¡Contribuya a un artículo y ayude a Wikitravel a crecer! Aprenda cómo.

Camboya

De Wikitravel
Saltar a: navegación, buscar
Camboya

Default Banner.jpg

Camboya tiene como nombre oficial El Reino de Camboya y es un país del Sudeste Asiático cuya capital es Nom Penh. En idioma jemer se escribe ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Preaj Rie Chíe Na Chak Kampuchía) o ប្រទេសកម្ពុជា (Protej Kampuchía). Su territorio es en su mayoría una planicie del río Mekong la cual está cerrada al norte por los Montes Dangrek y al sur por los Montes Cardamomo y Elefante que la separa de la costa. Camboya se encuentra entre Vietnam al este, Tailandia al oeste y norte, Laos al norte y el sur es su costa de 400 kilómetros sobre el Golfo de Siam. Es un país agrario con una población de bajos ingresos y un rápido crecimiento económico en el cual el turismo juega un papel revitalizador de su economía, especialmente por haber sido el centro del antiguo Imperio Jemer que se extendió entre el siglo X y XIV en gran parte de la Península Indochina y cuyos restos más espléndidos son los Templos de Angkor.

Comprenda[editar]

¿Cambodia o Camboya?

Camboya, ese es el nombre en castellano. Cambodia es el nombre en inglés, más popular en el mundo porque viene en ese idioma y en el mundo hispanoamericano se desconoce mucho acerca del país. En francés es Cambodge y en jemer es Kampuchéa. En castellano el idioma se llama jemer, en inglés y francés Khmer y en el mismo jemer se llama kámae.

Camboya es el Estado moderno que fue centro del Imperio Jemer entre los siglos X y XIV. Ello lo hace un crisol de culturas para los países del Sudeste Asiático, especialmente aquellos sobre la Península Indochine. Como Tailandia ha sido un país más famoso en occidente mientras Camboya estaba oculta en medio de guerras y conflictos, se desconocen muchos elementos que moldearon a esos otros pueblos. Por ejemplo, los idiomas tai, lao y otros de la región tienen muchas raíces del idioma jemer que es más antiguo. Así mismo la arquitectura pre-angkoriana y angkoriana tuvo una gran influencia en territorios de las actuales Tailandia, Laos, el sur de Vietnam, Birmania e incluso Malasia. Las artes marciales del Sudeste Asiático como el Muay Thai (Tailandia), Muay Lao (Laos), Lethwei (Birmania) y otros, guardan un estrecho origen o influencia con el antiguo arte de lucha jemer conocido como Bokator (partir al león) y su expresión más moderna el Prodal Serei (lucha libre).

Camboya ha mejorado mucho su infraestructura turística y en la actualidad es un país fácil de visitar, con un moderno servicio de visado electrónico y de visa a la llegada y una gran inversión hotelera. La gente es muy amable, sencilla y cada provincia tiene sus atracciones. Como su religión mayoritaria es el budismo theravada, comparte una gran similitud cultural con sus vecinos Tailandia y Laos, así como una gran integración regional y cultural con el sur de Vietnam. En la provincia tailandesa de Surin y en las provincias del sur del Vietnam (Kampuchía Kraom o Baja Camboya) existen grupos étnicos jemeres que guardan una gran relación con sus hermanos camboyanos.

Historia[editar]

El pueblo camboyano tiene una historia de dos mil años que comienza con el advenimiento de la casta de los brahmanes de la India durante el primer siglo DC hacia la Península Indochina (indianización). Esta mezcla entre elementos indios y los antiguos locales de origen sino-mongol daría origen a la raza de los jemeres, pero en la región existieron múltiples tribus que constituyen a los países modernos de la Indochina.

Una primera estructura organizativa de todos esos pueblos entre los siglos I y V fue llamada Funan, que era en realidad una confederación de tribus. Funan da paso a Chenlá entre los siglos VI y VIII con varias capitales, pero, al igual que Funan, seguía siendo una confederación de pequeños reinos dominados por señores feudales.

