Difference between revisions of "Thai phrasebook"

From Wikitravel
Jump to: navigation, search
(Basics)
(Eating)
Line 502: Line 502:
 
; beer : เบีย (''bia'')
 
; beer : เบีย (''bia'')
 
; red/white wine : ไวน์ แดง/ขาว (''wai daeng/kăo'')
 
; red/white wine : ไวน์ แดง/ขาว (''wai daeng/kăo'')
; May I have some _____? :  (''...'')
+
; May I have some _____? :  (''kor...'')
 
; salt : เกลือ (''kluea'')
 
; salt : เกลือ (''kluea'')
 
; black pepper : พริกไทยดำ (''prík thai dam'')
 
; black pepper : พริกไทยดำ (''prík thai dam'')

Revision as of 17:45, 24 March 2013

Thai (ภาษาไทย phaasǎa Thai) is the official language of Thailand and the native language of the Thai people around the world.

Thai is member of the Tai-Kadai language family, just like Lao, with which the language is closely related. There are several different dialects are spoken in the distinct regions of the country, namely the central, northern and southern dialects. The northeast speaks a different language, the Isaan language, which is, with minor differences in vocabulary aside, virtually identical to Lao.

Pronunciation guide

Thai is a tonal language with five tones: Mid, Low, Falling, High, and Rising. Meanings can change critically based on the tone, but Thais are fairly used to hearing foreigners mangle their language and can often work out the correct tone based on context. Try not to inflect your sentences; in particular, any questions should be pronounced as flat statements, without the rising intonation ("...yes?") typical to English questions.

The Thai written language is essentially alphabetic, but notoriously difficult to read due to a profusion of 44 consonants (many redundant), complicated tone and vowel signage around consonants and a complete lack of spaces between words.

Vowels

Thai has a complicated set of vowels and diphthongs that distinguishes between vowel length (short and long) and vowel position (front and back). In Thai script, vowel signs are always written around consonants and the letter ก (k) is used here to demonstrate. This list follows the Royal Thai General System of Transcription (except that some long vowels are doubled).

ka กะ 
like 'a' in "car" (short vowel)
kaa กา 
like 'a' in "father" (longer than "a")
kae แก 
like 'a' in "man" (short vowel: "แกะ")
ke เก 
like 'e' in "bed" (short vowel: "เกะ")
ki กิ 
like 'y' in "greedy"
kii กี 
like 'ee' in "see" (longer than "i")
ko กอ 
like 'o' in "torn" (short vowel: "เกาะ")
ko โก 
like 'oa' in "moan" (short vowel: "โกะ")
koe เกอ 
like 'i' in "sir" (short vowel: "เกอะ")
ku กุ 
like 'oo' in "hoop"
kuu กู 
like 'ue' in "blue" (longer than "u")
kue กือ 
frontal version of "u" (akin to German "ü", French "du", not found in English) (short vowel: "กึ")
kam กำ 
like 'um' in "dummy"
kai ใก/ไก 
like 'i' in "kind"
kia เกีย 
like 'eer' in "beer" (but don't pronounce "r")
kua กัว 
similar to 'ou' in "tour" (but don't pronounce "r")
kuea เกือ 
like "ue" followed by a short "a"
kao เกา 
like 'ow' in "cow"

Consonants

Thai distinguishes between aspirated ("with a puff of air") and unaspirated ("without a puff of air") consonants. Unaspirated consonants exist in English too, but never alone: compare the sound of 'p' in "pot" (aspirated) and "spot" (unaspirated). Many English speakers find it helpful to pronounce an imperceptible little "m" in front to 'stop' the puff.

In Thai romanized with the Royal Thai General System (used on Wikitravel), the distinction is usually represented by writing aspirated consonants with "h" and unaspirated ones without it. In particular, "ph" represents a hard aspirated 'p' and not a soft 'f', and Phuket is thus pronounced "Poo-ket". Likewise, "th" is a hard aspirated 't' and hence Thailand is pronounced "Tie-land".

Other systems of romanization may use 'bp', 'dt' and 'g' for the unaspirated sounds, and 'p', 't', and 'k' for the aspirated sounds. This is not used in this guide.

b บ 
like 'b' in "bed"
bp 
not used here, but in other romanizations may represent unaspirated 'p'
ch ฉ ช ฌ 
like 'ch' in "chop"
d ฎ ด 
like 'd' in "dog"
dt 
not used here, but in other romanizations may represent unaspirated 't'
f ฝ ฟ 
like 'f' in "fun"
not used here, but in other romanizations may represent unaspirated 'k'
h ห ฮ 
like 'h' in "help"
j จ 
like 'j' or 'dg' in "judge"
k ก 
like 'k' in "skate" (unaspirated)
kh ข ฃ ค ฅ ฆ 
like 'c' in "Kate" (aspirated)
l ล ฦ ฬ 
like 'l' in "love"
m ม 
like 'm' in "mother"
n ณ น 
like 'n' in "nice"
ng ง 
like 'ng' in "sing", but can also be used at the beginning of words
p ป 
like 'p' in "spit" (unaspirated)
ph ผ พ ภ 
like 'p' in "pit" (aspirated)
r ร ฤ 
very light 'r', often pronounced as 'l' or omitted entirely
s ซ ศ ษ ส 
like 'ss' in "hiss",
t ฏ ต 
like 't' in "stop"
th ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ 
like 't' in "top"
not used here, but in other romanizations may represent 'w'
w ว 
like 'w' in "weight"
y ญ ย 
like 'y' in "yes"

