Wikitravel:Guies de Conversa: Diferència entre les revisions

De Wikitravel
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(S'esta suprimint tot el contingut de la pàgina)
(wikiguia català-rus)
Línia 1: Línia 1:
 +
WIKIGUIA català-rus
  
 +
==Llista de frases==
 +
 +
===Bàsiques===
 +
<div style="float: right; margin: 0 0 1em 1em">
 +
<table cellpadding="2" cellspacing="0" style="border: 1px solid #9866FF; background-color:  #f3f3ff" width="200">
 +
<tr><td>'''Cartells habituals'''</td></tr>
 +
<tr><td>
 +
; OBERT : ОТКРЫТО (at-KRI*-ta)
 +
; TANCAT : ЗАКРЫТО (zak-RI*-ta)
 +
; AVARIAT/NO FUNCIONA : НЕ РАБОТАЕТ (nie ra-BO-ta-iet)
 +
; ENTRADA : ВХОД (vjod)
 +
; SORTIDA : ВЫХОД (VI*-jod)
 +
; EMPÉNYER : ОТ СЕБЯ (at sie-BIA)
 +
; ESTIRAR : НА СЕБЯ (na sie-BIA)
 +
; SERVEIS : ТУАЛЕТ (tu-a-LIET)
 +
; HOMES : М (mu@-SKOÎ)
 +
; DONES : Ж (@ENS-kiî)
 +
; PROHIBIT : ЗАПРЕЩЕНО (zap-riesh-tshe-NO)</td></tr>
 +
</table>
 +
</div>
 +
 +
; Bon dia. : . (''Здравствуйте.'') (ZDRAST-vuî-tie)
 +
; Hola. : . (''Привет.'') (pri-VIET) (només quan es tracta de tu algú)
 +
; Gràcies. : . (''Спасибо.'') (spa-SI-ba)
 +
; Com estàs? : . (''Как дела?'') (kak die-LA?)
 +
; Bé, gràcies : . (''Хорошо, спасибо.'') (ja-ra-SHO, spa-SI-ba)
 +
; Va tot bé. :  . (''Всё хорошо.'') (VSIO ja-ra-SHO)
 +
; Com et dius? : . (''Как тебя зовут?'') (KAK tie-BIA za-VUT?)
 +
; Em dic ______ . : . (''Меня зовут ______ .'') (mie-NIA za-VUT)
 +
; Un plaer conèixer-te. : . (''Очень приятно.'') (O-chien pri-IAT-na)
 +
; Si us plau. : . (''Пожалуйста.'') (pa-@AL-sta)
 +
; De res. : . (''Не за что.'') (NIE za shta)
 +
; Sí. : . (''Да.'') (da)
 +
; No. : . (''Нет.'') (niet)
 +
; Amb permís / Em permet : . (''Разрешите?'') (raz-rie-SHI-tie?)
 +
; Dispensi. : . (''Извините.'') (iz-vi-NI-tie)
 +
; Perdoni. : . ('' Извините.'') (iz-vi-NI-tie)
 +
; Ho sento. : . (''Простите.'') (pras-TI-tie)
 +
; Adéu. :  . (''До свидания.'') (da svi-DA-ni-ia)
 +
; A reveure.  :  . (''До встречи.'') (da VSTRIE-chi)
 +
; Fins després. :  . (''До скорого.'') (da SKO-ra-va)
 +
; No parlo [bé] el rus. :  . (''Я не [очень хорошо] говорю по-русски.'') (IA nie [O-chien ja-ra-SHO] ga-va-RIU pa-RUS-ki)
 +
; Parla vostè català? :  . (''Вы говорите по-каталански?'') (VI* ga-va-RI-tie pa-ka-ta-LANS-ki?)
 +
; Que hi ha algú aquí que parli català? : . (''Кто-нибудь здесь говорит по-каталански?'') (KTO-ni-bud ZDIES ga-va-RIT pa-ka-ta-LANS-ki?)
 +
; Auxili! : . (''На помощь!'') (na PO-mashtsh!)
 +
; Bon dia. : . (''Доброе утро.'') (DOB-ra-ie UT-ra) (de bon matí)
 +
; Bon dia. : . ('' Добрый день.'') (DOB-ri*î dien) (matí i tarda)
 +
; Bona tarda. : . ('' Добрый вечер.'') (DOB-ri*î VIE-cher) (al vespre)
 +
; Bona nit. : . (''Спокойной ночи'') (spa-KOÎ-naî NO-chi) (abans d’anar a dormir)
 +
; No ho comprenc. : . (''Я не понимаю.'') (IA nie pa-ni-MA-iu)
 +
; On són els serveis? : . (''Где туалет?'') (GDIE tu-a-LIET?)
 +
 +
===Problemes===
 +
; Deixa'm en pau. : . (''Не мешай мне.'') (nie mie-SHAÎ mnie)
 +
; No em toquis! : . (''Не трогай меня!'') (nie TRO-gaî mie-NIA)
 +
; Trucaré a la policia. : . (''Я сейчас вызову милицию.'') (IA sieî-CHAS VI*-za-vu mi-LI-tsi*-iu)
 +
; Policia! : . (''Милиция!'') (mi-LI-tsi*-ia!)
 +
; Atureu al lladre! : . (''Остановите вора!'') (as-ta-na-VI-tie VO-ra!)
 +
; Necessito la teva ajuda. : . (''Мне нужна твоя помощь'') (MNIE nu@-NA tva-IA PO-mashtsh)
 +
; És una emergència. : . (''Это срочно.'') (E-ta SROCH-na)
 +
; M'he perdut. : . (''Я заблудился/ заблудилась'') (IA zab-lu-DIL-sia/ zab-lu-DI-las)
 +
; He perdut la meva [bossa]. :  . (''Я потерял/ потеряла [сумку].'') (IA pa-tie-RIAL/ pa-tie-RIA-la [SUM-ku])
 +
; He perdut la meva cartera. : . (''Я потерял/ потеряла кошелёк.'') (IA pa-tie-RIAL/ pa-tie-RIA-la ka-she-LIOK)
 +
; Estic malalt/a. : . (''Я болен/больна.'') (ia BO-len/bol-NA)
 +
; Estic ferit/da. : . (''Я поранился/поранилась.'') (IA pa-RA-nil-sia/par-RA-ni-las)
 +
; Necessito un metge. : . (''Мне нужен врач.'') (mnie NU-@en VRACH)
 +
; Que puc utilitzar el seu telèfon? : . (''Можно, я воспользуюсь Вашим телефоном?'') (MO@-na ia vas-POL-zu-ius VA-shi*m tie-le-FO-nam?)
 +
 +
===Nombres===
 +
 +
; 0 : . (''ноль'') (nol/nul)
 +
; 1 :  . (''один'') (a-DIN)
 +
; 2 :  . (''два'') (dva)
 +
; 3 :  . (''три'') (tri)
 +
; 4 :  . (''четыре'') (chie-TI*-ri)
 +
; 5 :  . (''пять'') (piat)
 +
; 6 :  . (''шесть'') (shest)
 +
; 7 :  . (''семь'') (siem)
 +
; 8 :  . (''восемь'') (VO-siem)
 +
; 9 :  . (''девять'') (DIE-viat)
 +
; 10 :  . (''десять'') (DIE-siat)
 +
; 11 :  . (''одиннадцать'') (a-DI-nat-sat)
 +
; 12 :  . (''двенадцать'') (dvie-NAT-sat)
 +
; 13 :  . (''тринадцать'') (tri-NAT-sat)
 +
; 14 :  . (''четырнадцать'') (chie-TI*R-nat-sat)
 +
; 15 :  . (''пятнадцать'') (piat-NAT-sat)
 +
; 16 :  . (''шестнадцать'') (shes-NAT-sat)
 +
; 17 :  . (''семнадцать'') (siem-NAT-sat)
 +
; 18 :  . (''восемнадцать'') (va-siem-NAT-sat)
 +
; 19 :  . (''девятнадцать'') (die-viat-NAT-sat)
 +
; 20 :  . (''двадцать'') (DVAT-sat)
 +
; 21 :  . (''двадцать один'') (DVAT-sat a-DIN)
 +
; 22 :  . (''двадцать два'') (DVAT-sat DVA)
 +
; 23 :  . (''двадцать три'') (DVAT-sat TRI)
 +
; 30 :  . (''тридцать'') (TRIT-sat)
 +
; 40 :  . (''сорок'') (SO-rak)
 +
; 50 :  . (''пятьдесят'') (piat-die-SIAT)
 +
; 60 :  . (''шестьдесят'') (shes-die-SIAT)
 +
; 70 :  . (''семьдесят'') (SIEM-die-siat)
 +
; 80 :  . (''восемьдесят'') (VO-siem-die-siat)
 +
; 90 :  . (''девяносто'') (die-via-NOS-ta)
 +
; 100 :  . (''сто'') (sto)
 +
; 200 :  . (''двести'') (DVIES-ti)
 +
; 300 :  . (''триста'') (TRIS-ta)
 +
; 500 : . (''пятьсот'') (piat-SOT)
 +
; 1000 :  . (''тысяча'') (TI*-sia-cha)
 +
; 2000 :  . (''две тысячи'') (DVIE TI*-sia-chi)
 +
; 1,000,000 :  . (''миллион'') (mi-li-ON)
 +
; número _____ (''tren, bus, etc.'') :  . (''номер _____'') (NO-mier)
 +
; mig : . (''половина'') (pa-la-VI-na)
 +
; menys : . (''меньше'') (MIEN-she)
 +
; més : . (''больше'') (BÓL-she)
 +
 +
===Parts del dia===
 +
 +
; ara : . (''теперь'')  (''сейчас'') (tie-PIER) (sieî -CHAS)
 +
; després : . (''позже'') (''потом'') (POZ-@e) (pa-TOM)
 +
; abans : . (''раньше'') (RAN-she)
 +
; matí : . (''утро'') (UT-ra)
 +
; tarda : . (''вечер'') (VIE-cher)
 +
; nit :  . (''ночь'') (noch)
 +
 +
====Hores====
 +
 +
; la una del matí : . (''час ночи'') (CHAS NO-chi)
 +
; les dues del matí : . (''два часа ночи'') (DVA cha-SA NO-chi)
 +
; migdia : . (''полдень'') (POL-dien)
 +
; la una de la tarda : . (''час дня'') (chas DNIA)
 +
; les dues de la tarda : . (''два часа дня'') (DVA cha-SA DNIA)
 +
; dos quarts de quatre de la tarda : . (''половина четвёртого'') (pa-la-VI-na chiet-VIOR-ta-va)
 +
; mitjanit : . (''полночь'') (POL-nach)
 +
 +
====Durada====
 +
 +
; _____ minut(s) : . (''минута/минуты/мунут'') (mi-NU-ta/mi-NU-ti*/mi-NUT)
 +
; _____ hora(es) : . (''час/часа/часов'') (chas/cha-SA/cha-SOV)
 +
; _____ dia(es) : . (''день/дня/дней'') (dien/dnia/dnieî)
 +
; _____ setmana(es) : . (''неделя/недели/недель'') (nie-DIE-lia/nie-DIE-li/nie-DIEL)
 +
