pa-ce)
Nu mă atinge / atingeţi! 
Non mi toccare (Non Mi Toc-ca-re)
Chem poliţia. 
Chiamo la polizia (Chia-mo la PO-LI-ŢIA)
Poliţia! 
Polizia (Po-LI-ŢIA)
Stai! Hoţ! 
Fermati! Ladro (Fer-ma-ti La-dro)
Am nevoie de ajutor. 
Ho bisognio di aiuto (Ho Ne-ces-si-TA di Aiu-to)
Este o urgenţă. 
È un'emergenza (E un e-mer-ge-nţă)
M-am pierdut. 
Mi sono perduto (MI so-no Per-du-to)
Mi-am pierdut bagajele. 
Ho perduto la borsa (HO per-so la Bor-sa)
Mi-am pierdut portmoneul. 
Ho perso il portafoglio (Ho per-so il POr-ta-fo-glio)
Sunt bolnav. 
Sono malato (So-no ma-LA-to)
Sunt rănit. 
Sono ferito (So-no Fe-ri-to)
Am nevoie de un doctor. 
Ho bisogno di un dottore (Ho Bi-zo-gno di un Dot-to-re)
Pot să folosesc telefonul tău / dvs.? 
Posso usare il tuo telefono? (Pos-so uza-re il tuo Te-LE-fo-no)

Numere

Uno (uno)
Due (due)
Tre (trE)
Quatro (cuatro)
Cinque (cincue)
Sei (sei)
Sette (sette)
Otto (otto)
Nove (nove)
10 
Dieci (dieci)
11 
Undici (undici)
12 
Dodici (dodici)
13 
Tredici (trEdici)
14 
Quattordici (cuattordici)
15 
Quindici (cuindici)
16 
Sedici (sedici)
17 
Diciassette (diciassette)
18 
Diciotto (diciotto)
19 
Diciannove (diciannove)
20 
Venti (venti)
21 
Ventuno (ventuno)
22 
Ventidue (ventidue)
23 
Ventitrè (ventitrE)
30 
Trenta (trenta)
40 
Quaranta (cuaranta)
50 
Cinquanta (cincuanta)
60 
Sessanta (sessanta)
70 
Settanta (settanta)
80 
Ottanta (ottanta)
90 
Novanta (novanta)
100 
Cento (cento)
200 
Duecento (duecento)
300 
Trecento (trecento)
1000 
Mille (mille)
2000 
Duemila (duemila)
1.000.000 
Un milione (un milione)
1.000.000.000 
Un miliardo (un miliardo)
1.000.000.000.000 
Mille miliardi (mille miliardi)
numărul 
Numero. (numero)
jumătate 
Mezzo. (mezzo)
mai puţin 
Meno. (meno)
mai mult 
Più. (piU)

Timp

acum 
Adesso. (ADE-sso)
mai târziu 
Più tardi. (PiU tar-di)
înainte 
Prima. (prI-ma) - Innanzi. (in-NAn-ţi)
dimineaţă 
Mattina. (MAt-TI-na)
mâine dimineaţă 
Domani mattina (DO-ma-ni Mat-ti-na)
după-amiază 
Pomeriggio. (PO-me-rig-gio)
seară 
Sera. (SE-ra)
noapte 
Notte. (NOt-te)


Ceasul

ora unu 
L'una. (LU-na)
ora două 
Le due. (LE due)
prânz 
Mezzogiorno. (MEz-zO-GIOr-no)
ora treisprezece 
L'una. (LU-na)
ora paisprezece 
Le due. (LE due)
miez de nopţii 
Mezzanotte. (MEz-zA-not-te)

Durată

minut(e) 
Minuto(i). (MIn-uto)
oră(ore) 
Ora(e). (Ora)
zi(le) 
Giorno(i). (GIOr-no)
săptămână(săptămâni) 
Settimana(e). (SEt-ti-MA-na)
lună(luni) 
Mese(i). (ME-se)
an(i) 
Anno(i). (AN-no)

Zile

astăzi 
Oggi. (OG-gi)
ieri 
Ieri. (IE-ri)
mâine 
Domani. (DO-ma-ni)
săptămâna aceasta 
Questa settimana. (QUE-sta SEt-ti-ma-na)
ultima săptămână 
Ultima settimana. (UL-ti-ma SEt-ti-ma-na)
săptămâna viitoare 
Prossima settimana (PROs-si-ma SEt-ti-ma-na)