Grammar

Basic Thai grammar is fairly straightforward. Word order is subject-verb-object, as in English. Nouns and verbs do not conjugate, and there are no plurals or grammatical gender. Instead, a wide array of particles and markers are employed to indicate past tense, negation, etc.

phom kin khao ผมกินข้าว
"I eat rice"

Adjectives are placed after the noun, not before.

phom kin khao suai ผมกินข้าวสวย
"I eat rice beautiful" (I eat white rice)

The negation marker ไม mai goes before the verb.

phom mai kin khao ผมไม่กินข้าว
"I not eat rice" (I will not eat/am not eating rice)

The past tense marker แล้ว laew goes after the verb and its object (if any).

phom kin khao laew ผมกินข้าวแล้ว
"I eat rice already" (I ate rice)

Pronouns are often omitted if it's clear from the context who is doing what.

Phrase list

Note that that the polite suffix ครับ khráp (for men) and ค่ะ khâ (for women) can and should be attached to all phrases when talking with strangers. The suffix depends solely on your gender. Also note that the pronoun for "I" is ผม phǒm for men and ดิฉัน di-chǎn for women.

When addressing people, คุณ khun is a safe, respectful all-purpose equivalent to "Mr/Ms/Mrs". People you're familiar with can be addressed as พี่ phii (if they are elders) or น้อง nong (if they are younger). These are always used with first names, so your business partner Supachai Sakulwattana is khun Supachai and your secretary Nipaporn Khampolsiri is nong Nipaporn. All Thais also have short nicknames, but these are only used informally.

The closer two friends are, the less often you will hear ครับ khráp and ค่ะ khâ being spoken. This is especially prominent in lower and middle classes, but is a general trend. This can be compared to western languages, where adding "Sir" at the end of each sentence when speaking to somebody in authority is becoming less and less common, and already entirely removed in many languages. On another note, there is a trend among the upper and middle classes, especially among younger men, to call each other phii, no matter the age difference. This is part of greater age equality in Thailand.

Basics

Common signs

เปิด (bpèrt
Open
ปิด (bpìt
Closed
ทางเข้า (taang-kâo
Entrance
ทางออก (taang-òk
Exit
ผลัก (plàk
Push
ดึง (deung
Pull
ห้องน้ำ (hông náam)
Toilet
ผู้ชาย (pôo chaai
Men
ผู้หญิง (pôo yĭng
Women
ห้าม (hâam
Forbidden


Mai pen rai
Many a visitor has suggested, perhaps slightly tongue in cheek, that ไม่เป็นไร mai pen rai should be the national motto of Thailand. Literally "is no problem", this is most commonly used where an English speaker would say "OK", "no problem" or "never mind". But watch out, as this can also be used in the negative sense: a mai pen rai in response to a complaint about missing your bus or being overcharged now means "it's not my problem" or "it shouldn't be a big deal for you".


Hello. (informal
สวัสดี (sa-wat-dii)
Hello. (polite, speaker is man
สวัสดีครับ (sa-wat-dii, khráp)
Hello. (polite, speaker is woman
สวัสดีค่ะ (sa-wat-dii, khâ)
Hello. (answering the phone
ฮัลโหล[ครับ/ค่ะ] (haloh, khráp/khâ)
How are you? 
สบายดีหรือ (sabaai-dii rue?)
Fine. 
สบายดี (sabaai-dii)
Fine, and you? 
สบายดี แล้วคุณล่ะ[ครับ/ค่ะ] (sabaai-dii láe khun lá, khráp/khâ)
What is your name? 
คุณชื่ออะไร (khun chue arai?)
My name is ______ . 
ผม/ดิฉันชื่อ (phŏm/dì-chăn cheu _____ )
Nice to meet you. 
ยินดีที่ได้รู้จัก (yin-dii thii dai ruu-jak)
Please. 
กรุณา (karunaa)
Thank you [very much]. 
ขอบคุณ[มาก] (khop khun [mâak])
You're welcome. 
ไม่เป็นไร (mai pen rai)
Yes. 
ใช่ (chai)
No. 
ไม่ใช่ (mai chai)
Excuse me. (begging pardon
ขอโทษ (kho thot)
I'm sorry. 
ขอโทษ (kho thot)
Goodbye. 
ลาก่อน (laa kon)
Goodbye (informal). 
สวัสดี[ครับ/ค่ะ] (sa-wat-dii [khráp/khâ])
I can't speak Thai [well]. 
พูดภาษาไทยไม่ได้[ดี] (phuut phaasaa thai mai dai [dii])
Do you speak English? 
พูดภาษาอังกฤษได้ไหม (phuut phaasaa ang-krit dai mai?)
Please speak more slowly. 
พูดช้าๆ หน่อย (phûut cháa cháa nòi)
How do you say this in Thai? 
พูดเป็นภาษาไทยอย่างไร (phûut pen phaa-săa thai yàang-rai)
Please repeat it. 
พูดอีกที (phûut iik thii)
Help! 
ช่วยด้วย (chûai dûai)
Look out! 
ระวัง (rá-wang)
Be careful! 
ระวังหน่อยนะ (rá-wang nòi ná)
Fire! 
ไฟไหม้ (fai mâi)
I don't understand. 
ไม่เข้าใจ (mai khao jai)
I understand. 
เข้าใจ (kâo jai)
Where is the toilet? 
ห้องน้ำ อยู่ ที่ ไหน (hông nám yùu thîi năi)
How? 
อย่าง ไร (yangrai)
Where? 
ที่ไหน (thii näi')
What? 
อะไร (à'rai')
When? 
เมื่อไหร่ (muea-rai')
Who? 
ใคร (khrai)
Why? 
ทำไม (thammai')
How much, how many? 
เท่าไหร่, กี่ (thâo'rai') or (kii)
What’s the matter? 
เป็นอะไรไป (pen a-rai pai)
Are you all right? 
คุณไม่เป็นไรนะ (khun mâi pen-rai ná)

