YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Malagasy phrasebook

From Wikitravel
Jump to: navigation, search

Malagasy' (in French, Malgache) is the national language of Madagascar.

Pronunciation guide[edit]

Vowels[edit]

Consonants[edit]

Common diphthongs[edit]

Phrase list[edit]

Some phrases in this phrasebook still need to be translated. If you know anything about this language, you can help by plunging forward and translating a phrase.


Basics[edit]

Hello. 
Manao Hoana (Manow-OWN) or Salama. (like Arabic Salaam )
Hello. (informal, used mainly in the North
mbola tsara. (mm-BOOL-uh TSAR-uh)
Welcome 
Tonga soa
How are you? 
inona vaovao? (ee-nan vow-vow)
Sir/Madam 
tompoko (TOOM-pook)
Fine, thank you. (literally very good)
tsara be
What is your name? 
inona ny anaranao? (n-new-na knee a-nair-a-now)
My name is ______. 
______ ny aranako. (knee anaRAkoo.)
Nice to meet you. 
Faly mahafantatra anao ( )
Please. 
azafady. ( az-a-fad)
Thank you. 
Misaotra. (meesh-OW-truh)
You're welcome. 
tsy misy fisaorana ( )
Yes. 
Eny. (Any) although 'yoh' is more widely used
No. 
Tsia. (Tseeya)although 'ahh' is more widely used
Excuse me. (getting attention
Azafady-o ( )
Excuse me. (begging pardon
Aza fady. ( )
I'm sorry. Aza fady
. (') formal = miala tsiny
Goodbye 
Veloma. (ve-LOOMa)
Goodbye (informal
. ( )
I can't speak name of language [well]. 
Tsy mahay teny malagasy aho ( tsy MA-high tain-NEY malagasy AH-oh)
Do you speak English? 
Miteny angle ve ianao ? ( ?)
Is there someone here who speaks English? 
Misy olona miteny angle aty ve? ( ?)
Help! 
Anampy azafady ! (Help please !)
Look out! 
Masiaka! (Mash-YUCK)
Go away! 
Mandehana! (man-day-HAN)
Good morning. 
. (Maraina tsara )
Good day. 
. (Andro tsara )
Good night. 
. (Alina tsara )
Good night (to sleep
. (Tadandry mandry )
I don't understand. 
. (Tsy azoko )
Where is the toilet? 
Aiza ny toilety( Aizuh twal-YET-ee)
and 
sy
the 
ny
there is 
misy (mees)
nothing, not 
tsy
I don't have anything (literally there is not, can be used as a reply to beggars)
tsy misy (tsee-mees)

Problems[edit]

Go away!
Mandehana ("man-day-HAN")
Beware of dog
Alika masiaka ("a-LEEK-ya mash-YUK")
Beware of sharks
Antsantsa masiaka ("an-TSANTS-uh mash-YUK")

Numbers[edit]

iray (I-yrah)
roa (ROU-ah)
telo (TEH-lou)
efatra (EH-fatreh)
dimy (DE-mey)
enina (EH-ne)
fito (FEE-tou)
valo (VAH-lou)
sivy (SI-vi)
10 
folo (FOU-lou)
11 
raikambin'ny folo
12 
roambin'ny folo
13 
teloambin'ny folo
14 
efatrambin'ny folo
15 
dimiambin'ny folo
16 
eninambin'ny folo
17 
fitoambin'ny folo
18 
valoambin'ny folo
19 
siviambin'ny folo
20 
roambolo
21 
iraikiambiroapolo
22 
roambiriapolo
23 
teloambiroapolo
30 
telompolo
40 
efapolo
50 
dimampolo
60 
enimpolo
70 
fitompolo
80 
valompolo
90 
sivifolo
100 
zato (ZAH-tou)
200 
roanjato
300 
telonjato
1000 
arivo (ah-REE-voo) like in Antananarivo which means "city of the thousand"
2000 
roa arivo
10,000 
iray alina
100,000 
iray etsy
1,000,000 
iray tapitr'isa
Number __ (train, bus, etc.) 
nomerao __
Half. 
sasany, antsasany, tapany
Less. 
latsaka
More. 
mihoatra

Time[edit]

Now 
izao, ankehitriny
Very late 
avy eo, aoriana
Before 
talohany
Morning 
maraina
In the morning
ny marainany
Afternooni 
tolak'andro
Evening 
hariva
In the evening
ny ariva
Night 
alina

Clock time[edit]

One o'clock in the morning 
iray ora maraina
Two o'clock in the morning 
roa ora maraina
Nine o'clock in the morning 
sivy ora maraina
Noon 
One o'clock in the afternoon 
iray ora antoandro
Two o'clock in the afternoon 
roa ora hariva
Six o'clock in the evening 
enina ora hariva
Seven o'clock in the evening 
fito ora hariva
Quarter 'til seven (in the evening), 18:45 
amin'ny fito latsaka fahefany
Quarter past seven (in the evening), 19:15 
amin'ny fito sy fahefany
Half-past seven, 19:30 
amin'ny fito sy sasany
Midnight 
sasakalina (X)

