שיחון איטלקית

מתוך ויקיטיול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שיחון איטלקית

Default Banner.jpg

rghitערך זה נמצא בעבודה, לעת עתה אין ללמוד על הנושא מהכתוב בערך, ויש להשתדל שלא לעורכו (במקרה הצורך אפשר להשאיר הודעה בדף השיחה שלו). אם לאחר שבוע לא נעשתה שום פעולת עריכה בערך, רשאי כל אדם להסיר את התבנית, ולערוך את הערך בעצמו

Italian is the official language of Italy, San Marino, and is an official language of Switzerland, spoken mainly in the cantons of Ticino and Grigioni. It is a co-official language in Istria and the coastal region of Slovenia. Furthermore, it is the de facto primary language of the Vatican City and is widely used and understood in Monaco, Corsica and Malta and even in Albania and in Romania. It is also used outside of Europe in parts of Libya and Somalia.

Even if in most of the touristic resorts along Italy English and German are widely spoken, most Italian people can't speak a non-Romance language), so it is useful to know some basic phrases in Italian.

In Italian, you use the polite form ("lei") with all the people you don't know; it doesn't matter whether they are older or younger than you, unless they are children. You'll use the confidential form ("tu") with the people you know and with children. The two forms differ in the use of the 2nd and 3rd persons in verbs.

Italian has two genders: masculine (-o, pl. -i), feminine (-a, pl. -e), and some remnants of the neuter (uovo "egg", pl. uova). So a woman would say Mi sono persa while a man would say Mi sono perso to say "I am lost".

If you speak Spanish or even Portuguese, be careful as there are a lot of words that look and sound almost the same in these languages but convey very different meanings: for example, Spanish guardar ("to store, shelve") vs Italian guardare ("to see, watch") and salir ("to get out") vs salire ("to go up"); Spanish caldo ("soup") vs Italian caldo ("warm")

Pronunciation[עריכה]

Pronunciation is relatively easy in Italian since most words are pronounced exactly how they are written. The main letters to watch out for are c and g, since their pronunciation varies based on the following vowel.

Vowels[עריכה]

as in "father"
as in "set", but more closed, identical to "e" in New Zealand English
as in "machine"
as in "close", but undiphthongized
like 'oo' in "hoop"

Consonants[עריכה]

תבנית:Infobox

like 'b' in "bed"

like 'k' in "kid" (before 'a', 'o', 'u')
like 'ch' in "chipper" (before 'i' or 'e')
like 'd' in "dog"
like 'ph' in "phone"
like 'g' in "go" (before 'a', 'o', 'u')
like 'j' in "jello" (before 'i' or 'e')
silent before an 'l' as in 'Luglio'
silent
like 'l' in "love"
like 'm' in "mother"
like 'n' in "nice"
like 'p' in "pig"
like 'q' in "quest" (almost always with "u",)
trill with the tip of the tongue
like 'ss' in "gas"
like 't' in "top"
like 'v' in "victory"
as in "pizza" or "adze"

Common diphthongs[עריכה]

ai 
like 'i' in "fight"
au 
like 'ow' in "brown"
ei 
like 'ay' in "say"
eu 
like the 'eu' similar to the Spanish word "Europa"
ee 
identical vowels [stress on the first vowel " idee " (ee-DEH-eh)]
ia 
like 'ia' similar to the Spanish word "mia"
ie 
like 'ie' similar to the Spanish word "miedo"
ii 
identical vowels [stress on the first vowel " addii " (ahd-DEE-ee)]
io 
like 'io' as in the Spanish word "tio" and similar to the 'eo' in "Leo"
iu 
like 'ew' in "few"
oi 
like 'oy' in "boy"
oo 
identical vowels [stress on the first vowel " zoo " (DZOH-oh)]
uo 
like 'wo' in "won't"

Digraphs[עריכה]

ch 
like 'k' in "keep"
sc 
before "e" or "i", like 'sh' in "sheep"
sch 
before 'e' or 'i' like the 'sk' in "sky"
gn 
like the 'ny' in "canyon"
gh 
like "g" in "get"
zz 
like the 'ds' in "toads"
gli 
like the 'lee' in "leeks"

Emphasis[עריכה]

Accented words have the emphasis on the syllable with the accented letter. Unaccented words are normally pronounced with the emphasis on the second to last syllable. Double consonants tend to affect how the preceding vowel is pronounced. In "sono" (I am) the "o" is pronounced like the "o" in "close", but in "sonno" (sleep), the "o" is pronounced like the "o" in "dot" and the "n" sound is a bit longer. Similarly, in "sera" (evening) the "e" is pronounced like the "e" in "error" [the long 'e' sound], but in "serra" the "e" is said as a short closed "e" as in "set" and the rolled "r" is a bit more marked.

Phrase list[עריכה]

For this phrasebook, we use the polite form for all phrases, on the presumption that you'll mostly be talking to people you don't already know.