Near/far
When you're asking whether somewhere is far, the answers near/far are almost the same, but the tones are different. Klai means it's far, and Klâi means it's near, but people usually answer Mâi Klai (not far) instead. This is quite a difficult thing for travellers' ears.


Is it far? 
ไกลไหม (klai mǎi)
What do you think? 
คุณคิดอย่างไร (khun kít yàang-rai)
Are you sure? 
คุณแน่ใจไหม (khun nâe-jai măi)
Is it possible? 
เป็นไปได้ไหม (pen pai dâi măi)
Is it good? 
ดีไหม (dii măi)
What is this? 
นี่อะไร (nii a-rai)
Really? 
จริงๆ หรือ (jing jing rue)
It’s fine. 
ดีแล้ว ('dii láew)
O.K./All right. 
ตกลง (tòk long)
That’s all right. 
ไม่เป็นไร (mâi pen-rai)
I don’t know. 
ไม่ทราบ / ไม่รู้ (mâi sâap (formal)/mâi róo)
I think so. 
เห็นด้วย (hĕn dûai)
It's dangerous. 
มันอันตราย (man antaraai)
Beautiful. 
สวย (sŭai)
Delicious. 
อร่อย (a-ròi)
Wonderful. 
ดี,วิเศษ (dii, wí-sèt)
Interesting. 
น่าสนใจ (nâa sŏn-jai)
Hot. (temperature
ร้อน (rón)
Hungry. 
หิว (hĭw)
Thirsty. 
หิวน้ำ (hĭw nám)
Tired. 
เหนื่อย (nùeai)
Happy. 
มีความสุข (mii khwaam sùk)
Sad. 
เศร้า (sâo)
Angry. 
โมโห (mo-hŏ)

Problems

Leave me alone. 
อย่ายุ่งกับ ผม/ฉัน (yàa yung kap phŏm (for men)/chan (for women))
Don't touch me! 
อย่าจับ ผม/ฉัน ! (yàa jàp phŏm (men)/chan (for women))
I'll call the police. 
ผม/ฉัน จะแจ้งตำรวจ (phom/chan ja jaang taamruat)
Police! 
ตำรวจ! (taamruat)
Stop! Thief! 
หยุด! โจร/ขโมย! (yut jon/khamoy)
I need your help. 
ผม/ฉัน ต้องการความช่วยเหลือ (phom/chan tongkaan khwaam chuai luea)
It's an emergency. 
เรื่องฉุกเฉิน (rueang chuk chern)
It's urgent. 
เรื่องด่วน (rueang duan)
I'm lost. 
ผม/ฉัน หลงทาง (phom/chan long thaang)
I lost my bag. 
กระเป๋าของ ผม/ฉัน หาย (krapao khong phom/chan haai)
I lost my wallet. 
กระเป๋าสตางค์ของ ผม/ฉัน หาย (krapao taang khong phom/chan haai)
I'm sick. 
ผม/ฉัน ไม่สบาย (phom/chan mai sabaai) ผม/ฉัน ป่วย (phom/chan puai)
I've been injured. 
ผม/ฉัน บาดเจ็บ (phom/chan baat jep)
I need a doctor. 
ผม/ฉัน ต้องการหมอ (phom/chan tongkaan mö)
Can I use your phone? 
ผม/ฉัน ขอใช้โทรศัพท์ได้ไหม (phom/chan kho chai thorasap dai mai)

Numbers

Thai numbering is quite regular and speakers of Cantonese will find many quite familiar. Note that in casual speech it is common to drop the "sip" from numbers over twenty, eg. 23 is yii-saam instead of yii-sip-saam.

Thai has its own set of numerals, shown below, but these are used quite rarely — the major exception being sites with double pricing for Thais and foreigners, the Thai price being often disguised with Thai numbers. Being able to read the Thai price just might get you in at the Thai rate.