Duration[edit]

_____ minute(s) 
______ X (mini tr)
_____ hour(s) 
______ X (leh-ra)
_____ day(s) 
______ X (and-roe)
_____ week(s) 
______ X (ehrinandro)
_____ months 
______ X (volahnah)
_____ year(s) 
______ X (taouna)
weekly 
isan-kerinandro
monthly 
isam-bolana
anually 
isan-taona

Days[edit]

Today 
androany
Yesterday 
omaly
Tomorrow 
rahampitso
This week 
ity herinandro ity
Last week 
herinandro ambony
Next week 
herinandro ho avy
Sunday 
alahady
Monday 
alatsinainy
Tuesday 
talata
Wednesday 
alarobia
Thursday 
alakamisy
Friday 
zoma
Saturday 
asabotsy

Months[edit]

January 
janoary
February 
febroary
March 
martsa
April 
aprily
May 
mey
June 
jona
July 
jolay
August 
aogositra
September 
septambra
October 
oktobra
November 
novambra
December 
desambra

Colors[edit]

Black 
mainty
White 
fotsy
Grey 
volon-davenona
Red 
mena
Blue 
manga
Yellow 
mavo
Green 
maitso
Orange 
volom-boasary
Purple 
ranonombalahy
Brown 
volontany

Transportation[edit]

Bus et Train[edit]

How much is a ticket to go to ____ ? 
X ____ ? (Ohatrinohna nee sahrah-dalana mankany _____ )
A ticket for ____, please. 
X ____ X. ( anowvee sahrah-dalana iray mankany ______ azafady )
Where is the train/bus ? 
X ? (Mankayza ee-tee masinina /bus ty?)
Where is the train/fiarakodia for ____ ?
X ____? (Aiza ny masinina/bus mankany ____ ?)
This train/bus stops at ____ ?
X ____ ? (mijanona any _____ ve ty?)
When does the train/bus for ____ leave ? 
X _____ X ? ('amin'ny fïry no mandeha ny masinina/bus mankany_____ X)
When will the train/bus arrive at _____ ? 
X _____ ? (amin'ny fïry ty machine/bus ty no tonga any _____ _____)

Directions[edit]

Where is the _____ ?? 
aiza ny_____?
...train station ? 
gara ?
...bus station ? 
stationa ?
... airport ? 
aeroport (French)
...downtown? 
en ville (French)
...neighborhood ? 
fokontany _______[name of neighborhood]?
...youth hostel ? 
...hotel _____ ? 
...the [American/Australian/British/Canadian] embassy? 
ambasady [American/Australian/British/Canadian]?
...tourist attractions ? 
toeram-pizahan tany ?
Can you show me on the map ? 
Afaka mampiseho ahy amin'ny sari-dalana ve ianao?
Road 
arabe
Turn to the left. 
mankavia
Turn to the right. 
mankavanana
Left 
ankavia
Right  
ankavanana
Straight 
mahitsy
In the direction of _____ 
After the _____ 
Aorian'ny ____
Before the _____ 
Alohan'ny ____
Locate the _____. 
Hita ny ____
Crossroads 
sapan-dalana
North 
avaratra
South 
atsimo
East 
atsinanana
West 
andrefana
On top 
ambony
On bottom 
ambany

Taxi[edit]

Taxi! 
Taxi!
Take me to ___, please. 
Atero any (ary) amin'ny _____ anie aho, azafady.
How much does it cost to go to _____? 
Ohatrinona kay mandeha any (ary) amin'ny _____ ?
Take me there, please. 
Atero etsy anie aho, azafady.

===Money=== Vola;

Ariary; FMG (Franc Malgache);

Eating[edit]

sakafo : aliments; mihinana : manger;