Basics[עריכה]

תבנית:Infobox


Hello. 
Buon giorno. (bwohn JOHR-noh)
Hello. (informal
Ciao. (chow)
How are you? 
Come stai? (informal)(koh-meh STAI?), Come sta? (formal)(koh-meh STAH?)
Fine, thank you. 
Bene, grazie. (BEH-neh, GRAHT-tsyeh)
What is your name? 
Come ti chiami? (informal)(KOH-meh tee kee-AH-mee?), Come si chiama? (formal)(KOH-meh see kee-AH-mah?)
My name is ______ . 
Mi chiamo ______ . (mee kee-AH-moh _____)
Nice to meet you. 
Piacere di conoscerla. (pyah-CHEH-reh dee koh-noh-SHEHR-lah)
Please. 
Per favore. (PEHR fah-VOH-reh)
Thank you. 
Grazie. (GRAHT-tsyeh)
You're welcome. 
Prego. (PREH-goh)
No problem. 
Non c'è problema (non cheh proh-BLEH-mah)
Yes 
Sì. (SEE)
No 
No. (noh)
Excuse me 
Mi scusi. (formal)(mee SKOO-zee), Scusa (informal)(SKOO-sah)
I'm sorry. 
Mi dispiace. (mee dee-SPYA-chee)
Goodbye. 
Arrivederci/addio. (ahr-ree-veh-DEHR-chee/ahd-DEE-oh)
Goodbye. (formal) 
ArrivederLa. (ahr-ree-veh-DEHR-lah)
See you.  
Ci vediamo. (chee veh-DYAH-moh)
Sure. 
Certamente, or Certo (cher-TAH-men-teh or CHEHR-toh)
Really? 
Davvero? (dahv-VEH-roh?)
I don't speak Italian. 
Non parlo italiano. (non PAHR-loh ee-TAH-lyah-noh)
Do you speak English? 
Parli inglese? (Formal)(PAHR-lee een-GLEH-zeh?) Parla inglese? (Informal)(PAHR-lah een-GLEH-zeh?)
Speak more slowly, please. 
Parli più lentamente/piano, per favore. (PAHR-lee pyoo lehn-TAH-mehn-teh/ PYAH-noh, pehr fah-VOH-reh)
I understand Italian a little. 
Io capisco l’Italiano solo un po'. (EE-oh kah-PEES-koh lee-TAH-lyah-noh SOH-loh oon poh)
I speak just a few words of Italian.  
Conosco solo alcune parole in italiano. (koh-NOHS-koh SOH-loh ahl-KOO-neh pah-ROH-leh een ee-TAH-lyah-noh)
Is there someone here who speaks English? 
Qualcuno parla inglese? (kwahl-KOO-noh PAHR-lah een-GLEH-zeh?)
What does it mean? 
Che cosa significa? or, Che cosa vuol dire? (keh KOH-zah see-NYEE-fee-kah?, keh KOH-zah vwohl DEE-reh?)
I forgot. 
Ho dimenticato. (oh dee-MEHN-tee-kah-toh)
Now I remember. 
Ora ricordo. (OH-rah ree-KOHR-doh)
I don’t know.
Non lo so. (nohn loh soh)
After 
Dopo (DOH-poh)
Before 
Prima (PREE-mah)
Wait! 
Aspetta! (ahs-PEHT-tah)
I have a question.  
Ho una domanda. (oh OO-nah doh-MAHN-dah)
Can you tell me...  
Lei può dirmi... (lay pwoh DEER-mee)
How to get to...  
Come arrivare a... (KOH-meh ahr-REE-vah-reh ah)
Where/When do we meet? 
Dove/Quando ci incontriamo? (DOH-veh/ KWAHN-doh chee een-KOHN-tryah-moh?)
How is the weather? 
Che tempo fa? (keh TEHM-poh fah)
While
Mentre (MEHN-treh)
So 
Così (koh-ZEE)
Because 
Perché (pehr-KEH)
Pardon?  
Come? (KOH-meh?)
Help! 
Aiuto! (ah-YOO-toh!)
Good morning. 
Buon giorno. (bwohn JOHR-noh)
Good afternoon. 
Buon pomeriggio. (bwohn poh-meh-REE-joh)
Good evening. 
Buona sera. (bwoh-nah-SEH-rah)
Good night. 
Buona notte. (bwoh-nah-NOHT-teh)
I don't understand. 
Non capisco. (nohn kah-PEES-koh)
Where is the toilet? 
Dov'è il gabinetto? (doh-VEH eel gah-bee-NEHT-toh)

Problems[עריכה]

