שיחון גרמנית

מתוך ויקיטיול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שיחון גרמנית

Default Banner.jpg

ערך זה מועמד למחיקה
Keep tidy ask svg.png

ערך זה איננו מתאים לוויקיטיול, על פי הכללים המופיעים כאן ערך זה מועמד למחיקה. ההצבעה והדיון מתקיימים בדף השיחה של הערך. אם ברצונך להרחיב את הערך, אנא ציין זאת בדף השיחה בתוך שבוע מיום תחילת ההצבעה, וההצבעה תתבטל.

תבנית בעבודה הושמה לפני שנתיים. כתוב באנגלית.

rghitערך זה נמצא בעבודה, לעת עתה אין ללמוד על הנושא מהכתוב בערך, ויש להשתדל שלא לעורכו (במקרה הצורך אפשר להשאיר הודעה בדף השיחה שלו). אם לאחר שבוע לא נעשתה שום פעולת עריכה בערך, רשאי כל אדם להסיר את התבנית, ולערוך את הערך בעצמו

German (Deutsch) is the official and main language of Germany, Austria, and Liechtenstein. It is also an

Length of Vowels[עריכה]

A vowel is shortened when followed by a double consonant.

A vowel is lengthened by a subsequent 'h', or by a double vowel, depending on the word. An exception is 'i', which is lengthened by a following 'e' or 'eh'.

Examples: the h in Hahn makes the a long; the aa in Haar is also long, the e in Tier makes the i long. (See below for "Diphthongs".)

Consonants[עריכה]

Consonants are pronounced quite strongly (except perhaps the 'r').

like 'b' in "bed"
like 'ts' in "bits" before 'i' and 'e'; like 'k' in "kid" else
like 'd' in "dog"
like 'ph' in "phone"
like 'g' in "go" (never as in "giraffe")
like 'h' in "help"
like 'y' in "yoga"
like 'c' in "cat"
like 'l' in "love"
like 'm' in "mother"
like 'n' in "nice"
like 'p' in "pig"
like 'q' in "quest" (always with "u")
like 'r' in "arm", like 'r' in "feather". Terminal Rs are almost silent but with the hit of an "r" sound. Rs beginning a word or syllable are pronounced from the back of the throat, almost as in French. In southern Germany (Bavaria), Austria and in Switzerland, the "r" is rolled as in Spanish in all position except the initial.
like 'z' in "haze"
like 't' in "top"
like 'f' in "father", or like "v" in "victory"
like 'v' in "victory", never like 'wh' in "whisky"
like 'cks' in "kicks"
like 'ts' in "bits"
ß 
like 's' in "was"

Common diphthongs and other digraphs[עריכה]

Note: these combinations are not always used as diphthongs. At syllable boundaries and sometimes even in a syllable, they are spoken as separate vowels (e.g. soebenzoh-AY-ben)

au 
like 'ow' in "how"
ae 
transcription for 'ä' if not available on a keyboard or in URLs
ah 
like 'a' in "bar", longer than 'a'.
äu 
like 'oy' in "boy"
ei 
like 'i' in "wine"
eu 
like 'oy' in "boy"
eh 
long 'e'
ie 
like 'ee' in "week", longer than 'i'.
ieh 
like 'ee' in "week", longer than 'i', fundamentally no difference to 'ie'.
oe 
transcription for 'ö' if not available on a keyboard or in URLs
oh 
like 'oo' in "door", longer than 'o'.
ue 
transcription for 'ü' if not available on a keyboard or in URLs
uh 
like 'ou' in "youth", longer than 'u'.
ch after 'a', 'o' and 'u' 
like 'ch' in Scottish "loch", spoken in the throat, like 'j' in Spanish
ch after 'i' and 'e' 
like 'h' in "huge"
ch at the beginning of a word
like 'ch' in "character"
ck 
like 'ck' in "blocking"
ng 
like both 'ng' in "singing", never like 'ng' in "finger"
ph 
like 'f' in "fish"
sch 
like 'sh' in "sheep"
sp at the beginning of a word 
like 'shp' in "fish pool"
ss 
like 'ss' in "hiss", in contrast to 'ß', makes the preceding vowel shorter. Also used as transcription for 'ß' in URL or on foreign keyboards.
st at the beginning of a word 
like 'sht' in "ashtray"

Phrase list[עריכה]

The following phrases are for Standard German, and will generally be well understood across the German-speaking world. See the Swiss-German phrasebook for the local variety spoken in Switzerland or the Austrian-German phrasebook for the variety spoken in Austria.