; _____ mes(os) : . (''месяц/месяца/месяцев'') (MIE-siats/MIE-sia-tsa/MIE-sia-tsev)
 +
; _____ any(s) : . (''год/года/лет'') (god/GO-da/liet)
 +
 +
====Dies====
 +
 +
; avui : . (''сегодня'') (sie-VOD-nia)
 +
; ahir : . (''вчера'') (vchie-RA)
 +
; demà : . (''завтра'') (ZAV-tra)
 +
; aquesta setmana : . (''на этой неделе'') (na E-taî nie-DIE-lie)
 +
; la setmana passada : . (''на прошлой неделе'') (na PROSH-laî nie-DIE-lie)
 +
; la setmana que ve : . (''на следующей неделе'') (na SLIE-du-iush-tshieî nie-DIE-lie)
 +
 +
; diumenge : . (''воскресенье'') (vas-crie-SIEN-ie)
 +
; dilluns : . (''понедельник'') (pa-nie-DIEL-nik)
 +
; dimarts : . (''вторник'') (FTOR-nik)
 +
; dimecres : . (''среда'') (srie-DA)
 +
; dijous : . (''четверг'') (chiet-VIERG)
 +
; divendres : . (''пятница'') (PIAT-ni-tsa)
 +
; dissabte : . (''суббота'') (su-BO-ta)
 +
 +
====Mesos====
 +
 +
<!--Si els parlants de l'idioma utilitzen un calendari diferent, caldrà fer una explicació i llista dels mesos aquí.-->
 +
; gener : . (''январь'') (ian-VAR)
 +
; febrer : . (''февраль'') (fiev-RAL)
 +
; març : . (''март'') (mart)
 +
; abril : . (''апрель'') (ap-RIEL)
 +
; maig : . (''май'') (maî)
 +
; juny : . (''июнь'') (i-IUN)
 +
; juliol : . (''июль'') (i-IUL)
 +
; agost : . (''август'') (AV-gust)
 +
; setembre : . (''сентябрь'') (sien-TIABR)
 +
; octubre : . (''октябрь'') (ak-TIABR)
 +
; novembre : . (''ноябрь'') (na-IABR)
 +
; desembre : . (''декабрь'') (die-KABR)
 +
 +
====Escriure dia i hora====
 +
<!--Dóna uns exemples de la forma d'escriure els dies i les hores, si és diferent-->
 +
''21 de març de 2007'', "vint-i-un de març de dos mil set"
 +
 +
===Colors===
 +
 +
; negre : . (''черный'') (CHIOR-ni*î)
 +
; blanc : . (''белый'') (BIE-li*î)
 +
; gris : . (''серый'') (SIE-ri*î)
 +
; vermell : . (''красный'') (KRAS-ni*î)
 +
; blau : . (''синий'') blau fosc (SI-niî)
 +
; blau : . (''голубой'') blau clar (ga-lu-BOÎ)
 +
; groc : . (''жёлтый'') (@OL-ti*î)
 +
; verd : . (''зелёный'') (zie-LIO-ni*î)
 +
; taronja : . (''оранжевый'') (a-RAN-@e-vi*î)
 +
; lila : . (''фиолетовый'') (fi-a-LIE-ta-vi*î)
 +
; rosa : . (''розовый'') (RO-za-vi*î)
 +
; marró : . (''коричневый'') (ka-RICH-nie-vi*î)
 +
 +
===Transport===
 +
 +
====Autobús i tren====
 +
 +
; Quant costa un bitllet per anar a _____? : . (''Сколько стоит билет чтобы доехать до ____?'') (SKOL-ka STO-it bi-LIET SHTO-by da-IE-jat da _____?)
 +
; Un bitllet per a _____, si us plau. : . (''Один билет до ____, пожалуйста.'') (a-DIN bi-LIET da _____, pa-@AL-sta.)
 +
; On va, aquest tren/autobús? : . (''Куда идёт этот поезд/автобус?'') (ku-DA i-DIOT E-tat PO-iest/af-TO-bus?)
 +
; On és el tren/autobús que va a _____? : . (''Где поезд/автобус до____?'') (GDIE PO-iest/af-TO-bus da _____?)
 +
; Aquest tren/autobús s'atura a _____? : . (''Этот поезд/автобус останавливается у ____ ?'') (E-tat PO-iest/af-TO-bus as-ta-NAV-li-va-ie-tsa u _____?)
 +
; Quan marxa el tren/autobús que va a _____? : . (''Когда отправляется поезд/автобус до _____ ?'') (kag-DA at-pra-VLIA-ie-tsa PO-iest/af-TO-bus da _____?)
 +
; Quan arriba aquest tren/autobús a _____? : . (''Когда этот поезд/автобус прибывает на _____ ? '') (kag-DA E-tat PO-iest/af-TO-bus pri-bi*-VA-iet na ____?)
 +
 +
====Indicacions====
 +
; On és/hi ha  _____ ? : . ('' где'') (gdie)
 +
; ...l'estació de tren? : . (''вокзал?'') (vag-ZAL?)
 +
; ...l'estació d'autobús? : . (''автовокзал?'') (af-ta-vag-ZAL?)
 +
; ...l'aeroport? : . (''аэропорт?'') (a-e-ra-PORT?)
 +
; ...el centre? : . (''центр города?'') (tsentr GO-ra-da?)
 +
; ...l'alberg de joventut? : . (''молодёжное общежитие?'') (ma-la-DIO@-na-ie ab-shtshe-@I-ti-ie?)
 +
; ...l'hotel _____? : . (''гостиница?'') (gas-TI-ni-tsa?)
 +
; ...una discoteca/bar/festa? : . (''дискотека/бар/вечеринка?'') (dis-ka-TIE-ka/bar/vie-chie-RIN-ka?)
 +
; ...un pub? : . (''паб?'') (pab?)
 +
; ...el consulat espanyol/català? : . (''испанское/каталанское посольство?'') (is-PANS-ka-ie/ka-ta-LANS-ka-ie pa-SOLS-tva)
 +
 +
; On hi ha molts... : . (''Где много...'') (GDIE MNO-ga...)
 +
; ...hotels? : . (''гостиниц?'') (gas-TI-nits?)
 +
; ...restaurants? : . (''ресторанов?'') (ries-ta-RA-naf ?)
 +
; ...bars? : . (''баров?'') (BA-raf?)
 +
; ...llocs per visitar? : . (''достопримечательностей?'') (das-ta-pri-mie-CHA-tiel-nas-tieî?)
 +
 +
; Pot ensenyar-m'ho al mapa? : . (''Извините, Вы можете показать на карте?'') (iz-vi-NI-tie, vi* MO-@e-tie  pa-ka-ZAT na KAR-tie?)
 +
; carrer : . (''улица'') (U-li-tsa)
 +
; Gira a l'esquerra. : . (''Поверните налево.'') (pa-vier-NI-tie na-LIE-va)
 +
; Gira a la dreta. : . (''Поверните направо.'') (pa-vier-NI-tie nap-RA-va)
 +
; esquerra : . (''слева'') (SLE-va)
 +
; dreta : . (''справа'') (SPRA-va)
 +
; endavant : . ('прямо'') (PRIA-ma)
 +
; cap a _____ : . (''к _____'') (k)
 +
; després de _____ : . (''за _____'') (za)
 +
; abans de _____ : . (''перед _____'') (PIE-ried)
 +
; Compte! _____. : . (''Осторожно!'') (as-ta-RO@-na!)
 +
; intersecció : . (''перекрёсток'') (pie-riek-RIOS-tak)
 +
; nord : . (''север'') (SIE-vier)
 +
; sud : . (''юг'') (iug)
 +
; est : . (''восток'') (vas-TOK)
 +
; oest : . (''запад'') (ZA-pad)
 +
; cap amunt : . (''вверх'') (vvierj)
 +
; cap avall : . (''вниз'') (vniz)
 +
 +
====Taxi====
 +
; Taxi! : . (''такси!'') (tak-SI!)
 +
; Porta'm a _____, si us plau. : . (''Довезите меня до _____, пожалуйста.'') (da-vie-ZI-tie mie-NIA da _____, pa-@AL-sta)
 +
; Quant costa anar a _____? : . (''Сколько стоит доехать до _____?'') (SKOL-ka STO-it da-IE-jat da _____?)
 +
; Porta'm allà, si us plau. : . (''Отвезите меня туда, пожалуйста.'') (at-vie-ZI-tie mie-NIA tu-DA, pa-@AL-sta)
 +
 +
===Allotjament===
 +
; Teniu alguna habitació disponible? : . (''У Вас есть свободные номера?'') (u vas IEST sva-BOD-ni*-ie na-mie-RA?)
 +
; Quant costa una habitació per una/dues persona/persones? : . (''Сколько стоит одно/двухместный номер?'') (SKOL-ka STO-it ad-na-/dvuj-MIES-tni*î NO-mier?)
 +
; L’habitació té...? : . (''В комнате есть...?'') (v KOM-na-tie IEST...?)
 +
; ...llençols? : . (''простыни'') (PROS-ti*-ni)
 +
; ...bany? : . (''ванная'') (VAN-na-ia)
 +
; ...telèfon? : . (''телефон'') (tie-lie-FON)
 +
; ...televisió? : . (''телевизор'') (tie-lie-VI-zar)
 +
; Que puc veure l'habitació abans? : . (''Можно сначала посмотреть комнату?'') (MO@-na sna-CHA-la pas-ma-TRIET KOM-na-tu?)
 +
; No hi ha res més silenciós : . (''А у Вас не будет комнаты поскпокойнее?'') (a u VAS nie BU-diet KOM-na-ti* pas-pa-KOÎ-nie-ie?)
 +
; ...més gran? : . (''побольше'') (pa-BOL-she)
 +
; ...més net? : . (''почище'') (pa-CHISH-tshie)
 +
; ...més econòmic? : . (''подешевле'') (pa-die-SHEV-lie)
 +
; D'acord, l'agafo. : . (''Хорошо, беру'') (ja-ra-SHO, bie-RU)
 +
; Em quedaré _____ nit(s). : . (''Я здесь пробуду одну ночь, две/три/четыре ночи, пять... ночей ') (IA zdies pra-BU-du ad-NU noch, dvie/tri/chie-TI*-ri NO-chi, piat... na-CHEÎ)
 +
; Em podeu suggerir un altre hotel? : . (''А Вы не подскажете какую-нибудь другую гостиницу?'') (a VI* nie pat-SKA-@e-tie ka-KU-iu-ni-BUT dru-GU-iu gas-TI-ni-tsu?)