Luni

Ianuarie 
Gennaio (GEN-na-io)
Februarie 
Febbraio (FEb-bra-io)
Martie 
Marzo (MAR-zo)
Aprilie 
Aprile (AP-ri-le)
Mai 
Maggio (MAg-gio)
Iunie 
Giugno (GIU-gno)
Iulie 
Luglio (LUg-lio)
August 
Agosto (AGO-sto)
Septembrie 
Settembre (SET-tem-bre)
Octombrie 
Ottobre (OT-to-bre)
Noiembrie 
Novembre (NO-vem-bre)
Decembrie 
Dicembre (DI-cem-bre)

Scrierea ceasului şi a datei

07:30

Sono le 7 e 30 (SO-no LE set-te e tren-ta)


09/11/2005

Il 9 novembre 2005 (IL NO-ve NO-vem-bre DUE-mila-cincue)

Culori

negru 
Nero (NE-ro)
alb 
Bianco (BIAn-co)
gri 
Grigio (GRI-gio)
roşu 
Rosso (ROS-so)
albastru 
Blu (BLU)
galben 
Giallo (GIAl-lo)
verde 
Verde (VER-de)
portocaliu 
Arancione (ARAn-cio-ne)
roz 
Rosa (RO-sa)
maro 
Marrone (MAR-ro-ne)

Transport

Autobuz şi tren

Cât costă biletul spre _____? (tren) 
Quanto costa un biglietto per _____? (treno) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?,TRE-no)
Cât costă un bilet spre _____? (avion) 
Quanto costa un biglietto per _____? (aereo) (CUAn-to CO-sta un bi-GLIE-tto per_____?,AE-reo)
Un bilet până la _______, vă rog. 
Un biglietto per _______, per favore (un bi-GLIE-tto per_____, per FA-vo-re)
Unde merge acest tren/autobuz? 
Dove arriva questo treno/autobus (DO-ve AR-ri-va QUE-sto TRE-no/AU-to-bus?)
Unde este trenul/autobuzul spre _____? 
Dovè il treno/autobus per_____? (DO-VE il TRE-no/L AU-to-bus per_____?)
Opreşte acest tren/autobuz în _____? 
Dove si ferma questo treno/autobus? (DO-ve SI FEr-ma questo TRE-no/AU-to-bus?)
Când pleacă acest tren/autobuz la _____? 
Quando parte questo treno/autobus per _____? (CUAn-do PAr-te CUE-sto TRE-no/AU-to-bus per?)
La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? 
A che ora arriva questo treno/autobus? (A CHE ora AR-ri-va CUE-sto TRE-no/AU-to-bus?)

Direcţii

Cum ajung la _____ ? (oraşe) 
Come si arriva a ______ (come si ariva)
Cum ajung la _____ ? (locuri, străzi) 
X (X)
...gară? 
...alla stazione ferroviaria? (ala staţione feroviaria)
...staţia de autobuz? 
...alla stazione dell'autobus? fermata?(X)
...aeroport? 
all'aeroporto? (X)
...centru? 
...in centro? (X)
...căminul pentru tineri? 
...all'ostello della gioventù? (X)
...hotelul _____ ? 
...all'albergo ____ / all'hotel ___? (X)
...consulatul Român/Moldova? ...al consolato Rumania (X)
Unde se află multe... 
Dove ci sono molti (X)
...hoteluri? 
alberghi ...hotels? (X)
...restaurante? 
...ristoranti? (X)
...cluburi de noapte?
night (X)
...cluburi?
X (X)
...atracţii turistice? 
...cose da vedere? or luoghi da vedere (X)
Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă
Potete mostrarmelo sulla carta? (X)
stradă 
strada (X)
La stânga. 
Giri a sinistra (X)
La dreapta. 
Giri a destra (X)
stânga 
sinistra (X)
dreapta 
destra(X)
înainte 
diritto (X)
spre _____ 
verso il ______(X)
după _____ 
dopo il ______(X)
înainte de _____ 
prima del (X)
Atenţie la _____. 
Guarda il _____ (X)
intersecţie 
incrocio (X)
nord 
nord (X)
sud 
sud (X)
est 
est (X)
vest 
ovest (X)
în sus 
(in) su (X)
în jos 
(in) giù (X)

Taxi

Taxi! 
Taxi (taxi)
Duceţi-mă la _____, vă rog. 
Portatemi a _____, per favore. (portatemi a ____, per favore)
Cât costă până la _____? 
Quanto costa andare a _____? (cuanto costa andare a _____?)
Duceţi-mă acolo, vă rog. 
Portatemi lì, per favore. (portatemi li, per favore)