Basics[עריכה]

תבנית:Infobox

Good day. 
Guten Tag. (GOO-ten tahk, formal) better: Hallo (informal)
How are you? 
Wie geht's? (vee gayts?) used as a real question, not a form of greeting.
Fine, thank you. 
Gut, danke. (goot, DAN-keh)
What is your name? (formal) 
Wie heißen Sie? (vee HIGH-sen zee?)
What is your name? (informal) 
Wie heißt du?
My name is ______ . 
Ich heiße ______ . (eesch HIGH-seh)
Nice to meet you. (formal) 
Nett, Sie kennen zu lernen. (net zee KEN-en tsoo LER-nen)
Nice to meet you. (informal) 
Nett, dich kennen zu lernen.
Please. 
Bitte. (BIT-tuh)
Thank you. 
Danke schön. (DAN-keh shurn)
Thanks. 
Danke. (DAN-keh)
You're welcome. 
Bitte schön! (BIT-teh shurn)
Yes. 
Ja. (yah)
No. 
Nein. (nine)
Excuse me. (getting attention
Entschuldigen Sie. (ent-SHUL-di-gen zee)
Excuse me. (begging pardon
Entschuldigung. (ent-SHUL-di-goong)
I'm sorry. 
Es tut mir leid. (es tud mir lait)
Goodbye 
Auf Wiedersehen. (owf VEE-der-zay-en)
I can't speak German (well). 
Ich kann nicht [so gut] Deutsch sprechen. (eesh kahn nikht [zo goot] doytsh shprekhen) better: Ich spreche kein Deutsch (eesh spresh-uh k-eye-n doitsh)
Do you speak English? (formal) 
Sprechen Sie Englisch? (shprekhen zee ENG-lish?)
Is there someone here who speaks English? 
Gibt es hier jemanden, der Englisch spricht? (gibt ez heer yeh-MAHNT-en dare ENG-lish shprikht?)
Help! 
Hilfe! (HILL-fuh!)
Good morning. 
Guten Morgen. (GOO-ten MOR-gen)
Good evening. 
Guten Abend. (GOO-ten AH-bent)
Good night. 
Schönen Abend noch. (Shur-nen AH-bent nokh)
Good night (to sleep
Gute Nacht. (GOO-tuh nakht)
I don't understand. 
Ich verstehe das nicht. (ish fur-SHTAY-uh dahs nikht)
Where is the toilet, please? 
Wo ist die Toilette, bitte? (voh ist dee twah-LET-uh, BIT-tuh?)
With pleasure. 
Gerne (GUER-nuh)
Do you know where ... is?. (formal) 
Wissen Sie, wo ... ist? (vissen zee voh ... ist)

Problems[עריכה]

Leave me alone. 
Lass / Lassen Sie mich in Ruhe . (LAHS(-un zee) mikh in ROO-uh)
Don't touch me! 
Fass / Fassen Sie mich nicht an! (FAHS(-un zee) mikh nikht AHN!)
I'll call the police. 
Ich rufe die Polizei. (ish ROO-fuh dee poh-lee-TSIGH)
Police! 
Polizei! (poh-lee-TSIGH!)
Stop! Thief! 
Halt! Ein Dieb! (HAHLT! ighn DEEB!)
I need your help. 
Ich brauche deine/Ihre Hilfe. (ish BROW-khuh DIGH-nuh/EE-ruh HILL-fuh)
It's an emergency. 
Das ist ein Notfall. (dahs ist ighn NOHT-fahl)
I'm lost. 
Ich habe mich verirrt. (ikh HAH-buh mikh fer-IRT)
I lost my bag. 
Ich habe meine Tasche verloren. (ish HAH-buh migh-nuh TAH-shuh fer-LOH-run)
I lost my wallet. 
Ich habe mein Portemonnaie verloren. (outdated) (ish HAH-buh mighn port-moh-NEH fer-LOH-run)
Note: Portemonnaie is of French origin, but usual in German.
better: Ich habe meinen Geldbeutel verloren. (ish HAH-buh mighn geh-ld-boy-tehl fer-LOH-run)
I'm sick. 
Ich bin krank. (ish bin krahnk)
I've been injured. 
Ich bin verletzt. (ish bin fer-LETST)
I need a doctor. 
Ich brauche einen Arzt. (ish BROW-khuh IGH-nuh ARTST)
Can I use your phone? 
Kann ich dein/Ihr Telefon benutzen? (kahn ish dighn/eer tay-lay-FOHN buh-NOOT-sun?)
Can I use your mobile? 
Kann ich dein/Ihr Handy benutzen? (kahn ish dighn/eer handy buh-NOOT-sun?)

Numbers[עריכה]

In German, the roles of dot and comma are swapped compared to their English counterparts. The grouping separator in big numbers is a dot (.), not a comma(,); the separator between decimal fractions and integer is a comma (,), not a dot (.).

E.g.: 1,000 in English is 1.000 in German; 3.14159 in English is 3,14159 in German.

Note that numbers above twenty are said "backwards". Twenty-one (einundzwanzig) is literally spoken as "one-and-twenty". This takes a bit of getting used to, especially in higher regions. Eg. 53426 (dreiundfünfzigtausendvierhundertsechsundzwanzig) is spoken as "three-and-fifty-thousand-four-hundred-six-and-twenty".