0  
๐ (suun) ศูนย์
1  
๑ (nueng) หนึ่ง or (et) เอ็ด
2  
๒ (song) สอง
3  
๓ (saam) สาม
4  
๔ (sii) สี่
5  
๕ (haa) ห้า
6  
๖ (hok) หก
7  
๗ (jet) เจ็ด
8  
๘ (paet) แปด
9  
๙ (kao) เก้า
10 
๑๐ (sip) สิบ
11 
๑๑ (sip-et) สิบเอ็ด
12 
๑๒ (sip-song) สิบสอง
13 
๑๓ (sip-saam) สิบสาม
14 
๑๔ (sip-sii) สิบสี่
15 
๑๕ (sip-haa) สิบห้า
16 
๑๖ (sip-hok) สิบหก
17 
๑๗ (sip-jet) สิบเจ็ด
18 
๑๘ (sip-paet) สิบแปด
19 
๑๙ (sip-kao) สิบเก้า
20 
๒๐ (yii-sip) ยี่สิบ
21 
๒๑ (yii-sip-et) ยี่สิบเอ็ด
22 
๒๒ (yii-sip-song) ยี่สิบสอง
23 
๒๓ (yii-sip-saam) ยี่สิบสาม
30 
๓๐ (saam-sip) สามสิบ
40 
๔๐ (sii-sip) สี่สิบ
50 
๕๐ (haa-sip) ห้าสิบ
60 
๖๐ (hok-sip) หกสิบ
70 
๗๐ (jet-sip) เจ็ดสิบ
80 
๘๐ (paet-sip) แปดสิบ
90 
๙๐ (kao-sip) เก้าสิบ
100 
๑๐๐ (nueng roi) หนึ่งร้อย
200 
๒๐๐ (song roi) สองร้อย
300 
๓๐๐ (saam roi) สามร้อย
1000 
๑๐๐๐ (nueng phan) หนึ่งพัน
2000 
๒๐๐๐ (song phan) สองพัน
10 000 
๑๐๐๐๐ (nueng muen) หนึ่งหมื่น
100 000 
๑๐๐๐๐๐ (nueng saen) หนึ่งแสน
1 000 000 
๑๐๐๐๐๐๐ (neung laan) หนึ่งล้าน
1 000 000 000 
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (phan laan) พันล้าน
1 000 000 000 000 
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (laan laan) ล้านล้าน
number _____ (train, bus, etc.
เบอร์ _____ (ber)
half 
ครึ่ง (krueng)
less 
น้อยกว่า (noi kwa)
more 
มากกว่า (maak kwa)

Time

now 
เดี๋ยวนี้ (dǐo níi)
later 
หลัง (lăng)
before 
ก่อน (kòn)
morning 
เช้า (cháo)
afternoon 
บ่าย (bàai)
evening 
เย็น (yen)
night 
คืน (khuen)

Clock time

There are no less than three systems for telling time in Thailand. The easiest of the three is the 24-hour official clock, encountered primarily in bus and railway schedules. To create an official time, simply affix naalikaa นาฬิกา to the number of hours, so that e.g. kao naalikaa is 9AM (09:00) and sip-saam naalikaa is 1PM (13:00).

Things get a little more difficult in the 12-hour common clock. As in the West, the number of the hour runs from 1 to 12, but instead of just AM and PM, the day is divided into four sections (ตอน ton):

  1. เช้า cháo (morning), from 6 AM to noon
  2. บ่าย bàai (afternoon), from noon to 4 PM
  3. เย็น yen (evening), from 4 PM to 6 PM
  4. คืน khuen (night), from 6 PM to 11 PM

A 12-hour time is thus composed from the hour, the word mong โมง and the correct ton ตอน. As exceptions, the word bàai comes before mong (not after); 1PM is just bàai moong with no number; and there are special words for noon and midnight. Some examples:

one o'clock AM 
ตีหนึ่ง (tii nueng')
two o'clock AM 
ตีสอง (tii sǒng)
three o'clock AM 
ตีสาม (tii säam)
four o'clock AM 
ตีสี่ (tii sìi)
five o'clock AM 
ตีห้า (tii hâ)
six o'clock AM 
หกโมงเช้า (hòk mong cháo)
seven o'clock AM 
เจ็ดโมงเช้า (jèt mong cháo)
eight o'clock AM 
แปดโมงเช้า (pàet mong cháo)
nine o'clock AM 
เก้าโมงเช้า (kâo mong cháo)
ten o'clock AM 
สิบโมงเช้า (sìp mong cháo)
eleven o'clock AM 
สิบเอ็ดโมงเช้า (sìp et mong cháo)
noon 
เที่ยง (thîang) or เที่ยงวัน (thîang wan)
one o'clock PM 
บ่ายโมง (bàai mong)
two o'clock PM 
บ่ายสองโมง (bàai sǒng mong)
three o'clock PM 
บ่ายสามโมง (bàai säam mong)
four o'clock PM 
สี่โมงเย็น (sìi mong yen')
five o'clock PM 
ห้าโมงเย็น (hâa mong yen')
six o'clock PM 
หกโมงเย็น (hòk' mong yen')
seven o'clock PM 
หนึ่งทุ่ม (nueng' thum')
eight o'clock PM 
สองทุ่ม (sǒng thum')
nine o'clock PM 
สามทุ่ม (säam thum)'
ten o'clock PM 
สี่ทุ่ม (sìi thum')
eleven o'clock PM 
ห้าทุ่ม (hâ thum')
midnight 
เที่ยงคืน (thîang khuen) or สองยาม (sǒng yaam)

Duration

_____ second(s) 
_____ วินาที (wí na-thii)
_____ minute(s) 
_____ นาที (na-thii)
_____ hour(s) 
_____ ชั่วโมง (chûa mong)
_____ day(s) 
_____ วัน (wan')
_____ week(s) 
_____ อาทิตย์ (aathít') or สัปดาห์ (sap-daa)
_____ month(s) 
_____ เดือน (duean)
_____ year(s) 
_____ ปี (pii)