Gazdă

Aveţi câteva camere disponibile? 
Avete camere libere? (X)
Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? 
Quanto costa una stanza singola/doppia? (X)
Are camera... 
La stanza ha ... (X)
...cearşafuri? 
...lenzuola? (X)
...o baie? (toaletă)
...un bagno? (X)
...un duş? doccia (shower)
(X)
...un telefon? 
...un telefono? (X)
...un TV? 
...un televisore? (X)
Pot să văd camera mai întâi? 
Posso prima vedere la stanza? (X)
Aveţi ceva mai liniştit? 
Ha una stanza più silenziosa? (X)
...mai mare? 
...più grande? (X)
...mai curat? 
...più pulita? (X)
...mai ieftin? 
...più economica? (X)
OK, o iau. 
Va bene, la prendo. (X)
Voi sta _____ noapte (nopţi). 
Mi fermo per _____ notte/i.(X)
Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? 
Potete suggerirmi un altro hotel? (X)
Aveţi un seif? 
Avete una cassaforte (centrale)? (X)
...vestiare? 
...Avete una cassaforte (nella stanza)? (X)
Este inclus micul-dejun/cina? 
prima colazione/ la cena (X)
La ce oră este micul-dejun /cina? 
A che ora è la colazione / la cena? (X)
Vă rog să-mi curăţaţi camera. 
Pulite la mia camera, per favore. (X)
Mă puteţi trezi la _____? 
Potete svegliarmi alle _____? (X)
Vreau să plec. 
Voglio andare via. (...) or voglio partire (X)

Bani

Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? 
Accettate (X)
Acceptaţi cărţi de credit? 
Accettate carte di credito? (X)
Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? 
Potete cambiare delle banconote per me? (X)
Unde pot să schimbi bani? 
Dove posso cambiare delle banconote? (X)
Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? 
Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (X)
Unde pot să schimb un cec de călătorie? 
Dove posso cambiare un traveller's cheque?(X)
Care este rata de schimb? 
Quanto è il (tasso di) cambio? (X)
Unde este un bancomat (ATM)? 
Dove posso trovare un Bancomat? (X)

Mâncare

O masă pentru o persoană/doi oameni, vă rog. 
Un tavolo per uno/due, per favore. (X)
Pot să văd meniul, vă rog? 
Posso vedere il menù, per favore? (X)
Aveţi o specialitate a casei? 
Vi è una specialità della casa? (X)
Există o specialitate locală? 
È una specialità locale? (X)
Sunt vegetarian. 
Sono vegetariano/a (X)
Nu mănânc porc. 
Non mangio il maiale. (X)
Nu mănânc decât cuşer. 
Mangio solamente cibo kosher (X)
Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? 
Potete farlo leggero, per favore? (...)

or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil)

meniul zilei 
menu del giorno X (X)
a la carte 
à la carte (X)
mic-dejun 
la prima colazione (X)
pachet 
il pranzo (X)
cafea 
caffe(X)
mâncare de prânz 
X (X)
Aş vrea _____. 
Vorrei _____. (X)
Vreau de mâncare cu ____ 
Vorrei un piatto con _____. (X)
pui 
il pollo (X)
carne de vită 
il manzo (X)
peşte 
il pesce (X)
şuncă 
il prosciutto (X)
crenvuşti 
salsiccia (X)
brânză 
il formaggio (X)
ouă 
le uova (X)
salată 
l'insalata (X)
legume (proaspete) 
le verdure fresche (X)
fructe (proaspete) 
la frutta fresca (X)
pâine 
il pane (X)
pâine prăjită 
toast (X)
găluşte 
tagliatelle (X)
orez 
il riso (X)
fasole 
i fagioli (...) or fagiolini (similar to beans but different) (X)
Îmi aduceţi un pahar de _____? 
Posso avere un bicchiere di _____? (X)
Îmi aduceţi o cană cu _____? 
Posso avere una tazza di _____? (X)
Îmi aduceţi o sticlă de _____? 
Posso avere una bottiglia di _____? (X)
cafea 
il caffè (X)
ceai 
il tè (X)
suc 
il succo (X)
apă 
l'acqua (X)
apă (plată)
l'acqua frizzante (X)
bere 
la birra (X)
vin roşu/alb 
il vino rosso/bianco (X)
Îmi daţi puţin(ă) _____? 
Posso aver del _____? (...) or Posso avere un po' di ____? (X)
sare 
il sale (X)
piper 
il pepe (X)
unt 
il burro (X)
Mă scuzaţi, ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor)
Scusi? (X)
Am terminat. 
Ho finito. (X)
A fost delicios. 
É squisito. (X)
Vă rog luaţi farfuriile. 
Potete pulire il tavolo, per favore. (X)
Nota, vă rog. 
Il conto, per favore. (X)