null (noll)
eins (ighnss)
zwei (tsvigh)
drei (drigh)
vier (feer)
fünf (fuunf)
sechs (zekhs)
sieben (ZEE-ben)
acht (ahkht)
neun (noyn)
10 
zehn (tsayn)
11 
elf (elf)
12 
zwölf (tsvoolf)
13 
dreizehn (DRIGH-tsayn)
14 
vierzehn (FEER-tsayn)
15 
fünfzehn (FUUNF-tsayn)
16 
sechzehn (ZEKH-tsayn)
17 
siebzehn (ZEEP-tsayn)
18 
achtzehn (AHKH-tsayn)
19 
neunzehn (NOYN-tsayn)
20 
zwanzig (TSVAHN-tsikh)
21 
einundzwanzig (IGHN-oont-tsvahn-tsikh)
22 
zweiundzwanzig (TSVIGH-oont-tsvahn-tsikh)
23 
dreiundzwanzig (DRIGH-oont-tsvahn-tsikh)
30 
dreißig (DRIGH-sikh)
40 
vierzig (FEER-tsikh)
50 
fünfzig (FUUNF-tsikh)
60 
sechzig (ZEKH-tsikh)
70 
siebzig (ZEEP-tsikh)
80 
achtzig (AHKH-tsikh)
90 
neunzig (NOYN-tsikh)
100 
(ein)hundert ([ighn]-HOON-dert)
200 
zweihundert (TSVIGH-hoon-dert)
300 
dreihundert (DRIGH-hoon-dert)
1000 
(ein)tausend ([ighn]-TOW-zent)
2000 
zweitausend (TSVIGH-tow-zent)
1,000,000 
eine Million (igh-nuh mill-YOHN)
1,000,000,000 
eine Milliarde (igh-nuh mill-YAR-duh)
Note the difference to American English numbers, often mistranslated!
1,000,000,000,000 
eine Billion (igh-nuh bill-YOHN)
number _____ (train, bus, etc.
Nummer/Linie _____ (NOO-mer/LEE-nee-uh)
half 
halb (hahlp)
the half 
die Hälfte (dee HELF-tuh)
less 
weniger (VAY-nihg-er)
more 
mehr (mayr)

Ordinal Numbers[עריכה]

1. 
erster (ayr-stayr)
2. 
zweiter (tsvigh-tayr)
3. 
dritter (dri-tayr)
4. 
vierter (feer-tayr)
5. 
fünfter (fuunf-tayr)
20. 
zwanzigster (TSVAHN-tsikhs-tayr)
100. 
(ein)hundertster ([ighn]-HOON-dert-stayr)
101. 
(ein)hunderterster ([ighn]-HOON-dert-ayr-stayr)

Time[עריכה]

now 
jetzt (yetst)
later 
später (SHPET-er)
before 
vor (for)
morning 
Morgen (MOR-gen)
in the morning 
morgens (MOR-genss)
tomorrow morning 
morgen früh (MOR-gen FRUU)
afternoon 
Nachmittag (NAHKH-mit-tahk)
in the afternoon 
nachmittags (NAHKH-mit-tahks)
evening 
Abend (AH-bent)
in the evening 
abends (AH-bents)
night 
Nacht (nahkht)
in the night 
nachts (nahkhts)

Clock time[עריכה]

In German speaking countries as in many other European countries, it's usual to use a 24 hour clock, ranging from 0.00 to 24.00. Okay, 24.00 is actually the same as 0.00, but one day later.

one o'clock AM 
ein Uhr (IGHN oor)
two o'clock AM 
zwei Uhr (TSVIGH oor)
noon 
zwölf Uhr or Mittag (TSVOOLF oor or MIT-tahk)
one o'clock PM 
dreizehn Uhr (DRIGH-tsayn oor)
two o'clock PM 
vierzehn Uhr (FEER-tsayn oor)
midnight 
Mitternacht or null Uhr or vierundzwanzig Uhr (MIT-er-nahkht or NOOL oor or FEER-oont-TSVAHN-tsikh oor)

Expressing "fractional hours" differs slightly among various regions of Germany. The "normal" way of doing it is:

  • Quarter past one - Viertel nach eins or Viertel zwei
  • Half past one - Halb zwei (half two)
  • A quarter to two - Viertel vor zwei or Dreiviertel zwei

Duration[עריכה]

_____ minute(s) 
_____ Minute(n) (mih-NOO-tuh [mih-NOO-ten])
_____ hour(s) 
_____ Stunde(n) (SHTOON-duh [SHTOON-den)
_____ day(s) 
_____ Tag(e) (TAHK [TAH-guh])
_____ week(s) 
_____ Woche(n) (VOKH-uh [VOKH-en])
_____ month(s) 
_____ Monat(e) (MOH-naht [moh-NAH-tuh])
_____ year(s) 
_____ Jahr(e) (YAHR[-uh])
in _____ 
Im Jahr _____ (im YAHR _____)


Days[עריכה]

today 
heute (HOY-tuh)
the day before yesterday 
vorgestern (for-GESS-tern)
yesterday 
gestern (GESS-tern)
tomorrow 
morgen (MOR-gen)
the day after tomorrow 
übermorgen (uuber-MOR-gen)
this week 
diese Woche (DEE-zuh VOH-khuh)
last week 
letzte Woche (LETS-tuh VOH-khuh)
the week before last week 
vorletzte Woche (for-LETS-tuh VOH-khuh)
next week 
nächste Woche (NEX-tuh VOH-khuh)
the week after next week 
übernächste Woche (uuber-NEX-tuh VOH-khuh)

The week is considered starting on monday in germany.