 +
; Teniu caixa de seguretat? : . (''У вас есть сейф'') (u vas IEST SIEÎF?)
 +
; L'esmorzar/ el sopar estan inclosos? : . (''Завтрак / обед / ужин входит в счёт?'') (ZAF-trak/a-BIET/U-@i*n FJO-dit f SHTSHIOT?)
 +
; A quina hora s'esmorza/es dina/se sopa? : . (''В котором часу завтрак / обед / ужин?'') (f ka-TO-ram cha-SU ZAF-trak/a-BIET/U-@i*n?)
 +
; Si us plau, netegeu la meva habitació. : . (''Пожалуйста, уберите мой номер'') (pa-@AL-sta, u-bie-RI-tie moî NO-mier)
 +
; Que em podeu despertar a les _____? : . (''Пожалуйста, разбудите меня в _____'') (pa-@AL-sta, raz-bu-DI-tie mie-NIA v _____ )
 +
; Vull marxar. : . (''Я уезжаю'') (IA u-ie@-@A-iu)
 +
 +
===Diners===
 +
; Que accepteu dòlars americans /euros? : . (''Вы принимаете американские доллары/евро?'') (VI* pri-ni-MA-ie-tie a-mie-ri-KAN-ski-ie DO-la-ri*/IEV-ra?)
 +
; Que accepteu targetes de crèdit? : . (''Вы принимаете кредитные карты?'') (VI* pri-ni-MA-ie-tie krie-DIT-ni*-ie KAR-ti*?)
 +
; Que podeu canviar-me diners? : . (''Не могли бы вы обменять мне деньги?'') (nie mag-LI bi* VI* ab-mie-NIAT mnie DIEN-gi?)
 +
; On puc canviar diners? : . (''Где я могу обменять деньги?'') (GDIE ia ma-GU ab-mie-NIAT DIEN-gi?)
 +
; Que podeu canviar-me xecs de viatge? : . (''Вы можете обменять мне дорожный чек?'') (vi* MO-@e-tie ab-mie-NIAT mnie da-RO@-ni*î CHEK?)
 +
; On puc canviar xecs de viatge? : . (''Где я могу обменять дорожный чек?'') (GDIE ia ma-GU ab-mie-NIAT da-RO@-ni*î chek?)
 +
; Quin és el canvi? : . (''Какой курс обмена?'') (ka-KOÎ kurs ab-MIE-na?)
 +
; On hi ha un caixer automàtic? : . (''Где здесь банкомат?'') (GDIE zdies ban-ka-MAT?)
 +
 +
===Menjar===
 +
; Una taula per una persona/dues persones, si us plau. : . (''Столик на одного человека/двух человек, пожалуйста'') (STO-lik na ad-na-VO chie-la-VIE-ka/dvuj chie-la-VIEK, pa-@AL-sta)
 +
; Que puc veure el menú, si us plau? : . (''Могу я посмотреть меню?'') (ma-GU ia pas-ma-TRIET mie-NIU?)
 +
; Que puc veure la cuina? : . (''Я могу посмотреть кухню?'') (IA ma-GU pas-ma-TRIET KUJ-niu?)
 +
; Teniu cap especialitat de la casa? : . (''Какое ваше фирменное блюдо?'') (ka-KO-ie VA-she FIR-men-na-ie BLIU-da?)
 +
; Teniu algun plat típic? : . (''Есть какое-нибудь национальное блюдо?'') (IEST ka-KO-ie-ni-BUT na-tsi*-a-NAL-na-ie BLIU-da?)
 +
; Sóc vegetarià/na. : . (''Я вегетарианец/вегетарианка.'') (IA vie-gie-ta-ri-A-niets/vie-gie-ta-ri-AN-ka)
 +
; No menjo porc. : . (''Я не ем свинину.'') (IA nie IEM svi-NI-nu)
 +
; Només menjo kosher. : . (Я ем только кошерную пищу.'') (ia IEM TOL-ka ka-SHER-nu-iu PISH-tshu)
 +
; Que podeu fer-m'ho més "lleuger", si us plau? : . (''Пожалуйста, поменьше жира'') (pa-@AL-sta, pa-MIEN-she @I*-ra)
 +
; mitja porció : . (''половина порции'') (pa-la-VI-na POR-tsi*-i)
 +
; una porció : . (''одна порция'') (ad-NA POR-tsi*-ia)
 +
; menú del dia: . (''обеденное меню'') (a-BIE-dien-na-ie mie-NIU)
 +
; a la carta : . (''меню'') (mie-NIU)
 +
; desdejuni : . (''завтрак'') (ZAF-trak)
 +
; esmorzar : . (''завтрак'') (ZAF-trak)
 +
; dinar : . (''обед'') (a-BIET)
 +
; berenar : . (''полдник'') (POLD-nik)
 +
; sopar : . (''ужин'') (U-@i*n)
 +
; Voldria _____. : . (''я возьму'') (IA vaz-MU ____ )
 +
; Voldria un plat que contingui _____. : . (''Я хочу блюдо с _____.'') (IA ja-CHIU BLIU-da s ____ )
 +
<br>
 +
; '''Carn''' : . (''мясо/мясом'') (MIA-sa/MIA-sam)
 +
; pollastre: . (''курица/курицей'') (KU-ri-tsa/KU-ri-tsaî)
 +
; vedella : . (''говядина/говядиной'') (ga-VIA-di-na/ga-VIA-di-naî)
 +
; corder : . (''баранина/бараниной'') (ba-RA-ni-na/ba-RA-ni-naî)
 +
; pernil : . (''свинина/свининой'') (svi-NI-na/svi-NI-naî)
 +
; salsitxa : . (''сосиска/сосиской'') (sa-SIS-ka/sa-SIS-kaî)
 +
; peix : . (''рыба/рыбой'') (RI*-ba/RI*-baî)
 +
<br>
 +
; '''Vegetals''' (frescos): . (''(свежие/ими) овощи/овощами'') ((SVIE-@i*-ie/SVIE-@i*-mi) O-vash-tshi/a-vash-TSHA-mi)
 +
; patata : . (''картофель/картофелем'') (kar-TO-fiel/kar-TO-fie-liem)
 +
; ceba : . (''лук/луком'') (luk/LU-kam)
 +
; pastanaga : . (''морковь/морковью'') (mar-KOF/mar-KOV-iu)
 +
; bolet : . (''грибы/грибами'') (gri-BI*/gri-BA-mi)
 +
; cogombre : . (''огурец/огурцом'') (a-gu-RIETS/a-gur-TSOM)
 +
; tomàquet : . (''помидор/помидором'') (pa-mi-DOR/pa-mi-DO-ram)
 +
; enciam : . (''салат/салатом'') (sa-LAT/sa-LA-tam)
 +
<br>
 +
; '''Fruita''' (fresca) : . (''(свежие/ими) фрукты/фруктами'') ((SVIE-@i*-ie/SVIE-@i*-mi) FRUK-ty/FRUK-ta-mi)
 +
; pinya : . (''ананас/ананасом'') (a-na-NAS/a-na-NA-sam)
 +
; plàtan : . (''банан/бананом'') (ba-NAN/ba-NA-nam)
 +
; cirera : . (''вишня/вишней'') (VISH-nia/VISH-niaî)
 +
; taronja : . (''апельсин/апельсином'') (a-piel-SIN/a-piel-SI-nam)
 +
; llimona : . (''лимон/лимоном'') (li-MON/li-MO-nam)
 +
; poma : . (''яблоко/яблоком'') (IAB-la-ka/IAB-la-kam)
 +
; maduixa : . (''клубника/клубникой'') (klub-NI-ka/klub-NI-kaî)
 +
; pera : . (''слива/сливой'') (SLI-va/SLI-vaî)
 +
; préssec : . (''персик/персиком'') (PIER-sik/PIER-si-kam)
 +
<br>
 +
; '''Altres''' : . (''другое'') (dru-GO-ie)
 +
; pa : . (''хлеб/хлебом'') (jlieb/JLIE-bam)
 +
; torrada : . (''тост/тостом'') (tost/TOS-tam)
 +
; pasta : . (''макароны/макаронами'') (ma-ka-RO-ni*/ma-ka-RO-na-mi)
 +
; arròs : . (''рис/рисом'') (ris/RI-sam)
 +
; farina : . (''мука/мукой'') (mu-KA/mu-KOÎ)
 +
; formatge : . (''сыр/сыром'') (sîr/SÎ-ram)
 +
; ous : . (''яйца/яйцами'') (IAÎ-tsa/IAÎ-tsa-mi)
 +
; sal : . (''соль/солью'') (sol/SOL-iu)
 +
; pebre negre : . (''перец/перцем'') (PIE-riets/PIER-tsem)
 +
; mantega : . (''масло/маслом'') (MAS-la/MAS-lam)
 +
<br>
 +
; '''Begudes''' : . (''Напитки/напитками'') (na-PIT-ki/na-PIT-ka-mi)
 +
; Voldria un got de _____? : . (''Дайте, пожалуйста, стакан _____'') (DAÎ-tie, pa-@AL-sta, sta-KAN _____ )
 +
; Voldria una tassa de _____? : . (''Дайте, пожалуйста, чашку _____'') (DAÎ-tie, pa-@AL-sta, CHASH-ku ____ )
 +
; Voldria una ampolla de _____? : . (''Дайте, пожалуйста, бутылку _____'') (DAÎ-tie, pa-@AL-sta, bu-TI*L-ku ____ )
 +
; cafè : . (''кофе'') (KO-fie)
 +
; te : . (''чая'') (CHA-ia)
 +
; suc : . (''сока'') (SO-ka)
 +
; aigua amb gas : . (''газированной воды'') (ga-zi-RO-van-naî va-DI*)
 +
; aigua mineral: . (''минеральной воды'') (mi-nie-RAL-naî va-DI*)
 +
; cervesa : . (''пива'') (PI-va)
 +
; llet : . (''молока'') (ma-la-KA)
 +
; refresc : . (''прохладительного напитка'') (praj-la-DI-tiel-na-va na-PIT-ka)
 +
; vi negre/blanc : . (''красного/белого вина'') (KRAS-na-va/BIE-la-va vi-NA)
 +
; amb/sense : . ('' с/ без'') (s/bies)
 +
; gel : . (''льдом/льда'') (ldom/lda)
 +
; sucre : . (''сахаром/сахара'') (SA-ja-ram/SA-ja-ra)
 +
; edulcorant : . (''сахарином/сахарина'') (sa-ja-RI-nam/sa-ja-RI-na)
 +
<br>
 +
; Que em pot donar _____? : . (''Можете принести мне...?'') (MO-@e-tie pri-nies-TI mnie ____?)
 +
<br>
 +
; Disculpi, cambrer/a! : . (''Официант!/Девушка!'') (a-fi-tsi*-ANT!/DIE-vush-ka!)
 +
; Ja he acabat. : . (''Я наелся/наелась.'') (IA na-IEL-sia/na-IE-las)
 +
; Estic tip/a. : . (''Я сыт/сыта'') (ia SI*T/si*-TA)
 +
