Frazaro de japana lingvo

El Wikitravel
Iri al: navigado, serĉi
Frazaro de japana lingvo

Default Banner.jpg

<Ĉi tiu estas la artikolo sub la listo de frazaroj.>

Japana lingvo estas la lingvo parolata en japanio.

Gvido de pronunco

Vokaloj

Konsonantoj

Komunaj diftongoj

Listo de frazoj

Bazaj

Saluton. (Formala
こんにちは。 Konnichiwa. (kon-ni-ĉi-ŭa)
Saluton. (Neformala
やあ。 Yā. (jaa)
Kiel vi fartas? 
お元気ですか。 Ogenki desuka? (o-gen-ki des-ka?)
Fartas bone, dankon. 
はい、元気です。 Hai, genki desu. (haj, gen-ki des)
Kiel vi nomiĝas? 
お名前は。 O-namae wa? (o-na-mae ŭa?)
Mi nomiĝas ______. 
私の名前は______です。 Watashi no namae wa _____ desu. (ŭa-ta-ŝi no na-mae ŭa ______ des)
Plezuro. 
はじめまして。 Hajimemashite. (ha-dĵi-me-ma-ŝi-te)
Bonvolu. 
お願いします。 Onegai shimasu. (o-ne-gaj ŝi-mas)
Dankon. 
どうもありがとう。 Dōmo arigatō. (doo-mo a-ri-ga-too)
Nedankinde. 
どういたしまして。 Dō itashimashite. (doo i-ta-ŝi-ma-ŝi-te)
Jes. 
はい。 Hai. (haj)
Ne. 
いいえ。 Iie. (ii-e)
Pardonu min. 
すみません。 Sumimasen. (smi-ma-sen)
Mi bedaŭras. 
ごめんなさい。 Gomennasai. (go-men-na-saj)
Ĝis revido. 
さようなら。 Sayōnara. (sa-joo-na-ra)
Adiaŭ. 
バイバイ。 Baibai. (baj-baj)
Mi ne parolas japanan. 
日本語を話せません。 Nihongo o hanasemasen. (ni-hon-go ŭo ha-na-se-ma-sen)
Ĉu vi parolas Esperanton/anglan? 
エスペラント/英語を話せますか。 Esuperanto/Eigo o hanasemasuka? (es-pe-ran-to/ej-go ŭo ha-na-se-mas-ka?)
Ĉu estas iu ĉi tie, kiu parolas Esperanton/anglan? 
だれかエスペラント/英語を話せますか。 Dareka esuperanto/eigo o hanasemasuka? (da-re-ka es-pe-ran-to/ej-go ŭo ha-na-se-mas-ka?)
Helpon! 
助けて! Tasukete! (tas-ke-te!)
Bonan matenon. 
おはようございます。 Ohayō gozaimasu. (o-ha-joo-go-zaj-mas)
Bonan tagon. 
こんにちは。 Konnichiwa. (kon-ni-ĉi-ŭa)
Bonan vesperon. 
こんばんは。 Kombanwa. (kon-ban-ŭa)
Bonan nokton. 
おやすみなさい。 Oyasuminasai. (o-jas-mi-na-saj)
Mi ne komprenas. 
わかりません。 Wakarimasen. (ŭa-ka-ri-ma-sen)
Kie estas la necesejo? 
お手洗い/トイレはどこですか。 Otearai/Toire wa doko desuka? (o-te-a-raj/toj-re ŭa do-ko des-ka?)

Problemoj

Lasu min. 
ほっといて。 Hottoite. (Hot-toj-te)
Ne tuŝu min. 
さわらないで! Sawaranaide. (sa-ŭa-ra-naj-de)
Mi telefonos la policejon. 
警察をよびます。 Kēsatsu o yobimasu. (kee-sa-cu o jo-bi-mas)
Policon! 
警察! Kēsatsu! (kee-sac!)
Haltu! Ŝtelisto! 
待て! どろぼう! Mate! Dorobō! (ma-te! do-ro-boo!)
Mi bezonas vian helpon. 
助けてください。 Tasukete kudasai. (tas-ke-te kda-saj)
Estas krizo. 
緊急です。 Kinkyū desu. (kin-kjuu des)
Mi perdiĝas. 
道に迷っています。 Michi ni mayotte imasu. (mi-ĉi ni ma-jot-te i-mas)
Mi perdis mian valizon. 
鞄をなくしました。 Kaban o nakushimashita. (ka-ban o nak-ŝi-maŝ-ta)
Mi perdis mian monujon. 
財布なくしました。。 Saifu o nakushimashita. (saj-hŭu o nak-ŝi-maŝ-ta)
Mi malsanas. 
病気です。 Byōki desu. (bjoo-ki des)
Mi vundiĝis. 
けがしました。 Kega shimashita. (ke-ga ŝi-maŝ-ta)
Mi bezonas kuraciston. 
医者を呼んでください。 Isha o yonde kudasai. (i-ŝa o jon-de kda-saj)
Ĉu mi rajtas uzi vian telefonon? 
電話を使っていいですか? Denwa o tsukattemo iidesuka? (den-ŭa o ckat-te-mo ii-des-ka?)