Leave me alone. 
Mi lasci solo/a. / Lasciami solo/a. (mee LAH-shee SOH-loh/lah) (or Mi lasci stare (...STAH-reh))
Don't touch me! 
Non mi toccare! (NOHN mee TOH-kare!)
I'll call the police. 
Chiamo la polizia. (KYAH-moh lah poh-LEE-tsyah!)
Police! 
Polizia! (poh-LEE-tsyah!)
Stop! Thief! 
Al ladro! (ahl LAH-droh!)
I need your help. 
Ho bisogno del tuo aiuto. (oh bee-ZOH-nyoh dehl too-oh ah-YOO-toh)
It's an emergency. 
È un'emergenza. (eh oo-neh-mehr-JEN-tsah)
I'm lost. 
Mi sono perso/a. (mee soh-noh PEHR-soh/sah)
I lost my bag. 
Ho perso la mia borsa. (oh PEHR-soh lah MEE-ah BOHR-sah)
I lost my wallet. 
Ho perso il mio portafoglio. (oh PEHR-soh eel myoh pohr-tah-FOH-lyoh)
I'm sick. 
Sono malato/a. (SOH-noh mah-LAH-toh/tah)
I've been injured. 
Mi sono ferito/a. (mee SOH-noh feh-REE-toh/tah)
I need a doctor. 
Ho bisogno di un dottore. (oh bee-ZOH-nyoh dee oon dot-TOH-reh)
Can I use your phone? 
Posso usare il suo telefono? (POS-soh oo-ZAH-reh eel swoh teh-LEH-foh-noh?)

Numbers[עריכה]

uno (OO-noh)
due (DOO-eh)
tre (treh)
quattro (KWAH-troh)
cinque (CHEEN-kweh)
sei (SEH-ee)
sette (SEH-teh)
otto (OH-toh)
nove (NOH-veh)
10 
dieci (DYEH-chee)
11 
undici (OON-dee-chee)
12 
dodici (DOH-dee-chee)
13 
tredici (TREH-dee-chee)
14 
quattordici (kwahr-TOHR-dee-chee)
15 
quindici (KWEEN-dee-chee)
16 
sedici (SEH-dee-chee)
17 
diciassette (dee-chee-ah-SSEH-teh)
18 
diciotto (dee-CHOH-toh)
19 
diciannove (dee-chah-NOH-veh)
20 
venti (VEHN-tee)
21 
ventuno (vehn-TOO-noh)
22 
ventidue (vehn-tee-DOO-eh)
23 
ventitré (vehn-tee-TREH)
30 
trenta (TREHN-tah)
40 
quaranta (kwah-RAHN-tah)
50 
cinquanta (cheen-KWAHN-tah)
60 
sessanta (sehs-SAHN-tah)
70 
settanta (seht-TAHN-tah)
80 
ottanta (oht-TAHN-tah)
90 
novanta (noh-VAHN-tah)
100 
cento (CHEHN-toh)
200 
duecento (dweh-CHEHN-toh)
300 
trecento (treh-CHEHN-toh)
1,000 
mille (MEEL-leh)
2,000 
duemila (dweh-MEE-lah)
1,000,000 
un milione (oon mee-LYOH-neh)
1,000,000,000 
un miliardo (oo mee-LYAHR-doh)
1,000,000,000,000 
mille miliardi (MEEL-leh mee-LYAHR-dee) or un bilione (oo bee-LYOH-neh)
number _____ (train, bus, etc.
numero_____ (NOO-meh-roh)
half 
mezzo (MEHD-dzoh)
less 
meno (MEH-noh)
more 
più (pyoo)

Time[עריכה]

now 
adesso (ah-DEHSS-oh) - ora
later 
più tardi (PYOO-TAR-dee) - dopo ("DOH-poh")
before 
prima (PREE-ma)
morning 
mattino (mah-TEEN-oh)
afternoon 
pomeriggio (poh-meh-REED-joh)
evening 
sera (SEH-rah)
night 
notte (NOHT-teh)

Clock time[עריכה]

one o'clock AM 
l'una (LOO-nah)
two o'clock AM 
le due (leh DOO-eh)
noon 
mezzogiorno (mehd-dzoh-JOHR-noh)
one o'clock PM 
le tredici (leh TREH-dee-chee)
two o'clock PM 
le quattordici (leh kwaht-TOHR-dee-chee)
midnight 
mezzanotte (mehd-dzah-NOHT-teh)

Duration[עריכה]

_____ minute(s) 
_____ minuto/ti (mee-NOO-toh/tee)
_____ hour(s) 
_____ ora/e (OH-rah/eh)
_____ day(s) 
_____ giorno/ni (JOHR-noh/nee)
_____ week(s) 
_____ settimana/ne (seht-tee-MAH-nah/neh)
_____ month(s) 
_____ mese/si (MEH-zeh/zee)
_____ year(s) 
_____ anno/ni (AHN-noh/nee)

Days[עריכה]

today 
oggi (OHD-jee)
yesterday 
ieri (YEH-ree)
tomorrow 
domani (doh-MAH-nee)
day after tomorrow 
dopo domani ( doh-poh doh-MAH-nee)
this week 
questa settimana (KWEHS-tah seht-tee-MAH-nah)
last week 
la settimana scorsa (lah set-tee-MAH-nah SKOR-sah)
next week 
la prossima settimana (lah PROHS-see-mah set-tee-MAH-nah)
Sunday 
domenica (doh-MEH-nee-kah)
Monday 
lunedì (loo-neh-DEE)
Tuesday 
martedì (mahr-teh-DEE)
Wednesday 
mercoledì (mehr-koh-leh-DEE)
Thursday 
giovedì (joh-veh-DEE)
Friday 
venerdì (veh-nehr-DEE)
Saturday 
sabato (SAH-bah-toh)

Months[עריכה]

January 
gennaio (jehn-NAH-yoh)
February 
febbraio (fehb-BRAH-yoh)
March 
marzo (MAR-tso)
April 
aprile (ah-PREE-leh)
May 
maggio (MAHD-joh)
June 
giugno (JOO-nyoh)
July 
luglio (LOO-lyoh)
August 
agosto (ah-GOHS-toh)
September 
settembre (seht-TEM-breh)
October 
ottobre (oht-TOH-breh)
November 
novembre (noh-VEHM-breh)
December 
dicembre (dee-CHEM-breh)

Writing time and date[עריכה]

Italy uses the 24 hour clock (military time).