Monday 
Montag (MON-tahk)
Tuesday 
Dienstag (DEENS-tahk)
Wednesday 
Mittwoch (MIT-vokh)
Thursday 
Donnerstag (DON-ers-tahk)
Friday 
Freitag (FRIGH-tahk)
Saturday 
Samstag (ZAMS-tahk), in some regions "Sonnabend" (ZON-ah-bent)
Sunday 
Sonntag (ZON-tahk)

Months[עריכה]

January 
Januar (YAH-noo-ahr), in Austria "Jänner" (YEH-nna)
February 
Februar (FAY-broo-ahr.), in Austria "Feber" (FAY-ber)
March 
März (mehrts)
April 
April (ah-PRILL)
May 
Mai (migh)
June 
Juni (YOO-nee)
July 
Juli (YOO-lee)
August 
August (ow-GOOST)
September 
September (zep-TEM-ber)
October 
Oktober (ok-TOH-ber)
November 
November (noh-VEM-ber)
December 
Dezember (day-TSEM-ber)

Writing Time and Date[עריכה]

In the clock time, hours and minutes are separated by a '.' instead of ':', but the latter is also widely used. Another usual way is to write the minutes raised like an exponent.

The date is always written in the order day, month, year, e.g.:

12/24/2003 is in German 24.12.2003. 24th of December 2003 is in German 24. Dezember 2003

Don't get confused about that, especially if you're an American!

Colors[עריכה]

black 
schwarz (shvahrts)
white 
weiß (vice) - as in "miami vice"
gray 
grau (grou) - rhymes with "cow"
red 
rot (roht)
blue 
blau (blou) - rhymes with "cow"
yellow 
gelb (gelp)
green 
grün (gruun)
orange 
orange (oh-RAHNGSH)
purple  
purpurrot (PURR-purr-rhot), violett (veeo-lett) or lila (LEE-lah)
pink 
rosa (ROH-zah) or rosarot (ROH-zah-roht)
brown 
braun (brown)
silver 
silber (zsil-bur)
gold 
gold (gold)
light - 
hell- (hell) as in hellblau
dark - 
dunkel- (dune-kel) as in dunkelblau

Transportation[עריכה]

Bus and Train[עריכה]

How much is a ticket to _____? (bus, train) 
Was kostet eine Fahrkarte nach _____? (vass KOSS-tet igh-nuh FAHR-kahr-tuh nahkh _____?)
How much is a ticket to _____? (airplane) 
Was kostet ein Ticket nach _____? (vass KOSS-tet ighn TICK-et nahkh _____?)
One ticket to _____, please. (bus, train) 
Bitte eine Fahrkarte nach _____. (BIT-tuh IGH-nuh FAHR-kahr-tuh nahkh _____)
One ticket to _____, please. (airplane) 
Bitte ein Ticket nach _____. (BIT-tuh ighn TICK-et nahkh _____)
Where does this train/bus go? 
Wohin fährt dieser Zug/Bus? (voh-hin FEHRT dee-zer TSOOK/BOOSS?)
Where is the train/bus to _____? 
Wo ist der Zug/Bus nach _____? (VOH ist dayr TSOOK/BOOSS nahkh _____?)
Does this train/bus stop in/at _____? 
Hält dieser Zug/Bus in/bei_____? (helt DEE-zer TSOOK/BOOSS in/by _____?)
When does the train/bus for _____ leave? 
Wann fährt der Zug/Bus nach _____ ab? (VAHN FEHRT der tsook/booss nahkh _____ ap?)
When will this train/bus arrive in _____? 
Wann kommt dieser Zug/Bus in _____ an? (vahn KOMT dee-zer TSOOK/BOOSS in _____ ahn?)

Directions[עריכה]

How do I get to _____ ? (cities) 
Wie komme ich nach _____ ? (vee KOM-muh ikh nahkh _____?)
How do I get to _____ ? (places, streets) 
Wie komme ich zum/zur _____ ? (vee KOM-muh ikh tsoom/tsoor _____?)
...the train station? 
...zum Bahnhof? (tsoom BAHN-hohf?)
...the bus station? 
...zur Bushaltestelle? (tsoor BOOSS-hahl-tuh-shteh-luh?)
...the airport? 
...zum Flughafen? (tsoom FLOOG-hah-fen?)
...downtown? 
...zur Stadtmitte? (tsoor SHTUT-mit-tuh)
...the youth hostel? 
...zur Jugendherberge? (tsoor YOO-gent-hayr-bayr-guh)
...the _____ hotel? 
...zum _____ Hotel? (tsoom _____ hoh-TELL)
...the American/Canadian/Australian/British consulate? 
...zum amerikanischen/kanadischen/australischen/britischen Konsulat? (tsoom ah-mayr-ih-KAHN-ish-en/kah-NAH-dish-en/ous-TRAH-lish-en/BRIT-ish-en kon-zoo-LAHT?)
Where are there a lot of... 
Wo gibt es viele... (?) (VOU gipt ess FEE-luh...)
...hotels? 
...Hotels? (hoh-TELLSS)
...restaurants? 
...Restaurants? (rest-oh-RAHNTS?)
...Bars? (bahrss?)
...bars? (pub)
...Kneipen? (KNIGH-pen?) (pronounce the K)
...sites to see? 
...Sehenswürdigkeiten? (ZAY-ens-vuur-dikh-kigh-ten?)
Can you show me on the map? 
Kannst du/Können Sie mir das auf der Karte zeigen? (kahnst doo/KOON-en zee meer dahss ouf dayr KAHR-tuh TSIGH-gen?)
street, road 
Straße (SHTRAH-suh)
left 
links (links)
right 
rechts (rekhts)
Turn left. 
Links abbiegen. (LINKS AHP-bee-gen)
Turn right. 
Rechts abbiegen. (REKHTS AHP-bee-gen)
straight ahead 
geradeaus (guh-RAH-duh-OWSS)
towards the _____ 
Richtung _____ (RIKH-toong)
past the _____ 
nach dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (nahkh daym/dayr/daym _____)
before the _____ 
vor dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (for daym/dayr/daym _____)
Watch for the _____. 
Achte/Achten Sie auf den(m)/die(f)/das(n) _____. (AHKH-tuh/AHKH-ten zee ouf dayn/dee/dahss _____)
intersection 
Kreuzung (KROY-tsoong)
north 
Norden (NOR-den)
south 
Süden (ZUU-den)
east 
Osten (OST-en)
west 
Westen (VEST-en)
uphill 
bergauf (bayrk-OUF)
downhill 
bergab (bayrk-AHP)