Numeroj

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
10 
(...)
11 
(...)
12 
(...)
13 
(...)
14 
(...)
15 
(...)
16 
(...)
17 
(...)
18 
(...)
19 
(...)
20 
(...)
21 
(...)
22 
(...)
23 
(...)
30 
(...)
40 
(...)
50 
(...)
60 
(...)
70 
(...)
80 
(...)
90 
(...)
100 
(...)
200 
(...)
300 
(...)
1,000 
(...)
2,000 
(...)
1,000,000 
(...)
1,000,000,000 
(...)
1,000,000,000,000 
(...)
numero _____ (trajno, aŭtobuso, ktp.) 
(...)
duona 
(...)
malpli multa 
(...)
pli multa 
(...)

Tempo

nun 
(...)
poste 
(...)
antaŭe 
(...)
mateno 
(...)
posttagmezo 
(...)
vespero 
(...)
nokto 
(...)

=Horloĝa tempo

je la unua horo matene 
... (...)
je la dua horo matene 
... (...)
tagmezo 
... (...)
je la unua horo posttagmeze 
... (...)
je la dua horo posttagmeze 
... (...)
noktomezo 
... (...)

Daŭro

_____ minuto(j) 
... _____ (... _____)
_____ horo(j) 
... _____ (... _____)
_____ tago(j) 
... _____ (... _____)
_____ semajno(j) 
... _____ (... _____)
_____ monato(j) 
... _____ (... _____)
_____ jaro(j) 
... _____ (... _____)

Tagoj

hodiaŭ 
... (...)
hieraŭ 
... (...)
morgaŭ 
... (...)
ĉi tiun semajnon 
... (...)
lastan semajnon 
... (...)
venontan semajnon 
... (...)
dimanĉo 
... (...)
lundo 
... (...)
mardo 
... (...)
merkredo 
... (...)
ĵaŭdo 
... (...)
vendredo 
... (...)
sabato 
... (...)

Monatoj

januaro 
... (...)
februaro 
... (...)
marto 
... (...)
apriro 
... (...)
majo 
... (...)
junio 
... (...)
julio 
... (...)
aŭgusto 
... (...)
septembro 
... (...)
oktobro 
... (...)
novembro 
... (...)
decembro 
... (...)

Skribi tempon kaj daton

<! - Donu ekzemplojn kiel skribi horloĝajn tempojn kaj datojn. ->

Koloroj

nigra 
... (...)
blanka 
... (...)
griza 
... (...)
ruĝa 
... (...)
blua 
... (...)
flava 
... (...)
verda 
... (...)
oranĝa 
... (...)
purpura 
... (...)
bruna 
... (...)

transportado

Aŭtouso kaj trajno

Kiom kostas bileto al _____? 
... _____ (... _____)
Mi volus bileton al _____. 
... _____ (... _____)
Kie ĉi tiu trajno/aŭtobuso iras? 
... (...)
Kie estas la trajno/aŭtobuso al _____? 
... _____ (... _____)
Ĉu tiu trajno/aŭtobuso haltas en/ĉe _____? 
... _____ (... _____)
Kiam la trajno/aŭtobuso por _____ lasos? 
... _____ (... _____)
Kiam tiu trajno/aŭtobuso alvenos en _____? 
... _____ (... _____)