Baruri

Serviţi alcool? 
servite alcolici? (X)
Este cu servire la masă? 
C'è il servizio al tavolo? (X)
O bere/două beri, vă rog. 
Una birra/due birre, per favore. (X)
Un pahar de vin roşu/alb, vă rog. 
Un bicchiere di vino rosso/bianco, per favore. (X)
Un sfert/O optime de vin roşu, vă rog. 
un quartto di vino rosso, per favore (X)
La jumătate, vă rog. (o halbă de bere)
X (X)
O sticlă, vă rog. 
Una bottiglia, per favore. (X)
Un cola cu rom, vă rog. 
X (X)
whiskey 
whisky (X)
vodka 
vodka (X)
rom 
rum (X)
apă 
acqua (X)
suc de club 
club soda (X)
apă tonică 
acqua tonica (X)
suc de portocale 
succo di arancia (X)
Cola (suc
Coca Cola (X)
Aveţi cumva ceva gustări? 
C'è un bar con spuntini? (X)
Încă unul(m)/una(f), vă rog. 
Un altro, per favore. (X)
Încă un rând, vă rog. 
Un altro giro, per favore. (X)
Când se închide? 
Qual è l'ora di chiusura? (X)

Cumpărături

Aveţi aşa ceva, mărimea mea? 
Avete questo nella mia taglia? (X)
Cât costă? 
Quanto costa questo? (X)
E prea scump. 
È troppo caro/a. (X)
Acceptaţi _____? 
Prendereste _____? (X)
scump 
caro (X)
ieftin 
economico (X)
Nu-mi permit. 
Non posso permettermelo. (X)
Nu-l/N-o vreau. 
Non lo voglio. (X)
Ştiu că acesta nu este preţul normal. 
(X)
Mă înşelaţi. 
Mi state imbrogliando. (X)
Nu mă interesează. 
Non son interessato. (X)
OK, îl/o iau. 
Va bene, lo prendo (X)
Îmi daţi o pungă? 
Posso avere una busta? (X)
Expediaţi (în străinătate)? 
invia all'estero? (X)
Am nevoie de ... 
Ho bisogno di... (X)
...pastă de dinţi. 
...dentifricio. (X)
...o periuţă de dinţi. 
...uno spazzolino. (X)
...tampoane. 
...tampone/assorbente. (X)
...săpun. 
...sapone.(X)
...şampon. 
...shampoo. (X)
...ceva pentru dureri. (ex. aspirină sau nurofen
...analgesico (aspirina). (X)
...ceva pentru răceală. 
...medicina per il raffreddore. (X)
...tablete pentru stomac. 
...medicina per lo stomaco. (X)
...un brici. 
...un rasoio. (X)
...o lamă. (de ras)
(X)
...o umbrelă. 
...un ombrello. (X)
...loţiune de plajă. 
...lozione/crema solare. (X)
...o vedere. 
...una cartolina. (X)
...timbre. 
...francobolli. (X)
...baterii. 
...batterie. (X)
...hârtie pentru scris. 
...carta. (X)
...un pix. 
...una penna. (X)
...cărţi în română. 
...libri in rumeno. (X)
...reviste în română. 
...riviste in rumeno. (X)
...un ziar în română. 
...un giornale in rumeno. (X)
...un dicţionar român-italian. 
...un dizionario Rumeno-Italiano. (X)

Maşini

Vreau să închiriez o maşină. 
Desidero noleggiare una macchina. (...) or Voglio noleggiare una macchina (X)
Primesc asigurare? 
Posso avere un'assicurazione? (X)
stop (semn de circulaţie
stop (X)
sens unic 
senso unico (X)
a da prioritate 
dare la precedenza X)
parcarea interzisă 
vietata la sosta (...) or vietato parcheggiare (X)
limită de viteză 
limite di velocità (X)
benzinărie 
benzinaio (...) or stazione di rifornimento or (in an highway) area di servizio (X)
benzină 
benzina (X)
motorină 
diesel (...) or gasolio (X)

Autoritate

N-am făcut nimic. 
Non ho fatto niente.
A fost o neînţelegere. 
Non ci siamo capiti.
Unde mă duceţi? 
Dove mi portate?
Sunt arestat? 
Sono in arresto?
Sunt un cetăţean român/moldovean. 
Sono un/una cittadino/a rumeno.
Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean. 
Vorrei parlare con il consolato rumeno.
Vreau să consult un avocat. 
Voglio consultare un avvocato.
Pot doar să plătesc o amendă acum? 
Posso pagare solamente la multa adesso?

Învăţând mai mult