Days

today 
วันนี้ (wanníi)
yesterday 
เมื่อวานนี้ (mûea wan níi) or เมื่อวาน (mûea waan)
tomorrow 
พรุ่งนี้ (phrûng níi)
this week 
อาทิตย์นี้ (aathít níi)
last week 
อาทิตย์ก่อน (aathít kòn)
next week 
อาทิตย์หน้า (aathít nâa)
Sunday 
วันอาทิตย์ (wan aathit)
Monday 
วันจันทร์ (wan jan)
Tuesday 
วันอังคาร (wan angkaan)
Wednesday 
วันพุธ (wan phut)
Thursday 
วันพฤหัสบดี (wan pharuehat)
Friday 
วันศุกร์ (wan suk)
Saturday 
วันเสาร์ (wan sao)
Weekend 
เสาร์อาทิตย์ (sao aathít)
Holiday 
วันหยุด (wan yoot)

Months

All Thai months end in the suffix -kom (31 days) or -yon (30 days), except February's idiosyncratic -phan. In casual speech these are often omitted, but the word month (deuan) may be prefixed instead.

January 
มกราคม (makarakhom) or มกรา (makara)
February 
กุมภาพันธ์ (kumphaaphan) or กุมภา (kumphaa)
March 
มีนาคม (miinakhom) or มีนา (miina)
April 
เมษายน (mesayon) or เมษา (mesa)
May 
พฤษภาคม (pruetsaphakhom) or พฤษภา (pruetsapha)
June 
มิถุนายน (mithunayon) or มิถุนา (mithuna)
July 
กรกฎาคม (karakadaakhom) or กรกฎา (karakadaa)
August 
สิงหาคม (singhakhom) or สิงหา (singha)
September 
กันยายน (kanyaayon) or กันยา (kanyaa)
October 
ตุลาคม (tulaakhom) or ตุลา (tulaa)
November 
พฤศจิกายน (pruetsajikaayon) or พฤศจิกา (pruetsajikaa)
December 
ธันวาคม (thanwaakhom) or ธันวา (thanwaa)

Writing time and date

Dates are written in day/month/year format.

Thais often use Buddhist Era (BE) พุทธศักราช (พ.ศ.) years, which runs 543 years ahead of the Gregorian Calendar. 2559 BE is thus equivalent to AD 2016.

Colors

The word sii is often omitted in compounds like kaeng daeng (red curry).

black 
สีดำ (sii dam)
white 
สีขาว (sii khao)
gray 
สีเทา (sii thao)
red 
สีแดง (sii daeng)
blue 
สีฟ้า/สีน้ำเงิน (sii faa (light-)/sii náhm-ngern(dark-)
yellow 
สีเหลือง (sii lueang)
green 
สีเขียว (sii khiao)
orange 
สีส้ม (sii som)
purple 
สีม่วง (sii muang)
brown 
สีน้ำตาล (sii nam taan)

Transportation

Bus and train

train 
รถไฟ (rót fai)
bus 
รถเมล์ (rót-me)
coach 
รถทัวร์ (rót-tour)
skytrain 
รถไฟฟ้า (rót fai fáa)
metro 
รถไฟใต้ดิน (rót fai tâi din)
railway station 
สถานีรถไฟ (sà-thăa-nii rót fai)
bus stop 
ป้ายรถเมล์ (pâai-rót-me)
train ticket 
ตั๋วรถไฟ (tŭa rót fai)
bus ticket 
ตั๋วโดยสาร (tŭa doi-săan)
How much is a ticket to _____? 
ค่าตั๋วไป_____ราคาเท่าไร(kháa tŭa pai_____ráa-kháa thao-rai)
One ticket to _____, please. 
ซื้อตั๋วไป_____หน่อย (sue tŭa pai_____noi)
Where does this train/bus go? 
รถคันนี้ไปไหน? (rót khan nii pai nai)
Where is the train/bus to _____? 
รถไป_____ขึ้นรถที่ไหน? (rót pai_____khûen thîinǎi)
Does this train/bus stop in _____? 
รถคันนี้ไป_____ไหม? (rót khan níi pai_____mǎi)
When does the train/bus for _____ leave? 
รถไป_____จะออกเมื่อไร? (rót pai_____jà òk mûearai)
When will this train/bus arrive in _____? 
รถคันนี้จะไปถึง_____เมื่อไร? (rót khan níi jà pai thǔeng_____mûearai)

Directions

How do I get to _____ ? 
จะไป _____ อย่างไร? (jà pai _____ yàng rai)
...the train station? 
สถานีรถไฟ (sà-thăa-nii rót fai)
...the bus station? 
สถานีรถโดยสาร (sà-thăa-nii rót doi săan)
...the airport? 
สนามบิน (sanăam bin)
...downtown? 
...ตัวเมือง (tua mueang)
...the youth hostel? 
...ที่พักสำหรับเยาวชน (tîi pák săm-ràp yao-wá-chon)
...the _____ hotel? 
...โรงแรม _____ (rong-raem)
...the American/Canadian/Australian/British consulate? 
... สถานกงสุล อเมริกา/แคนาดา/ออสเตรเลีย/อังกฤษ (sà-thăan kong-sun)
embassy 
สถานทูต (sà-thăan thuut)
Where are there a lot of... 
ที่ไหนมี ... เยอะ (tîi năi mii ... yoe)
...hotels? 
...โรงแรม (rong-raem)
...restaurants? 
...ร้านอาหาร (rán aa-häan)
...bars? 
...บาร์ (ba)
...sites to see? 
...สถานที่ท่องเที่ยว (...)
Can you show me on the map? 
ช่วยชี้แผนที่ได้ไหม ครับ/คะ (chûai chíi păan-tîi dâi măi khrap/ká)
street 
ถนน (tha-nǒn)
alley (or side-street
ซอย (soi)
Turn left. 
เลี้ยวซ้าย (liaao saai)
Turn right. 
เลี้ยวขวา (liaao khwaa)
left 
ซ้าย (sáai)
right 
ขวา (khwäa)
straight ahead 
ตรงไป (trong pai)
to/towards the _____ 
ยัง _____ (yang)
after/past the _____ 
หลังจากที่ _____ (lăng jàak thii)
before the _____ 
ก่อนที่ _____ (kòn thii)
Watch for the _____. 
หา _____. ()
intersection 
สี่แยก (sìi yâek)
north 
ทิศเหนือ (thít nǔea)
south 
ทิศใต้ (thít tâi)
east 
ทิศตะวันออก (thít tà-wan ok)
west 
ทิศตะวันตก (thít tà-wan tòk)
uphill 
ขึ้นเนิน (khûen noen)
downhill 
ลงเนิน (long noen)