; Estava deliciós. : . (''Это было очень вкусно.'') (E-ta BI*-la O-chien FKUS-na)
 +
; Si us plau, retiri els plats. : . (''Можете убрать со стола.'') (MO-@e-tie ub-RAT sa sta-LA)
 +
; El compte, si us plau. : . (''Счёт, пожалуйста.'') (SHTSHIOT, pa-@AL-sta)
 +
 +
===Bars===
 +
; Que serveixen alcohol? : . (''Вы подаете спиртное?'') (VI* pa-da-IO-tie spirt-NO-ie?)
 +
; Que hi ha servei de taules? : . (''Здесь есть официанты?'') (zdies IEST a-fi-tsi*-AN-ti*?)
 +
; Una cervesa/dues cerveses, si us plau. : . (''одно пиво /два пива, пожалуйста.'') (ad-NO PI-va/DVA PI-va, pa-@AL-sta)
 +
; Un got de vi negre/blanc, si us plau. : . (''Бокал красного / белого / вина/пожалуста.'') (ba-KAL KRAS-na-va/BIE-la-va vi-NA, pa-@AL-sta)
 +
; Una canya, si us plau. : . (''стаканчик пива, пожалуйста'') (sta-KAN-chik PI-va, pa-@AL-sta)
 +
; Una llauna/ampolla, si us plau. : . ('' Пожалуйста, одну баночку/бутылку.'') (pa-@AL-sta, ad-NU BA-nach-ku/bu-TI*L-ku)
 +
; whisky : . (''виски'') (VIS-ki)
 +
; vodka :  . (''водка'') (VOT-ka)
 +
; rom :  . (''poм'') (rom)
 +
; aigua : . (''вода'') (va-DA)
 +
; gasosa : . (''лимонад'') (li-ma-NAT)
 +
; tònica : . (''тоник'') (TO-nik)
 +
; suc de taronja : . (''апельсиновый сок'') (a-piel-SI-na-vi*î SOK)
 +
; Coca-Cola : . (''кола'') (KO-la)
 +
; Que teniu aperitius? : . (''Здесь есть буфет?'') (zdies IEST bu-FIET?)
 +
; Un/una més, si us plau. : . (''Ещё один/одно/одну, пожалуйста.'') (iesh-TSHO a-DIN/ad-NO/ad-NU, pa-@AL-sta)
 +
; Una altra ronda, si us plau. : . (''Повторите, пожалуйста.'') (paf-ta-RI-tie, pa-@AL-sta)
 +
; A quina hora tanqueu? : . (''Когда вы закрываетесь?'') (kag-DA vi* zak-ri*-VA-ie-ties?)
 +
 +
===Compres===
 +
; Que teniu això amb la meva talla? : . (''А есть моего размера?'') (a IEST ma-ie-VO raz-MIE-ra?)
 +
; Quant costa? : . (''Сколько это стоит?'') (SKOL-ka E-ta STO-it?)
 +
; És molt car. : . (''Это слишком дорого!'') (E-ta SLISH-kam DO-ra-ga)
 +
; Que accepteu _____? : . (''Вы примете _____?'') (vi* PRI-mi-tie _____?)
 +
; car : . (''дорого'') (DO-ra-ga)
 +
; barat : . (''дёшево'') (DIO-she-va)
 +
; No tinc prou diners. : . (''Я не смогу это оплатить'') (IA nie sma-GU E-ta ap-la-TIT)
 +
; No vull. : . (''Мне это не надо.'') (MNIE E-ta nie NA-da)
 +
; M'esteu enganyant. : . (''Вы меня обманываете.'') (VI* mie-NIA ab-MA-ni*-va-ie-tie)
 +
; No m'interessa. : . (''Мне это не интересно.'') (MNIE E-ta nie in-tie-RIES-na)
 +
; D'acord, m'ho quedo. : . (''Хорошо, я это куплю.'') (ja-ra-SHO, ia E-ta kup-LIU)
 +
; Que em podeu donar una bossa? : . (''Дайте, пожалуйста, пакет.'') (DAÎ-tie, pa-@AL-sta, pa-KIET)
 +
; Que ho envieu a altres països? : . (''У вас есть доставка (за границу)?'') (u vas IEST das-TAF-ka (za gra-NI-tsu)?)
 +
<br>
 +
; Necessito... : . (''Мне нужно'') (mnie NU@-na)
 +
; ...pasta de dents. : . (''зубная паста'') (zub-NA-ia PAS-ta)
 +
; ...raspall de dents. : . (''зубная щетка'') (zub-NA-ia SHTSHIOT-ka)
 +
; ...tampons. : . (''тампоны'') (tam-PO-ni*)
 +
; ...sabó. : . (''мыло'') (MI*-la)
 +
; ...xampú. : . (''шампунь'') (sham-PUN)
 +
; ...aspirina. : . (''анальгетики (аспирин, ибупрофен).'') (a-nal-GIE-ti-ki (as-pi-RIN, i-bup-ra-FIEN)
 +
; ...medicament per al refredat. : . (''лекарство от простуды.'') (lie-KAR-stva at pras-TU-di*)
 +
; ...medicament per al dolor d'estómac. : . (''лекарство для живота'') (lie-KAR-stva dlia @i*-va-TA)
 +
; ...un paraigües: . (''зонт.'') (zont)
 +
; ...protector solar. : . (''солнцезащитный крем'') (son-tse-zash-TSHIT-ni*î KRIEM)
 +
; ...una (targeta) postal : . (''открытка'') (at-KRI*T-ka)
 +
; ...segells (de correu). : . (''почтовые марки'') (pach-TO-vi*-ie MAR-ki)
 +
; ...piles. : . (''...батарейки.'') (ba-ta-RIEÎ-ki)
 +
; ...bosses de plàstic. : . (''пакеты'') (pa-KIE-ti*)
 +
; ...corda. : . (''верёвка'') (vie-RIOF-ka)
 +
; ...cinta adhesiva. :  . (''скотч'') (skoch)
 +
; ...paper de carta. : . (''писчая бумага.'') (PISH-tsha-ia bu-MA-ga)
 +
; ...un bolígraf. : . (''...ручка'') (RUCH-ka)
 +
; ...llibres en anglès. : . (''...книги на английском языке.'') (KNI-gi na an-GLIS-kam ia-zi*-KIE)
 +
; ...llibres en català. : . (''...книги на каталанском языке.'') (KNI-gi na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
 +
; ...una revista en català. : . (''... журналы на каталанском языке.'') (@ur-NA-li* na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
 +
; ...un periòdic en català. : . (''...газета на каталанском языке.'') (ga-ZIE-ta na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
 +
; ...un diccionari rus-català. : . (''...русско-каталанский словарь.'') (RUS-ka-ka-ta-LANS-kiî sla-VAR)
 +
 +
===Conduir===
 +
; Voldria llogar un cotxe. : . (''Я хочу взять машину напрокат.'') (IA ja-CHIU VZIAT ma-SHI*-nu nap-ra-KAT)
 +
; Que puc contractar una assegurança? : . (''Я могу взять страховку?'') (IA ma-GU VZIAT stra-JOF-ku?)
 +
; Stop (''en un senyal'') : . (''СТОП'') (stop)
 +
; Ups! : . (''Ой!'') (oî!)
 +
; sentit únic : . (''одностороннее движение'') (ad-nas-ta-RON-nie-ie dvi-@E-ni-ie)
 +
; estacionament prohibit : . (''парковка запрещена'') (par-KOF-ka zap-riesh-tshie-NA)
 +
; límit de velocitat : . (''ограничение скорости'') (ag-ra-ni-CHIE-ni-ie SKO-ras-ti)
 +
; benzinera : . (''(авто)заправка'') ((af-ta)-zap-RAF-ka)
 +
; benzina : . (''бензин'') (bien-ZIN)
 +
; gasoil/dièsel : . (''дизельное топливо'') (DI-ziel-na-ie TOP-li-va)
 +
 +
===Autoritats===
 +
; La culpa és d'ell/ella! : . (''Это он/а виноват/а!'') (E-ta ON/a-NA vi-na-VA-ta!)
 +
; No és el que sembla. : . (''Это не то что вы подумали'') (E-ta nie TO shto VI* pa-DU-ma-li)
 +
; Ho puc explicar tot. : . (''Я сейчас всё объясню'') (IA sieî-CHAS FSIO a-bias-NIU)
 +
; No he fet res malament. : . (''я не сделал/ сделала ничего плохого'') (IA nie ZDIE-lal/ ZDIE-la-la ni-che-VO pla-JO-va)
 +
; M'han enganyat. : . (''Меня обманули'') (mie-NIA ab-ma-NU-li)
 +
; On em porta? : . (''куда вы меня ведёте?'') (ku-DA vi* mie-NIA vie-DIO-tie?)
 +
; M'han detingut? : . (''я арестован/ арестована?'') (IA a-ries-TO-van/ a-ries-TO-va-na?)
 +
; Sóc un/una ciutadà/ciutadana espanyol/espanyola. : . (''я гражданин/гражданка Испании'') (IA gra@-da-NIN/gra@-DAN-ka is-PA-ni-i)
 +
; Vull parlar amb el consulat espanyol. : . (''я хочу поговорить с испанским  послом/консулом'') (IA ja-CHIU pa-ga-va-RIT s is-PANS-kim pas-LOM/KON-su-lam)
 +
; Vull parlar amb un advocat. : . (''я хочу поговорить с адвокатом'') (IA ja-CHIU pa-ga-va-RIT s ad-va-KA-tam)
 +
; Que puc pagar la fiança? : . (''Меня могут освободить под залог?'') (mie-NIA MO-gut as-va-ba-DIT pad za-LOK?)
 +
; Que acceptaria una propina/suborn? : . (''могу ли я просто заплатить чаевые/взятку?'') (ma-GU li ia PROS-ta zap-la-TIT cha-ie-VI*-ie/VZIAT-ku?)
 +
 +
 +
Observations sobre la fonetització:
 +
 +
- no s’indiquen les miajki znak (palatitzacions)
 +
 +
- @ = ж, î = й, i* = ы
 +
 +
- divisió en sil·labes intuïtiva quan hi ha dues o més consonants (s’intenta separar les consonants, encara que les regles de divisió en síl·labes del rus en alguns casos no ho permeten)