First in dates is the day, then is the month, and last is the year.

For example: 23/1/2010 is in letters 23 gennaio 2005.


To write clock times, the hour is before the minutes.

For example: 6.43 is read sei e quarantatre.

Colors[עריכה]

black 
nero (NEH-roh)
white 
bianco (BYAHN-koh)
gray 
grigio (GREE-joh)
red 
rosso (ROHS-soh)
blue 
blu (bloo)
yellow 
giallo (JAHL-loh)
green 
verde (VEHR-deh)
orange 
arancione (ah-rahn-CHOH-neh)
purple 
viola (VYOH-lah)
brown 
marrone (mahr-ROH-neh)

Transportation[עריכה]

Bus and train[עריכה]

How much is a ticket to _____? 
Quanto costa un biglietto per _____? (KWAHN-toh KOHS-tah oon bee-LYEHT-toh pehr)
One ticket to _____, please. 
Un biglietto per _____, per favore. (oon bee-LYEHT-toh pehr....pehr fah-VOH-reh)
Where does this train/bus go? 
Dove va questo treno / quest'autobus? (DOH-veh vah KWEHS-toh TREH-noh / KWEHS-tow-TOH-boos)
Where is the train/bus to _____? 
Dov'è il treno/l'autobus per _____? (doh-VEH eel TREH-noh/ low-TOH-boos)
Does this train/bus stop in _____? 
Questo treno/quest'autobus si ferma a _____? (KWEHS-toh TREH-noh/ KWEHS-tow-TOH-boos see FEHR-mah ah)
When does the train/bus for _____ leave? 
Quando parte il treno/l'autobus per _____? (KWAHN-doh PAHR-teh eel TREH-noh / low-TOH-boos)
When will this train/bus arrive in _____? 
Quando arriva a _____ questo treno/quest'autobus? (KWAHN-doh ahr-REE-vah ah....KWEHS-toh TREH-noh / KWEHS-tow-TOH-boos)

Directions[עריכה]

How do I get to _____ ? 
Come si arriva a _____ ? (Koh-meh see ahr-REE-vah ah...?)
...to the railway station? 
...alla stazione ferroviaria? (...ahl-LAH stah-DSYOH-neh fehr-roh-VYAH-ryah?)
...to the bus station? 
...alla stazione dell'autobus? (...ahl-LAH stah-DSYOH-neh dehl-LOW-toh-boos?)
...to the airport? 
...all'aeroporto? (...ahl-lah-eh-roh-POHR-toh?)
...downtown? 
...in centro? (...een CHEHN-troh)
...the youth hostel? 
...all'ostello? (...ahl-LOHS-tehl-loh?)
...the small hotel? / hotel? 
...all'albergo? hotel? (...ahl-LAHL-behr-goh/ oh-TEHL?)
...the American/Canadian/Australian/British consulate? 
...al consolato Americano/Canadese/Australiano/Inglese? (...ahl kohn-SOH-lah-toh ameh-REE-kah-noh/ kah-nah-DEH-zeh/ ows-trah-LYAH-noh/ ehn-GLEH-zeh?)
Where are there a lot of... 
Dove ci sono molti... (DOH-veh chee SOH-noh MOHL-tee...)
...hotels? 
...hotel? (...oh-TEH-l?)
...restaurants? 
...ristoranti? (...rees-toh-RAHN-tee?)
...bars? 
...bar? (bahr?)
...sites to see? 
...cose da vedere? (KOH-zeh dah veh-DEH-reh?) or ...luoghi da vedere? (...LOW-gee dah veh-DEH-reh?)
Can you show (it to) me on the map? 
Potete mostrarmelo sulla carta? (poh-TEH-teh mohs-trahr-MEH-loh sool-LAH KAHR-tah?)
street 
strada (STRAH-dah)
Turn left. 
Giri a sinistra. (JEE-ree ah see-NEES-trah)
Turn right. 
Giri a destra. (JEE-ree ah DEHS-trah)
left 
sinistra (see-NEES-trah)
right 
destra (DEHS-trah)
straight ahead 
diritto (dee-REET-toh)
towards the _____ 
verso il _____ (VEHR-zoh eel...)
past the _____ 
dopo il _____ (DOH-poh eel...)
before the _____ 
prima del _____ (PREE-mah dehl...)
Watch for the _____. 
Guarda il _____. (GWAHR-dah eel...) or Cerca il _____. (CHEHR-kah eel...)
intersection 
incrocio (een-KROH-chyoh)
north 
nord (nohrd) abbreviation N
south 
sud (sood) abbreviation S
east 
est (ehst) abbreviation E
west 
ovest (oh-VEHST) abbreviation O