Taxi

Taxi! 
แท็กซี่! (tâek-sîi)
Take me to _____, please. 
ไป _____ นะครับ/ค่ะ (pai _____ na khrap/kâ)
How much does it cost to get to _____? 
ไป _____ เท่าไหร่ (pai _____ thâo-rài)
Take me there, please. 
พาผม/ดิฉันไปที่นั่นหน่อยครับ/ค่ะ (phaa phŏm/dì-chăn pai tîi nân nòi khrap/khâ)
Stop here. 
จอด ที่นี่ (jòt thîi nîi)

Lodging

Do you have any rooms available? 
คุณมีห้องว่างไหม? (khun mii hông wâang mǎi?)
How much is a room for one person/two people? 
ห้องสำหรับ หนึ่งคน/สองคน ราคาเท่าไหร่? (hong samrap nueng-khon/song-khon raakaa thao rai?)
Does the room come with... 
ในห้องมี...ไหม? (nai hông mii ... mǎi?)
...bedsheets? 
...ผ้าคลุมเตียง (phâa khlum tiang)
...a bathroom? 
...ห้องน้ำ (hông nám)
...a telephone? 
...โทรศัพท์ (thorásàp)
...a TV? 
...โทรทัศน์ (thohráthát)
May I see the room first? 
ขอดูห้องก่อนได้ไหม? (khö duu hông kòn dâi mǎi?)
Do you have anything... 
มีห้องที่...นี้ไหม? (mii hông thîi ... níi mǎi?)
...quieter? 
...เงียบ กว่า (ngiap kwa)
...bigger? 
...ใหญ่ กว่า (yài kwàa)
...cleaner? 
...สะอาด กว่า (sà-aat kwàa)
...cheaper? 
...ถูก กว่า (thuuk kwàa)
OK, I'll take it. 
ตกลง ผม/ดิฉันเอา (tok long phŏm/dì-chăn ao)
I will stay for _____ night(s). 
ผม/ดิฉันจะอยู่ _____ คืน (phŏm/dì-chăn jà yùu _____ kuen)
Can you suggest another hotel? 
คุณช่วยแนะนำโรงแรมอื่นได้หรือไม่ (...)
Do you have a safe? 
คุณมีตู้เซฟไหม (khun mii tûu-sêf măi)
...lockers? 
...ล็อกเกอร์ (lok kêr)
Is breakfast/supper included? 
รวม อาหารเช้า/อาหารเย็น ไหม (ruam aa-hăn-cháo/aa-hăn-yen măi)
What time is breakfast/supper? 
อาหารเช้า/อาหารเย็น เมื่อไหร่ (aa-hăn-cháo/aa-hăn-yen muea rài)
Please clean my room. 
ช่วยทำความสะอาดห้องหน่อย (chûai tam kwaam sà-aat hông nòi)
Can you wake me at _____? 
ช่วยปลุกตอน _____ ได้ไหม? (chûai plùk ton _____ dâi măi)
I want to check out. 
ผมต้องการเช็คเอ้าท์. (pǒm/dì-chăn tông kaan check out)

Money

Do you accept American/Australian/Canadian dollars? 
คุณรับเงินอเมริกัน/ออสเตรเลียน/แคนนาดาดอลลาร์ไหม (kun ráp ngern a-me-ri-can/os-tre-lîan/cae-na-da dol-lâr mǎi)
Do you accept British pounds? 
คุณรับเงินปอนด์ไหม (kun ráp ngern pond mǎi)
Do you accept credit cards? 
คุณรับบัตรเครดิตไหม (kun ráp bàt kre-dìt măi)
Can you change money for me? 
คุณจะแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับผม/ดิฉันไหม (kun jà laek plìen sà-kun ngern kùb phŏm/dì-chăn mǎi)
Where can I get money changed? 
ผม/ดิฉันสามารถเปลี่ยนสกุลเงินได้ที่ไหน (phŏm/dì-chăn sǎ-mâat plìen sà-kun ngern dâi tîi năi)
Can you change a traveler's check for me? 
(...)
Where can I get a traveler's check changed? 
(...)
What is the exchange rate? 
อัตราแลกเปลี่ยนเท่าไร (àt-traa lâek plìen tâo rài)
Where is an automatic teller machine (ATM)? 
เอทีเอ็มอยู่ที่ไหน (e thii em yùu thîi năi)

