YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Talk:Albanian phrasebook

From Wikitravel
Jump to: navigation, search

External links[edit]

Wrong phrases[edit]

Some of the phrases are wrong:

no parking - ka parkim (kah pahr-KEEM) means there IS parking. The correct way would be "nuk ka parkim".

Call the police! -Tërhiqni vëmendjen e policisë! - it should be "Thërrisni policinë".

May you help me please? - Ju mund të ndihmoni ju lutem? - it should be "Ju lutem, mund të më ndihmoni?" or "Mund të më ndihmoni, ju lutem?"

Could I use your telephone? - Mund të përdorni telefonin tuaj? - It should be "Mund të përdor telefonin tuaj?"

There's been an accident! - Ka qenë një aksident! - it should be "Ka ndodhur një aksident"

Green is not jeshile but "e gjelbër"

...sites to see? - ...vënde për të parë? - it should be "vende për të parë"

The phrases about money are absolutely wrong;

Do you accept American/Australian/Canadian dollars? - A ju të pranoni Amerikan/Australiane/dollarë kanadez? - This sentence doesn't even make sense. It should be "A pranoni dollarë amerikanë/australianë/kanadez?

Do you accept British pounds? - A ju të pranoni paund britanik? - It should be " A pranoni ju paund britanik?"

Where can I get money changed? - Ku mund të merrni para ndryshuar? - should be "Ku mund të ndryshoj paratë?"

Can you change a traveler's check for me? - Mund të ndryshojë kontrolloni një udhëtimi për mua? - should be "Mund të ndryshoni një çek udhëtimi për mua?"

Where can I get a traveler's check changed? - Ku mund të gjej kontrolloni një udhëtimi ndryshuar? - should be "Ku mund të ndryshoj një çek udhëtimi?"

Where is an automatic teller machine (ATM)? - Ku është një makinë automatike e parave? should be - "Ku është ATM?" [Where is the ATM?"

--

Can I look at the menu, please? - A mund ta shikojmë në menu, ju lutem? - What you wrote literally means "Can we look it in the menu, please?". It should be "A mund të shikoj në menu, ju lutem?" (singular)

Can I look in the kitchen? - Mund të shikoni në kuzhinë? - What you wrote means "Could you look in the kitchen" while it should be "A mund të shikoj në kuzhinë?"

(fresh) vegetables - (të freskëta) perimeve - should be "Perime (të freskëta)"

red/white wine - i kuq/verë e bardhë - it should be "verë e kuqe/e bardhë"

May I have some _____? - Mund të ketë disa _____? - what you wrote means "Could it have some____?" - it should be "Mund të kem ca___?"

I'm finished. - Unë jam i mbaruar. - This literally means something like "I am done" when something bad happens. What you should have written is " Unë kam mbaruar".

Please clear the plates. - Ju lutemi të qartë pllaka. - This makes no sense. The correct way would be "Ju lutem pastrojini pjatat" or "Ju lutem largojini pjatat", the latter meaning please take away the plates.

The check, please. - Kontrolloni, ju lutem. - What you wrote is "Control, please", maybe you should try "Faturën, ju lutem."

Do you serve alcohol? - A të shërbejë alkool? - What you wrote means "May I server alcohol?". The correct form for do you serve alcohol would be "A shërbeni alkool"

A glass of red/white wine, please.- Një gotë e kuqe/verë e bardhë, ju lutem. - This also makes no sense. The correct form would be "Një gotë verë e bardhë/e kuqe, ju lutem"

Votka - We also say vodka.

You're cheating me. - Ju jeni mashtrojnë mua. - once again, this literally makes no sense. What you were trying to say was "Ju jeni duke më mashtruar mua".

Do you ship (overseas)? - A keni anije (jashtë)? - What you wrote means "Do you have ship(s) (outside)?

...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen) - ...reliever dhimbje. - It should be "qetësues" or "qetësues dhimbjesh"

...cold medicine. - ...mjekësi të ftohtë. - No idea what you are even trying to say. Mjekësi means medicine (the field) and not any sort of medication..

...writing paper. - ...shkruar. This literally means "written". Maybe you were trying to say "Letër shkrimi"?

...English-language books. - ...Anglisht-libra gjuhe. - should be "Libra të gjuhës angleze"

one way - një mënyrë - This has nothing to do with driving. This means "a way, a method"