El rey Jayavarman II (770 - 835) funda Angkor en el 802 cuando confirma su independencia del dominio javanés y se declara dios y rey en el Monte Mahendraparvata, hoy Phnom Kulen. Con su dinastía comienza una construcción de templos-monte. Sus dominios se extendieron más allá de las fronteras de lo que hoy conocemos como Camboya.

Racismo

Tenga en cuenta que los camboyanos tienen un bajo nivel de educación debido a años de conflictos. Si usted es una persona de tez negra, podría ser objeto de miradas y sonrisas que pueden parecer burlas especialmente en zonas rurales. Tenga paciencia y sepa que los camboyanos no desprecian a nadie por el color de la piel y eso es sólo una muestra de infantilismo y falta de educación, pero cuando usted los trata, serán sinceros en su amistad y aprecio hacia usted. Personas africanas en Camboya han comenzado a llegar especialmente de países como Nigeria y Etiopía y tienen la virtud de aprender los idiomas asiáticos y de integrarse muy bien, así que no se deje afectar por una mofa inicial que no tiene un sentido de rechazo social o violencia.

La decadencia misteriosa del Imperio Jemer llevó al abandono de Angkor y los siameses invadieron el lugar, por lo cual la monarquía se desplaza hacia el Delta. Después del siglo XV Camboya es presa del expansionismo tailandés y vietnamita y hacia el siglo XIX está a punto de desaparecer como país independiente sino es por la llegada de los franceses que declaran a Camboya como Protectorado Francés.

El tiempo colonial (1863 - 1953) termina cuando Camboya aprovecha el debilitamiento francés a razón de la II Guerra Mundial. Surge la figura del rey Norodom Sihanouk como líder del nuevo país que comienza un proceso de modernización, pero pronto se vería arrastrado por el conflicto de la Guerra de Vietnam en 1970 cuando es objeto de un golpe de estado que alinea al país con Estados Unidos y Vietnam del Sur. Camboya sufre con Laos de un intenso bombardeo secreto por parte de la administración Nixon que causa una gran tragedia humanitaria y le da fuerzas a un pequeño grupo guerrillero llamado los Jemeres Rojos de doctrina maoísta. Con el abandono de los EEUU de Indochina, los Jemeres Rojos se toman el poder y construyen un Estado maoísta radical entre 1975 y 1979 con un saldo de 1 millón 700 mil personas muertas o desaparecidas. Vietnam invade Camboya debido a las políticas hostiles de Pol Pot y comienza una nueva guerra civil que terminaría en 1991 con el Pacto de Paz de París. Nuevas elecciones en 1992 le dan poder al Partido Popular Camboyano el cual sigue hoy en el gobierno.

Cultura[editar]

La cultura camboyana o jemer se conforma de varios elementos: la indianización, el budismo theravada, la colonia francesa y la descendencia angkoriana. La etnia jemer es la dominante en el país, pero también existen otros grupos étnicos importantes como las tribus étnicas llamadas Jemer Leu (20 grupos), los camboyanos de etnia china y vietnamita y los malayos cham de confesión musulmana.

El símbolo nacional es el Templo de Angkor Wat. Los camboyanos rurales llevan la kromá que es bufanda de múltiples usos, pero en la capital la gente se viste a la manera occidental.

Clima[editar]

El clima camboyano tropical está dominado por el monzón, lo que causa estaciones húmedas (mayo-octubre) y secas (noviembre- abril). La temperatura promedio está entre 21 y 35ºC, pero entre diciembre y febrero la temperatura puede bajar a 15ºC.

Regiones[editar]

Cambodia Regions Map.png

Montes Cardamomo y Elefante. (Battambang, Kampot, Koh Kong, Pailin, Pursat, Sihanoukville, Parque Nacional de Bokor, Kep, Archipiélago de Camboya)
Montañas occidentales, costa y archipiélago.
Noroccidente de Camboya (Parque Arqueológico de Angkor, Siem Reap, Banteay Meanchey (Poipet), Koh Ker, Lago Tonle Sap, Preah Vihear, Oddar Meanchey, Montes Dangrek.)
Angkor, el principal atractivo turístico más el gran lago y las montañas septentrionales.
Bajo Mekong y Llanuras Centrales (Phnom Penh, Kampong Cham , Kompong Thom (Sambó Prei Kuk), Krek, Kampong Chhnang, Kompung Speu (Oudong), Takeo (Angkor Borei).)
La capital y alrededores.
Camboya oriental (Ratanakirí, Kroché, Mondolkirí, Stung Treng)
Áreas remotas, parques nacionales y el río Mekong


