YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Scottish Gaelic phrasebook

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
Scottish Gaelic phrasebook

Scottish Gaelic phrasebook Banner.jpg

Basics[edit]

The two yous

Scottish Gaelic has two different representations of "you"; one for formal situations or when speaking to someone superior or much older than you; the other for informal situations and when speaking to friends and children. The formal version is also used when speaking to any group of people. In the example phrases the informal will be presented first, followed by the formal/plural form.


Welcome. 
Fàilte / Ceud mìle fàilte (fahlchuh / kayd meeluh fahlchuh)
Hello. 
Halò (ha-low)
Good morning. 
Madainn mhath (mahdeen vah)
Good afternoon. 
Feasgar math (fesgur mah)
Good night. 
Oidhche mhath (eekuh vah)
How are you? 
Ciamar a tha thu/sibh? (Kyamer-a ha oo [how] / ha sheev)
I'm fine, thanks. You? 
Tha mi gu math, tapadh leat/leibh. Ciamar a tha thu/sibh fhèin (Ha me guh mah, tapah let/leyv. Kyamer-a ha oo [how] / ha sheev ain)
What's your name? 
Dè an t-ainm a th'ort/th'oirbh? (jayn tanim uh-horsht/uh-horiv)
My name is ... 
'S e ... an t-ainm a th'orm (say ... un tanim uh-horum)
I am ... 
Is mise ... (Iss meesha ...)
Pleased to meet you. 
Tha mi toilichte [do choinneachadh / ur coinneachadh] (Ha me tohlich-chuh [doh chon-ye-chag / oor con-ye-chag])
Please. 
Ma 's e [do thoil / ur toil] e (mass eh [do hol / oor toll] eh)
This is ... (when introducing somebody) 
Seo ... (shaw ...)
Thank you. 
Tapadh leat/leibh (tapah let/leyv)
Many thanks. 
Mòran taing (moran tang)
You're welcome. 
'S e [do bheatha / ur beatha] (shay [do vey-uh | oor bey-uh])
Excuse me. 
Gabh/gabhaibh mo leisgeul (gav/gav-iv mo lesh-kul)
Goodbye. 
Mar sin leat/leibh
Bye. 
Tioraidh
Cheers! 
Slàinte!
I'm sorry. 
Tha mi duilich
Do you speak Gaelic/English? 
A bheil Gàidhlig/Beurla agad/agaibh? (Uh veil gahlic/boorla akat/agiv)
I only speak a little Gaelic 
Chan eil ach beagan Gàidhlig agam
Is there someone here who speaks English? 
A bheil duine sam bith ann an-seo a bruidhinidh Beurla?
Can you say that again? 
An urrainn dhut/dhuibh sin a chantainn a-rithist?
Can you speak more slowly? 
An urrainn dhut/dhuibh bruidhinn nas maille?
Can you write that down? 
An urrainn dhut/dhuibh sin a sgrìobhadh?
I don't understand. 
Chan eil mi a' tuigsinn
Where is the toilet? 
Càite a bheil an taigh-beag?
Bon appetit! 
Ith/ithibh gu leòir!
Bon voyage! 
Turas math dhut/dhuibh!

Numbers[edit]

one 
aon (oon)
two 
dà (dah)
three 
trì (tree)
four 
ceithir (keh-hir)
five 
còig (koh-ig)
six 
sia (shee-ah)
seven 
seachd (shah-k)
eight 
ochd (och-k)
nine 
naoi (nuh-ee)
ten 
deich (jay-ch)
eleven 
aon deug (oon jee-ug)
twelve 
dà dheug (dah jee-ug)
thirteen 
trì deug (tree jee-ug)
fourteen 
ceithir deug (keh-hir jee-ug)

...

twenty 
fichead

Time[edit]

now 
a-nis
later 
nas anmoiche
today 
an-diugh
tomorrow 
a-màireach
yesterday 
an-dè
in the morning 
anns a' mhadainn
this morning 
madainn an-diugh
tomorrow morning 
madainn a-màireach
yesterday morning 
madainn an-dè
tonight 
a-nochd
tomorrow night 
an ath-oidhche
last night
an-raoir

Clock time[edit]

one o'clock 
uair
two o'clock 
dà uair
three o'clock 
trì uairean
10 past three 
deich mionaidean an dèidh trì
half past 4 
lethuair an dèidh ceithir
20 to five 
fichead mionaidean gu còig
What time is it? 
Dè an uair a tha e?
It's ... 
Tha e ...

Duration[edit]

_____ minute(s) 
_____ mionaid(ean)
_____ hour(s) 
_____ uair(ean)
_____ day(s) 
_____ latha (làithean)
_____ week(s) 
_____ seachdainn(ean)
_____ month(s) 
_____ mìos(an)
_____ year(s) 
_____ bliadhna (bliadhnaichean)

Days[edit]

Monday 
Diluain
Tuesday 
Dimàirt
Wednesday 
Diciadain
Thursday 
Diardaoin
Friday 
Dihaoine
Saturday 
Disathairne
Sunday 
Didòmhnaich / Latha na Sàbaid

Colors[edit]

black 
dubh
white 
geal
gray 
glas
red 
dearg
pink 
pinc
blue 
gorm
yellow 
buidhe (boo-ee)
green 
uaine
orange 
orainds
brown 
donn


How much is this?

Dè a' phrìs tha seo? Dè tha e 'cosg? Dè na tha seo?


I love you

Tha gaol agam ort


Get well soon

Faigh na's fearr !


Call the police!

Fònadh chun a' phoileis!


Merry Christmas and Happy New Year

Nollaig chridheil agus bliadhna mhath ùr


Happy Easter

A' Chàisg sona


Happy Birthday

Là breith sona dhuit/dhuibh


One language is never enough

Chan eil aon chànan gu leòr