YOU CAN EDIT THIS PAGE! Just click any blue "Edit" link and start writing!

Gurmukhi

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
Gurmukhi

Default Banner.jpg

Weaving.PNG
This topic may not meet the Wikitravel criteria for a separate article and should be merged into Punjabi phrasebook. If you have an opinion, please discuss on this article's talk page. Please do not add new content to this article, but instead add it to Punjabi phrasebook. You can help by copying any relevant information from this page to the new page. Once all content has been copied, this article should be made into a redirect. Please do not remove this merge notice without first gaining consensus for the removal on the article's talk page.


Gurmukhi is an alphabet similar to Devanagari. It is used to write Punjabi in India.

Name Pron. Name Pron. Name Pron. Name Pron. Name Pron.
uṛa - æṛa ə by itself iṛi - səsa sa haha ha
kəka ka khəkha kha gəga ga kəga ngənga nga*
chəcha cha shəsha sha jəja ja chəja chá neiia ña#*
ṭenka ṭa həṭha ha ḍəḍa ḍa ṭəḍa ṭá ṇaṇa ṇa
təta ta thətha tha dəda da təda nəna na
pəpa pa phəpha pha bəba ba pəba məma ma
yaiya ya rara ra ləla la vava va ṛaṛa ṛa


Name Pron.
ਸ਼ Sussa pair bindi Sha
ਖ਼ Khukha pair bindi Khha
ਗ਼ Gugga pair bindi Ghha
ਜ਼ Jujja pair bindi Za
ਫ਼ Phupha pair bindi Fa
ਲ਼ Lalla pair bindi Lla


Vowel Name IPA
Ind. Dep. with /k/ Letter Unicode
(none) Mukta A (IPA: [ə])
ਕਾ Kanna AA (IPA: [ɑ])
ਿ ਕਿ Sihari I (IPA: [ɪ])
ਕੀ Bihari II (IPA: [i])
ਕੁ Onkar U (IPA: [ʊ])
ਕੂ Dulankar UU (IPA: [u])
ਕੇ Lavan EE (IPA: [e])
ਕੈ Dulavan AI (IPA: [æ])
ਕੋ Hora OO (IPA: [o])
ਕੌ Kanora AU (IPA: [ɔ])