A table for one/two people, please. 
latabatra iray/latabatra roa, azafady.
Can I have a menu ? 
Afaka mahazo sakafo ve aho?
What is the house specialty? 
inona ny fahaizana manokana amin'ny trano?
Is there a local specialty? 
Misy ve sakafo manokana eo an-toerana?
I am vegetarian. 
Tsy mihinan-kena aho.
I do not eat pork. 
Tsy mihinan-kisoa aho.
I eat kosher meat. 
Tsy mihinana afatsy hanin-jiosy aho.
Can you cook light ? ('with less oil/butter/fat) : Afaka manao nahandro matsatso ve ianao.
menu 
sakafo
à la carte 
à la carte
Breakfast 
sakafo maraina
Lunch 
sakafo atoandro
Dinner 
sakafo ariva
I would like _____ 
tiako ny _____
I would like a meal with _____. 
tiako sakafo hiaraka amin'ny _____
Chicken 
henan akoho (EN-ahn a-KOO)
Beef 
henan omby (En-ahn OOMB)
Fish 
trondro
Salmon 
salmon
Tuna 
lamada,
White fish 
trondro fotsy
Seafood 
hazan-dranomasina
Cod 
lamoria
Lobster 
oran-dranomasina
Clams 
mpihady lavaka
Oysters 
oitira
Snails 
sifotra
Frogs 
sahona
Ham 
hama
Pork 
henan-kisoa
Cheese 
fromazy
Eggs 
atody
Salad 
salady
Vegetables 
anana
Fruit 
voankazo (vwan KAZoo)
Banana
kata-kata
bread 
mofo (MOOF)
Toast 
mofo natono
Rice 
vary
Beans 
X (X)
Can I have a glass of _____? 
zao mety mahazo vera ny ____?
Can I have a packet of _____? 
Afaka manana entana aho
Can I have a bottle of _____?  
Afaka manana tavoahangy ve aho?
Coffee 
café
Tea 
dite
Juice 
ranom-boankazo
Sparkling Water 
rano karbona
Water 
rano
Beer 
la biera
Red/White wine 
divay mena / fotsy
Can I have some _____? 
azafady
Sugar 
sira mamy
Salt 
sira
Pepper 
sakay
Butter 
dibera
Excuse-me ? (to get attention)
azafady (aza-FAD)
I'm finished 
Vita aho.
It was delicious (literally very tasty)
matsiro be
I am (very) full (after having eaten lots of food)
voki (be) aho
You can clean the table. 
Afaka manadio ny latabatra ianao
The check please. 
ilay soso-kevitra azafady

Bars[edit]

Do you serve alcohol ? 
Aiza ny toaka ?
Do you have table service? 
One beer, please. 
Alefaso aty ny labiera
A glass of red/white wine, please. 
One bottle please. 
Whisky 
Vodka 
Rum 
toaka
Water 
rano
Soda
Orange juice 
ranom-boasary
Do you have bar snacks (Chips or nuts) ?
Another, please. 
Another for the table, please. 
What time do you close? 

Shopping[edit]

Do you have this in my size 
Misy antonina ahy ve ny tahak'ity ?
How much does this cost ? 
Hoatrinona ?
That's expensive ! 
Lafo loatra !
Do you accept [US dollars/Pound Sterling]? 
Expensive 
lafo
Cheap 
mora
I cannot pay. 
Tsy mahavidy aho
I don't want that 
Tsy mila aho.
You confused me. 
Fitahinao aho
I'm not interested. 
Tsy mila aho
I understand. 
Azoko
I would like to use a sack 
Te-hampiasa lasakany avy aho
I need ____. 
Izaho dia mila__
...toothpaste.
dentifrice (French)
...a toothbrush. 
borosy nify
...tampons. 
tampons (French)
...soap. 
savony
...shampoo. 
shampoo (French)
...pain reliever (aspirin, ibuprofen
panafody
...cold medicine. 
fitsaboana mangatsiaka
...stomach medicine. 
fanafody vavony
...a razor. 
hareza
...batteries. 
vatoaratra
...umbrella 
elo
...sunscreen. 
crème solaire (French)
...a postcard. 
carte postale
...stamps. 
hajian 'ny paositra
...letter paper. 
taratasy (paper)
...a pen. 
penina
...books in English 
boky amin'ny teny anglisy
...a newspaper in English. 
gazety amin'ny teny anglisy.
...a Malagasy-English dictionary. 
rakibolana avy amin'ny teny Anglisy mankany Malsgasy

Driving[edit]

I would like to rent a car. 
I would like to get insurance ? 
Stop (on a sign
stop
Yield 
Parking prohibited  
Speed limit 
Gas station 
Gas 
Diesel 

Authority[edit]

Use the word Tompoko ("TOOM-pook") (unisex: sir/madam) after a sentence when speaking to an elder/authority figure.

I did not do anything wrong. 
Tsy nanao ratsy na inona na inona aho
It's a mistake. 
Misy diso.
Where are you taking me ? 
Entinareo aiza aho
Am I under arrest? 
Samborinareo ve aho
I am a(n) American/Australian/British/Canadian. 
Vazaha aho, avy any ____ aho.
I demand to call the American/Australian/British/Canadian embassy 
Tsy Maintsy Mihaintso gny fanzakanako, ____ Aho.
I want to talk with a lawyer. 
Tsy Maintsy Miresika Miarika
Can I simply pay a fine ? 
Mety mandoa sazina, azafady?
This phrasebook is an outline and needs more content. It has an introduction and a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!