Revisió de 07:44, 10 ago 2011

WIKIGUIA català-rus

Contingut

Llista de frases

Bàsiques

Cartells habituals
OBERT 
ОТКРЫТО (at-KRI*-ta)
TANCAT 
ЗАКРЫТО (zak-RI*-ta)
AVARIAT/NO FUNCIONA 
НЕ РАБОТАЕТ (nie ra-BO-ta-iet)
ENTRADA 
ВХОД (vjod)
SORTIDA 
ВЫХОД (VI*-jod)
EMPÉNYER 
ОТ СЕБЯ (at sie-BIA)
ESTIRAR 
НА СЕБЯ (na sie-BIA)
SERVEIS 
ТУАЛЕТ (tu-a-LIET)
HOMES 
М (mu@-SKOÎ)
DONES 
Ж (@ENS-kiî)
PROHIBIT 
ЗАПРЕЩЕНО (zap-riesh-tshe-NO)
Bon dia. 
. (Здравствуйте.) (ZDRAST-vuî-tie)
Hola. 
. (Привет.) (pri-VIET) (només quan es tracta de tu algú)
Gràcies. 
. (Спасибо.) (spa-SI-ba)
Com estàs? 
. (Как дела?) (kak die-LA?)
Bé, gràcies 
. (Хорошо, спасибо.) (ja-ra-SHO, spa-SI-ba)
Va tot bé. 
. (Всё хорошо.) (VSIO ja-ra-SHO)
Com et dius? 
. (Как тебя зовут?) (KAK tie-BIA za-VUT?)
Em dic ______ . 
. (Меня зовут ______ .) (mie-NIA za-VUT)
Un plaer conèixer-te. 
. (Очень приятно.) (O-chien pri-IAT-na)
Si us plau. 
. (Пожалуйста.) (pa-@AL-sta)
De res. 
. (Не за что.) (NIE za shta)
Sí. 
. (Да.) (da)
No. 
. (Нет.) (niet)
Amb permís / Em permet 
. (Разрешите?) (raz-rie-SHI-tie?)
Dispensi. 
. (Извините.) (iz-vi-NI-tie)
Perdoni. 
. ( Извините.) (iz-vi-NI-tie)
Ho sento. 
. (Простите.) (pras-TI-tie)
Adéu. 
. (До свидания.) (da svi-DA-ni-ia)
A reveure.  
. (До встречи.) (da VSTRIE-chi)
Fins després. 
. (До скорого.) (da SKO-ra-va)
No parlo [bé] el rus. 
. (Я не [очень хорошо] говорю по-русски.) (IA nie [O-chien ja-ra-SHO] ga-va-RIU pa-RUS-ki)
Parla vostè català? 
. (Вы говорите по-каталански?) (VI* ga-va-RI-tie pa-ka-ta-LANS-ki?)
Que hi ha algú aquí que parli català? 
. (Кто-нибудь здесь говорит по-каталански?) (KTO-ni-bud ZDIES ga-va-RIT pa-ka-ta-LANS-ki?)
Auxili! 
. (На помощь!) (na PO-mashtsh!)
Bon dia. 
. (Доброе утро.) (DOB-ra-ie UT-ra) (de bon matí)
Bon dia. 
. ( Добрый день.) (DOB-ri*î dien) (matí i tarda)
Bona tarda. 
. ( Добрый вечер.) (DOB-ri*î VIE-cher) (al vespre)
Bona nit. 
. (Спокойной ночи) (spa-KOÎ-naî NO-chi) (abans d’anar a dormir)
No ho comprenc. 
. (Я не понимаю.) (IA nie pa-ni-MA-iu)
On són els serveis? 
. (Где туалет?) (GDIE tu-a-LIET?)

Problemes

Deixa'm en pau. 
. (Не мешай мне.) (nie mie-SHAÎ mnie)
No em toquis! 
. (Не трогай меня!) (nie TRO-gaî mie-NIA)
Trucaré a la policia. 
. (Я сейчас вызову милицию.) (IA sieî-CHAS VI*-za-vu mi-LI-tsi*-iu)
Policia! 
. (Милиция!) (mi-LI-tsi*-ia!)
Atureu al lladre! 
. (Остановите вора!) (as-ta-na-VI-tie VO-ra!)
Necessito la teva ajuda. 
. (Мне нужна твоя помощь) (MNIE nu@-NA tva-IA PO-mashtsh)
És una emergència. 
. (Это срочно.) (E-ta SROCH-na)
M'he perdut. 
. (Я заблудился/ заблудилась) (IA zab-lu-DIL-sia/ zab-lu-DI-las)
He perdut la meva [bossa]. 
. (Я потерял/ потеряла [сумку].) (IA pa-tie-RIAL/ pa-tie-RIA-la [SUM-ku])
He perdut la meva cartera. 
. (Я потерял/ потеряла кошелёк.) (IA pa-tie-RIAL/ pa-tie-RIA-la ka-she-LIOK)
Estic malalt/a. 
. (Я болен/больна.) (ia BO-len/bol-NA)
Estic ferit/da. 
. (Я поранился/поранилась.) (IA pa-RA-nil-sia/par-RA-ni-las)
Necessito un metge. 
. (Мне нужен врач.) (mnie NU-@en VRACH)
Que puc utilitzar el seu telèfon? 
. (Можно, я воспользуюсь Вашим телефоном?) (MO@-na ia vas-POL-zu-ius VA-shi*m tie-le-FO-nam?)