</div>Ciudades[editar]

En orden de tamaño:

 1. Phnom Penh, la capital.
 2. Battambang, Wat Ek Phum y Wat Banan, templos angkorianos.
 3. Ta Khmau, cerca de la capital.
 4. Kompong Cham, a orillas del Mekong.
 5. Siem Reap, cerca de las ruinas de la antigua ciudad sagrada de Angkor.
 6. Sihanoukville, puerto marítimo internacional y balneario.

Otros destinos[editar]

Llegar[editar]

Visas[editar]

En Camboya es posible ingresar con visa electrónica (https://www.evisa.gov.kh/) o con visa a la llegada presentando el pasaporte vigente por no menos de 6 meses, una fotografía y 35 dólares (2017). Ciudadanos de Malasia, Singapur, Filipinas y Laos no requieren ninguna visa. Ciudadanos de Afganistán, Algeria, Arabia Saudita, Bangladesh, Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka y Sudán tienen que pedir una visa previa en una embajada camboyana.

La visa electrónica es válida para cruzar por los aeropuertos, Cham Yeam (Koh Kong), Poipet (Banteay Meanchey) y Bavet (Svay Rieng). El resto de entradas se puede hacer la visa a la llegada.

En avión[editar]

Tasa de Salida en vuelos Internacionales

Desde ambos aeropuertos Phnom Penh y Siem Reap, el recargo es un excesivo US$25 por adulto y US$13 para menores de 12 años. La tasa no se incluye en el boleto.

Camboya tiene tres aeropuertos internacionales:

 1. Aeropuerto Internacional de Phnom Penh (PNH)
 2. Aeropuerto Internacional de Siem Reap (REP)
 3. Aeropuerto Internacional de Sihanoukville (KOS)

Vuelos directos conectan al Aeropuerto Internacional de Phnom Penh desde:

Vuelos directos conectan al Aeropuerto Internacional de Siem Reap con:

Vuelos directos conectan al Aeropuerto Internacional de Sihanoukville con:

Recomendación: Si va de paso por Camboya en una ruta que visita otros países de la región, compre el boleto aéreo con llegada a Siem Reap y haga la partida del de Phnom Penh o Sihanoukville. De esa manera no tendrá que regresar a Siem Reap si quiere conocer Phnom Penh o las playas.

En barco[editar]

Con el desarrollo de las carreteras, los antiguos servicios de botes por el río o por mar han decaído bastante. Pero es posible llegar a Camboya en barco, al Puerto de Sihanoukville.

Desde/hasta Laos - Es posible viajar por el Mekong desde Vientiane hasta el sur de Laos tanto como Savannakhet. El paso de frontera tiene que ser terrestre. Ya en la provincia de Stung Treng es posible encontrar botes hasta la provincia de Kratie y desde allí a Phnom Penh.

Desde/hasta Tailandia – No hay ningún servicio entre Camboya y Tailandia. No obstante es posible cruzar la frontera de Tailandia a Koh Kong a pie, tomar un taxi o el motodop (taxi en moto), y después proceda de allí a Sihanoukville en en bote.

Desde/hasta Vietnam - es posible viajar entre la Ciudad Ho Chi Minh y Phnom Penh en barco, o por la combinación de camino y barco. Los barcos rápidos parten a diario de Chau Doc en el delta del Mekong de Vietnam y toma 5 horas el llegar a Phnom Penh. Chau Doc esta a cuatro horas de la ciudad de Ho Chi Minh. Una popular ruta por tierra es hacer un viaje de tres días, parando en Can Tho y Chau Doc antes de tomar el barco a Phnom Penh.

En cruceros internacionales - Numerosas compañías de cruceros hacia el Sudeste Asiático incluyen a Camboya. Estos proceden de países europeos, Australia y otros países asiáticos como Japón, Corea del Sur y China entre otros.