Taxi[עריכה]

Taxi! 
Taxi! (TAHK-see)
Take me to _____, please. 
Portatemi a _____, per favore. (pohr-TAH-teh-mee ah..., pehr fah-VOH-reh)
How much does it cost to get to _____? 
Quanto costa andare a _____? (KWAHN-toh KOHS-tah ahn-DAH-reh ah...?)
Please take me to_____. 
Per favore, mi porti a______. (pehr fah-VOH-reh, mee POHR-tee ah...)
I'm in a hurry! 
Vado di fretta! / Ho fretta! (VAH-doh dee FREHT-tah/ oh FREHT-tah)
Stop here, please! 
Fermi qui, per favore! (FEHR-mee kwee pehr fah-VOH-reh)
How much do I owe you? 
Quanto Le devo? (KWAHN-toh leh DEH-voh)

Lodging[עריכה]

Do you have any rooms available? 
Avete camere libere? (ah-VEH-teh kah-MEH-reh lee-BEH-reh?)
How much is a room for one person/two people? 
Quanto costa una stanza singola/doppia? (KWAHN-toh KOHS-tah OO-nah STAHN-tsah seen-GOH-lah/ DOHP-pyah)
Does the room come with... 
La stanza ha ... (lah STAHN-tsah ah...)
...bedsheets? 
...lenzuola? (...lehn-ZWOH-lah?)
...a bathroom? 
...un bagno? (...oon BAH-nyoh?)
...a telephone? 
...un telefono? (...oon teh-LEH-foh-noh)
...a TV? 
...un televisore? (...oon teh-leh-VEE-soh-reh?)
May I see the room first? 
Posso prima vedere la stanza? (POHS-soh PREE-mah veh-DEH-reh lah STAHN-tsah?)
Do you have anything quieter? 
Ha una stanza più silenziosa? (ah OO-nah STAHN-tsah pyoo see-lehn-TSYOH-zah?)
...bigger? 
...più grande? (pyoo GRAHN-deh?)
...cleaner? 
...più pulita? (pyoo poo-LEE-tah?)
...cheaper? 
...più economica? (pyoo eh-koh-NOH-mee-kah?)
OK, I'll take it. 
Va bene, la prendo. (vah BEH-neh, lah PREHN-doh)
I will stay for _____ night(s). 
Mi fermo per _____ notte(i). (mee FEHR-moh pehr...NOHT-teh(ee))
Can you suggest another hotel? 
Potete suggerirmi un altro hotel? (poh-TEH-teh soo-JEH-reer-mee oon AHL-troh OH-tehl?)
Do you have a safe? 
Avete una cassaforte (centrale)? (ah-VEH-teh OO-nah kahs-SAH-fohr-teh (chehn-TRAH-leh)?)
Is breakfast/supper included? 
È inclusa la prima colazione / la cena? (EH een-KLOO-zah la PREE-mah koh-lah-TSYOH-neh/ lah CHEH-nah?)
What time is breakfast/supper? 
A che ora è la prima colazione / la cena? (ah keh OH-rah EH lah PREE-mah koh-lah-TSYOH-neh / lah CHEH-nah)
Please clean my room. 
Pulite la mia camera, per favore. (poo-LEE-teh lah myah kah-MEH-rah, pehr fah-VOH-reh)
Can you wake me at _____? 
Potete svegliarmi alle _____? (poh-TEH-teh sveh-LYAHR-mee AHL-leh....?)
I want to check out. 
Voglio andare via. (voh-LYOH ahn-DAH-reh vyah) or voglio partire (voh-LYOH pahr-TEE-reh)

Money[עריכה]

Do you accept American/Australian/Canadian dollars? 
Accettate dollari Americani/Australiani/Canadesi? (aht-cheht-TAH-teh DOHL-lah-ree ah-meh-ree-KAH-nee/ ows-trah-LYAH-nee/ kah-nah-DEH-see?)
Do you accept British pounds? 
Accettate sterline Inglesi? (aht-cheht-TAH-teh stehr-LEE-neh een-GLEH-zee?)
Do you accept credit cards? 
Accettate carte di credito? (aht-cheht-TAH-teh KAHR-teh dee kreh-DEE-toh?)
Can you change money for me? 
Potete cambiare delle denaro per me? (poh-TEH-teh kahm-BYAH-reh DEHL-leh deh-NAH-roh pehr meh?)
Can you change British pounds for me? 
Potete cambiare delle sterline Inglesi per me? (poh-TEH-teh kahm-BYAH-reh DEHL-leh stehr-LEE-neh een-GLEH-zee pehr meh?)
Can you change American/Australian/Canadian dollars for me? 
Potete cambiare dei dollari Americani/Australiani/Canadesi per me? (poh-TEH-teh kahm-BYAH-reh day DOHL-lah-ree ah-meh-ree-KAH-nee/ ows-trah-LYAH-nee/ kah-nah-DEH-see pehr meh?)
Where can I get money changed? 
Dove posso cambiare delle denaro? (DOH-veh POHS-soh kahm-BYAH-reh DEHL-leh deh-NAH-roh?)
Where can I get foreign money changed? 
Dove posso cambiare della valuta straniera? (DOH-veh POHS-soh kahm-BYAH-reh DEHL-lah vah-LOO-tah strah-NYEH-rah?)
Can you change a traveler's check for me? 
Potete cambiare questi traveller's cheque per me? (poh-TEH-teh kahm-BYAH-reh KWEHS-tee TRAH-veh-lehrs checks pehr meh?)
Where can I get a traveler's check changed? 
Dove posso cambiare un traveller's cheque? (Doh-veh POHS-soh kahm-BYAH-reh oon TRAH-veh-lehrs check?)
What is the exchange rate? 
Quant'è il cambio? (KWAHN-teh eel KAHM-byoh?)
Where is an automatic teller machine (ATM)? 
Dove posso trovare un Bancomat? (DOH-veh POHS-soh troh-VAH-reh oon bahn-KOH-maht?)
NOTE 
In Italy it is more common to say "Bancomat" for "ATM"