Nombres

. (ноль) (nol/nul)
. (один) (a-DIN)
. (два) (dva)
. (три) (tri)
. (четыре) (chie-TI*-ri)
. (пять) (piat)
. (шесть) (shest)
. (семь) (siem)
. (восемь) (VO-siem)
. (девять) (DIE-viat)
10 
. (десять) (DIE-siat)
11 
. (одиннадцать) (a-DI-nat-sat)
12 
. (двенадцать) (dvie-NAT-sat)
13 
. (тринадцать) (tri-NAT-sat)
14 
. (четырнадцать) (chie-TI*R-nat-sat)
15 
. (пятнадцать) (piat-NAT-sat)
16 
. (шестнадцать) (shes-NAT-sat)
17 
. (семнадцать) (siem-NAT-sat)
18 
. (восемнадцать) (va-siem-NAT-sat)
19 
. (девятнадцать) (die-viat-NAT-sat)
20 
. (двадцать) (DVAT-sat)
21 
. (двадцать один) (DVAT-sat a-DIN)
22 
. (двадцать два) (DVAT-sat DVA)
23 
. (двадцать три) (DVAT-sat TRI)
30 
. (тридцать) (TRIT-sat)
40 
. (сорок) (SO-rak)
50 
. (пятьдесят) (piat-die-SIAT)
60 
. (шестьдесят) (shes-die-SIAT)
70 
. (семьдесят) (SIEM-die-siat)
80 
. (восемьдесят) (VO-siem-die-siat)
90 
. (девяносто) (die-via-NOS-ta)
100 
. (сто) (sto)
200 
. (двести) (DVIES-ti)
300 
. (триста) (TRIS-ta)
500 
. (пятьсот) (piat-SOT)
1000 
. (тысяча) (TI*-sia-cha)
2000 
. (две тысячи) (DVIE TI*-sia-chi)
1,000,000 
. (миллион) (mi-li-ON)
número _____ (tren, bus, etc.
. (номер _____) (NO-mier)
mig 
. (половина) (pa-la-VI-na)
menys 
. (меньше) (MIEN-she)
més 
. (больше) (BÓL-she)

Parts del dia

ara 
. (теперь) (сейчас) (tie-PIER) (sieî -CHAS)
després 
. (позже) (потом) (POZ-@e) (pa-TOM)
abans 
. (раньше) (RAN-she)
matí 
. (утро) (UT-ra)
tarda 
. (вечер) (VIE-cher)
nit 
. (ночь) (noch)

Hores

la una del matí 
. (час ночи) (CHAS NO-chi)
les dues del matí 
. (два часа ночи) (DVA cha-SA NO-chi)
migdia 
. (полдень) (POL-dien)
la una de la tarda 
. (час дня) (chas DNIA)
les dues de la tarda 
. (два часа дня) (DVA cha-SA DNIA)
dos quarts de quatre de la tarda 
. (половина четвёртого) (pa-la-VI-na chiet-VIOR-ta-va)
mitjanit 
. (полночь) (POL-nach)

Durada

_____ minut(s) 
. (минута/минуты/мунут) (mi-NU-ta/mi-NU-ti*/mi-NUT)
_____ hora(es) 
. (час/часа/часов) (chas/cha-SA/cha-SOV)
_____ dia(es) 
. (день/дня/дней) (dien/dnia/dnieî)
_____ setmana(es) 
. (неделя/недели/недель) (nie-DIE-lia/nie-DIE-li/nie-DIEL)
_____ mes(os) 
. (месяц/месяца/месяцев) (MIE-siats/MIE-sia-tsa/MIE-sia-tsev)
_____ any(s) 
. (год/года/лет) (god/GO-da/liet)

Dies

avui 
. (сегодня) (sie-VOD-nia)
ahir 
. (вчера) (vchie-RA)
demà 
. (завтра) (ZAV-tra)
aquesta setmana 
. (на этой неделе) (na E-taî nie-DIE-lie)
la setmana passada 
. (на прошлой неделе) (na PROSH-laî nie-DIE-lie)
la setmana que ve 
. (на следующей неделе) (na SLIE-du-iush-tshieî nie-DIE-lie)
diumenge 
. (воскресенье) (vas-crie-SIEN-ie)
dilluns 
. (понедельник) (pa-nie-DIEL-nik)
dimarts 
. (вторник) (FTOR-nik)
dimecres 
. (среда) (srie-DA)
dijous 
. (четверг) (chiet-VIERG)
divendres 
. (пятница) (PIAT-ni-tsa)
dissabte 
. (суббота) (su-BO-ta)

Mesos

gener 
. (январь) (ian-VAR)
febrer 
. (февраль) (fiev-RAL)
març 
. (март) (mart)
abril 
. (апрель) (ap-RIEL)
maig 
. (май) (maî)
juny 
. (июнь) (i-IUN)
juliol 
. (июль) (i-IUL)
agost 
. (август) (AV-gust)
setembre 
. (сентябрь) (sien-TIABR)
octubre 
. (октябрь) (ak-TIABR)
novembre 
. (ноябрь) (na-IABR)
desembre 
. (декабрь) (die-KABR)

Escriure dia i hora

21 de març de 2007, "vint-i-un de març de dos mil set"

Colors

negre 
. (черный) (CHIOR-ni*î)
blanc 
. (белый) (BIE-li*î)
gris 
. (серый) (SIE-ri*î)
vermell 
. (красный) (KRAS-ni*î)
blau 
. (синий) blau fosc (SI-niî)
blau 
. (голубой) blau clar (ga-lu-BOÎ)
groc 
. (жёлтый) (@OL-ti*î)
verd 
. (зелёный) (zie-LIO-ni*î)
taronja 
. (оранжевый) (a-RAN-@e-vi*î)
lila 
. (фиолетовый) (fi-a-LIE-ta-vi*î)
rosa 
. (розовый) (RO-za-vi*î)
marró 
. (коричневый) (ka-RICH-nie-vi*î)

Transport

Autobús i tren

Quant costa un bitllet per anar a _____? 
. (Сколько стоит билет чтобы доехать до ____?) (SKOL-ka STO-it bi-LIET SHTO-by da-IE-jat da _____?)
Un bitllet per a _____, si us plau. 
. (Один билет до ____, пожалуйста.) (a-DIN bi-LIET da _____, pa-@AL-sta.)
On va, aquest tren/autobús? 
. (Куда идёт этот поезд/автобус?) (ku-DA i-DIOT E-tat PO-iest/af-TO-bus?)
On és el tren/autobús que va a _____? 
. (Где поезд/автобус до____?) (GDIE PO-iest/af-TO-bus da _____?)
Aquest tren/autobús s'atura a _____? 
. (Этот поезд/автобус останавливается у ____ ?) (E-tat PO-iest/af-TO-bus as-ta-NAV-li-va-ie-tsa u _____?)
Quan marxa el tren/autobús que va a _____? 
. (Когда отправляется поезд/автобус до _____ ?) (kag-DA at-pra-VLIA-ie-tsa PO-iest/af-TO-bus da _____?)
Quan arriba aquest tren/autobús a _____? 
. (Когда этот поезд/автобус прибывает на _____ ? ) (kag-DA E-tat PO-iest/af-TO-bus pri-bi*-VA-iet na ____?)

Indicacions

On és/hi ha _____ ? 
. ( где) (gdie)
...l'estació de tren? 
. (вокзал?) (vag-ZAL?)
...l'estació d'autobús? 
. (автовокзал?) (af-ta-vag-ZAL?)
...l'aeroport? 
. (аэропорт?) (a-e-ra-PORT?)
...el centre? 
. (центр города?) (tsentr GO-ra-da?)
...l'alberg de joventut? 
. (молодёжное общежитие?) (ma-la-DIO@-na-ie ab-shtshe-@I-ti-ie?)
...l'hotel _____? 
. (гостиница?) (gas-TI-ni-tsa?)
...una discoteca/bar/festa? 
. (дискотека/бар/вечеринка?) (dis-ka-TIE-ka/bar/vie-chie-RIN-ka?)
...un pub? 
. (паб?) (pab?)
...el consulat espanyol/català? 
. (испанское/каталанское посольство?) (is-PANS-ka-ie/ka-ta-LANS-ka-ie pa-SOLS-tva)
On hi ha molts... 
. (Где много...) (GDIE MNO-ga...)
...hotels? 
. (гостиниц?) (gas-TI-nits?)
...restaurants? 
. (ресторанов?) (ries-ta-RA-naf ?)
...bars? 
. (баров?) (BA-raf?)
...llocs per visitar? 
. (достопримечательностей?) (das-ta-pri-mie-CHA-tiel-nas-tieî?)
Pot ensenyar-m'ho al mapa? 
. (Извините, Вы можете показать на карте?) (iz-vi-NI-tie, vi* MO-@e-tie pa-ka-ZAT na KAR-tie?)
carrer 
. (улица) (U-li-tsa)
Gira a l'esquerra. 
. (Поверните налево.) (pa-vier-NI-tie na-LIE-va)
Gira a la dreta. 
. (Поверните направо.) (pa-vier-NI-tie nap-RA-va)
esquerra 
. (слева) (SLE-va)
dreta 
. (справа) (SPRA-va)
endavant 
. ('прямо) (PRIA-ma)
cap a _____ 
. (к _____) (k)
després de _____ 
. (за _____) (za)
abans de _____ 
. (перед _____) (PIE-ried)
Compte! _____. 
. (Осторожно!) (as-ta-RO@-na!)
intersecció 
. (перекрёсток) (pie-riek-RIOS-tak)
nord 
. (север) (SIE-vier)
sud 
. (юг) (iug)
est 
. (восток) (vas-TOK)
oest 
. (запад) (ZA-pad)
cap amunt 
. (вверх) (vvierj)
cap avall 
. (вниз) (vniz)

Taxi

Taxi! 
. (такси!) (tak-SI!)
Porta'm a _____, si us plau. 
. (Довезите меня до _____, пожалуйста.) (da-vie-ZI-tie mie-NIA da _____, pa-@AL-sta)
Quant costa anar a _____? 
. (Сколько стоит доехать до _____?) (SKOL-ka STO-it da-IE-jat da _____?)
Porta'm allà, si us plau. 
. (Отвезите меня туда, пожалуйста.) (at-vie-ZI-tie mie-NIA tu-DA, pa-@AL-sta)