Direktoj

Kiel mi povas atingi ______? 
... _____ (... _____)
...la trajno stacio? 
... (...)
...la aǔtobuso haltejo? 
... (...)
...la aerohaveno? 
... (...)
...urbocentro? 
... (...)
...la junularogastejo? 
... (...)
... la ______ hotelo? 
... _____ (... _____)
...la _____ konsulejo? 
... _____ (... _____)
Kie estas multaj _____? 
... _____ (... _____)
...hoteloj? 
... (...)
...restoracioj 
... (...)
...trinkejoj 
... (...)
...ejoj vidi 
... (...)
Ĉu vi povas montras min sur la mapo? 
... (...)
strato 
... (...)
Turni maldekstren. 
... (...)
Turni dekstren. 
... (...)
maldekstra 
... (...)
dekstra 
... (...)
rektaantaŭa 
... (...)
al la ______ 
... _____ (... _____)
preter la ______ 
... _____ (... _____)
antaǔ la ______ 
... _____ (... _____)
Rigard al la ______. 
... _____(... _____)
stratkruciĝo 
... (...)
nordo 
... (...)
sudo 
... (...)
oriento 
... (...)
okcidento 
... (...)

Taksio

Taksio! 
... (...)
Konduk min al ______, bonvolu. 
... _____ (... _____)
Kiom estas la kosto atingi al ______? 
... _____ (... _____)
Okupi min tien, bonvolu. 
... _____ (... _____)

Loĝado

Ĉu vi havas disponeblan ĉambron? 
... (...)
Kiom kostas ĉambro por unu persono/du personoj? 
... (...)
Ĉu la ĉambro estas kun _____? 
... _____ (... _____)
...littuko? 
... (...)
...banejo? 
... (...)
...telefono? 
... (...)
...televido? 
... (...)
Ĉu mi rajtas vidi ĉambron unue? 
... (...)
Ĉu vi havas iun pli silentan? 
... (...)
...pli vastan? 
... (...)
...pli puran? 
... (...)
...pli malkostan> 
... (...)
Bone, mi prenos ĝin. 
... (...)
Mi restados por _____ nokto(j). 
... (...)
Ĉu vi sugestus alian hotelon? 
... (...)
Ĉu vi havas kastegon? 
... (...)
Ĉu matenan/vesperan manĝadon enhavas? 
... (...)
Kiam estas matena/vespera manĝado? 
... (...)
Bonvolu purigi mian ĉambron. 
... (...)
Ĉu vi povus veki min je _____? 
... (...)
Mi volus elhoteliĝi. 
... (...)

Mono

Ĉu mi povas uzi usonan/aŭstralan/kanadan dolaron? 
... (...)
Ĉu mi povas uzi euron? 
... (...)
Ĉu mi povas uzi japanan enon? 
... (...)
Ĉu mi povas uzi britan pundon? 
... (...)
Ĉu mi povas uzi svizan/afrikan/pacifikan frankon? 
... (...)
Ĉu mi povas uzi dinaron? 
... (...)
Ĉu mi povas uzi kreditkarton? 
... (...)
Ĉu vi povas monŝanĝi por mi? 
... (...)
Kie mi povas ricevi monŝanĝon? 
... (...)
Ĉu vi povas ŝanĝi vojaĝantoĉekon por mi? 
... (...)
Kie mi povas ricevi ŝanĝi vojaĝantoĉekon? 
... (...)
Kia estas la kurzo? 
... (...)
Kie estas bankaŭtomato? 
... (...)

Manĝado

Tabulo por unu persono/du personoj, bonvolu. 
... (...)
Donu al mi menuon. 
... (...)
Ĉu mi povas enrigardi kuirejon? 
... (...)
Ĉu estas rekomendata kuiraĵo? 
... (...)
Mi estas vegetarano. 
... (...)
Mi ne manĝas _____. 
... (...)
...viandon. 
... (...)
...fiŝaĵon. 
... (...)
...marmanĝaĵon. 
... (...)
...ovaĵon. 
... (...)
...laktaĵon. 
... (...)
...glutenon. 
... (...)
...tritikaĵojn. 
... (...)
...nuksojn. 
... (...)
...arakidojn. 
... (...)
...sojaĵon. 
... (...)
Bonvolu sindeteni oleon. 
... (...)
komuna manĝo 
... (...)
manĝo laŭ la karto 
... (...)
matenamanĝado 
... (...)
tagamanĝado 
... (...)
manĝadeto 
... (...)
vesperamanĝano 
... (...)
_____, bonvolu, 
... _____ (...)
Kuiraĵon entenantan _____, bonvolu. 
... (...)
kokido 
... (...)
bovaĵo 
... (...)
fiŝaĵo 
... (...)
ŝinko 
... (...)
kolbaso 
... (...)
fromaĝo 
... (...)
ovo 
... (...)
salato 
... (...)
(kruda) vegetalo 
... (...)
(kruda) frukto 
... (...)
pano 
... (...)
toasto 
... (...)
nudelo 
... (...)
rizo 
... (...)
fazeolo 
... (...)
Ĉu mi rajtas havi unu glason da _____? 
... _____ (... _____)
Ĉu mi rajtas havi unu kalikon da _____? 
... _____ (... _____)
Ĉu mi rajtas havi unu botelon da _____? 
... _____ (... _____)
kafo 
... (...)
teo 
... (...)
suko 
... (...)
akvo 
... (...)
biero 
... (...)
ruĝa/blanka vino 
... (...)
Ĉu vi rajtas havi iom da _____? 
... _____ (... _____)
salo 
... (...)
pipro 
... (...)
Pardonon, kernero? 
... (...)
Mi finis manĝi. 
... (...)
Estis bongusta. 
... (...)
Bonvolu forporti telerojn. 
... (...)
Konton, bonvolu. 
... (...)