Eating[עריכה]

A table for one person/two people, please. 
Un tavolo per uno/due, per favore. (oon tah-VOH-loh pehr OO-noh/ dweh, pehr fah-VOH-reh)
Can I look at the menu, please? 
Posso vedere il menu, per favore? (POHS-soh veh-DEH-reh eel meh-NOO, pehr fah-VOH-reh?)
Can I look in the kitchen? 
Posso dare un occhiata in cucina? (POHS-soh DAH-reh oon ohk-KYAH-tah een koo-CHEE-nah?)
Is there a house specialty? 
C'è una specialità della casa? (cheh OO-nah speh-chah-lee-TAH DEHL-lah KAH-zah?)
Is there a local specialty? 
C'è una specialità locale? (cheh OO-nah speh-chah-lee-TAH loh-KAH-leh?)
I'm a vegetarian. 
Sono vegetariano/a (SOH-noh veh-jeh-tah-RYAH-noh/ ah)
I don't eat pork. 
Non mangio il maiale. (nohn MAHN-joh eel mah-YAH-leh)
I don't eat beef. 
Non mangio il manzo. (nohn MAHN-joh eel MAHN-dzoh)
I only eat kosher food. 
Mangio solamente cibo kosher. (MAHN-joh soh-LAH-mehn-teh CHEE-boh KOH-shehr)
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard
Potete farlo leggero, per favore? (poh-TEH-teh FAHR-loh lehd-JEH-roh, pehr fah-VOH-reh?)
or Potete farlo con pochi grassi? (with little fat) or Potete farlo con poco olio? (with little oil) (poh-TEH-teh FAHR-loh kohn poh-KHEE GRAHS-see? oh poh-TEH-teh FAHR-loh kohn POH-koh OH-lyoh?)
fixed-price meal 
pranzo a prezzo fisso (PRAH-tsoh ah PREHD-zoh FEES-soh)
à la carte 
à la carte (AH lah KAHR-tah)
breakfast 
la prima colazione (lah PREE-mah koh-lah-TSYOH-neh)
lunch 
il pranzo (eel PRAHN-dzoh)
tea (meal
tè (teh)
if you are meaning the meal at the 4 or 5 in the afternoon, in Italian is called merenda (meh-REHN-dah) but usually is only for kids
supper 
la cena (lah CHEH-nah)
I would like _____. 
Vorrei _____. (vohr-RAY)
I would like a dish containing _____. 
Vorrei un piatto con _____. (vohr-RAY oon PYAHT-toh kohn....)
chicken 
il pollo (eel POHL-loh)
beef 
il manzo (eel MAHN-dzoh)
fish 
il pesce (eel PEH-sheh)
ham 
il prosciutto (eel proh-SHOOT-toh)
sausage 
salsiccia (sahl-SEET-chah)
cheese 
formaggio (fohr-MAHD-joh)
eggs 
uova (WOH-vah)
salad 
insalata (een-sah-LAH-tah)
(fresh) vegetables 
verdure fresche (vehr-DOO-reh FREHS-keh)
(fresh) fruit 
frutta fresca (FROOT-tah FREHS-kah)
bread 
pane (PAH-neh)
toast 
toast (tohst)
noodles 
tagliatelle (tah-LYAH-tehl-leh)
rice 
riso (REE-zoh)
beans 
fagioli (fah-JOH-lee) or fagiolini (similar to beans but different)
May I have a glass of _____? 
Posso avere un bicchiere di _____? (POHS-soh ah-VEH-reh oon beek-KYEH-reh dee....?)
May I have a cup of _____? 
Posso avere una tazza di _____? (POHS-soh ah-VEH-reh OO-nah TAHT-tsah dee...?)
May I have a bottle of _____? 
Posso avere una bottiglia di _____? (POHS-soh ah-VEH-reh OO-nah boht-TEE-lyah dee...?)
the coffee 
il caffè (eel kahf-FEH)
the tea (drink
il tè (eel TEH)
the juice 
il succo (eel SOOK-koh)
the water 
l'acqua (LAHK-kwah)
the bubbly water 
l'acqua frizzante (LAHK-kwah free-DZAHN-teh)
the beer 
la birra (lah beer-RAH)
the red/white wine 
il vino rosso/bianco (eel VEE-noh ROHS-soh/ BYAHN-koh)
May I have some _____? 
Posso aver del _____? (POHS-soh AH-vehr dehl...?) or Posso avere un po' di ____? (POHS-soh ah-VEH-reh oon POH dee...?)
the salt 
il sale (eel SAH-leh)
the black pepper 
il pepe (eel PEH-peh)
the butter 
il burro (eel BOOR-roh)
Excuse me, waiter? (getting attention of server
Scusi, cameriere?(m)/cameriera?(f) (SKOO-zee, kah-meh-RYEH-reh?/ kah-meh-RYEH-rah?)
I'm finished. 
Ho finito. (oh fee-NEE-toh)
It was delicious. 
É squisito. (EH skwee-ZEE-toh)
Please clear the table. 
Potete pulire il tavolo, per favore. (poh-TEH-teh poo-LEE-reh eel tah-VOH-loh, pehr fah-VOH-reh)
The check, please. 
Il conto, per favore. (eel KOHN-toh, pehr fah-VOH-reh)