Eating

A table for one person/two people, please. 
ขอโต๊ะสำหรับ หนึ่ง/สอง ที่ ครับ/ (khǒ tó sǎamràp nùeng/sǒng thî khráp/khà)
Can I look at the menu, please? 
ขอดูเมนูครับ/ค่ะ (khǒ duu menuu khráp/khà)
Can I look in the kitchen? 
(...)
Is there a house specialty? 
(...)
Is there a local specialty? 
(...)
I'm a vegetarian. 
ผม/ดิฉัน กินเจ (phŏm/dì-chăn kin je)
I don't eat pork. 
ผม/ดิฉัน ไม่กินหมู (phŏm/dì-chăn mâi kin mǔu)
I don't eat beef. 
ผม/ดิฉัน ไม่กินเนื้อ (phŏm/dì-chăn mâi kin núea)
I only eat kosher food. 
(...)
Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard
(...)
fixed-price meal 
(...)
a la carte 
(...)
breakfast 
อาหารเช้า (aa-hăan cháo)
lunch 
อาหารกลางวัน (aa-hăan glaang wan)
supper 
อาหารเย็น (aa-hăan yen)
I want _____. 
ผม/ดิฉัน อยากได้ _____. (phŏm/dì-chăn yàak dâi)
I want a dish containing _____. 
ผม/ดิฉัน อยากได้อาหารที่มี _____. (phŏm/dì-chăn yàak dâi aa-hǎn tîi mii)
chicken 
ไก่ (kài)
beef 
เนื้อ (núea)
fish 
ปลา (plaa)
pork 
หมู (mǔu)
ham 
แฮม (haem)
sausage 
ไส้กรอก (sâi kròk)
eggs 
ไข่ (khài)
salad 
สลัด (sà-làt)
(fresh) vegetables 
ผัก (สด) (phàk (sòt))
(fresh) fruit 
ผลไม้ (สด) (phǒn-la-mái (sòt))
bread 
ขนมปัง (khà-nŏm pang)
toast 
ขนมปังปิ้ง (khà-nŏm pang pîng)
rice noodles 
ก๋วยเตี๋ยว (kǔai tǐo)
wheat noodles 
บะหมี่ (ba mìi)
rice 
ข้าว (khâo)
beans 
ถั่ว (thùa)
May I have a glass of _____? 
ขอ _____ แก้วนึง (khǒ _____ kâew nueng)
May I have a cup of _____? 
ขอ _____ ถ้วยนึง (khǒ _____ tûai nueng)
May I have a bottle of _____? 
ขอ _____ ขวดนึง (khǒ _____ khûad nueng)
coffee 
กาแฟ (kaafae)
hot tea 
ชาร้อน (chaa rón)
iced tea with milk 
ชาเย็น (chaa yen)
fruit juice 
น้ำผลไม้ (náam phŏn-lá-mái)
water 
น้ำเปล่า (náam plào)
beer 
เบีย (bia)
red/white wine 
ไวน์ แดง/ขาว (wai daeng/kăo)
May I have some _____? 
(kor...)
salt 
เกลือ (kluea)
black pepper 
พริกไทยดำ (prík thai dam)
fish sauce 
น้ำปลา (náam plaa)
Excuse me, waiter? (getting attention of server)
น้อง (nóng)
I'm finished. 
(...)
It was delicious. 
มันอร่อยมาก (man a-ròi mâak)
Please clear the plates. 
เก็บจานด้วย (kèb jaan dûai)
The check, please. 
เก็บเงินด้วย (kèb ngern dûai)

Bars

Do you serve alcohol? 
คุณเสริฟแอลกอฮอล์? (koon serve alcohol?)
Is there table service? 
มีบริการโต๊ะไหม? (me ba-ri-kan to mai?)
A beer/two beers, please. 
ขอเบียร์หนึ่ง/สองแก้วครับ/ค่ะ (kor beer nueng/song keaw krap/ka)
A glass of red/white wine, please. 
ขอไวน์แดง/ขาวหนึ่งแก้วครับ/ค่ะ (kor wine daeng/kao nueng keaw krap/ka)
A bottle, please. 
ขอเป็นขวดครับ/ค่ะ (kor pen kuad krap/ka)
Thai whisky 
เหล้า (lâo)
vodka 
ว็อดก้า (vód-kâ)
rum 
รัม (ram)
water 
น้ำเปล่า (náam plao)
ice water 
น้ำแข็ง (náam khăeng)
club soda 
น้ำอัดลม (náam at lom)
tonic water 
โทนิค (tonic)
orange juice 
น้ำส้ม (náam sôm)
Coke (soda
โค้ก (coke)
Do you have any bar snacks? 
คุณมีขนมแกล้มเหล้าไหม? (kun me ka-nom klaem lao mai?)
One more, please. 
ขออีกแก้ว. (kor eek keaw)
Another round, please. 
ขอเพิ่มอีก (kor peum eek)
When is closing time? 
ปิดเมื่อไหร่? (pit muea rài)
Cheers! 
ไชโย! (Chai yoo)