Trinkado

Ĉu vi servas alkohoraĵon? 
... (...)
Ĉu estas tabelservo? 
... (...)
Unu biero/Du bieroj, bonvolu. 
... (...)
Unu glaso da ruĝa/blanka vino, bonvolu. 
... (...)
Unu kruĉon, bonvolu. 
... (...)
Unu botelon, bonvolu. 
... (...)
_____ kaj _____, bonvolu. 
... (...)
viskio 
... (...)
votkao 
... (...)
rumo 
... (...)
akvo 
... (...)
seltersakvo 
... (...)
tonikakvo 
... (...)
oranĝa suko 
... (...)
koakso 
... (...)
Ĉu vi havas baromanĝeton? 
... (...)
Unu plie, bonvolu. 
... (...)
Alia rondo, bonvolu. 
... (...)
Kiam estas fermtempo? 
... (...)
Toston! 
... (...)

Aĉetado

Ĉu vi havas ĉi tiun en mia grandeco? 
... (...)
Kiom kostas? 
... (...)
Estas tro kosta. 
... (...)
Ĉu vi prenos _____ enoj? 
... (...)
kosta 
... (...)
malkosta 
... (...)
Mi ne povas pagi la koston de ĝi. 
... (...)
Mi ne povas ĝin. 
... (...)
Vi estas fraŭdanta min. 
(...)
Mi ne interesita. 
... (...)
Bone, mi aĉetos ĝin. 
... (...)
Ĉu mi havus sakon? 
... (...)
Ĉu vi povas sendi eksterlanden? 
... (...)
Mi bezonas _____. 
... (...)
...dentpasto. 
... (...)
...dentbroso. 
... (...)
...tamponoj. 
... (...)
...sapo. 
... (...)
...ŝampuo. 
... (...)
...medikamento por doloro. 
... (...)
...medikamento por malvarmumo. 
... (...)
...medikamento por stomako. 
... (...)
...razilo. 
... (...)
...pluvombrelo. 
... (...)
...sunŝirma evitulo. 
... (...)
...poŝtkarto. 
... (...)
...poŝtmarkoj. 
... (...)
...baterioj. 
... (...)
...skribopapero. 
... (...)
...plumo. 
... (...)
...libro en XXX lingvo. 
... (...)
...gazeto en XXX lingvo. 
... (...)
...ĵurnalo en XXX lingvo. 
... (...)
...XXX-Esperanto vortaro. 
... (...)

Aŭtomanipulado

Mi volas lui aŭton. 
... (...)
Ĉu mi povas akiri asekuron? 
... (...)
haltu (signo
... (...)
unudirekta strato 
... (...)
malrapide 
... (...)
ne parku 
... (...)
limitu rapidon 
... (...)
benzinstacio 
... (...)
benzino 
... (...)
dizelo 
... (...)

Aŭtoritato

Mi faros nenion malbonan. 
... (...)
Estis miskomprenata. 
... (...)
Kien vi kondukas min? 
... (...)
Ĉu mi estas arestita? 
... (...)
Mi estas nacio de _____. 
... _____ (... _____)
Mi volas alparoli la _____ ambasadejon / konsulejon. 
... _____ (... _____)
Mi volas konsulti advokaton. 
... (...)
Ĉu mi nur monpunus nun? 
... (...)

Lerni multe