Taxi! (TAHK-see)'''
Take me to _____, please. 
Bitte bringen Sie mich zum/zur/nach _____. (BIT-tuh BRING-en zee mikh tsoom/tsoor/nahkh _____)
Note: Use 'zu(m,r)' for streets and places and 'nach' for cities and villages.
How much does it cost to get to _____? 
Wie viel kostet es bis zum/zur/nach _____? (vee feel KOSS-tet ess biss tsoom/tsoor/nahkh _____?)
Take me there, please. 
Bringen Sie mich bitte dahin. (BRING-en zee mikh BIT-tuh dah-HIN)

Lodging[עריכה]

Do you have any rooms available? 
Sind noch Zimmer frei? (ZINT nokh TSIM-mer FRIGH?)
How much is a room for one person/two people? 
Wieviel kostet ein Einzelzimmer/Doppelzimmer? (vee-feel KOSS-tet ighn IGHN-tsel-tsim-mer/DOP-pel-tsim-mer?)
Does the room come with... 
Hat das Zimmer... (HAHT dahss TSIM-mer...)
...bedsheets? 
...Bettlaken? (...BET-lahk-en?)
...a bathroom? (toilet)
...eine Toilette? (igh-nuh to-ah-LET-tuh?)
...a bathroom? (with cleaning facilities)
...ein Badezimmer? (igh-n BAH-duh-tsim-er?)
...a telephone? 
...ein Telefon? (ighn tell-eh-FOHN?)
...a TV? 
...einen Fernseher? (igh-nen FAYRN-zay-er?)
May I see the room first? 
Kann ich das Zimmer erstmal sehen? (kahn ikh dahs TSIM-mer ayrst-mahl ZAY-en?)
Do you have anything quieter? 
Haben Sie etwas Ruhigeres? (HAH-ben zee ET-vahs ROO-ig-er-ess?)
...bigger? 
...größeres? (GROO-ser-ess?)
...cheaper? 
...billigeres? (BILL-ig-er-ess?)
OK, I'll take it. 
OK, ich nehme es. (OH-kay, ikh NAY-muh ess)
I will stay for _____ night(s). 
Ich bleibe eine Nacht (_____ Nächte). (ihk BLIGH-buh IGH-nuh nahkht/_____ NEKH-tuh)
Note: The plural of 'Nacht' is 'Nächte' .
Can you suggest another hotel? 
Können Sie mir ein anderes Hotel empfehlen? (KOON-en zee meer ign AHN-der-ess ho-TELL emp-FAY-len?)

Note: It's not a good idea to say this, as it may be taken in an insulting manner. Try saying "Gibt es hier in der Nähe ein Reisebüro?" ("Is there a tourist agency nearby?") instead.

Do you have a safe? 
Haben Sie einen Safe? (HAH-ben zee IGH-nen SAYF?)
...lockers? 
...Schließfächer? (SHLEESS-fekh-er?)
Is breakfast/supper included? 
Ist Frühstück/Abendessen inklusive? (ist FRUU-shtuuk/AH-bent-ess-en in-kloo-ZEE-vuh?)
What time is breakfast/supper? 
Wann gibt es Frühstück/Abendessen? (VAHN gipt ess FRUU-shtuuk/AH-bent-ess-en?)
Please clean my room. 
Würden sie bitte mein Zimmer saubermachen? (VUUR-den zee BIT-tuh mign TSIM-mer ZOW-ber-MAHKH-en?)
Can you wake me at _____? 
Können Sie mich um _____ Uhr wecken? (KOON-en zee mikh oom _____ oor VECK-en?)
I would like to check out. 
Ich möchte auschecken. (ikh MOOKH-tuh ows-check-en)

Money[עריכה]