Allotjament

Teniu alguna habitació disponible? 
. (У Вас есть свободные номера?) (u vas IEST sva-BOD-ni*-ie na-mie-RA?)
Quant costa una habitació per una/dues persona/persones? 
. (Сколько стоит одно/двухместный номер?) (SKOL-ka STO-it ad-na-/dvuj-MIES-tni*î NO-mier?)
L’habitació té...? 
. (В комнате есть...?) (v KOM-na-tie IEST...?)
...llençols? 
. (простыни) (PROS-ti*-ni)
...bany? 
. (ванная) (VAN-na-ia)
...telèfon? 
. (телефон) (tie-lie-FON)
...televisió? 
. (телевизор) (tie-lie-VI-zar)
Que puc veure l'habitació abans? 
. (Можно сначала посмотреть комнату?) (MO@-na sna-CHA-la pas-ma-TRIET KOM-na-tu?)
No hi ha res més silenciós 
. (А у Вас не будет комнаты поскпокойнее?) (a u VAS nie BU-diet KOM-na-ti* pas-pa-KOÎ-nie-ie?)
...més gran? 
. (побольше) (pa-BOL-she)
...més net? 
. (почище) (pa-CHISH-tshie)
...més econòmic? 
. (подешевле) (pa-die-SHEV-lie)
D'acord, l'agafo. 
. (Хорошо, беру) (ja-ra-SHO, bie-RU)
Em quedaré _____ nit(s). 
. (Я здесь пробуду одну ночь, две/три/четыре ночи, пять... ночей ') (IA zdies pra-BU-du ad-NU noch, dvie/tri/chie-TI*-ri NO-chi, piat... na-CHEÎ)
Em podeu suggerir un altre hotel? 
. (А Вы не подскажете какую-нибудь другую гостиницу?) (a VI* nie pat-SKA-@e-tie ka-KU-iu-ni-BUT dru-GU-iu gas-TI-ni-tsu?)
Teniu caixa de seguretat? 
. (У вас есть сейф) (u vas IEST SIEÎF?)
L'esmorzar/ el sopar estan inclosos? 
. (Завтрак / обед / ужин входит в счёт?) (ZAF-trak/a-BIET/U-@i*n FJO-dit f SHTSHIOT?)
A quina hora s'esmorza/es dina/se sopa? 
. (В котором часу завтрак / обед / ужин?) (f ka-TO-ram cha-SU ZAF-trak/a-BIET/U-@i*n?)
Si us plau, netegeu la meva habitació. 
. (Пожалуйста, уберите мой номер) (pa-@AL-sta, u-bie-RI-tie moî NO-mier)
Que em podeu despertar a les _____? 
. (Пожалуйста, разбудите меня в _____) (pa-@AL-sta, raz-bu-DI-tie mie-NIA v _____ )
Vull marxar. 
. (Я уезжаю) (IA u-ie@-@A-iu)

Diners

Que accepteu dòlars americans /euros? 
. (Вы принимаете американские доллары/евро?) (VI* pri-ni-MA-ie-tie a-mie-ri-KAN-ski-ie DO-la-ri*/IEV-ra?)
Que accepteu targetes de crèdit? 
. (Вы принимаете кредитные карты?) (VI* pri-ni-MA-ie-tie krie-DIT-ni*-ie KAR-ti*?)
Que podeu canviar-me diners? 
. (Не могли бы вы обменять мне деньги?) (nie mag-LI bi* VI* ab-mie-NIAT mnie DIEN-gi?)
On puc canviar diners? 
. (Где я могу обменять деньги?) (GDIE ia ma-GU ab-mie-NIAT DIEN-gi?)
Que podeu canviar-me xecs de viatge? 
. (Вы можете обменять мне дорожный чек?) (vi* MO-@e-tie ab-mie-NIAT mnie da-RO@-ni*î CHEK?)
On puc canviar xecs de viatge? 
. (Где я могу обменять дорожный чек?) (GDIE ia ma-GU ab-mie-NIAT da-RO@-ni*î chek?)
Quin és el canvi? 
. (Какой курс обмена?) (ka-KOÎ kurs ab-MIE-na?)
On hi ha un caixer automàtic? 
. (Где здесь банкомат?) (GDIE zdies ban-ka-MAT?)

Menjar

Una taula per una persona/dues persones, si us plau. 
. (Столик на одного человека/двух человек, пожалуйста) (STO-lik na ad-na-VO chie-la-VIE-ka/dvuj chie-la-VIEK, pa-@AL-sta)
Que puc veure el menú, si us plau? 
. (Могу я посмотреть меню?) (ma-GU ia pas-ma-TRIET mie-NIU?)
Que puc veure la cuina? 
. (Я могу посмотреть кухню?) (IA ma-GU pas-ma-TRIET KUJ-niu?)
Teniu cap especialitat de la casa? 
. (Какое ваше фирменное блюдо?) (ka-KO-ie VA-she FIR-men-na-ie BLIU-da?)
Teniu algun plat típic? 
. (Есть какое-нибудь национальное блюдо?) (IEST ka-KO-ie-ni-BUT na-tsi*-a-NAL-na-ie BLIU-da?)
Sóc vegetarià/na. 
. (Я вегетарианец/вегетарианка.) (IA vie-gie-ta-ri-A-niets/vie-gie-ta-ri-AN-ka)
No menjo porc. 
. (Я не ем свинину.) (IA nie IEM svi-NI-nu)
Només menjo kosher. 
. (Я ем только кошерную пищу.) (ia IEM TOL-ka ka-SHER-nu-iu PISH-tshu)
Que podeu fer-m'ho més "lleuger", si us plau? 
. (Пожалуйста, поменьше жира) (pa-@AL-sta, pa-MIEN-she @I*-ra)
mitja porció 
. (половина порции) (pa-la-VI-na POR-tsi*-i)
una porció 
. (одна порция) (ad-NA POR-tsi*-ia)
menú del dia
. (обеденное меню) (a-BIE-dien-na-ie mie-NIU)
a la carta 
. (меню) (mie-NIU)
desdejuni 
. (завтрак) (ZAF-trak)
esmorzar 
. (завтрак) (ZAF-trak)
dinar 
. (обед) (a-BIET)
berenar 
. (полдник) (POLD-nik)
sopar 
. (ужин) (U-@i*n)
Voldria _____. 
. (я возьму) (IA vaz-MU ____ )
Voldria un plat que contingui _____. 
. (Я хочу блюдо с _____.) (IA ja-CHIU BLIU-da s ____ )


Carn 
. (мясо/мясом) (MIA-sa/MIA-sam)
pollastre
. (курица/курицей) (KU-ri-tsa/KU-ri-tsaî)
vedella 
. (говядина/говядиной) (ga-VIA-di-na/ga-VIA-di-naî)
corder 
. (баранина/бараниной) (ba-RA-ni-na/ba-RA-ni-naî)
pernil 
. (свинина/свининой) (svi-NI-na/svi-NI-naî)
salsitxa 
. (сосиска/сосиской) (sa-SIS-ka/sa-SIS-kaî)
peix 
. (рыба/рыбой) (RI*-ba/RI*-baî)


Vegetals (frescos)
. ((свежие/ими) овощи/овощами) ((SVIE-@i*-ie/SVIE-@i*-mi) O-vash-tshi/a-vash-TSHA-mi)
patata 
. (картофель/картофелем) (kar-TO-fiel/kar-TO-fie-liem)
ceba 
. (лук/луком) (luk/LU-kam)
pastanaga 
. (морковь/морковью) (mar-KOF/mar-KOV-iu)
bolet 
. (грибы/грибами) (gri-BI*/gri-BA-mi)
cogombre 
. (огурец/огурцом) (a-gu-RIETS/a-gur-TSOM)
tomàquet 
. (помидор/помидором) (pa-mi-DOR/pa-mi-DO-ram)
enciam 
. (салат/салатом) (sa-LAT/sa-LA-tam)


Fruita (fresca) 
. ((свежие/ими) фрукты/фруктами) ((SVIE-@i*-ie/SVIE-@i*-mi) FRUK-ty/FRUK-ta-mi)
pinya 
. (ананас/ананасом) (a-na-NAS/a-na-NA-sam)
plàtan 
. (банан/бананом) (ba-NAN/ba-NA-nam)
cirera 
. (вишня/вишней) (VISH-nia/VISH-niaî)
taronja 
. (апельсин/апельсином) (a-piel-SIN/a-piel-SI-nam)
llimona 
. (лимон/лимоном) (li-MON/li-MO-nam)
poma 
. (яблоко/яблоком) (IAB-la-ka/IAB-la-kam)
maduixa 
. (клубника/клубникой) (klub-NI-ka/klub-NI-kaî)
pera 
. (слива/сливой) (SLI-va/SLI-vaî)
préssec 
. (персик/персиком) (PIER-sik/PIER-si-kam)


Altres 
. (другое) (dru-GO-ie)
pa 
. (хлеб/хлебом) (jlieb/JLIE-bam)
torrada 
. (тост/тостом) (tost/TOS-tam)
pasta 
. (макароны/макаронами) (ma-ka-RO-ni*/ma-ka-RO-na-mi)
arròs 
. (рис/рисом) (ris/RI-sam)
farina 
. (мука/мукой) (mu-KA/mu-KOÎ)
formatge 
. (сыр/сыром) (sîr/SÎ-ram)
ous 
. (яйца/яйцами) (IAÎ-tsa/IAÎ-tsa-mi)
sal 
. (соль/солью) (sol/SOL-iu)
pebre negre 
. (перец/перцем) (PIE-riets/PIER-tsem)
mantega 
. (масло/маслом) (MAS-la/MAS-lam)


Begudes 
. (Напитки/напитками) (na-PIT-ki/na-PIT-ka-mi)
Voldria un got de _____? 
. (Дайте, пожалуйста, стакан _____) (DAÎ-tie, pa-@AL-sta, sta-KAN _____ )
Voldria una tassa de _____? 
. (Дайте, пожалуйста, чашку _____) (DAÎ-tie, pa-@AL-sta, CHASH-ku ____ )
Voldria una ampolla de _____? 
. (Дайте, пожалуйста, бутылку _____) (DAÎ-tie, pa-@AL-sta, bu-TI*L-ku ____ )
cafè 
. (кофе) (KO-fie)
te 
. (чая) (CHA-ia)
suc 
. (сока) (SO-ka)
aigua amb gas 
. (газированной воды) (ga-zi-RO-van-naî va-DI*)
aigua mineral
. (минеральной воды) (mi-nie-RAL-naî va-DI*)
cervesa 
. (пива) (PI-va)
llet 
. (молока) (ma-la-KA)
refresc 
. (прохладительного напитка) (praj-la-DI-tiel-na-va na-PIT-ka)
vi negre/blanc 
. (красного/белого вина) (KRAS-na-va/BIE-la-va vi-NA)
amb/sense 
. ( с/ без) (s/bies)
gel 
. (льдом/льда) (ldom/lda)
sucre 
. (сахаром/сахара) (SA-ja-ram/SA-ja-ra)
edulcorant 
. (сахарином/сахарина) (sa-ja-RI-nam/sa-ja-RI-na)


Que em pot donar _____? 
. (Можете принести мне...?) (MO-@e-tie pri-nies-TI mnie ____?)