Shopping

Do you have this in my size? 
คุณมีขนาดนี้ได้อย่างไร (...)
How much is this? 
นี่เท่าไหร่? (nîi thâo rài?)
That's too expensive. 
แพงไป (phaeng pai)
Would you take _____? 
คุณรับ _____ ไหม? (khun ráp _____ mǎi)
expensive 
แพง (phaeng)
cheap 
ถูก (thùuk)
I can't afford it. 
ผม/ดิฉันซื้อไม่ไหว (phŏm/dì-chăn súe mâi wǎi)
I don't want it. 
ผม/ดิฉันไม่ต้องการ (''phŏm/dì-chăn mâi tông karn)
You're cheating me. 
คุณกำลังโกงผม/ดิฉัน (khun kam-lang kong phŏm/dì-chăn)
I'm not interested. 
ผม/ดิฉันไม่ค่อยสนใจ (phŏm/dì-chăn mâi kôi sǒn jai)
OK, I'll take it. 
ตกลง ผม/ดิฉัน จะซื้อ (tok long phŏm/dì-chăn jà súe)
Can I have a bag? 
ขอถุงได้มั้ย? (khǒ thǔng dâi mǎi)
Do you ship (overseas)? 
คุณส่งของ (ไปต่างประเทศ) ให้ได้ไหม? (khun sòng khǒng (pai tàang prà-têt) hâi dâi mǎi)
Need... 
ต้องการ... (tông kaan)
...toothpaste. 
...ยาสีฟัน (yaa sǐi fan)
...a toothbrush. 
...แปรงสีฟัน (praeng sǐi fan)
...tampons. 
...ผ้าอนามัยแบบสอด (phâa a-năa-mai bàep sòt)
...soap. 
...สบู่ (sà-bùu)
...shampoo. 
...แชมพู (chaem-phuu)
...medicine. 
...ยา (yaa)
...pain reliever. 
...ยาแก้ปวด (yaa gâe pùat)
...aspirin. 
...แอสไพริน (áet-pai-rin)
...fever medicine. 
...ยาลดไข้ (yaa lód khâi)
...stomach medicine. 
...ยาแก้ปวดท้อง (yaa gâe pùat tóng)
...a razor. 
...มีดโกน (míit kon)
...an umbrella. 
...ร่ม (rôm)
...sunblock lotion. 
...โลชั่นกันแดด (lochân kan dàet)
...a postcard. 
...ไปรษณียบัตร (prai-sà-nii-ya-bàt)
...postage stamps. 
...แสตมป์ (sà-taem)
...batteries. 
...ถ่านไฟฉาย (tàan fai chăai)
...writing paper. 
...กระดาษเขียนจดหมาย (krà-dàat khĭan jòt măi)
...a pen. 
...ปากกา (pàak-kaa)
...a book 
...หนังสือ(năngsǔe)
...a magazine 
...นิตยสาร(nít-ta-yá-săan)
...a newspaper 
...หนังสือพิมพ์ (năngsǔe phim)
...English-language books. 
...หนังสือภาษาอังกฤษ ('năngsǔe phaasăa angkrit)
...English-language magazines. 
...นิตยสารภาษาอังกฤษ (nít-ta-yá-săan phaasăa angkrit)
...an English-language newspaper. 
...หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (năngsǔe phim phaasăa angkrit)
...an English-English dictionary. 
...พจนานุกรมอังกฤษเป็นอังกฤษ (phótja naanúkrom angkrit pen angkrit)

Driving

I want to rent a car. 
ผม/ดิฉันต้องการเช่ารถ (phǒm/dì-chǎn tôngkaan châo rót)
Can I get insurance? 
ขอประกันภัยได้ไหม? (khǔ prakan pai dâi mǎi)
stop (on a street sign
หยุด (yùt)
one way 
เดินรถทางเดียว (doen rót thaang diao)
yield 
ให้ทาง (hâi thaang)
no parking 
ห้ามจอด (hâam jòt)
speed limit 
จำกัดความเร็ว (jamkàt khwaam reo)
gas (petrol) station 
ปั๊มน้ำมัน (pám náamman)
petrol 
น้ำมันรถ (náam man rót)
diesel 
ดีเซล (dii-sen)

Adult talking

We must use a condom. 
เราต้องใช้ถุงยาง (rao dtâwng chái thŏong yaang)
We should use a condom. 
เราควรใช้ถุงยาง (rao khuaan chái thŏong yaang)

Authority

I haven't done anything wrong. 
ผม/ฉันไม่ได้ทำอะไรผิด (phom/chan mai dai tham a-rai phit)
It was a misunderstanding. 
มันเป็นการเข้าใจผิด. (man pen gaan khao jai phid)
Where are you taking me? 
คุณจะพาผมไปไหน? (khun ja pha phom/chan pai nai?)
Am I under arrest? 
ผมโดนจับใช่ไหม? (pom/chan don jap chai mai?)
I am an American/Australian/British/Canadian citizen. 
ผมเป็นคนอเมริกัน/ออสเตรเลีย/อังกฤษ/แคนนาดา. (phom pen khon america/australia/angrit/canada)
I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. 
ผม/ฉันอยากพูดกับสถานทูตอเมริกา/ออสเตรเลีย/อังกฤษ/แคนนาดา (phom/chan yaak phuut kap sathaan thuut)
I want to talk to a lawyer. 
ผมอยากพูดกับทนาย(phom/chan yaak phuut kap tanai)
Can I just pay a fine now? 
ผมจ่ายค่าปรับตอนนี้ได้ไหม? (phom/chan jai kha prap ton-nii dai mai?)
This is a usable phrasebook. It explains pronunciation and the bare essentials of travel communication. An adventurous person could use it to get by, but please plunge forward and help it grow!