Do you accept American/Australian/Canadian dollars? 
Nehmen Sie US-Dollar/australische/kanadische Dollar an? (NAY-men zee OOH-ESS DOLL-ahr/ouss-TRAHL-ish-uh/kah-NAH-dish-uh DOLL-ahr?)
Do you accept British pounds? 
Nehmen Sie britische Pfund an? (NAY-men zee BRIT-ish-uh PFOOND?)
Do you accept credit cards? 
Kann ich mit Kreditkarte zahlen? (kahn ikh mit kray-DEET-kahr-tuh TSAH-len?)
Can you change money for me? 
Können Sie mir Geld wechseln? (KOON-en zee meer GELT WEKHS-eln?)
Where can I get money changed? 
Wo kann ich Geld wechseln? (voh kahn ikh GELT WEKHS-eln?)
Can you change a traveller's check for me? 
Kann ich hier Travellerschecks einlösen? (kahn ikh heer TREV-el-er-shecks IGHN-loo-zen?)
Where can I get a traveler's check changed? 
Wo kann ich Travellerschecks tauschen? (voh kahn ikh TREV-el-er-shecks TOW-shen?) (TOW rhymes with "cow")
What is the exchange rate? 
Wie ist der Wechselkurs? (vee ist dayr VEK-sel-koorss?)
Where is an automatic teller machine (ATM)? 
Wo ist ein Geldautomat? (voh ist ign GELT-ow-toh-maht?)

Eating[עריכה]

A table for one person/two people, please. 
Ein Tisch für eine Person/zwei Personen, bitte. (ighn TISH fuur IGHN-uh payr-ZOHN/TSVIGH payr-ZOHN-nen, BIT-tuh)
Can I look at the menu, please? 
Ich hätte gerne die Speisekarte. (ikh HET-tuh GAYR-nuh dee SHPIGH-zuh-kahr-tuh)
Is there a house specialty? 
Gibt es eine Spezialität des Hauses? (gipt ess igh-nuh shpeh-tsyah-lee-TAYT dess HOW-zess?)
Is there a local specialty? 
Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend? (gipt ess igh-nuh shpeh-tsyah-lee-TAYT owss DEE-zer GAY-gent?)
I'm a vegetarian. 
Ich bin Vegetarier. (ikh bin vay-gay-TAH-ree-er)
I don't eat pork. 
Ich esse kein Schweinefleisch. (ikh ESS-uh kign SHVIGN-uh-flighsh)
I only eat kosher food. 
Ich esse nur koscher. (ikh ESS-uh noor KOH-sher)
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard
Könnten Sie es bitte nicht so fett machen? (KOON-ten zee ess BIT-tuh nikht zo fett MAHKH-en?)
fixed-price meal 
Tagesessen (TAHG-ess-ess-en) / Menü (meh-NUU)
Note: While "Tagesessen" should be used in pubs and taverns, "Menü" is the correct word in classic restaurants.
Without, eg. I would like spaghetti without cheese 
Ich möchte die Spaghetti, ohne Käse (Ikh merkhte dee schpagetti, ohna kayze), "Ohne" being the key word here.
à la carte 
a la carte (ah lah KAHRT)
breakfast 
Frühstück (FRUU-shtuuk)
lunch 
Mittagessen (mit-TAHK-ess-en)
tea (meal
Kaffee (kah-FAY)
supper 
Abendessen or Abendbrot (AH-bent-ess-en or AH-bent-broht)
Note: "Abendbrot" is mainly used in rural areas. Most Germans, even the non-English speaking, understand dinner as well.
I would like _____. 
Ich möchte _____. (ikh MERKH-tuh)
I would like a dish containing ____ 
Ich möchte etwas mit ____ (ikh MOOKH-tuh ett-vahss mit _____)
Literally means "I want something with ____"
chicken 
Huhn (hoon)
beef 
Rindfleisch (RINT-flighsh)
fish 
Fisch (fish)
ham 
Schinken (SHINK-en)
sausage 
Wurst (voorst)
cheese 
Käse (KAY-zuh)
eggs 
Eier (IGH-er)
salad 
Salat (zah-LAHT)
(fresh) vegetables 
(frisches) Gemüse ([FRISH-ess] guh-MUU-zuh)
(fresh) fruit 
(frisches) Obst ([FRISH-ess] OWPST)
bread 
Brot (broht)
toast 
Toast (tohst)
noodles 
Nudeln (NOO-deln)
rice 
Reis (righss)
beans 
Bohnen (BOH-nen)
May I have a glass of _____? 
Könnte ich ein Glas _____ haben? (KOON-tuh ikh ighn glahss _____ HAH-ben?)
May I have a cup of _____? 
Könnte ich eine Tasse _____ haben? (KOON-tuh ikh IGH-nuh TAH-suh _____ HAH-ben?)
May I have a bottle of _____? 
Könnte ich eine Flasche _____ haben? (KOON-tuh ikh IGH-nuh FLAH-shuh _____ HAH-ben?)
coffee 
Kaffee (kah-FAY)
tea (drink
Tee (tay)
juice 
Saft (zahft)
(bubbly) water 
Mineralwasser or Sprudel(-wasser) (mee-ne-RAHL-wah-ser or SHPROO-del-[wah-ser])
water (tap) 
Leitungswasser (LIGH-toongs-wah-ser)
Note: Tap water is quite uncommon in German restaurants.
beer 
Bier (beer)
Note: At least in Germany and Austria, you better say what kind of beer you want. There are: Export (EKS-port), known as 'Helles' (HELL-as) in Bavaria and as 'Lager' (LAH-ger) in Switzerland; Pils (pilss); Hefeweizen (HAY-fuh-vigh-tsen), known as 'Weißbier' (VIGHSS-beer) in Bavaria; dunkles Hefeweizen (DOONK-less HAY-fuh-vigh-tsen); Alt (ahlt) in the Düsseldorf region; Kölsch (koolsh) in Cologne and probably most of the other Rhineland; Bockbier (BOCK-beer) sometimes in the South of Germany. If you only say beer, you will get a Pils on most cases.
red/white wine 
Rot-/Weiß-wein (ROHT-/VIGHSS-vighn)
May I have some _____? 
Kann ich etwas _____ haben? (kahn ikh ET-vahss _____ HAH-ben?)
salt 
Salz (zahlts)
black pepper 
Pfeffer (PFEF-er)
butter 
Butter (BOO-ter)
Excuse me, waiter! (getting attention of server
Entschuldigung! (ent-SHOOL-dih-goong)
I'm finished. 
Ich bin fertig. (ikh bin FAYR-tikh)
It was delicious. 
Es war hervorragend. (ess vahr hayr-FOR-rah-gent)
Please clear the plates. 
Würden Sie bitte abräumen? (VUUR-den zee BIT-tuh ahb-ROY-men?)
The check, please. 
Zahlen, bitte. (TSAH-len, BIT-tuh)