Disculpi, cambrer/a! 
. (Официант!/Девушка!) (a-fi-tsi*-ANT!/DIE-vush-ka!)
Ja he acabat. 
. (Я наелся/наелась.) (IA na-IEL-sia/na-IE-las)
Estic tip/a. 
. (Я сыт/сыта) (ia SI*T/si*-TA)
Estava deliciós. 
. (Это было очень вкусно.) (E-ta BI*-la O-chien FKUS-na)
Si us plau, retiri els plats. 
. (Можете убрать со стола.) (MO-@e-tie ub-RAT sa sta-LA)
El compte, si us plau. 
. (Счёт, пожалуйста.) (SHTSHIOT, pa-@AL-sta)

Bars

Que serveixen alcohol? 
. (Вы подаете спиртное?) (VI* pa-da-IO-tie spirt-NO-ie?)
Que hi ha servei de taules? 
. (Здесь есть официанты?) (zdies IEST a-fi-tsi*-AN-ti*?)
Una cervesa/dues cerveses, si us plau. 
. (одно пиво /два пива, пожалуйста.) (ad-NO PI-va/DVA PI-va, pa-@AL-sta)
Un got de vi negre/blanc, si us plau. 
. (Бокал красного / белого / вина/пожалуста.) (ba-KAL KRAS-na-va/BIE-la-va vi-NA, pa-@AL-sta)
Una canya, si us plau. 
. (стаканчик пива, пожалуйста) (sta-KAN-chik PI-va, pa-@AL-sta)
Una llauna/ampolla, si us plau. 
. ( Пожалуйста, одну баночку/бутылку.) (pa-@AL-sta, ad-NU BA-nach-ku/bu-TI*L-ku)
whisky 
. (виски) (VIS-ki)
vodka 
. (водка) (VOT-ka)
rom 
. (poм) (rom)
aigua 
. (вода) (va-DA)
gasosa 
. (лимонад) (li-ma-NAT)
tònica 
. (тоник) (TO-nik)
suc de taronja 
. (апельсиновый сок) (a-piel-SI-na-vi*î SOK)
Coca-Cola 
. (кола) (KO-la)
Que teniu aperitius? 
. (Здесь есть буфет?) (zdies IEST bu-FIET?)
Un/una més, si us plau. 
. (Ещё один/одно/одну, пожалуйста.) (iesh-TSHO a-DIN/ad-NO/ad-NU, pa-@AL-sta)
Una altra ronda, si us plau. 
. (Повторите, пожалуйста.) (paf-ta-RI-tie, pa-@AL-sta)
A quina hora tanqueu? 
. (Когда вы закрываетесь?) (kag-DA vi* zak-ri*-VA-ie-ties?)

Compres

Que teniu això amb la meva talla? 
. (А есть моего размера?) (a IEST ma-ie-VO raz-MIE-ra?)
Quant costa? 
. (Сколько это стоит?) (SKOL-ka E-ta STO-it?)
És molt car. 
. (Это слишком дорого!) (E-ta SLISH-kam DO-ra-ga)
Que accepteu _____? 
. (Вы примете _____?) (vi* PRI-mi-tie _____?)
car 
. (дорого) (DO-ra-ga)
barat 
. (дёшево) (DIO-she-va)
No tinc prou diners. 
. (Я не смогу это оплатить) (IA nie sma-GU E-ta ap-la-TIT)
No vull. 
. (Мне это не надо.) (MNIE E-ta nie NA-da)
M'esteu enganyant. 
. (Вы меня обманываете.) (VI* mie-NIA ab-MA-ni*-va-ie-tie)
No m'interessa. 
. (Мне это не интересно.) (MNIE E-ta nie in-tie-RIES-na)
D'acord, m'ho quedo. 
. (Хорошо, я это куплю.) (ja-ra-SHO, ia E-ta kup-LIU)
Que em podeu donar una bossa? 
. (Дайте, пожалуйста, пакет.) (DAÎ-tie, pa-@AL-sta, pa-KIET)
Que ho envieu a altres països? 
. (У вас есть доставка (за границу)?) (u vas IEST das-TAF-ka (za gra-NI-tsu)?)


Necessito... 
. (Мне нужно) (mnie NU@-na)
...pasta de dents. 
. (зубная паста) (zub-NA-ia PAS-ta)
...raspall de dents. 
. (зубная щетка) (zub-NA-ia SHTSHIOT-ka)
...tampons. 
. (тампоны) (tam-PO-ni*)
...sabó. 
. (мыло) (MI*-la)
...xampú. 
. (шампунь) (sham-PUN)
...aspirina. 
. (анальгетики (аспирин, ибупрофен).) (a-nal-GIE-ti-ki (as-pi-RIN, i-bup-ra-FIEN)
...medicament per al refredat. 
. (лекарство от простуды.) (lie-KAR-stva at pras-TU-di*)
...medicament per al dolor d'estómac. 
. (лекарство для живота) (lie-KAR-stva dlia @i*-va-TA)
...un paraigües
. (зонт.) (zont)
...protector solar. 
. (солнцезащитный крем) (son-tse-zash-TSHIT-ni*î KRIEM)
...una (targeta) postal 
. (открытка) (at-KRI*T-ka)
...segells (de correu). 
. (почтовые марки) (pach-TO-vi*-ie MAR-ki)
...piles. 
. (...батарейки.) (ba-ta-RIEÎ-ki)
...bosses de plàstic. 
. (пакеты) (pa-KIE-ti*)
...corda. 
. (верёвка) (vie-RIOF-ka)
...cinta adhesiva. 
. (скотч) (skoch)
...paper de carta. 
. (писчая бумага.) (PISH-tsha-ia bu-MA-ga)
...un bolígraf. 
. (...ручка) (RUCH-ka)
...llibres en anglès. 
. (...книги на английском языке.) (KNI-gi na an-GLIS-kam ia-zi*-KIE)
...llibres en català. 
. (...книги на каталанском языке.) (KNI-gi na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
...una revista en català. 
. (... журналы на каталанском языке.) (@ur-NA-li* na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
...un periòdic en català. 
. (...газета на каталанском языке.) (ga-ZIE-ta na ka-ta-LANS-kam ia-zi*-KIE)
...un diccionari rus-català. 
. (...русско-каталанский словарь.) (RUS-ka-ka-ta-LANS-kiî sla-VAR)

Conduir

Voldria llogar un cotxe. 
. (Я хочу взять машину напрокат.) (IA ja-CHIU VZIAT ma-SHI*-nu nap-ra-KAT)
Que puc contractar una assegurança? 
. (Я могу взять страховку?) (IA ma-GU VZIAT stra-JOF-ku?)
Stop (en un senyal
. (СТОП) (stop)
Ups! 
. (Ой!) (oî!)
sentit únic 
. (одностороннее движение) (ad-nas-ta-RON-nie-ie dvi-@E-ni-ie)
estacionament prohibit 
. (парковка запрещена) (par-KOF-ka zap-riesh-tshie-NA)
límit de velocitat 
. (ограничение скорости) (ag-ra-ni-CHIE-ni-ie SKO-ras-ti)
benzinera 
. ((авто)заправка) ((af-ta)-zap-RAF-ka)
benzina 
. (бензин) (bien-ZIN)
gasoil/dièsel 
. (дизельное топливо) (DI-ziel-na-ie TOP-li-va)

Autoritats

La culpa és d'ell/ella! 
. (Это он/а виноват/а!) (E-ta ON/a-NA vi-na-VA-ta!)
No és el que sembla. 
. (Это не то что вы подумали) (E-ta nie TO shto VI* pa-DU-ma-li)
Ho puc explicar tot. 
. (Я сейчас всё объясню) (IA sieî-CHAS FSIO a-bias-NIU)
No he fet res malament. 
. (я не сделал/ сделала ничего плохого) (IA nie ZDIE-lal/ ZDIE-la-la ni-che-VO pla-JO-va)
M'han enganyat. 
. (Меня обманули) (mie-NIA ab-ma-NU-li)
On em porta? 
. (куда вы меня ведёте?) (ku-DA vi* mie-NIA vie-DIO-tie?)
M'han detingut? 
. (я арестован/ арестована?) (IA a-ries-TO-van/ a-ries-TO-va-na?)
Sóc un/una ciutadà/ciutadana espanyol/espanyola. 
. (я гражданин/гражданка Испании) (IA gra@-da-NIN/gra@-DAN-ka is-PA-ni-i)
Vull parlar amb el consulat espanyol. 
. (я хочу поговорить с испанским послом/консулом) (IA ja-CHIU pa-ga-va-RIT s is-PANS-kim pas-LOM/KON-su-lam)
Vull parlar amb un advocat. 
. (я хочу поговорить с адвокатом) (IA ja-CHIU pa-ga-va-RIT s ad-va-KA-tam)
Que puc pagar la fiança? 
. (Меня могут освободить под залог?) (mie-NIA MO-gut as-va-ba-DIT pad za-LOK?)
Que acceptaria una propina/suborn? 
. (могу ли я просто заплатить чаевые/взятку?) (ma-GU li ia PROS-ta zap-la-TIT cha-ie-VI*-ie/VZIAT-ku?)


Observations sobre la fonetització:

- no s’indiquen les miajki znak (palatitzacions)

- @ = ж, î = й, i* = ы

- divisió en sil·labes intuïtiva quan hi ha dues o més consonants (s’intenta separar les consonants, encara que les regles de divisió en síl·labes del rus en alguns casos no ho permeten)

Variants

Accions

Docents

En altres llengües