En vehículo privado[editar]

Si tiene un vehículo privado como un coche, motocicleta o algo así, puede cruzar a Camboya por las diferentes carreteras que le unen a sus países vecinos. Las carreteras camboyanas han mejorado en los últimos años. Los pasos de frontera abren entre las 700 y las 2000 horas. La situación de funcionarios corruptos que cobran extras ha sido superada en gran medida.

 • Desde Tailandia:
  • Cham Yeam, provincia de Koh Kong.
  • Chron, provincia de Oddar Meanchey.
  • Daung, provincia de Battambang.
  • Poipet, provincia de Banteay Meanchey.
  • Prom, provincia de Pailín.
 • O Smach, provincia de Oddar Meanchey.
 • Desde Vietnam:
  • Bavet, provincia de Svay Rieng.
  • Kaoam Samnor, provincia de Kandal (ruta fluvial).
  • Phnom Den, provincia de Takeo.
  • Trapaing Sre, provincia de Kratie.
  • Prek Chak, provincia de Kampot.
 • Desde Laos:
  • Dom Kralo, provincia de Stung Treng.

En bus[editar]

Los principales centros turísticos de Camboya (Phnom Penh, Battambang, Siem Reap y Sihanoukville) están conectados con las capitales de los países vecinos. Es posible tomar buses a las siguientes ciudades desde esos lugares:

 • Bangkok, Tailandia.
 • Ciudad Ho Chi Ming, Vietnam.
 • Pakse, Laos.

En tren[editar]

El sistema férreo camboyano aún no está desarrollado, pero sigue en construcción. Es posible viajar en tren desde Bangkok, Tailandia hasta la frontera Aranyaprathet - Poipet.

Circule[editar]

En avión[editar]

Vuelos domésticos:

 • Phnom Penh - Siem Reap.
 • Phnom Penh - Sihanoukville.
 • Siem Reap - Sihanoukville.

En barco[editar]

A pesar de ser un país muy fluvial, el viaje por río y mar está en decadencia. Pero es posible viajar por río dentro del país:

 • Phnom Penh - Siem Reap por el río Sap que nace en el Lago Sap.
 • Battambang - Siem Reap por el río Sangker que cae al Lago Sap.
 • Koh Kong - Sihanoukville por el mar.
 • Kratie - Phnom Penh por el río Mekong.

En vehículo privado[editar]

Las carreteras camboyanas han mejorado su infraestructura en los últimos años. Es posible recorrer todas las provincias en coche o motocicleta. No se fíe siempre de sugerencias digitales (GPS) si abandona las carreteras principales. Pregunte por el estado de vías que cruzan montañas, selvas o arrozales. Las carreteras se distinguen por números.

En bus[editar]

Camboya tiene un buen servicio de buses que conecta a todas sus provincias. Si va a hacer un viaje que implique muchas horas (entre 4 y 10 horas), es mejor que escoja una compañía de buses con buenas referencias. Buses viejos pueden ser un dolor de cabeza. Prefiera compañías de buses con buenas referencias y una notable atención al extranjero, por ejemplo que hablen inglés. Los buses nocturnos han tenido una mala referencia en Camboya en los últimos años, especialmente de las compañías Olympic Express y Virak Buntham con incidentes de robo a extranjeros. Mekong Express es una de las mejores compañías.

Phnom Penh tiene una estación de buses en el Mercado Central o Psá Thmey, pero algunas compañías de buses tienen su propia terminal como Mekong Express. Los hoteles son por lo general atentos en conectar a sus clientes con buenos servicios de transporte.

En tren[editar]

El gobierno camboyana tiene la determinación de recuperar el viejo tren, pero los proyectos siguen en construcción. Existe una ruta de pasajeros activa entre Phnom Penh y Sihanoukville, pero no es regular y es necesario contactar a la empresa con anterioridad (http://royal-railway.com/). Dicho viaje tarda 6 horas entre ambas ciudades.