Bars[עריכה]

Do you serve alcohol? 
Haben Sie alkoholische Getränke? (HAH-ben zee ahl-koh-HOHL-ish-uh guh-TRENG-kuh?)
Is there table service? 
Kommt eine Bedienung zum Tisch? (kommt IGH-nuh buh-DEE-noong tsoom TISH?)
A beer/two beers, please. 
Ein Bier/zwei Bier, bitte. (ighn beer/tsvigh beer, BIT-tuh)<brSee note in previous section.
A glass of red/white wine, please. 
Ein Glas Rot-/Weißwein, bitte. (ighn glahss ROHT-/VIGHSS-vign, BIT-tuh)
A quarter/eighth of red wine, please. 
Ein Viertel/Achtel Rotwein, bitte. (ign FEER-tel/AHKH-tel ROHT-vign, BIT-tuh)
Note: It's usual to order wine by quarters or eighths (of a liter).
A little/big beer, please. 
Ein kleines/großes Bier, bitte. (ighn KLIGH-ness/GROH-sess beer, BIT-tuh)
Half a liter, please. (of beer) 
Eine Halbe, bitte. (IGH-nuh HAHL-buh, BIT-tuh)
Note: This probably won't be understood in the North of Germany.
A bottle, please. 
Eine Flasche, bitte. (IGH-nuh FLAH-shuh, BIT-tuh)
Rum and coke, please. 
Bitte eine Cola mit Rum. (BIT-tuh IGH-nuh KOH-lah mit ROOM)
Note: In German, the mixer comes first.
whiskey 
Whiskey (VIS-kee)
vodka 
Wodka (VOT-kah)
rum 
Rum (ROOM)
water 
Wasser (VAH-ser)
club soda 
Mineralwasser (Mee-ne-RAWL-vas-ser)
tonic water 
Tonicwater or simply Tonic
orange juice 
Orangensaft or simply O-Saft (oh-RAHN-gehn-zahft or OH-zahft)
Coke (soda
Cola (KOH-lah)
Do you have any bar snacks? 
Haben Sie irgendwelche Snacks? (HAH-ben zee EER-gent-VELL-khe SNEKS?)
One more, please. 
Noch einen(m)/eine(f)/eins(n), bitte. (nokh IGH-nen/IGH-nuh/IGHNS, BIT-tuh)
Another round, please. 
Noch eine Runde, bitte. (nokh IGH-nuh ROON-duh, BIT-tuh)
When is closing time? 
Wann schließen Sie? (vahn SHLEE-sen zee?)

Shopping[עריכה]