Bars[עריכה]

Do you serve alcohol? 
Avete bevande alcoliche? (ah-VEH-teh beh-VAHN-deh ahl-KOH-lee-keh?)
Is there table service? 
C'è il servizio al tavolo? (cheh eel sehr-VEE-zyoh ahl tah-VOH-loh?)
A beer/two beers, please. 
Una birra/due birre, per favore. (OO-nah BEER-rah/ dweh BEER-reh, pehr fah-VOH-reh)
A glass of red/white wine, please. 
Un bicchiere di vino rosso/bianco, per favore. (oon beek-KYEH-reh dee VEE-noh ROHS-soh/ BYAHN-koh, pehr fah-VOH-reh)
A pint, please. 
Un boccale, per favore. (oon bohk-KAH-leh, pehr fah-VOH-reh)
A bottle, please. 
Una bottiglia, per favore. (OO-nah boht-TEE-lyah, pehr fah-VOH-reh)
I'd like a_______? 
Vorrei un_____? (vohr-RAY oon...?)
beer 
birra (BEER-rah)
wine 
vino (VEE-noh)
gin 
gin (jeen)
whiskey 
whisky (WEES-kee)
vodka 
vodka (VOHD-kah)
rum 
rum (rohm)
water 
acqua (AHK-kwah)
club soda 
club soda (kloob SOH-dah)
tonic water 
acqua tonica (AHK-kwah toh-NEE-kah)
orange juice 
succo di arancia (SOOK-koh dee ah-RAHN-chah)
Coke (soda
Coca Cola (KOH-kah KOH-lah)
A soda. 
Una soda. (OO-nah SOH-dah)
Do you have any bar snacks? 
C'è un bar con spuntini? (cheh oon bahr kohn spoon-TEE-nee?)
One more, please. 
Un altro, per favore. (oon AHL-troh, pehr fah-VOH-reh)
Another round, please. 
Un altro giro, per favore. (oon AHL-troh JEE-roh, pehr fah-VOH-reh)
When is closing time? 
Qual è l'ora di chiusura? (kwah-LEH loh-RAH dee KYOO-zoo-rah?)

Shopping[עריכה]