Hable[editar]

El idioma nacional es el jemer. Si usted habla tailandés o lao, encontrará una buena cantidad de similitudes. Es posible comunicarse con los camboyanos en inglés, especialmente en áreas de turismo. Tenga paciencia con personas que dicen hablar inglés, pero que en realidad no comprenden lo que se les dice, especialmente taxistas y empleados de restaurantes. Mostrar fotos, gráficos y demás puede ayudar. Algunas personas ancianas hablan francés. Otros idiomas útiles en Camboya son el vietnamita, chino y coreano. Hay muchas personas hispanohablantes que viven y trabajan en Camboya en la actualidad y podrían ser de una gran ayuda si va a estar en el país mucho tiempo.

Compre[editar]

Al comprar puede buscar los símbolos de las tiendas de comercio justo (p.e.: Heritage Watch); existen muchas ONG con iniciativas propias, que intenta dar una salida comercial a los productos de los colectivos desfavorecidos a los que ayudan a salir adelante. Además, suele promocionar las artes, cultura y desarrollo propios de los camboyanos. No compre cosas de niños, especialmente en la noche, para que regresen a la escuela.

Regateo[editar]

En mercados populares vas a ser siempre víctima de aumento de precios para extranjeros. Pedir la rebaja es posible y no compre lo primero que ve. Muchas veces otro vendedor tiene lo mismo por menos precio. La ayuda de un camboyano amigo para comprar puede ser una buena idea.

Dinero en efectivo[editar]

Camboya utiliza la doble moneda: dólar estadounidense y riel camboyano. Un dólar es igual a 4 mil rieles. Cambie dinero sólo en casas de cambio, nunca en la calle. No acepte billetes de dólar con rotos o viejos, porque no los aceptan después.

Tarjetas[editar]

En áreas urbanas existen cajeros automáticos. Tenga precaución con ladrones o personas que lo siguen si va a retirar.

Cheques viajero[editar]

Se aceptan en los establecimientos comerciales más grandes, como hoteles y restaurantes de más nivel, agencias de viaje y alguna tienda de suvenirs; los más aceptados son los de American Express (en dólares americanos). Sin embargo, el cambio decente sólo se consigue en bancos de ciudades grandes (los hostales de las zonas turísticas suelen aplicar un cambio espantósamente malo). La tasa habitual de cambio suele ser de un 2% con un mínimo de 2 dólares.

Coma[editar]

La cocina camboyana consiste en varios platos con diferentes sabores, texturas y temperaturas. Tenga en cuenta que los camboyanos utilizan el azúcar como sazón. Si usted tiene problemas de diabetes, hágalo saber. Utilizan muchos tipos de verduras y frutas, flores comestibles, condimentos y arroz. Camboya tiene 2 mil variedades de arroz local y es parte fundamental de su comida al punto que comer en jemer se dice literalmente "arrozar" - de ahí que cuando un camboyano quiere hablar inglés pregunta "Did you rice already? que en español sería ¿Ya arrozaste?

Platos populares, cada uno tiene muchas variedades:

 • Sopa de fideos - Kuy teav se escribe គុយទាវ que traduce arroz plano.
 • Kuy Teav Ko Kho . fideos de arroz caramelizado.
 • Samlor, sopa de arroz y Chhan Plern, hoya caliente.
 • Chha, platos fritos revueltos.
 • Nhoam - ensaladas -, rollos y comida al vapor.
 • Num - pasteles.
 • Bebidas camboyanas son muy variadas, hechas en casa.

Beba y salga[editar]

Los centros turísticos camboyanos tienen una vida nocturna activa, especialmente Phnom Penh, Siem Reap, Poipet y Sihanoukville. El resto del país es muy tranquilo en la noche, pero siempre hay que hacer, por ejemplo lugares al lado de los ríos o en el mar pueden ser buenos sitios para descansar y tomarse unas cervezas con amigos.

Duerma[editar]

Con el desarrollo de la industria del turismo en los últimos años, es posible encontrar una buena oferta de hoteles, desde sitios para mochileros con precios desde 5 dólares - baños comunes e incluso dormitorios comunes - hasta lujosos hoteles de 5 estrellas en los principales centros turísticos. Se recomienda hacer reservaciones especialmente en temporada alta.

Aprenda[editar]

Como todos los pueblos asiáticos, los camboyanos aprecian mucho a un extranjero que trata de hablar su idioma. Eso puede servir además para adquirir rebajas en el mercado.