Do you have this in my size? 
Haben Sie das in meiner Größe? (HAH-ben zee dahs in MIGH-ner GROO-suh?)
How much is this? 
Was kostet das? (vahss KOSS-tet dahss?)
That's too expensive. 
Das ist zu teuer. (dahss ist tsoo TOY-er)
Would you take _____? 
Würden Sie es für ___ verkaufen? (VUUR-den zee as fyr _____ vayr-COW-fan?)
expensive 
teuer (TOY-er)
cheap 
billig / günstig (BILL-ikh/GUUN-stikh) (Note: "Billig" also can mean "not good/low quality")
I can't afford it. 
Ich kann es mir nicht leisten. (ikh kahn ess meer nikth LIGH-sten)
I don't want it. 
Ich will es nicht. (ikh vill ess nikht)
I know that this is not the regular price. 
Ich weiß, dass das nicht der normale Preis ist. (ikh vighss, dahss dahss nikht dayr nor-MAH-luh PRIGHSS ist)
You're cheating me. 
Sie wollen mich abzocken. (zee VOLL-en mikh AHP-tsock-en)
Note: Actually, the translation would be: Sie betrügen mich. But that sounds too hard. The word abzocken is a rather familiar use of language.
I'm not interested. 
Ich habe kein Interesse. (ikh hah-buh kighn in-ter-ES-se)
OK, I'll take it. 
OK, ich nehme es. (oh-kay, ikh NAY-muh ess)
Can I have a bag? 
Kann ich eine Tüte haben? (kahn ikh IGH-nuh TUU-tuh HAH-ben?)
Do you ship (overseas)? 
Versenden Sie auch (nach Übersee)? (fayr-ZEN-den zee owkh [nahkh UU-ber-zay]?)
I need... 
Ich brauche... (ikh BROW-khuh...) (BROW rhymes with cow)
...toothpaste. 
...Zahnpaste. (TSAHN-pahs-teh)
...a toothbrush. 
...eine Zahnbürste. (IGH-nuh TSAHN-buur-stuh)
...tampons. 
...Tampons. (TAHM-pohns)
...soap. 
...Seife. (ZIGH-fuh)
...shampoo. 
...Shampoo. (SHAHM-poo)
...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen
...Schmerzmittel. (SHMAYRTS-mit-tel)
Note: You will get medicine in pharmacies ("Apotheke" , with big red A-Sign) only, not in normal drugstores
...cold medicine. 
...etwas gegen Erkältung. (ET-vahs GAY-gen ayr-KELT-oong)
...stomach medicine. 
....Magentabletten (MAH-gen-tah-BLET-ten)
...a razor. 
...einen Rasierer. (IGH-nen rah-ZEER-er)
...a razor (blade)
...eine Rasierklinge. (IGH-ne rah-ZEER-kling-uh)
...an umbrella. 
...einen Regenschirm. (IGH-nen RAY-gen-sheerm)
...sunblock lotion. 
...Sonnencreme. (ZON-nen-kraym)
...a postcard. 
...eine Postkarte. (IGH-nuh POST-kahr-tuh)
...postage stamps. 
...Briefmarken. (BREEF-mahr-ken)
...batteries. 
...Batterien. (baht-uh-REE-en)
...writing paper. 
...Schreibpapier. (SHRIGHP-pah-peer)
...a pen. 
...einen Stift. (igh-nen SHTIFT)
...English-language books. 
...englischsprachige Bücher. (ENG-lish-shprahkh-ig-uh BUUKH-er)
...English-language magazines. 
...englischsprachige Zeitschriften. (ENG-lish-shprahkh-ig-uh TSIGHT-shrift-en)
...an English-language newspaper. 
...eine englischsprachige Zeitung. (IGH-nuh ENG-lish-shprahkh-ig-uh TSIGH-toong)
...an English-German dictionary. 
...ein Englisch-Deutsch-Wörterbuch. (ighn ENG-lish-DOYTCH woor-ter-bookh)

Driving[עריכה]

I want to rent a car. 
Ich möchte ein Auto mieten. (ikh MOOKH-tuh ighn OW-toh mee-ten)
Can I get insurance? 
Kann ich es versichern lassen? (kahn ikh es fayr-ZIKH-ern LAH-sen?)
stop (on a street sign
stop (SHTOP)
one way 
Einbahnstraße (IGHN-bahn-shtrah-suh)
yield 
Vorfahrt gewähren (FOR-fahrt guh-VEHR-ren)
exit (on highway) 
Ausfahrt (OWS-fahrt)
no parking 
Parkverbot (PAHRK-fayr-boht)
speed limit 
Geschwindigkeitsbeschränkung (guh-SHVIN-dikh-kights-buh-SHRENG-koong)
gas (petrol) station 
Tankstelle (TAHNK-shtel-luh)
petrol 
Benzin (ben-TSEEN)
unleaded petrol
Benzin bleifrei (ben-TSEEN bly-FRY)
diesel 
Diesel (DEE-zel)
toll 
Maut (MOWT)

Authority[עריכה]

I haven't done anything wrong. 
Ich habe nichts getan. (ish HAH-buh nikhts ge-TAHN)
It was a misunderstanding. 
Das war ein Missverständnis. (dahs vahr ighn MISS-fayr-shtand-niss)
Where are you taking me? 
Wohin bringen Sie mich? (VOH-hin BRING-en zee mikh?)
Am I under arrest? 
Bin ich verhaftet? (bin ikh fayr-HAHF-tet?)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Ich bin amerikanischer/australischer/britischer/kanadischer Staatsbürger. (ikh bin ah-mayr-ih-KAH-nish-er / owss-TRAH-lish-er / BRIT-ish-er / kah-NAH-dish-er SHTAHTS-buur-ger) or, if female, amerikanische/australische/britische/kanadische Staatsbürgerin (ah-MAYR-ih-KAH-nish-uh / owss-TRAH-lish-uh / BRIT-ish-uh / kah-NAH-dish-uh SHTAHTS-buur-ger-in))
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
Ich will mit der/dem amerikanischen/australischen/britischen/kanadischen Botschaft/Konsulat sprechen. (ikh vill mit dayr/daym ah-may-ih-KAHn-ish-en / ows-TRAH-lish-en / BRIT-ish-en / kah-NAH-dish-en BOHT-shahft / kohn-zoo-LAHT SHPREKH-en)
I want to talk to a lawyer. 
Ich will mit einem Anwalt sprechen. (ikh vill mit IGH-nem AHN-vahlt SHPREKH-en)
Can I just pay a fine now? 
Kann ich jetzt einfach eine Strafe zahlen? (kahn ikh yetst IGHN-fakh igh-nuh SHTRAH-fe TSAH-len?)
Note: Be sure that it is clear from the context that you aren't offering a bribe. Trying to bribe an official will get you into real trouble.