Do you have this in my size? 
Avete questo nella mia taglia? (ah-VEH-teh KWEHS-toh NEHL-lah myah tah-LYAH?)
How much is this? 
Quanto costa questo? (KWAHN-toh KOHS-tah KWEHS-toh?)
That's too expensive. 
È troppo caro/a. (EH TROHP-poh KAH-roh/ah)
Would you take _____? 
Prendereste _____? (prehn-DEH-rehs-teh....?)
expensive 
caro (KAH-roh)
cheap 
economico (eh-koh-NOH-mee-koh)
I can't afford it. 
Non posso permettermelo. (nohn POHS-soh pehr-meht-TEHR-meh-loh)
I am looking for something cheaper. 
Cerco qualcosa di più economico. (CHEHR-koh KWAHL-koh-zah dee pyoo eh-koh-NOH-mee-koh)
I don't want it. 
Non lo voglio. (nohn loh voh-LYOH)
You're cheating me. 
Mi state imbrogliando. (mee STAH-teh eem-broh-LYAHN-doh)
I'm not interested. 
Non son interessato. (nohn sohn een-teh-REHS-sah-toh)
OK, I'll take it. 
Va bene, lo prendo. (vah BEH-neh, loh PREHN-doh)
Can I have a bag? 
Posso avere una busta? (POHS-soh AVEH-reh OO-nah BOOS-tah?)
Do you ship (overseas)? 
Potete spedirlo (all'estero)? (poh-TEH-teh speh-DEER-loh (AHL-lehs-TEH-roh)?)
I need... 
Ho bisogno di... (oh bee-SOH-byoh dee...)
...toothpaste. 
...dentifricio. (dehn-tee-FREE-choh)
...toothbrush. 
...spazzolino da denti. (spaht-tsoh-LEE-noh dah DEHN-tee)
...tampons. 
...tampone/assorbente. (tahm-POH-neh/ ahs-SOHR-behn-teh)
...soap. 
...sapone. (sah-POH-neh)
...shampoo. 
...shampoo. (SHAHM-poo)
...pain reliever. 
...aspirina. (ahs-pee-REE-nah)
...cold medicine. 
...medicina per il raffreddore. (meh-dee-CHEE-nah pehr eel rahf-FREHD-doh-reh)
...stomach medicine. 
...medicina per lo stomaco. (meh-dee-CHEE-nah pehr loh stoh-MAH-koh)
...a razor. 
...un rasoio. (oon rah-ZOH-io)
...an umbrella. 
...un ombrello. (oon ohm-BREHL-loh)
...sunblock lotion. 
...lozione/crema solare. (loh-TSYOH-neh/ KREH-mah soh-LAH-reh)
...a postcard. 
...una cartolina. (OO-nah kahr-TOH-lee-nah)
...postage stamps. 
...francobolli. (frahn-koh-BOHL-lee)
...batteries. 
...batterie. (baht-TEH-ryeh)
...writing paper. 
...carta. (KAHR-tah)
...a pen. 
...una penna. (OO-nah PEHN-nah)
...a pencil. 
...una matita. (OO-nah mah-TEE-tah)
...English-language books. 
...libri in inglese. (LEE-bree een een-GLEH-zeh)
...English-language magazines. 
...riviste in inglese. (ree-VEES-teh een een-GLEH-zeh)
...an English-language newspaper. 
...un giornale in inglese. (oon johr-NAH-leh een een-GLEH-zeh)
...an English-Italian dictionary. 
...un dizionario Inglese-Italiano. (oon dee-tsyoh-NAH-ryoh een-GLEH-zeh-ee-tah-LYAH-noh)

Driving[עריכה]

I want to rent a car. 
Desidero noleggiare una macchina. (deh-SEE-deh-roh noh-lehd-JAH-reh OO-nah mahk-KEE-nah) or Vorrei noleggiare una macchina (vohr-REY noh-lehd-JAH-reh OO-nah mahk-KEY-nah)
Can I get insurance? 
Posso avere un'assicurazione? (POHS-soh ah-VEH-reh oo-nahs-see-koo-RAH-tsyoh-neh?)
stop (on a street sign
stop (stohp)
one way 
senso unico (SEHN-soh OO-nee-koh)
yield 
dare la precedenza (DAH-leh lah preh-cheh-DEHN-tsah)
no entry 
divieto di accesso (dee-VYEH-toh dee aht-CHEHS-soh)
no parking 
sosta vietata (SOHS-tah vyeh-TAH-tah) or vietato parcheggiare (vyeh-TAH-toh pahr-kehd-JAH-reh)
speed limit 
limite di velocità (lee-MEE-teh dee veh-loh-chee-TAH)
gas (petrol) station 
benzinaio (behn-dzee-NAH-yoh) or stazione di rifornimento (stah-TSYOH-neh dee ree-fohr-NEE-mehn-toh) or (in an highway) area di servizio (AH-reh-ah dee sehr-VEE-tsyoh)
petrol 
benzina (only unleaded one) (behn-DZEE-nah)
diesel 
diesel (DEE-zehl) or gasolio (gah-SOH-lyoh)

Authority[עריכה]

I haven't done anything wrong. 
Non ho fatto nulla di male. (nohn oh FAHT-toh nool-lah dee MAH-leh)
It was a misunderstanding. 
È stato un malinteso. (eh STAH-toh oon mah-LEEN-teh-zoh)
Where are you taking me? 
Dove mi state portando? (DOH-veh mee STAH-teh pohr-TAHN-doh?)
Am I under arrest? 
Sono in arresto? (SOH-noh een ahr-REHS-toh?)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
Sono un(una) cittadino(a) americano(a)/australiano(a)/britannico(a)/canadese. (SOH-noh oon(OO-nah) cheet-TAH-dee-noh(ah) ah-meh-ree-KAH-noh(ah)/ ows-trah-LYAH-noh(ah)/ bree-tahn-NEE-koh(ah)/ kah-nah-DEH-zeh)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
Voglio parlare con l'ambasciata/il consolato Americano/Australiano/Inglese/Canadese. (voh-LYOH pahr-LAH-reh kohn lahm-bah-SHAH-tah/ eel kohn-SOH-lah-toh ah-meh-ree-KAH-noh/ ows-trah-LYAH-noh/ een-GLEH-zeh/ kah-nah-DEH-zeh)
I want to talk to a lawyer. 
Voglio parlare con un(una) avvocato(a). (voh-LYOH pahr-LAH-reh kohn oon(OO-nah) ahv-voh-KAH-toh(ah))
Can I just pay a fine now? 
Posso semplicemente pagare una multa adesso? (POHS-soh sehm-plee-CHEH-mehn-teh pah-GAH-reh OO-nah MOOL-tah ah-DEHS-soh?)תבנית:Guidephrasebook

תבנית:Phrasebookguide