Unas frases útiles (transliteración en castellano):

 • Hola: Susa-dei.
 • ¿Cómo estás? - Sok- sabbay chíe tee?
 • Bien ¿y tú? - Sok sabbay
 • Sí (dicho por una mujer) - Chaa.
 • Sí (dicho por un varón) - Baat.
 • Buenos días - Aaron Susadei.
 • Buenas noches - Rie-trey Susadei.
 • ¿Cuál es tu nombre? - Neak Chimúa Awey?
 • Por favor - Soum.
 • Gracias: Okún.
 • De nada: Min Ey Tee.

Trabaje[editar]

El rápido crecimiento económico del país y sus normas laxas para integrar a extranjeros, ha convertido a Camboya en los últimos años en un buen lugar para encontrar trabajo. Sepa que los ingresos de un camboyano son muy bajos con salarios mínimos de 150 dólares. Un extranjero que quiera mejores ingresos debe tener un buen nivel profesional y aplicar a una compañía grande, porque Camboya requiere en el momento mano de obra calificada, ya que su población es joven. Trabajar como profesor de inglés o incluso de español puede ser una buena oportunidad pero los ingresos no serán muchos. El permiso de trabajo puede costar entre 100 y 200 dólares. Extranjeros que trabajan de manera ilegal en el país son detectados fácilmente y expulsados o víctimas de chantaje. Es posible encontrar empleo en el sector de ayuda humanitaria con salarios internacionales. También es posible ser voluntario en organizaciones no gubernamentales.

Seguridad[editar]

Camboya es un país relativamente seguro. Pero no se duerma, no crea que todo el que sonríe es que lo quiere mucho. También hay ladrones. Zonas turísticas son seguras porque las autoridades hacen siempre lo posible porque así sea. En Camboya sí hay lugares sin salida especialmente en Phnom Penh, Siem Reap y Sihanoukville. Conózcalos y evítelos. Existen lugares muy hermosos para aventuras como montañas, selvas, ríos, pero averigue bien por la seguridad del sitio: se puede perder. Las minas antipersonales ya no son un problema serio en Camboya, pero averigue de todas maneras. Si ve un aviso "peligro, minas antipersonales", no pase por ahí.

Tenga cuidado en Phnom Penh con ladrones en motocicleta que arrebatan bolsos y teléfonos celulares. No exhiba sus pertenencias, especialmente dinero, y procura no andar sólo por zonas más solitarias u oscuras.

Sepa que la policía camboyana aún no es profesional y que tarda en reaccionar frente a denuncias o reclamos por parte de los turistas si algo sucede. Muchos reaccionan sólo si se les paga algo. En su país usted paga impuestos, en Camboya se pagan directamente. Pero no todos son así y encontrarán oficiales con una buena formación, especialmente si son personas jóvenes y con educación. Mantenga el contacto de su embajada por si algo pasa.

Los accidentes de motocicleta son muy frecuentes, especialmente en tiempos de fiestas nacionales porque muchas personas beben y conducen. Si conduces un coche en Camboya, tome tiempo en aprender la norma informal de las carreteras. Los conductores camboyanos no conocen las normas internacionales de tránsito.

Tenga precaución con ladrones que se hacen pasar por trabajadores sexuales. Llevar narcóticos dentro del territorio camboyano o consumir drogas en el país lleva fuertes penalidades como prisión. Las prisiones camboyanas son lugares muy deprimentes y usted podría perder contacto con los suyos por años. Extranjeros no pueden criticar al gobierno. Podría tener problemas con las autoridades si lo hace.

La prostitución no es legal en Camboya, pero la norma no se aplica. Tenga cuidado con personas dedicadas a la prostitución que son menores de edad y que son objeto de explotación. Si usted es sorprendido teniendo sexo con un menor de edad, podría ir a la cárcel. Camboya es un país altamente contaminado de sida.

