YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Changes

Jump to: navigation, search

Arberesh phrasebook

3 bytes added, 06:26, 30 August 2010
Phrase list
==Phrase list==
Some commonly understood Arberesh phrases , use either Italian or Sicilian words; these have been shown in quotes below to avoid confusion.
===Basics===
; Hello. : falemFalem
; Welcome! : mirë se na jerdhe
; How are you? : si rri? (informal), si ë zotrote (strote)? (formal)
; Very well : shumë mirë
; And you? : e ti? (informal), e zotrote (strote)? (formal)
; What is your name? : si Si të thonë? (informal), si Si i thonë? (formal); My name is ______ . : mua Mua më thonë ______ .
; Nice to meet you. : Gëzonem të të njoh (informal), Gëzonem të i njoh (formal)
; How old are you? : sa Sa vjeç ke?
; Please. : pi favuri (Arberesh people use the Sicilian form)
; Thank you. : haristis (Arberesh) Grazii (Sicilian) ; You're welcome : mosgjëMosgjë
; Welcome (welcoming someone). : eja, eja këtu (pronounced "eja htu")
; If God wills (or used as 'hopefully') : na do madh'in'zot
; I don't speak Arberesh [well]. : ngë flas [mirë] t'arbërisht
; Do you speak English? : E flet nglizë?
; Is there someone here who speaks English? : isht Isht njeri këtu çë e flet nglizë?; Help me! : ndih!; Okay : mirëMirë; Look out! : shihShih!
; For sure/Of course! : çertu! (sicilian is used here)
; Good morning. : Mirë menatë
; Good evening. : Mirë mbrëma
; Good night. : Natën e mirë
; I don't know. : ngë Ngë di; Where is the toilet (bathroom)? : te Te ku ë rritreu?; Where is the restroom (in a restaurant)? : te Te ku janë rritrenjët?; I : uU
; You : ti (informal), zotrote (pronounced "strote") (informal)
; I understand : ndrëngonj Ndrëngonj (or) kapirtaKapirta; I do not understand : ngë Ngë ndrëngonj (or) ngë Ngë kapirta
; Sweetheart : zëmbra
; You're the prettiest of them all : je Je më e bukura se të gjithëve!; Where are you from? : ka Ka vjen?
===Problems===
; Stop it: Basta!
; Don't speak to me! : Mos më flit!
; I'll call the police. : ka Ka thërres te poliçia; Stop! : soseSose!; Can you help me? : mënd Mënd më ndihësh?
; I got lost/I'm lost : U zborëm
; I lost my bag. : kam Kam zbier thesin; I'm sick : jam Jam sëmurë; I want a doctor. : dua Dua një dutur; Can I use your phone? : mënd Mënd lluzar telefoninin tënd?
===Numbers===
; 20 : njëzet
For the numbers between 20 and 100 , the Arberesh people use the Sicilian or Italian words.
; 100 : qind
====Clock time====
; What time is it? : çë Çë herë bën?
; one o'clock AM : ora isht një
; two o'clock AM : di menatnet
====Bus and train====
; How much is a ticket to _____? : sa Sa vete një biletë pë' ...; One ticket to _____, please. : një Një bilet pë' ...; Where does this bus go? : te Te ku vete këtë autobus? ...; Does this bus stop in San Giuseppe? : ki Ki autobus qëndron Murtilat?
; When does the bus for leave? : Kur ka vete autobusi?
; When will this bus arrive in Belmonte? : Kur arrëhet Mixanji?
; Where are you going? : ku Ku ka veç?
====Directions====
; How do I get to _____ ? : si Si arrënj _____ ?
; ...the airport? : ...aerejportu?
; ...Piana? : ...Hora?
; ...the hotel? : ...albergu?
; Can you show me on the map? : mënd Mënd më shohësh te hartën?
; street : dhromi or strata
; Turn left. : jec tek e shtrëmbra
===Money===
; Do you accept Credit Cards? : mirrni Mirrni karta krediti?; Can I pay in cash? : mënd Mënd paguanj me granitë?
; That's cheap! : ë mëre!
; Expensive! : shtrejtë!
===Eating===
; A table for one person/two people, please. : një Një triesë pë' një/di vete.; Can I look at the menu, please? : mënd Mënd shoh menu?; Can I look in the kitchen? : mënd Mënd shoh te kuçina?
; Is there a house specialty? : Isht një speçialitet e shpisë?
; I'm a vegetarian. : ngë Ngë ha mishtë; I don't eat pork. : ngë Ngë ha mishtë derri; Can you make it "lite", please? (''less oil/butter'') : mënd Mënd i ziesh me pak vaj/gjalpë
; breakfast : collazione (Italian)
; lunch : pranzo (Italian)
; I want _____. : deja Deja ______
; chicken : pule
; meat : mishë
; beans : fasolla
; prosciuto : hjiramer
; May I have a glass of _____? : mënd Mënd më japësh një qelq ________?
; coffee : kafeu
; tea : te
===Bars===
; Do you serve alcohol? : jipni Jipni alkol?; Is there table service? : isht Isht një shërbim te triesën?; A beer/two beers, please. : njëNjë/di birrë
; A pint, please. : A pint, please. (''...'')
; A bottle, please. : anniné please
; One more, please. : një Një pameta; When is closing time? : kur Kur mblluin?
===Authority===
; I haven't done anything. : ngë Ngë bëra gjë; I want to talk to a lawyer. : deja Deja të flisja me një avukatë
===Asking about language===
; How do you say _____ ? : si Si thuhet ...?; What is this/that called? : si Si thërritet?
{{usablephrasebook}}
[[WikiPedia:Arbëresh language]]
1,079
edits

Navigation menu