Estafas comunes en Camboya:

 • La niña con el bebé y el tarro de leche: Muy común en Siem Reap. Una niña con un bebé dormido le sale al paso al turista y le dice que le dé compre un tarro de leche. El turista se deja enternecer, le compra el tarro y ya, salvó al mundo. La niña regresa al almacén con el cual tiene el contrato y devuelve el tarro de leche.
 • Niños vendedores: Sepa que muchos de esos niños son en realidad explotados por adultos irresponsables que saben que usted se va a enternecer con ellos. Especialmente no compre ni dé dinero a niños en las horas de la noche.
 • Cambio de dinero: Busque siempre una casa de cambio, nunca en la calle. No acepte billetes rotos o viejos, después no se los recibirán.
 • Su billete es falso: Usted quiere cambiar un billete de 100 dólares que usted retiró del cajero, pero el cambista de la calle le dice que es falso, le arma un pequeño escándalo en donde se rodea de otros y cuando usted está seriamente preocupado, le dice que se lo compra, es decir, le dará unos... ¿20 dólares por ese "billete falso" que no vale nada?
 • Le ayudo con la visa: No se requiere asistencia para tramitar la visa a la llegada, especialmente en los pasos terrestres de frontera. Pero encontrará a muchos amables asistentes que querrán darle una mano. No gracias.

Salud[editar]

Muchas personas se preocupan por la malaria. Lo cierto es que esta puede ser un riesgo si usted va a estar en áreas selváticas o en islas. Las zonas turísticas no son un riesgo. No consuma drogas que previenen la malaria, porque pueden tener efectos negativos para su salud. Aprenda a prevenirse utilizando mosquiteros en la noche y teniendo su habitación limpia si estará en zonas selváticas. Más preocupante es el problema del sida. No se confíe. Se recomienda vacunarse contra la fiebre amarilla y la fiebre tifoidea.

No visite hospitales públicos camboyanos a menos que sea para situaciones menores. Estos no reúnen todas las condiciones. Acude a hospitales internacionales, los cuales puede encontrar en Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Battambang y Kampot. Los más conocidos son:

 • Royal Rattanak Hospital, 11 Street 592, Toul Kork, Phnom Penh.
 • Sen Sok International University Hospital, 91-96 Street 1986, Phnom Penh
 • Royal Angkor International Hospital, National Route 6 (Airport Road), Siem Reap.
 • Angkor Hospital for Children, Tep Vong (Achamean) Road and Oum Chhay Street, Siem Reap.
 • Sonja Kill Memorial Hospital, National Road 3 (6km west of Kampot, close to the road to Bokor mountain), Kampot

Respete[editar]

Los camboyanos aprecian mucho a personas que son corteses. Para ellos quien habla duro o de manera autoritaria es alguien descortés. Si un camboyano siente que usted es irrespetuoso, se cerrará y no ayudará a nadie. Sonreir, hablar suave, pedir permiso, escuchar atentamente, puede ser una manera de conquistar el corazón de cualquier camboyano.

 • Aprenda a saludar haciendo el gesto de bompeaj (los camboyanos no se dan la mano). Se trata de juntar las manos a la altura de la barbilla como en gesto de oración. Esto se hace entre iguales o para personas superiores a uno.
 • No toque a una persona que apenas conoces. La sonrisa es suficiente muestra de amabilidad.
 • No señale nada con el pie.
 • Nunca le toque la cabeza a una persona.
 • Mujeres no deben tocar a un monje budista.
 • Ingresa a los templos vestido de manera apropiada.
 • Los camboyanos no aceptan que una persona se bañe desnuda en público.
 • Quítese los zapatos al entrar a lugares sagrados y a recintos.
 • Besarse en público no es aceptado.
 • Alzar la voz es considerado infantil.
 • Pida permiso para tomar fotos a la gente.
 • No le dé dinero o regalos a los niños en las calles.
 • Tenga precaución con comprar antigüedades u objetos exóticos, podrían ser robados o de contrabando y podría meterse en problemas legales.
 • No compre vida salvaje, es ilegal.
 • Aunque los camboyanos son tolerantes frente al homosexualismo, no aceptan muestras de afecto en público.

Mantenga contacto[editar]

Las embajadas hispanoamericanas presentes en el Reino de Camboya son las siguientes:

 • Cuba, #96/98, Street 214 Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
 • Para ciudadanos españoles, referirse a la embajada de Francia, #01, Preah Monivong Blvd., Phnom Penh.

Partir[editar]